بخش مالی OFWM

جهت اجرای حواله برای انجام ، خدمات ، اجناس و ساختمان:

 1. به رویت قرارداد تصدیق شده از طرف شعبه کنترول وزارت مالیه:

اجرای ویندر فارم


 • حصول اسناد بانکی – جواز آیسا – وزارت تجارت
 • ترتیب ویندر فارم – امضا مسئولین بخش مالی پروژه
 • تصدیق و امضا مسئولین ریاست مالی با مهر ان ریاست
 • ویزه  امضا و مهر مدیریت کنترول وزارت مالیه-مقیم در وزارت زراعت
 • ثبت وندر فارم درسیستم ریاست خزاین وزارت مالیه {مرحله نهایی}

 

اجرای تخصیصات

 

 • تقسیمات بودجوی در مرکز و ولایات مطابق پلان مالی سال جاری
 • ترتیب و خانه پری فارم های مربوطه ب ه اجرای تخصیص تصدیق مسولین مالی و ریس پروژه
 • چک و تصدیق فورمه هایی تخصیص از طریق ریاست مالی وزارت زراعت
 • ثبت فورمه هایی تخصیص در کتاب مخصوص و ارسال ان بر ریاست بودجه وزارت مالیه
 • اخذ تخصیصات بعد از اجراشدن ازطریق ریاست بودجه و خزاین وزارت مالیه مرحله نهایی
 • اجرای حواله م 16 جهت پرداخت برای پول به شرکت هایی قراردادی ها
 • دریافت {انوایس} یا بل از طرف شرکت قراردادی

 

اجرای تادیات ذریعه م16

 

 • ترتیب فورم م16 با فورم خزاین .تصدیق وامضا مسولین مالی وریس پروژه
 • تصدیق و امضا ریاست مالی.مهر وتاپه
 • ثبت م16در کتاب ریاست مالی
 • ویزه نمودن حواله م16 بامهر وتاپه ازطرف مسولین مدیریت کنترول وزارت مالیه
 • ثبت حواله م16 درسیستم  { AFMIS } مرحله نهایی
 • حفظ یک کاپی  از تمام اسناد مربوطه به حواله م16 دردفترمالی پروزه
 • ارسال حواله اصلی به وزارت مالیه جهت اجرای پرداخت بر قراردادی .