داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه تدارک پرزه جات، روغنیات و ترمیم‌ات ماشین‌آلات زراعتی ریاست مکانیزه زراعتی
« تعدیل در میعاد اعلان داوطلبی پروژه تدارک پرزه جات، روغنیات و ترمیم‌ات ماشین‌آلات زراعتی ریاست مکانیزه زراعتی» قبلأ ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری پروژه تدارک پرزه‌جات، روغن‌یات و...
Jul 21, 2019 Aug 04, 2019
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی: پروژه سیستم سولری لاهور داگ ولسوالی مروره ولایت کنر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید: تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم سولری لاهور داگ ولسوالی مروره ولایت کنر، دارای شماره دعوت به داوطلبی...
Jul 16, 2019 Aug 08, 2019
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی: پروژه سیستم آبیاری سولری نرنگ داگ ولسوالی مرکز ولایت کنر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید: تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری نرنگ داگ ولسوالی مرکز ولایت کنر، دارای شماره دعوت به داوطلبی...
Jul 16, 2019 Aug 08, 2019
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی: پروژه سیستم آبیاری سولری حصار داگ قسمت 1 و 2 واقع قریه کوزه کلا و سیدآباد ولسوالی مروره ولایت کنر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید: تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم آبیاری سولری حصار داگ قسمت 1 و 2 واقع قریه کوزه کلا و سیدآباد ولسوالی مروره ولایت...
Jul 16, 2019 Aug 07, 2019
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی: پروژه سیستم سولری سرکانو للمه قریه للمه ولسوالی سرکانو ولایت کنر
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید: تا در پروسه داوطلبی پروژه سیستم سولری سرکانو للمه قریه للمه ولسوالی سرکانو ولایت کنر دارای شماره دعوت به داوطلبی...
Jul 16, 2019 Aug 06, 2019
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی: پروژه ترمیم، بازسازی و پارتیشن دفتر فارم تحقیقات مالداری ریشخور
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه ترمیم، بازسازی و پارتیشن دفتر فارم تحقیقات مالداری ریشخور دارای شماره داوطلبی...
Jul 16, 2019 Aug 06, 2019
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی: پروژه پرچاوه و پاک کاری کانال نوجوی، واقع قریه دندغوری
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید تا: در پروسه داوطلبی پروژه پرچاوه و پاک کاری کانال نوجوی، واقع قریه دندغوری، ولسوالی مرکز، ولایت بغلان، دارای شماره...
Jul 16, 2019 Aug 06, 2019
داوطلبی تهیه و خریداری ۱۱۰٫۰۰ کیلو گرام خوراکه حیوانی(Concentrate feeds)
دعوت به داوطلبی روش باز داخلی شماره دعوت به داوطلبی MAIL/IFAD/SNaPP2/12072019/NCB برنامه حمایت از برنامه‌های ملی دارای اولویت دوم (SNaPP2) وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می‌نماید، تا در پروسه...
Jul 15, 2019 Aug 07, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به اندازه 100 متر طور برمه ای
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدینوسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد قرارداد پروژه حفر یک حلقه چاه عمیق به اندازه ۱۰۰ متر...
Jul 14, 2019 Jul 21, 2019
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد: پروژه ایجاد عرفه‌های جدید و ترمیم عرفه‌های قبلی نمایشگاه دایروی، بادام باغ کابل
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد بدین‌وسیله به تا سی از فقره (۲) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می‌شود،که ریاست تهیه و تدارکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در نظر دارد، تا قرارداد پروژه ایجاد عرفه‌های جدید و...
Jul 14, 2019 Jul 21, 2019
صفحه 1 از 194