پروگرام های CLAP و SNaPP2

پروگرام های CLAP  و SNaPP2 یکی از پروگرام های انکشافی وزارت زراعت است، که در ولایات ننگرهار، لوگر، کابل، پروان، بغلان، بلخ و هرات فعالیت می نماید. این پروگرام ها  در بخش انکشاف زراعت  از سوی صندوق کمک های جهانی(IFAD)  تمویل میشود.

هدف اساسی این پروگرام ها  کاهش سطح فقر در روستا ها و  بهبود و تقویه نمودن حالت  اقتصادی خانم ها کشور  است

پروسیجر کاری این پروگرام ها   ذیل است: