ریاست تدارکات

ریاست تهیه وتدارکات :

وظایف این اداره انسجام بهتر امور تهیه وتدارکات کارکردهای وزارت زراعت مانند:

پروسس تمامی مراحل تدارکاتی پروژه های تحت پلان ریاست های مربوط وزارت زراعت میباشد.

ریاست تهیه وتدارکات  مانند سایر ادارات وزارت زراعت مشتری محور بوده و مشتریان این اداره اکثراً باشرکتهای ساختمانی ، شرکتهای تجارتی وخدماتی ها در تماس مستقیم وغیر مستقیم میباشند.

این اداره از تمام کارکردهایش  به عنوان یک دفتر تدارکاتی مستقیماً به مقام محترم وزارت گزارش ارائه میدارد.

پروسه کاری ریاست تهیه وتدارکات: