مراحل کاری ریاست ساحات حفاظت شده

ریاست ساحات حفاظت شده طبق قانون تنظیم امور جنگلات وپالیسی ریاست عمومی منابع طبیعی در مشارکت با جوامع محلی و کمیته ساحات حفاظت شده خودرامکلف به تنظیم ساحات حفاظت شده میداند وتنظیم امور ساحات حفاظت شده، احیای یکوسیستم ها وحیات وحش رادر کشور به عهده دارد.که فعالیت های ریاست ساحات حفاظت شده تاثیر مستقیم بالای محیط زیست تنوع حیات و تغیر اقلیم داشته مصمم است تا ۱۰٪ از مجموع مساحت کشور تا سال ۱۴۰۸ به همکاری اداره ملی حفاظت محیط زیست ساحه حفاظت شده اعلام نمایند.

پروسه کاری ریاست ساحات حفاظت شده با همکاری جوامع محلی وکمیته ساحات حفاظت شده