ریاست عمومی منابع طبیعی

معینیت آبیـــــــاری و منابع طبیعی

ریاست عمـــومی منابع طبیعی

  دستاورد های منابع طبیعی  از سال 1385 الی 1396

 

معرفی:

منابع طبیعی (جنگلات، علفچرها،  ساحات حفاظت شده ،حیات وحش و ساحات ایکولوژیکی) از جمله منابع با ارزش کشور بوده که از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی دارای اهمیت بوده و معیشت بیشتر از 79 فیصد مردم روستایی متکی به آن میباشد. این منابع از جمله ثروت های ملی بوده، موجودیت و ابقای تمامی ایکوسیستم های دیگر مانند آّب، خاک و تنوع حیات، سلامتی محیط زیست، معیشت جوامع محلی و رشد عواید ملی وابسته به حفظ و تنظیم این منابع میباشد که طی سال های متمادی به دلیل جنگ های داخلی، استفاده بی رویه و بیش از حد صدمه دیده و ضرورت مبرم برای تنظیم و حفاظت آن میباشد.

با درنظرداشت اهمیت و مشکلات موجود درراستای حفاظت و تنظیم منابع طبیعی هدف بلند مدت این برنامه عبارت است از:

 

تنظیم جنگلات،آّبریزه ها،علفچرها، نباتات طبی وحشی، و ساحات با ارزش ایکالوژیکی با استفاده از شیوه های مناسب جهت حفاظت پوشش نباتی، آب و خاک، جلوگیری ازتوسعه صحرا،حفظ بیلانس و خدمات ایکالوژیکی، انکشاف اقتصاد سبزوکاهش خطرات تغیراقلیم که منتج به  انکشاف سکتور زراعت و مالداری، ایجاد زمینه اشتغال، افزایش درآمد دهاقین و مالداران، کاهش فقر و تامین مصونیت غذایی می گردد.

 تنظیم   پایدار  منابع طبیعی شامل  برنامه اول  چارپوب ملی انکشاف زراعت  و  به اساس استراتژی جدید 5 ساله وزارت زراعت ، آبیاری ومالداری در اولویت 5 . بنام تنظیم منابع طبیعی مبتنی برتغیر اقلیم میباشد  که  هدف ان تنظیم پایدار منابع طبیعی ( جنگلات ، ابریز ها ، علفچرها ، نباتات طبی وساحات حفاظت شده) میباشد .در مطابقت به ماده چهاردهم و پانزدهم قانون اساسی کشور، طرح استراتیژیک برنامه ملی دارای اولویت اول (NPP1) در رابطه به "انکشاف منابع طبیعی و آب" ، بیانیه تاریخی (2 حمل سال 1394) جلالتماب رئیس جمهور ج.ا.ا. بمناسبت روز دهقان که اهداف حکومت وحدت ملی را در راستای سکتور زراعت برای 5 سال آینده ارایه میدارد، طبقآ در بخش منابع طبیعی، اینریاست خود را مکلف برای اجرای اهداف مشخص در خصوص موارد:(1) احیاء و حفاظت جنگلات طبیعی، (2) مطالعه و موجودی پوشش نباتی برای پلانگذاری دقیق، (3) تقویه ارزش افزایی و پروسس محصولات جنگل درسطح محل  (بخصوص پسته و جلغوزه)، (4) انکشاف جنگلات مصنوعی و سرسبزی در شهر ها و کمربند شهری کابل، (5) حفاظت علفچر ها و احیا مجدد علفچر ها، و جلوگیری از ریگ های روان، (6) تنظیم، پروسس و بهره برداری پایدار نباتات طبی (خصوصا هنگ و شرین بویه) توسط جامعه، و (7) انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی، میداند.

 

این  ریاست  از سال 1395در مطابقت به دیدگاه  وزارت زراعت، آّبیاری و مالداری برای عبور ازتطبیق فعالیت ها از نحوه پروژه ای به سمت انسجام دهی فعالیت ها تحت چتر برنامه ملی (برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی) تبدیل نموده است  وعلاوتا  پروژه کمر بند سبز شهر کابل نیز  ازسال مالی 1395 شروع تا حال فعالیت دارد.

 

ریاست عمومی منابع طبیعی در سطح مرکز دارای سه ریاست سکتوری (جنگلات، علفچر ها وساحات حفاظت شده) بوده و از  در34 ولایت کشوردارای آمریت های منابع طبیعی و یا مدیریت های عمومی جنگلات و علفچرها وکارمندان فنی میباشد. دربخش حفاظت، احیا، اصلاح، بهره برداری پایدار از منابع طبیعی" جنگلات ، علفچرها وساحات حفاظت شده" ، حفظ توازن ایکولوژیکی، تثبیت ریگهای روان، کاهش ازتوسعه صحرا، تنظیم ساحات ایکولوژیکی و حیات وحش (ساحات حفاظت شده)، حل منازعات، بسیج جوامع محلی و رشد اقتصادی آنها از طریق  آگاهی دهی در مورد اهمیت منابع طبیعی و اشتغال افزائی از جمله مسئولیت های عمده اینریاست میباشد فعالیت دارد .

این روی میکانیزمی کار می نماید تا  با استفاده ازان  بتواند دربخش های احیا، حفاظت ، بهره برداری وتنظیم جنگلات و علفچر حیات وحش ، تنظیم ساحات حفاظت شده وپارک های ملی برای  بهبود معشیت  های انجمن ها وجوامع محلی جهت تنظیم پایدار منابع طبیعی  به سطح محلی، منطقوی و بین المللی حمایت نماید.

 

ریاست عمومی منابع طبیعی تلاش دارد تا  اقدامات لام را  دراستای :(1) احیاء و حفاظت جنگلات طبیعی، (2) مطالعه و موجودی پوشش نباتی برای پلانگذاری دقیق، (3) تقویه ارزش افزایی و پروسس محصولات جنگل (بخصوص پسته و جلغوزه)، (4) انکشاف جنگلات مصنوعی و سرسبزی در شهر ها و کمربند شهری کابل، (5) حفاظت علفچر ها و احیا مجدد علفچر ها، و جلوگیری از ریگ های روان، (6) تنظیم، پروسس و بهره برداری پایدار نباتات طبی (خصوصا هنگ و شرین بویه) توسط جامعه، و (7) انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیعی، دراین راستا هم از طریق حکومت افغانستان وشرکای کاری منابع طبیعی انجام دهد.

دیدگاه:

 1. ایکوسیستم ها سالم و انعطاف پذیر بوده و به نحوه ای مدیریت میشوند که یک محیط سالم را برای مسکن گزینی تامین نموده و انکشاف پایدار و مساویانه را برای انکشاف اقتصاد اجتماعی و بهبود وضع زندگی انسان ها مساعد میسازد.

ماموریت:

تأمین انکشاف پایدار اقتصادی و اجتماعی مردم که وابسته به منابع طبیعی هستند، ایجاد محیط سبز، تحفظ خاک، آب وحفاظت تنوع بیولوژیکی

هدف کلی:

تنظیم منابع طبیعی براساس مشارکت جوامع محلی از طریق مداخلات علمی، پالیسی های کارا، مشارکت و همکاری همه گانی، در مطابقت با اجندا و معیارهای حفاظت و انکشاف اقلیم بمنظور ایجاد شغل، مصئونیت غذایی و رشد پایدار اقتصادی

. اهداف کلیدی استراتیژی ملی تنظیم منابع طبیعی

تنظیم پایدار جنگلات مبنی بر مشارکت جوامع محلی شامل حفاظت، احیا ، احداث، بهره برداری، ارزش افزایی محلی محصولات و تنظیم آبریزه ها به منظور انعطاف پذیری، سازگاری با تغیرات اقلیم و تامین اقتصاد پایدار جوامع روستایی و نیمه شهری.

(2) تنظیم پایدار علفچرها و نباتات طبی مبنی بر مشارکت جوامع محلی از طریق تقویت مشارکت جوامع، تطبیق برنامه های کارا ، معرفی شیوه ها و تجارب موفق و تشریک و انکشاف دانش بومی برای معیشت بهتر جوامع محلی ومالداران، کنترول صحراگرایی و نهایتأ مبارزه با اثرات منفی تغیر اقلیم.

(3) مدیریت مشارکتی و حفاظت ساحات حفاظت شده بمنظور حفاظت تنوع بیولوژیکی و رشد اکوتوریزم و افزایش انعطاف پذیری در برابر تغیر اقلیم. 

(4) ارتقاء ظرفیت  اداره و کارمندان بمنظور ایجاد یک محیط مناسب کاری  و نایل شدن بر نتایج متوقعه این استراتیژی ملی تنظیم منابع طبیعی.

 شاخص های عمده استراتیژی ملی تنظیم منابع طبیعی

 1. احیاء و حفاظت 55000 هکتار ساحات جنگلات طبیعی
 2. احداث  73 هزار هکتار جنگلات و گسترش سرسبزی
 3. بهبود وضعیت 493870 هکتار علفچرها
 4. احیای حدود 2500 هکتار نباتات طبی
 5. جلوگیری از توسعه صحرادر ساحه 20 هزار هکتار
 6. حدود 7 ساحه جدید حفاظت شده شناسایی و علاوه گردیده است (1.858 % به 2.067%)
 7. تاسیس بیشتر از 1000 انجمن برای تنظیم مشارکتی جنگلات، عللفچر ها و نباتات طبی
 8. سروی و موجودی منابع طبیعی 100% از طریق فضا و 25% از طریق زمین
 9. انکشاف حدود 1100 تجارت های کوچک برای بهبود معیشت جوامع

اینریاست طی فعالیت های مدیریتی و زیربنائی سال های گذشته خویش به دست آورد های قابل ملاحظه نایل شده و توانسته به همکاری ادارات ملی و بین المللی هزاران هکتار ساحات جنگلات و علفچر ها را تحت احیاء و حفاظت قرار دهد، از حیات وحش حمایت به عمل آورده و انواع در حال انقراض را حفاظت نماید و نیز توانسته است حد اقل دو ساحه حفاظت شده بند امیر ولایت بامیان و واخان ولایت بدخشان را رسماً به حیث پارک ملی کشور اعلان نماید، توام با این، برای بیشتر افراد کشور اعم از زن و مرد زمینه اشتغال را فراهم نموده است. ازسال 1385 بدینسو پروژه های مختلف تنظیم منابع طبیعی رابه سطح کشور تطبیق نموده و دارای تجربه و ظرفیت کافی در این خصوص میباشد، از جمله میتوان از دستاورد های ذیل نامبرد:

دستاورد های  عمده:

1.برنامه ملی تنظیم پایدار منابع طبیعی به اشتراک جامه

 الف :  بخش احیا وحفاظت جنگلات وتنظیم ابریزه ها

 1. احیا وحفاظت 10061 هکتار جنگلات جلغوزه، پسته، بادام کوهی و چهارمغز وهمچنان احیای طبیعی، قروغ نمودن و حفاظت بیشتر از 90 هزار هکتار ساحات جنگلات طبیعی به مشارکت جوامع محلی طور داوطلب.  از 1385 الی 1396  در ولایات  کنر ها ، ننگرهار ، لغمان ، کاپیسا ، پنجشیر ،  بدخشان ، تخار ، کندز ، بغلان ، سمنگان ، بلخ ، جوزجان ، سرپل ، فاریاب ، بادغیس ، غور ، هرات ، خوست ، پکتیا ، لوگر وکابل صورت گرفته که باعث افزایش پوشش نباتی ، بهبود محیط زیست وبهبود معشیت مردم محل گردیده است.
 2. ایجاد (145.8) هکتار جنگلباغ های زودرس بمنظور چوب سوخت و ارتقای سطح اقتصادی جوامع محلی.

 

 1. تطبیق 148 پروژه کوچک عایداتی جهت احیا و حفاظت جنگلات در ولایت های یاد شده فوق..
 2. تولید و غرس  746000 اصله نهال پسته وجلغوزه توسط  420 انجمن جنگلداری  در ساجات جنگلات
 3. د :برج های ترسدی حفاظت جنگلات  : بمنظور جلوگیری از قطع و استفاده بی رویه از جنگلات بتعداد ( 54) باب تهانه حفاظتی جنگل در ولایات مختلف اعمار شده است ومرکز اطفای حریق جنگلات در 2 ولایت ایجاد وتجهیر گردیده  است..
 4. . تنظیم ابریزه ها  اعمار 6370 متر مکعب چکدم در ساحات اسیب پذیر جهت تنظیم ابریزه، حفاظت خاک، اب، بهبود محیط زیست و جلوگیری از سیلاب ها  معه غرس، آبیاری و حفاظت 460 هزار اصله نهال در آبریزه ها ی ولایات تخار، بغلان، بدخشان، سمنگان، کنر ها، کاپیسا، پنجشیر، بامیان، پروان، کابل و فارمهای مرکز صورت گرفته است.

 

ب:   بخش احیای فارمها ی اموزش وتکثیری نهالها واحداث جنگل باغ های چنار به مشارکت دهاقین:

. الف :  احیای فارمها ی تولیدی وتکثیری نهالها :..

 1. تولید اضافه  18 میلیون اصله نهال در 32 ولایت کشور  ومرکز جهت غرض افزایش سرسبزی و گوارائی آب و هوا و بهبود محیط زیست به ادارات دولتی وغیردولتی، مساجد،مکاتب وشوراهای محل توزیع و غرس گردیده است.
 2. نهالشانی و غرس تعداد 12000 اصله نهال ناجو درساحه تپه پغمان به منظور تجلیل از نوروز سال 1393.
 3. احیا وتوسعه 246 هکتار زمين جنگلات چنار و توزيع 1.6 اصله نهال چنار در ولايات پروان، کاپيسا، بغلان، تخار، سمنگان، باميان، دایکندی، ميدان وردک، غزني و لوگر و توزيع 1210 بسته افزار کاری شامل بيل، کلند، کراچی دستی رمبه، داس، آبپاش، سطل، اره،  قيچي و تار رجه برای دهاقين در این ولایات.
 1. احيا و توسعه موزای 495 هکتار قوريه به منظور توليد نهال هاي غير مثمر و زينتي جهت سرسبزي و بهبود محيط زيست در (32) ولايت.
 2. احداث چهار قوریه جدید تولید نهال  به مساحت مجموعی 30 جریب زمین  در ولسوالی های سرحدی ولایت ننگرهار، کنر و خوست هریک به ظرفیت 10 جریب زمین باتمام ملحقات مورد ضرورت آن.
 3. تدویر 16 ورکشاپ آگاهی عامه در مورد چنارکاری و اهمیت اقتصادی چنار در8 ولایت.   
 1. اعمار 8 باب تعمیر در فارمهای بی بی مهرو، جنگل مرکز، قوریه پغمان، تنگی غارو، قرغه، کارته مامورین ولایت سمنگان، و فارم های ولایات فاریاب، ننگرهار و جوزجان معه اعمار کانال آب، ترمیم یک باب تعمیر و یک باب حوض اب در فارمهای ولایات ننگرهار و جوزجان.
 2. اعمار احاطه توسط دیوار و فنس  (8) فارم در ولایات سمنگان، جوزجان، پکتیا، پروان،کاپیسا و فارمهای مرکز (قوریه پغمان، جنگل مرکز،  چمن (تپه مرنجان) و فارم باغ بالا).
 3. ایجاد سیستم آبیاری فارم دوم ده مراد خان و بی بی مهرو .
 4. اعمار و نصب 17 باب سبزخانه در فارم های مرکزی کابل، سمنگان و پکتیا (10 باب سبزخانه در بی بی مهرو، 4 باب در جنگل مرکز ، 2 باب در سمنگان و یک باب در ولایت پکتیا).
 5. حفر7 حلقه چاه عمیق در ولایت خوست، جوزجان، زابل، سمنگان، کندهار، قرغه و فارم گذرگاه.
 6. تجهیز قوریه پغمان با وسایل و تجهیزات مورد ضرورت منحیث مرکز آموزشی جنگلات و تجهیز 23 قوریه تولیدی  نهالها با وسایل وسایط مورد ضرورت در 23 ولایت کشور .

ج   تنظیم همه جانبه علفچرها :

 1.  احیاوحفاظت علفچرها  730 هکتار علفچر ها  از طریق قروغ ، حفاظت ، سیستم تناوب چرا ، بذر پاشی وفنس گیری از اطراف ساحه در ولایات بدخشان ، سمنگان ، بغلان ، بلخ ؛ جوزچان ، هرات ، غور بامیان  وغزنی صورت گرفته
 2.  وایجاد 2 مرکز تولیدی وتکثیری تخم علوفه در 2 ولایت غور غزنی صورت گرفته است .
 3. . احیای ساحات نباتات طبی :.احیای 168هکتار ساحات تخریب شده نبات طبی هنگ از طریق بذر للمی وحفاظت  جهت جلوگیری از انقراص نسل نباتات طبی  در ولایات ، بدخشان ،کندز بغلان ، سمنگان ، بلخ ، جوزجان ، هرات، غور  وفراه  صورت گرفته است.
 4. جلوگیری  از توسعه صحرا : تثبیت حدود 775 هکتار ریکهای روان از طریق ایجاد مرکز تولیدی وتکثیری در مساحت 35 هکتار جهت تولید نهالهای ریشه ایی و تولید اضافه تر از 1.2 میلون اصله نهال مقاوم در مقابل خشکی وریگهای روان .

د  انکشاف ایکوسیستم های با ارزش طبیی(.تنظیم ساحات حفاظت شده)

فراهم اوری تسهیلات لازم توریستیکی حفاظت و مدیریت ساحات حفاظت شده  در (پارک ملی بند امیر بامیان ، پارک ملی واخان ، دره شاه فولادی بامیان ، ساحه حفاظت شده درقد تخار ، ساحه حفاظت شده کول حشمت خان ، ساحه حفاظت شده دشت ناور غزنی ، ساحه حفاظت شده پل مالان هرات وساحه حفاظت شده دره شاه فولادی  ):

 1. اعمار تعمیر کمپلکس، مرکز سیاحین ودفتر معلومات در پارک ملی بند امیر بامیان
 2.  ایجاد رنجر ستیشن و دفتر پارک ملی ولسوالی واخان در قله پنجه صورت گرفته
 3.  اعمار تعمیر  معه احاطه دفتر ساحه کول حشمت خان  صورت گرفته است
 4.  ایجاد 6 باب ذخیره اب درساحه حفاظت شده دره شاه فولادی بامیان صورت گرفته است
 5. احداث وتنظیم 8 کیلومتر پیاده درساحه پارک ملی بند امیر بامیان ، پارک ملی واخان وساحه دره شاه فولادی بامیان
 6.  حفر 5 حلقه زباله دانی در اطراف پارک ملی بند امیر بامیان وحفر 1700 متر جرمحافظوی در ساحه پل مالان هرات
 7. تنظیم ساحه بند هیبت پارک ملی بند امیر ( انتقال بازار وپارکنگ ) از ساجه فوق  به جای مناسب
 8. اعماریک باب اطاق معلومات ودفتر محیط زیست در ساحه حفاظت شده دره شاه فولادی ولایت بامیان
 9. تهیه 20 سایه بان در پارک ملی امیر ولایت بامیان وکول حشمت خان کابل صورت گرفته
 10.  ترمیم مسجد و قدم گاه حضرت علی، ایجاد 1650 متر فنس در پارک ملی بند امیر بامیان، صورت گرفته
 11. اعمار سنگکاری راه ورودی ساحه حفاظت کول حشمت خان معه پاککار ی جوی ساحه، پوشش سقف ابریزه ، اعما رونصب 6 دروازه کنترول آب در مسیرجوی مستان  به منظور تنظیم و تامین اب ان صورت گرفته است .
 12. غرس  و حفاظت 71 هزار اصله نهال ونبات بومی در پل مالان ولایت هرات و بند امیر ولایت بامیان وصورت گرفته .
 13.  تهیه و نصب لوحه های  رهنمای سیاحین در ساحات پارک ملی بندامیر، پارک ملی واخان، دره شاه فولادی، درقد تخار و پلان مالان هرات.
 14.  استخدام پرسونل حفاظتی ومدیریتی ، سروی پرندگان  و ایجاد 4 کمیته مردمی در 4 ساحه حفاظت شده و پارک های ملی
 15. اعلام ساحه بند امیر ولایت بامیان و ساحه واخان ولایت بدخشان به حیث پارک ملی و ساحات دره شاه فولادی بامیان وکول حشمت خان  کابل منحیث ساحه حفاظت شده

ه : بخش  اگاهی عامه ، ارتقای ظرفیت ، قوانین وپالیسی

 1. گاهی عامه :از طریق تهیه ونشر موارد مختلف در مورد اهمیت ، هدف ، فعالیت ودستاور های منابع طبیعی  با نشروتوزیع اضافه از  (1000)پسترها، (30000) برشور و  (7000) جلد جنتری به شکل کتابچه، مصاحبه ها،تهیه ونشر اضافه از (10) ویدو کلپ  وغیره .
 2.  رااندازی کمپاین های  نهالشانی با اشتراک  بیش از  (5000 ) نفر  و تبلیغات در نمایش گاه های زراعتی در بادام باغ .
 3. بمنظور سهیم ساختن جوامع در امر حفاظت و بهره برداری منابع طبیعی بصورت پایدار ایجاب مینمود تا جوامع محلی که در ساحات نزدیک منابع طبیعی اعم از جنگلات، علفچر ها و غیره موقعیت دارند بصورت یک کتله واحد که بنام انجمن یا کمیته اجتماعی مستفیدین و تنظیم کننده گان منابع طبیعی اطلاق میشود تشکیل گردد بدین منظور طی مدت گذشته بتعداد اضافه از 450 انجمن اجتماعی تنظیم منابع طبیعی در ولایات مختلفه شناسایی و بتعداد اضافه از 4 هزار تن از اعضای این انجمن ها  در عرصه تنظیم منابع طبیعی ( جنگلات، علفچر ها و ساحات حفاظت شده)  خصوصا در راستای در امور احیاء وحفاظت جنگلات وعلفچرها  و جمع آوری فنی میوه پسته و جلغوزه، ذخیره و بسته بندی، بهره برداری از نباتات طبی احیا و قروغ علفچرها و تنظیم ساحاظت شده آموزش دیده اند. بر علاوه آن اضافه از ( 100 ) ورکشاپ فنی و تخنیکی و مدیریتی به سطح مرکز و  ولایات در بخش تنظیم منابع طبیعی تدویر گردیده است.
 4. بلند رفتن ظرفیت های  تخنیکی  و مسلکی اضافه از 100 تن از کارمندان  به سطح مرکز و  ولایات  از طریق بورسیه های تحصیلی  کوتاه مدت و دراز مدت  به خارج از کشور در طی سال های گذشته  .
 5. تدویر 5  جلسه هماهنگی  با  مشارکت  شرکای کاری منابع طبیی  منابع طبیعی صورت گرفته است.
 6. برای نهادینه سازی فعالیت های مدیریتی منابع طبیعی و دخیل سازی جوامع محلی و شرکاء کاری، پالسی جنگلات وعلفچرها ،  استراتیژی ملی تنظیم پایدار  منابع طبیعی به اشتراک جامعه با  قانون امور جنگلات منظور شده است .
 7.   مسوده 3 قانون  شامل قانون حفاظت حیات وحش وتنظیم امور شکار ، قانون علفچرها ، قانون نباتات طبی) در حال طی مراحل قراردارد ، مسوده  قانون تنظیم ساحات حفاظت شده درحال  ترتیب میباشد و مسوده  مقرره  جنگلداری مشراکتی ترتیب ودر وزارت عدلیه وپارلمان در حال طی مراحل می باشد .
 8. طرزالعمل های ( طرز العمل توزیع نهالها ، تاسیس انجمن های جنگلداری ، طرزالعمل موقت ساحات حفاظت شده ، طرزالعمل موقت بهره برداری نباتات طبی وحشی )   و لوایح را تدوین و  وضع شده است.

و  : بخش پلان گزاری ،  طرح  پروژه ها  ورهنمود ها

 1. ترتیب 3 پلان مدیریتی ویک زون تسهیلاتی پارک ملی بند امیر، ساحه کول حشمت خان، پلان مدیریتی پامیر بزرگ وپامیر خورد پارک ملی بند امیر ولایت بامیان.
 2. نهائی سازی و اخذ منظوری پروپوزل های برنامه ملی منابع طبیعی و پروژه کمربند سبز کابل و ارسال آن به مراجع زیربط
 3. تهیه و نهائی سازی طرح کوچی ها جهت تنظیم علفچرها صورت گرفته است
 4. تهیه طرح ریفورم و ساختار تشکیلاتی منابع طبیعی به سطح کشور
 5. تهیه  کانسپت نوت تنوع بیالوژیکی ترتیب شده است .
 6. پروسه های کاری جنگلات ، علفچرها وساجات حفاظت شده  تهیه  وهمچنان رهنمود های تنخنیکی در بخش های ( احیا وحفاظت جنگلات ، تنظیم علفچرها ، حفاظت وبهره برداری نباتات طبی،  پلان تولید نهال  وکمر بند سبز ) تحت کار میباشد.
 7. تهیه طرح ابتدای جلوگیری از توسعه صحرا صورت گرفته
 8. تهیه و ترتیب پلان عملیاتی مبارزه علیه فساد اداری بخش های منابع طبیعی برای سال 1397
 9. نهیه کانسپت نوت ارزش افزائی هنگ وشرین بویه
 10. تهیه  کانسپت نوت  ارزش افزائی محصولات پسته  وجلغوزه
 11. تهیه رهنمود تسلیم دهی و تطبیق پروژه ها ی منابع طبیعی  
 12. تهیه طرح پلان تنظیم جنگلات ولایت کنر ها
 13. تهیه طرح  قوریه واحیای جنگلات پکتیا
 14. تهیه رهنمود عملیاتی منابع طبیعی
 1. تهیه طرح های مختلف که از طریق  صندوق جهانی تمویل می گردد مانند پروژه ها ی پنج امو از بانک انکشاف اسیای واتحادیه اروپا ،پروژه  RAMA، پروژه ها ی GEFS، GEFb  ،GCF  ،بانگ جهانی  وغیره

2.  پروژه کمر بند سبز شهر   :

معرفی پروژه:

این پروژه حسب هدایت جلالتماب رئیس صاحب جمهور و بتأسی از فیصله تاریخی 10جدی 1394شورای محترم عالی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایجاد گردیده است که بر اساس آن مساحت 10,000 هکتار زمین را در مدت 11سال بخاطر بهبود محیط زیست سالم و ایجاد فضای سبز در شهر کابل، با غرس انواع نهال های غیر مثمر و کشت تخم انواع مختلف بته ها و علوفه تحت پوشش سرسبزی و جنگلداری قرار میدهد.

اهداف کلیدی :

 1. ایجاد فضای سبز در ساحه 10,000 هکتار زمین در دامنه های اطراف شهر کابل توسط جنگلکاری ، کشت بته ها جهت تقویه و افزایش نسل نباتات و علوفه جات بومی با بذر انها در ساحات تحت فعالیت پروژه  و جلوگیری از تخریب ، فرسایش خاک و تقویه قابلیت  جذب آب در زمین با ایجاد تراس ها ، ترینچ ها ،حوضچه ها واعمار چکدم ها.
 2. .ایجاد فرصت های کاری وتفریح گاه ها برای افراد محل ، جلب توجه و علاقه مندی مردم محل به سرسبزی و گسترش فضایی سبز و .تقویه فرهنگ حفاظت و نگهداری از ساحات سبز و توسعه ان با بسیج جوامع محلی. جهت افزایش فضای سبز، کاهش الودگی ها و  بهبود محیط زیست .
 3. تقویه و بلند بردن ظرفیت تولیدی 6 فارم قوریه مرکزی با فعالیت های تخنیکی

 

ایجاد کمربند سبز کابل :

 1.  ایحا فضای سبز و تنظیم ابریزه ها  در ساحه  (1123 )هکتار از طریق( غرس  و ابیاری حدود 301791  اصله نهال در ساحه 596 هکتار  ،بذر مستقیم تخم اشجار جنگلاتی درساحات  458 هکتار  و بذر تخم علوفه در ساحه 69 هکتار) درساحات کمر بند سبز شهر کابل  صورت گرفته است.
 2. اعمار8 شبکه های ابیاری پایدار  درساحات (کوه شیردروازه ، بین حصار ، دامنه های کوه قصبه ، دامنه های کوه قصبه ،  تپه های قرغه ، کوه اسمای ، بادام باغ ،  شبکه ابیاری بادام باغ  )  . و  یک شبکه ابیاری فارم ده مراده خان معه احاطه دیوار ، کانال جوی های فارم گذرگاه  صورت گرفته است.
 3. حفر30 حلقه حوضه های جذبی  درساحات کمر بند سبز شهر کابل جهت توسعه ساحات کمربند سبز صورت گرفته است.
 4. احداث 1 هکتار قوریه موقت به منظور تولید نهال در ساحات  قرغه وقصبه برای افزایش ساحات کمر بند سبز صورت گرفته است
 5. غرض مهار سیلاب ها وجلوگیری از تخریب خاک ، احداث399 1010 متر تراس به منظور تنظیم اب ونفوذ ان در زمین ، احدا ث 18293 متر مربع سرک جنگلاتی به هدف فراهم اروی تسهیلات در نقل وانتقالات ، بذر تخمیانجات انواع مختلف درختان جنگلاتی وعلوفه ، صورت گرفته  است .
 6. تقویه هماهنگی با شرکای کاری پروژه  و بسج جامعه از طریق ایجاد 4 انجمن جنگداری شهر ی در ساحات کمر بند سبز کابل  

  د ر  ًنظر است که ساحات  کمر بند سبز در در اطراف شهر کابل و  ولایات مانند  هرات ، قندهار  وغیره  این پروژه را توسعه یابد. 

 

پلان انکشافی  منابع طبیعی سال 1397

 

1.برنامه ملی تنظیم منابع طبیعی به اشتراک جامعه

 الف :  احیاء وحفاظت جنگلات و تنظیم آبریزه ها

 1. احیاء و حفاظت جنگلات طبیعی در ساحه 320 هکتار به کمک 64 پروژه عایداتی
 2. بسیج جامعه، ظرفیت سازی و فراهم آوری تسهیلات لازم برای جوامع محلی
 3. ایجاد قوریه های خانگی جهت تولید  300 هزار نهال چهارمغز وتولید و مراقبت 50 هزارنهال جلغوزه درزون جنوب شرق.
 4. تنظیم آبریزه ها از طریق اعمار 1300 مترمکعب چکدم در ساحات اسیپ پذیر

ب:  تنظیم همه جانبه علفچرها و نباتات طبی

 1. تنظیم علفچرها به مساحت مجموعی 1140 هکتار در ولایات  بادغیس ، فاریاب ، جوزجان ، بلخ ، سمنگان ، بغلان ، تخار ، بدخشان ، میدان وردک ، دایکندی ، بامیان ، دایکندی ، غور ، هرات پنچشیر
 2. تثبیت 216 هکتار ساحات ریگهای روان در ولایات هرات ، بلخ ، جوزجان وفاریاب
 3. احیاء و حفاظت 110هکتار نباتات طبی  در ولایات بدخشان ، تخار ، بغلان ، سمنگان ، بلخ ، جوزجان ، بامیان ، هرات، غور وفاریاب
 4. بسیج جامعه، ظرفیت سازی و فراهم آوری تسهیلات لازم برای جوامع محل در 15 ولایت ذکر شده
 5. احیاء و حفاظت 16 هکتار مرکز تولیدی علوفه و قلمه

ج :  احیای فارم های تکثیری واموزش  و گسترش فضای سبز

 1. احیا 219 جریب زمین  قوریه جهت تولید 2190000  اصله نهال 28 ولایت .
 2. احداث  5 جریب جنگل بانگس جهت ترویج جنگلداری بانس  در ولایت ننگرهار
 3. اعمار یک باب تعمیر با احاطه ان در قوریه میدان وردک ، حفر4 حلقه چاه عمیق در 4 فارم شامل ولایات پکتیا ، خوست ، غزنی ومیدان وردک  وسیستم  شبکه ابیاری 2 فارم  در ولایات فاریاب وپنجشیر  ویک باب سبزخانه در ولایت پکتیکا  جهت تولید نهالها وکسترش فضای سبز

 

د: تنظیم ساحات حفاظت شده و حیات وحش

ایجاد و انکشاف تسهیلات بمنظور تشویق توریزم و حفاظت از منابع ساحات حفاظت شده از طریق اعمار 1000پیاده رو ها و تامین یک آب کمپلکس پارک ملی  بند امیر،  تقویت وضعیت اقتصادی مردم محل از طریق رشد صنعت توریزم و فراهم آوری زمینه کارحفظ تنوع حیات وحش و کاهش حوادث طبیعی از طریق احیای ایکوسیستم های باارزش  در ( پارک ملی بند امیر بامیان ،پارک ملی واخان بدخشان  و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان) .

2. پروژه کمر بند سبز کابل

 1. توسعه 465 هکتار ساحه جدید کمر بند سبز کابل در ساحه تنگی غار ، شهرک میرغلام و... از طریق نهالشانی و بذر مستقیم تخمیانه جات
 2. حفاظت، مراقبت و آبیاری ساحه 1123 هکتار کمربند سبز ایجاد شده  در قرغه، قصبه، شیردروازه و بنی حصار و فارمهای آبریزه ها در  شهر کابل
 3. سروی و ترتیب پلان تنظیمی ساحات کمربند سبز  شهر کابل و  سایر شهر های بزرگ مانند هرات، قندهار و  مزار شریف و غیره
 4. تقویه ظرفیت های تخنیکی و عملیاتی اداره برای انسجام، تطبیق و نظارت سیستماتیک فعالیت ها .

 

با احترام