دعوت به داوطلبی روش باز داخلی: پروژه سیستم سولری لاهور داگ ولسوالی مروره ولایت کنر

تاریخ نشر: Jul 16, 2019

تاريخ خاتمه: Aug 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

دعوت به داوطلبی  روش باز داخلی

ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید: تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم سولری لاهور داگ ولسوالی مروره ولایت کنر، دارای شماره دعوت به داوطلبی MAIL/PD/NCB/W/268/98R  اشتراک نموده، شرطنامه مربوطه را در فلش دیسک (حافظه) و یا در سی دی (CD) بطور رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی ویا از ویب سایت اداره تدارکات ملی ) (www.npa.gov.af به دست‌آورده، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان  الی ۱۹ اسد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر به  تعمیر عقب منابع بشری اطاق جلسات ریاست تهیه و تدارکات ارایه‌نمایند، آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمی‌باشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی ( ۸۵۰،۰۰۰) هشت صد و پنجاه هزار افغانی بوده  و جلسه آفرگشائی به تاریخ معینه ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر در اطاق جلسات آفرگشائی ریاست تهیه  تدارکات  تدویر می‌گردد.