ریاست انکشاف سکتور خصوصی

خلص پروسه های کاری ریاست انکشاف سکتور خصوصی

با در نظر داشت برنامه های استراتیژیک انکشافی وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری و برنامه دوم که هدف اساسی آن  رشد تولیدات و حاصلات  میباشد بسته رهنمودی پلان تجارتی ترتیب گردیده تا سبب رشد و تسهیل سرمایه گزاری سکتور های مختلف زراعتی از قبیل شرکت های زراعتی ، مالداری ، خدمات مشورتی ، پروسس ، کوپراتیف ها ... گردد.

این بسته رهنمودی بصورت عموم شامل رهنمود پلان تجارتی ، مثال عملی از شرکت تولیدی گوشت افغان و پروسه ثبت و راجستر شرکت های زراعتی ، مالداری ، خدمات مشورتی و پروسس و کوپراتیف ها  میباشد . هدف اساسی این بسته رهنمودی بهتر ساختن و تسریع پروسه ثبت و راجستر شرکت های زراعتی ، مالداری و خدمات مشورت و پروسس و کوپراتیف ها و تشویق سرمایه گزاری میباشد. این امر به درخواست کننده، و  ادارات که پلان تجارتی را  مطالعه ، تحلیل و ارزیابی مینماید، کمک میکند تا پروسه  بشکل شفاف تر و سریعتر تکمیل گردد. عناوین این بسته رهنمودی به ترتیب شامل دیدگاه ، مقاصد ، خلاصه تجارت ، سوانح متشبث و دارای چهار فصل بوده که فصل اول آن شامل پلان بازاریابی ، فصل دوم آن پلان تولیدی ، فصل سوم آن ساختار تجارت و پلان مدیریتی و فصل چهارم آن پلان مالی میباشد. در پایان فصول فوق تعهد رئیس شرکت در قبال تجارت خویش و رعایت حفظ محیط زیست و همچنان پروسه ثبت و راجستر شرکت های زراعتی ، مالداری ، خدمات مشورتی و پروسس در ضمیمه 1 و پروسه ثبت و راجستر کوپراتیف ها در ضمیمه 2 نیز گنجانیده شده است.

پروسه ثبت وراجستر شرکت های زراعتی

رهنمود پلان تجارتی

فورم تعهد نامه اشتراک در نمایشگاه بین المللی
فورم تعهد نامه شرکت های داخلی

پروسه ثبت و راجستر شرکت های زراعتی ، مالداری و خدمات مشورتی و پروسس  قرار ذیل خلاصه میگردد:

 1. متشبث میتواند در خواستی خویش را از طریق اداره آیسا ، ریاست زراعت ولایات، وزارت تجارت و صنایع و وزارت عدلیه به وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری راجع و یا مستقیم به وزارت محترم زراعت ، آبیاری و مالداری مراجعه نماید.
 2. ارجاع احکام مقام محترم وزارت به ریاست عمومی پلان و هماهنگی برنامه ها
 3. ارجاع مکتوب به ریاست انکشاف سکتور خصوصی
 4. ریاست انکشاف سکتور خصوصی بالای آمریت فرصت های سرمایه گزاری
 5. آمریت فرصت های سرمایه گزاری بالای مدیریت های مربوطه راجع میسازد
 6. مدیریت های مربوطه  مکلف به انجام وظایف ذیل میباشند:

الف.           رهنمای و تسلیمی بسته رهنمودی پلان تجارتی.

ب.    تحلیل و ارزیابی پلان تجارتی ترتیب شده از طرف متشبث.

ج.    ارسال پلان تجارتی متشبث به ادارات زیربط غرض ابراز نظر تخنیکی.

د.    ثبت و راجستر شرکت ها و کواپریتف ها در دییتابیس ریاست انکشاف سکتور خصوصی

 ه.   ارجاع  مکتوب از طریق ریاست انکشاف سکتور خصوصی به  اداره آیسا ، وزارت  های محترم تجارت و صنایع و وزارت عدلیه.

        7.     اطمینان اداره آیسا ، وزارت  های محترم تجارت و صنایع و وزارت عدلیه از صدور جواز به ریاست           

                انکشاف سکتور خصوصی وزارت محترم زراعت ، آبیاری و مالداری.

 

پروسه ثبت و راجستر کوپراتیف ها قرار ذیل خلاصه میشود:

 

 1. درخواست کننده میتواند در خواستی خویش را از طریق ریاست زراعت ولایات به وزارت زراعت ، آبیاری و مالداری راجع و یا مستقیم به وزارت محترم زراعت ، آبیاری و مالداری مراجعه نماید  و همچنان میتواند از طریق ریاست ولایات به ریاست کوپراتیف ها مراجعه نماید.
 2. ریاست کوپراتیف ها به آمریت آگاهی و ثبت راجع میسازد.
 3. ارجاع مکتوب به مدیریت عمومی ثیت و راجستر.
 4. مدیریت عمومی ثبت و راجستر مکلف به انجام وظایف ذیل میباشد:

الف.  رهنمایی کوپراتیف  مطابق قانون کوپراتیف ها ، طرزالعمل ثبت و بسته رهنمودی پلان تجارتی.

ب.    تحلیل و ارزیابی پلان تجارتی مطابق شرایط کوپراتیف ها.

ج.    ارجاع آن به ریاست انکشاف سکتور خصوصی و ادارات زیربط.

 1. ریاست انکشاف سکتور خصوصی بالای آمریت فرصت های سرمایه گزاری.
 2. آمریت فرصت های سرمایه گزاری بالای مدیریت های مربوطه راجع میسازد.
 3. مدیریت های مربوطه  مکلف به انجام وظایف ذیل میباشند:

الف.           رهنمایی و تسلیمی بسته رهنمودی پلان تجارتی.

ب.    تحلیل و ارزیابی پلان تجارتی ترتیب شده از طرف متشبث.

ج.    ارسال پلان تجارتی متشبث به ادارات زیربط غرض ابراز نظر تخنیکی.

د.    ثبت و راجستر شرکت ها و کواپریتف ها در دییتابیس ریاست انکشاف سکتور خصوصی

 ه.   ارجاع  مکتوب از طریق ریاست انکشاف سکتور خصوصی به  ریاست کوپراتیف ها غرض اخذ جواز