پروسیجر کاری ریاست علفچرها

ریاست علفچرها جهت انسجام بهترامورمطابق پلان سالانه در بخش های مربوطه خویش ذیلآ اجراات مینماید:

  • ریاست علفچرها بعد از تدویر جلسه در آغاز سال مالی مطابق با تشکیل موجوده پلان پروگرام کاری بخش عادی مرکزی و ولایتی را طورسالانه و ربعوار طرح وبعد از تائید مقام ذیصلاح به ولایات مربوطه  غرض تطبیق ارسال میگردد .اخذ گزارش ازتطبیق پلان وارسال آن به مراجع ذیربط .
  • در بخش انکشافی تقاضای کانسیپت پروژه ها ازولایات ، بعد از رسیدکانسپ ها تجزیه ، تحلیل واولویت بندی آنها– شمولیت ولایات مطابق به بودجه درپلان سال – طرح وترتیب پلان مالی، پلان تطبیقی، پلان نظارتی ، پروپوزل مادری و  ارسال آن بعد از تائید مقامات ذیصلاح به ولایات تحت پلان جهت تطبیق – اخذ گزارش ازتطبیق پلان وارسال آن به مراجع ذیربط .
  • رسیده گی به شکایت وحل منازعات مالداران بر سر استفاده از علفچرها ونباتات طبی قرار پروسیجر کاری ذیل اجراات میگردد
 


 احیا ساحات منقرض شده نباتات طبی وحشی