آمریت نمایشگاه زراعتی

فورم تعهد نامه اشتراک در نمایشگاه بین المللی
فورم تعهد نامه شرکت های داخلی

رهنمود کاری آمریت نمایشگاه زراعتی

میله دهقان ونمایشگاه زراعتی (بهاری) ونمایشگاه زراعتی بین المللی کابل(خزانی)هرسال در اوایل بهار وخزان ازطریق وزارت زراعت ،آبیاری ومالداری در ساحه نمایشگاه زراعتی واقع فارم تحقیقاتی بادام باغ  راه اندازی وبرگزار میگردد.

هدف از راه اندازی وبرگزاری این نمایشگاه ها نمایش ومعرفی محصولات زراعتی مالداری، باغداری، ماشین آلات زراعتی، فعالیت های زراعتی، معرفی مولدین وتکنالوژی جدید میباشد. همچنان دراین نمایشگاه ها ارتباط بین مولدین، دهاقین و مستهلکین ایجاد گردیده تا ایشان بتوانند محصولات تولیدی خویش را با کمترین هزینه وبه اسرع وقت به دسترس مستهلیکین قرارداده و زمینه هرچی بهتر بازار یابی محصولات صورت گیرد.که این موضوعات سبب شده تا دهاقین ومولدین کشور تشویق شده و محصولات با کیفیت زراعتی خویش را به مارکیت های داخلی وبین المللی عرضه نمایند

رهنمود جهت معرفی واشتراک متشبیثین خصوصی وتاجران به نمایشگاه های زراعتی داخلی وبین المللی خارجی:

متشبیثین خصوصی ، تاجران و مولدین جهت آگاهی از برگزاری نمایشگاه ها وجشنواره های زراعتی که در داخل وخارج از کشور برگزار میگردد میتوانند با رهنمود زیر معلومات مکمل بدست آرند