جدول معلوماتی نتایج تفتیش قراردادها

معلومات پیرامون نتایج تفتیش قرارداد های وزارت اعتبار ازاول سال مالی 1397غرض نشر

مطابق ماده یازده‌هم قانون(دسترسی به اطلاعات)

تصامیم اتخاذ شده

یافته های تفتیش

موضوع تفتیش

شماره

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی وزارت باتمام اوراق آن غرض تصامیم نهائی به اداره  لوی څارنوالی احاله گردید

به دلیل تخطی در تعدیل قرارداد و نقض حکم 98 طرزالعمل تدارکات، مسئولین ذیدخل غرض تحقیقات به خارنوالی محول شده است

قرارداد اعمار پنچ باب مسلخ عصری درچهار ولایت کشور

۱

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی وزارت باتمام اوراق آن غرض تصامیم نهائی به اداره  لوی خارنوالی احاله گردید

شرکت قراردادی (متحد شرق) به علت تخطی در قرارداد وارائه اجناس مغایر شرایط قرارداد مطابق قانون تخم های بذری به ارگانهای عدلی وقضائی معرفی شد

قرارداد انتقال وتوزیع تخم های اصلاح شده بذری به ولایت نورستان

۲

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی وزارت باتمام اوراق آن غرض تصامیم نهائی به اداره  لوی خارنوالی احاله گردید

شرکت قراردادی به دلیل تخطی در قرارداد وکارمندان ولایتی ذیدخل در ققضیه در قسمت دریافت وتصدیق تخم بذری غیر معیاری به حارنوالی معرفی شد.

قرارداد تدارک وانتقال تخم اصلاح شده بذری بولایت قندهار باشرکت صحرائی لوی قندهار

۳

موضوع از طریق ریاست دفتر به خارنوالی محول شده که تحت تحقیق قرار دارد.

یک تعداد شرکت های عضوی اتحادیه تخم بذری به دلیل تخطی در قرارداد وارائه تخم های بذری غیر معیاری مورد تعقیب عدلی قرار گرفت.

قرار داد  تخم  های اصلاح شده بذری با اتحادیه تخم های بذری افغانستان 1396

۴

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی وزارت باتمام اوراق آن غرض تصامیم نهائی به اداره  لوی خارنوالی احاله گردید.

در نتیجه بررسی معلوم گردیده که تعدادی از کارمندان با تصدیق دیزاین ناقص باعث وارد شدن خساره به بودجه دولت گردیده بود که موضوع غرض اجراات بعدی به ارگانهای عدلی وقضائی محول شد.

قرارداد ساختمان فارم تحقیقات بولان لشکرگاه ولایت هلمند

۵

دوباره به حارنوالی محول شده است.

تخطی در قرارداد متذکره از طریق لوی خارنوالی غرض انکشاف بیشتر مواصلت ورزیده بود که بعداز اجراات لازم دوباره به آن اداره محول شد.

 

قرارداد فارم مرغداری بگرامی استرداد به جانب وزارت زراعت باشرکت ابراهیم ظریف

۶

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی ذریعه نامه (93/57) مورخ 20/1/1397 به‌ریاست زراعت غرض

 

تحقق پذیری ارسال گردیده است.

پروژه اعمال گدام ذخایراستراتیژیک طی سال 1395 به قیمت مجموع مبلغ (24742300) افغانی باجانب شرکت ساختمانی (ضیامسلم یار)عقد قرارداد گردیده، بتاریخ 1/3/1395 کار بالای پروژه آغاز وبه تاریخ 1/3/1396تکمیل وجانب  اداره زراعت ولایت مربوطه تسلیم می نمود.

 برویت  80%پیشرفت کار و تصدیق انجینران مراقبت کننده پرداخت گردیده اما ازیکسال بدینسو 20%کارباقی مانده پروژه تکمیل نگردیده است .برای تمکمیل کار باقی مانده وتصفیه حساب قراردادی از جانب مقام وزارت هدایت جدی صادر شده است.

 

قرارداد اعمار گدام 5000متریک تن گندم ولایت پکتیکا باشرکت ضیا مسلمیار

۷

چگونگی موضوع  غرض اجراات مطابق متن گزارش وهدایت مقام وزارت به ریاست تهیه وتدارکات وپروژه عوامل تولید زراعتی محول شده است.

کار پروژه متذکره صد فیصد تکمیل گردیده اما به دلیل زمانگیر شدن قرارداد وعدم تکمیل بمقوع پروژه ممکن خساره متصور باشد، روی این دلیل به برآورد ثانی ابراز نظر  گردیده ومتعاقباً برویت نتایج برآورد ثانی روی خساره وارده نیز تصمیم اتخاذ می گردد.

قرارداد اعمارلابراتوار بادام باغ

۸

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی وزارت باتمام اوراق آن غرض تصامیم نهائی به اداره  لوی خارنوالی احاله گردید.

در نتیجه بازرسی معلوم گردید که در قسمت حفاظت جنگلات پسته در ولایت متذکره از طرف مسئولین بخش توجه لازم صورت نگرفته منجر به تلف شدن دارایی عامه گردیده بود از این رو به تعقیب عدلی موضوع ابراز نظر شده است.

قرارداد پروژه احیاء وحفاظت جنگلات وتنظیم آبریزه  ولایت خوست

۹

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی وزارت باتمام اوراق آن غرض تصامیم نهائی به اداره  لوی خارنوالی احاله گردید

در نتیجه بازرسی معلوم گردید که به مقدار (40) متریک تن گندم سهمیه ولایت میدان وردک که در اصل غیر معیاری بوده معیاری تصدیق شده بود.

قرارداد 40متریک تن گندم غیرمعیاری میدان وردک باشرکت ذاخیل پامیر خواجه کفتربابا که درولایت کندز فعالیت دارد

۱۰

نتایج بازرسی بعداز کسب هدایت مقام وزارت غرض تحقق پذیری به اداره لوی خانوالی وادارات ذیربط اصدار یافته است.

موضوع تخطی قراردادی وسهل انگاری کارمندان ولایتی توسط تیم تفتیش مورد بررسی قرار گرفته نتایج بررسی غرض تحقق پذیری به ادارات ذیربط شریک ساخته شده است.

 

قرارد اد گرین هاوسهای برنامه  (CARD-F) و ریاست زراعت ولایت ننگرهار

۱۱

بریاست مالی وحسابی وبریاست زراعت ولایت غزنی وبریاست منابع بشر وبریاست عمومی ترویج غرض تحقق پذیری ارسال گردیده است

ریاست تهیه وتدارکات مقدار (310) متریک تن گندم بذری سهمیه سال 1393 ولایت غزنی رابه قیمت مبلغ (11284000) افغانی باشرکت تولید تخم های اصلاح شده بذری همدرد غزنیوال عقد قرارداد نموده بود وبه ولسوالی اجرستان عزنی مقدار (14) تن تخم بذری به ملاحظه راپور رسید شما ره (64) مورخ 22/9/1393 جهت انتقال آن تصدیق ودربر نامه دریور مقدار 12 تن تصدیق بعمل آمده  مطابق به یافته های هیئات تفتیش باید پول مقدار (2) متریک تن گندم ازنزدی شرکت قراردادی تحصیل وکارمندان که دراین رابطه دخیل اند حسب هدایت جلالتمآب وزیرصاحب اخطاریه رسمی بادرج سوانح ازطریق ریاست منابع بشری داده شود.

قرارداد سهمیه گندم بذری ولسوالی اجرستان ولایت غزتی

۱۲

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی وزارت باتمام اوراق آن غرض تصامیم نهائی به اداره  لوی حارنوالی احاله گردید.

در قسمت عقد پروتوکول وایفای تعهدات شرکت، یک سلسله تخطی های قانونی صورت گرفته که متکی به آن به تعقیب عدلی موضوع ابراز نظر صورت گرفته است.

 

قرارداد ده بسوه زمین تنگی غارو واقع پلچرخی غرض حفرچای عمیق به منظوری تهیه آب آشامیدنی شهرک کابل جدید با شرکت  انکشاف ملی

۱۳

نتایج بازرسی بعد ازملاحظه شد مقام عالی وزارت باتمام اوراق آن غرض تصامیم نهائی به اداره  لوی څارنوالی ذریعه نامه (2964/2677)مورخ 13/4/1397احاله گردیده است .

نظر به تصمیم کمیته اداری اداره محترم تدارکات ملی ومطابق قانون وطرزالعمل تدارکاتی فسخ قرارداد به دلیل تخطی های قراردادی ازعملی نکردن شرایط قرار داد وتعهدات مندرج درآن صورت گرفته وموضوع دوباره غرض تصمیم گیری به خارنوالی محول شده است.

 

 

فسخ قرارداد (60)عراده تراکتور و(95)عراده لندلایزر باشرکت نوی سمسورغزنی وال

۱۴