تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه تدارک پرزه جات، روغنیات و ترمیم‌ات ماشین‌آلات زراعتی ریاست مکانیزه زراعتی

تاریخ نشر: Jul 21, 2019

تاريخ خاتمه: Aug 04, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

« تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه تدارک پرزه جات، روغنیات و ترمیم‌ات ماشین‌آلات زراعتی ریاست مکانیزه زراعتی»

قبلأ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه تدارک پرزه‌جات، روغن‌یات و ترمیم‍‌ات ماشین‌آلات زراعتی ضرورت ریاست مکانیزه زراعتی تحت داوطلبی شماره MAIL/PD/NCB/G-281/98 را به اعلان داوطلبی سپرده، که قرار بود جلسه آفرگشائی آن به تاریخ ۱ اسد برگزارگردد؛ اما در مدت اعلان پروژه تمدید وارد گردیده است.

 بناء به اطلاع داوطلبان واجد شرایط می‌رساند، تا در پروسه داوطلبی پروژه متذکره اشتراک نموده و آفرهای سربسته خویش را مطابق شرایط شرطنامه طبق قانون و طرزالعمل تدارکات عامه الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر روز شنبه  تاریخ ۱۳ اسد ۱۳۹۸ ارایه نمایند.

 آفرهای ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی‌باشد. تضمین آفر مبلغ (۲۳٫۰۰۰) افغانی طبق شرطنامه و شرایط اهلیت طبق ماده هفده قانون تدارکات عامه می‌باشد.

مکان جلسه: دفتر جلسات آفرگشایی، منزل دوم تعمیرحفظ و مراقبت عقب ریاست منابع بشری، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری.

داوطلبان می‌توانند اسناد مکمل داوطلبی را از ویب سایت npa.gov.af داونلود نمایند،در صورت عدم داونلود از ویب‌سایت، داوطلبان می‌توانند شرطنامه را در سی‌دی یا فلش‌دیسک از آمریت تدارکات اجناس و خدمات غیر مشورتی ریاست تهیه و تدارکات واقع تعمیر معینیت مالی و اداری، منزل اول به شکل رایگان بدست آورند.

 

با احترام

محمدالله "ساحل"

             رئیس تهیه و تدارکات