خلص مراحل کاری ریاست جنگلات

ریاست جنگلات طبق پالیسی و  قانون تنظیم امور جنگلات  در مشارکت با جوامع محلی( انجمن جنگلداری) ، فعالیتهای  تنظیم  پایدار جنگلات کشور را به عهده دارد و یکی از ریاست های کلیدی در بخش سرسبزی، احیا و حفاظت جنگلات و تنظیم ابریزه ها بشمار میرود. جوامع محلی یک همکار مهم ریاست جنگلات بوده که در بخش های احیا و حفاظت جنگلات و تنظیم ابریزه ها نقش اساسی را ایفا مینمایند:

پروسه کاری ریاست جنگلات در همکاری با جوامع محلی (انجمن های جنگلداری)

شرايط تشکیل انجمن جنگلداري

 

انجمن جنگلداري تحت شرايط ذيل تشکیل و همکار ریاست جنگلات در بخش تنظیم جنگلات میباشد.

  1. اعضاي انجمن جنگلداري از کليه ساحات تحت مديريت، نمايندگي نمايند.
  2. اعضاء بايد جز جامعه مسکون در حومه جنگل باشند.
  3. اعضاء بايد در ساحه مديريت حضور فزيکي داشته باشند.