گزارش شش ماه نخست از پیشرفت فعالیت های پلان شده سال مالی 1397 وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

فهرست مطالب

پس منظر  1

خلاصه گزارش   1

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده 2

نتایج فعالیت های تکمیل شده 18

تحلیل اجراآت   29

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی   40

ضمیمه شماره (1)؛ مصرف بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397  41

 

پس منظر

دیدگاه اصلی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری که مصئونیت غذایی، محو گرسنگی و رشد اقتصاد متوازن در کشور دیدگاه اصلی آن است ماموریت رهبری کشور به مسیر کاهش فقر، زراعت قانونی و مشروع، امنیت ملی از طریق مدیریت منابع، افزایش و مفیدیت تولیدات زراعتی، بهبود زیر بناها، حمایه و رشد سکتور خصوصی، و توسعه بازار را به عهده دارد.

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند:

  • حصول اطمینان از استفاده مؤثر منابع طبیعی افغانستان
  • افزایش مداوم تولیدات زراعتی و مؤثریت آن برای دهاقین و مالداران از طریق ارائه عوامل تولید، توسعه خدمات و تحقیقات زراعتی، تسهیل زمینه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در بخش زراعت کشور
  • افزایش و ایجاد تنوع در درآمد ها و فرصت های شغلی برای مردم، افزون عواید دولت؛ و ایجاد یک نهاد مؤثر، رقابت پذیر و فعال از طریق پروسه اصلاحات و تعدیلات ساختاری

( منبع و مآخذ: چارچوپ استراتیژیک انکشاف سکتور زراعت و اصلاح نهادی، ص6 )

 

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای سال مالی 1397  مجموعاً ( 80 ) فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جملۀ آن ( 41 ) فعالیت را مطابق پلان وزارت تکمیل نموده است. به تعداد ( 30 ) فعالیت درحال اجرا قرار دارد و به تعداد ( 7 ) فعالیت آغاز نشده و تطبیق  ( 2 ) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت طی شش ماه اول به (44.02%) رسیده است.

 

مجموع فعالیت های پلان شده

فعالیت های تکمیل شده مطابق پلان در شش ماه اول

فعالیت های

در حال اجرا

فعالیت های

معطل شده

فعالیت های

آغاز ناشده

80

41

30

2

7

 

 

 

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) در ششماه اول

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت در شش ماه اول

فیصدی پیشرفت عمومی

احیاء و بازسازی سیستم های پایدار آبیاری در سطح کشور  بمنظور تحت آب در آوردن زمین های زراعتی

103 شبکه آبیاری

باز سازی تعداد (83) هشتاد و سه شبکه  آن در جریان سال جاری تکمیل و  به بهره برداری سپرده میشود و (20) بیست شبکه دیگر آن در 11 ولایت کشور 10 فیصد پیشرفت خواهد داشت.

45%

100%

262 ساختمان آبیاری

احیا و بازسازی تعداد (84) هشتاد و چهار ساختمان آبیاری  و پیشبرد 75 فیصد کار احیا و بازسازی (178) یک صدو هفتاد و هشت ساختمان آبیاری در 28 ولایت کشور.

30%

100%

33 کانال فرعی

احداث (12) دوازده کانال فرعی آبیاری و پیشبرد 10 در صد کار احداث (21) بیست و یک کانال فرعی آبیاری در 10 ولایت کشور.

60%

100%

30 باب ذخیره آب

تکمیل و بهره برداری (30)سی باب ذخایر آب هر یک به ظرفیت(500) پنجصد متر مکعب آب در 16 ولایت کشور.

0%

0%

29حلقه چاه عمیق

تکمیل و بهره برداری حفر(29)بیست و نه حلقه چاه عمیق همراه با نصب سیستم واترپمپ سولری در 20  ولایت کشور.

50%

40%

50 باب چکدم، 30 باب آبریزه و 120 باب ذخیره خاکی

احداث و بهره برداری (50) پنجاه باب چکدم کوچک ( بند کنترولی)، (30) سی باب آبریزه و (120)یکصدو بیست باب ذخیره خاکی در 32 ولایت کشور.

20%

44.4%

10 قطعه نمایشی آب و 30 مکتب مزرعه

تکمیل احداث (10) ده قطعات نمایشی آب و تدویر(30)سی برنامه مزروعی دهقانی در 12 ولایت کشور.

30%

100%

افزایش تولید غله جات (گندم و برنج...)جهت نیل به خود کفایی و تقویه مصئونیت غذایی در کشور

126 عراده تراکتور

تکمیل پروسه انتقال (120)یکصد و بیست عراده تراکتور و ماشین آلات زراعتی مساعدت شده کشور چین بطور قرضه از طریق موسسات سکتوری به دهاقین 34 ولایت کشور و جدیدا (6) شش عراده تراکتور خریداری و مراکز آموزشی آن در 3 ولایت کشور که شامل (هرات، ننگرهار و بلخ ).

25%

100%

30182 متریک تن

تکمیل پروسه خریداری و توزیع (10045) ده هزار و چهل پنج  متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم معه (20135) بیست هزار و یکصد سی و پنج متریک تن کود کیماوی یوریا  در (34) ولایت کشور.

10%

100%

تکمیل پروسه خریداری (20) بیست متریک تن تخم بذری غله جات نباتات صنعتی و سبزیجات اصلاح شده و توزیع آن  به (1900)یکهزار و نه صد دهقان در 3 ولایت که شامل( بلخ، هرات و ننگرهار).

40%

100%

3 سروی

جمع آوری، تجزیه و تحلیل ارقام بیلانس شیت نبات (گندم و برنج) و پیشبینی وضیعت زراعت از طریق(3) سه  سروی در ۳۴ ولایت.

65%

100%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری

8100 هکتار باغ، 3800 بسته لوازم جمع آوری میوه جات

تکمیل پروسه احداث (5000)پنج هزار هکتار باغهای جدید، احداث (3000) سه هزار هکتار باغ غیر فنی و احداث  (100) صد هکتار باغات متراکم وغیر متراکم  میوه جات وتوزیع (3800)سه هزار و هشتصد بسته لوازم جمع آوری میوه جات  وکنترول امراض نباتی درختان مثمر در 32 ولایت کشور.

30%

100%

169 هکتار چیله بندی

تکمیل سیستم چیله بندی در    (169)یکصدو شصت و نه هکتار باغات انگور در 16 ولایت کشور.

91%

100%

300 باب سبز خانه

تکمیل پروسه  احداث (300)سه صد باب سبز خانه بزرگ هر یک در ساحه (4)چهار بسوه در 22 ولایت کشور.

15%

100%

30 واحد تولیدی کود کمپوست

تکمیل پروسه احداث (30) سی واحد تولیدی کود کمپوست در 22 ولایت کشور.

0%

0%

1800 ذخایره آب، 600,000 مترجالی اهنی و 3750 کیلوگرام تخم پسته

تکمیل پروسه  توزیع (1800)یکهزار و هشتصد ذخایر آب ( تانکر) هر یک به ظرفیت (3000) سه هزار لیتر آب، توزیع (600000) ششصد هزار متر جالی آهنی و (3750) سه هزار و هفتصد و پنجاه کیلو گرام تخم پسته برای  احداث باغهای پسته در 16 ولایت کشور.

30%

100%

400 باب کشمش خانه

اعمار و بهره برداری (400)چهار صد باب کشمش خانه عصری در 17  ولایت کشور.

25%

25%

600 تن کود

تکمیل پورسه خریداری و توزیع (600)ششصد تن کود DAP در 32 ولایت کشور.

85%

100%

37 هکتار باغات انگور

تکمیل پروسه احداث (37) سی و هفت هکتار باغات انگور معه احداث (34) سی و چهار هکتار باغ پسته در ولایت هرات.

5%

5%

20 باب سردخانه

پیشبرد 50 فیصد کار ساختمانی  (12)دوازده باب سرد خانه کمپلکس عصری هریک به ظرفیت (500)پنجصد متریک تن در 10 ولایت کشور.

0%

0%

پیشبرد 47 فیصد کار ساختمانی (8)هشت باب سردخانه های عصری هر یک به ظرفیت (5000) پنج هزار متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن  میرسد در6  ولایت کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ).

0%

12%

45  درصد تطبیق زنجیره ارزشی زعفران

پیشبرد 45 فیصد پروسه تطبیق زنجیره ارزشی انکشافی زعفران در 33 ولایت کشور.

17%

100%

430 تجربه تحقیقاتی

تطبیق پروسه (430)چهارصد   تجربه تحقیقاتی از اثر انجام فعالیت های عملیاتی و تخنیکی در (18) هژده فارم مرکز و ولایات.

50%

100%

3 باب تعمیر

تکمیل احیا و بازسازی (3)سه باب تعمیر فارم تحقیقاتی در 3 ولایت که شامل ( تخار، کنر و پکتیا) معه حفر یک حلقه  چاه عمیق با نصب سیستم سولری در فارم تحقیقاتی سالار ولایت کنر.

50%

100%

یک تعمیر

اعمار و بهره برداری (1)یک باب تعمیر جن بانک نباتی معه حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل باسیستم سولری.

50%

30%

18 مرکز تحقیق

تکمیل پروسه حفظ، مراقبت و فعال نگهداشتن (18)هژده مرکز تحقیقات انکشاف باغداری در فارمهای که شامل ولایت ( فارم تحقیقاتی بادام باغ، مرغداری ریشخور، گاوداری ریشخور، قرغه ولایت کابل، ملاغلام بامیان، اردوخان هرات، پوزه ایشان بغلان، مرکز کندز، بهارک بدخشان، باغ ذخیره تخار، میدان هوائی غور، بولان هلمند، شیشم باغ ننگرهار، شوخی کاپیسا، چشمه ماران پکتیا، کوهکران کندهار و باغ سالارکنر.

30%

100%

یک لابراتوار

تکمیل پروسه خریداری و تجهیز مواد لازم لابراتوار خاکشناسی به منظور انجام سروی، تجزیه، تشخیص، طبقه بندی، تقویه خاک، تجزیه های کیمیاوی، فزیکی خاک، آب و کود در سطح کشور.

30%

100%

17 فارم

پیشبرد 85 فیصد کار احیاء، باز سازی و حمایت مالی و تخنیکی از         (17) هفده فارمهای تحقیقاتی زراعتی در 11 ولایت کشور.

50%

100%

4 مرکز

تکمیل و بهره برداری ایجاد (2)دو باب مرکز پروسس و بسته بندی میوه جات ( انگور و انار)  انار در ولایت کندهار به ظرفیت (5)پنج متریک تن در روز، انگور و کشمش در ولایت پروان  به ظرفیت (10)ده متریک تن در فی ساعت.

55%

100%

ایجاد  و بهره برداری (1)یک باب مرکز پروسس و بسته بندی تولید پنبه طبی به ظرفیت 3 متریک تن فی روز در ولایت کندهار و ایجاد (1)یک باب فابریکه تصفیه روغن پنبه دانه به ظرفیت (10)ده متریک تن فی روز در ولایت هلمند.

30%

83.3%

5 شهرک گل خانه

پیشبرد 30 فیصد پروسه احداث (5)پنج شهرک گل خانه هر یک به ظرفیت ساحه تطبیقی 25 الی 30 هکتار زمین در 5 ولایت ( ننگرهار، کابل، هرات، بلخ و کندهار).

0%

0%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداری

واکسین 2210000 راس مواشی

تکمیل پروسه خریداری و تطبیق واکسین بالای  (310000)سه صد و ده هزار دوز واکسین و لوازم برای تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ و (1900000)یک ملیون و نهصد هزار دوز واکسین بروسلوز برای گوسفند و بزها در 19 ولایات کشور.

45%

44.4%

1254 واحد وترنری

تکمیل پروسه حمایت از (1254)یکهزار و دوصد و پنجاه و چهار واحد وترنری و عرضه خدمات ترویجی مالداری و بسته های ترویجی مالداری در 34 ولایت کشور.

50%

20%

25 فارم تجارتی مرغداری

پیشبرد 85 فیصد کار ایجاد (25)بیست و پنج باب  فارم تجارتی مرغهای گوشتی به سهمگیری سکتور خصوصی هریک به ظرفیت (5000)پنج هزار قطعه ای در 5 ولایت(  کابل، بلخ، کندز، ننگرهار و کندهار).

30%

33.3%

60 باب فارم تولید ماهی گرم آبی

پیشبرد کار 80 فیصد احداث  (60)شصت باب فارم تولید ماهی گرم آبی و  ایجاد 2 دو عدد هیچری ماهی در 3 ولایت که شامل (کنر، هرات و کندهار).

30%

33.3%

500 بسته انکشاف  زنبورداری

تکمیل پروسه توزیع (500)پنجصد بسته های انکشافی زنبور داری غرض حمایت  زنبور داران در 5 ولایت که شامل (ننگرهار، بلخ، هرات، کندهار و پکتیا).

0%

0%

4 فارم

تکمیل پروسه احیاء و بازسازی بخش های (3)سه فارم تحقیقاتی ( مرغداری، گاوداری و گوسفنداری) فارم تحقیقات مالداری ریشخور ولایت کابل.

40%

50%

تکمیل پروسه خریداری  نوع نسل  بهتر محلی و خارجی (گاو و مرغ ) جهت اجرای تحقیقات به منظور دریافت نسل های خوب و سیستم موثر تغذیه آنها به فارم تحقیقاتی مالداری ریشخور ولایت کابل.

40%

100%

1368500 راس حیوان

تکمیل پروسه تطبیق انواع واکسین و واکسین بروسلوز بالای       (1368500  )یک ملیون و سه صد و شصت هشت هزار و پنج صد راس حیوان مختلف ( بزعاله، بره  و گوساله) در 15 ولایت کشور.

50%

100%

3.2 ملیون دوز واکسین حیوانی

تکمیل پروسه تولید (3.2)ملیون دوز واکسین های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، پاسرلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین شهر کابل.

60%

100%

کنترول کنه حیوانی در 34 ولایت

تکمیل پروسه برنامه کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو CCHF ( Crimean-Congo Hemorrhagic Fever ) در 34 ولایت کشور.

55%

100%

10 باب تعمیر

تکمیل پروسه اعمار (2)دو باب تعمیر کمپلکس وترنری  و یک باب کلینیک وترنری یک اتاقه وترنری در 3 ولایت  (بغلان، ننگرهار وکندز)، خریداری و نصب سیستم الکترونیکی راپور دهی امراض حیوانی در دو ولایت( ننگرهار و کابل)، اعمار و تجهیز (4)چهار باب تعمیرلابراتوار صحت عامه وترنری و حیوانات زنده در بنادر( بندر آقینه فاریاب،  دند پتان پکتیا، آی خانم تخار و شیخ ابونصر فراهی) و اعمار (1) یک باب ساختمان فارم پیله وری مرکز ریاست عمومی مالداری، ترمیم و تجهیز ساختمان های ماهی پروری بند قرغه  معه اعمار گاو بند  فارم مالداری بنی حصار کابل.

40%

50%

1000 جلد تصدیقنامه ( سرتیفیکت)

تکمیل پروسه چاپ  (1000)یکهزار  جلد سرتیفکت صحی وترنری و جواز ادویه واکسین های حیوانی برای مدیریت قرنطین و بدسترس گذاشتن تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای مفتیشین کنترول محصولات حیوانی.

90%

100%

خریداری 284 قلم وسایل لابراتواری

تکمیل پروسه تهیه خریداری (150)یکصد و پنجاه قلم ریجینت ها برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری، خریداری 34 سی و چهار قلم وسایل مدیریت های تفتیش صحی کنترول محصولات حیوانی در 34 ولایت، خریداری تجیهزات وسایل مورد نیاز لابراتوار بمنظور تحلیل و تجزیه خوراکه حیوانی ریاست عمومی مالداری، خریدرای و تجهیز (48)چهل و هشت  قلم مواد مصرفی لابراتوار القاح مصنوعی معه ماشین معاینه اسپرم ریاست عمومی مالداری، تهیه و خریداری یک پایه ماشین سایلج وبال کننده آن همرای پلاستیک فارم مالداری بینی حصار کابل و تهیه و خریداری تجهزات (51)پنجاه و یک قلم وسایل ماهی پروری بند سلما ولایت هرات.

50%

100%

98 متریک تن خوراکه حیوانی

تکمیل پروسه تهیه و توزیع مقدار (98)نود و هشت  تن خوراکه حیوانی  برای مالداران ولایات زابل و سمنگان معه تهیه و توزیع (550)پنجصد و پنجاه بسته زنجیره انکشافی مالداری و زراعتی به (550)پنجصد و پنجاه نفر در ولایت هرات.

100%

30%

8 بقه گاو نسلی

تکمیل پروسه خریداری (۸)هشت بقه گاو نسلی به منظور القاح مصنوعی اصلاح نسل به فارم تحقیقات مالداری کابل.

100%

100%

5 باب مسلخ

ایجاد و بهره برداری (5)پنج  باب مسلخ عصری در 4 ولایت( کابل، بلخ، هرات و کندز)  که هر یک ظرفیت کشتار (500)پنجصد رآس بز و گوسفند و (100)صد رآس گاو را در یک شفت 8 ساعته کاری.

65%

53.8%

4 باب مارکیت

ایجاد و بهره برداری (4)چهار باب مارکیت مرغداری (Poultry complex  )هر یک  به ظرفیت 50 دکان، در 4 ولایت گه شامل (  کابل، هرات، کندهار و بلخ).

45%

46.6%

3 باب فارم گاو های شیری

تکمیل ایجاد (3)سه باب فارم گاو های شیر  هریک به ظرفیت  (10)ده راس گاو در ولایت بلخ.

85%

100%

39 فارم مرغداری

ایجاد و بهره برداری (39)سی و نه فارمهای مرغداری از نوع نسلی، گوشتی و تخمی و تجارتی هر یک به ظرفیت (5-10-25 -30) هزار قطعه  در ولایت (بلخ، خوست، کابل، کندهار، هرات، پروان و هلمند )  معه نصب 16 دستگاه ماشین چوچه کشی هر یک به ظرفیت (158400)یکصدو پنجاه و هشتهزار و چهارصد بیضه تخم در ماه در ولایات( کابل، خوست، کندهار، هرات).

80%

100%

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات)

16 صافت ویر

تکمیل پروسه خریداری ونصب (16)شانزده نوع صافت ویر سیستم معلومات جغرافیایی GIS (Geographic Information System ) بمنظور نقشه برداری، تجزیه وتحلیل معلومات زراعتی.

80%

12.5%

320 هکتار جنگلات

تکمیل پروسه احیا وحفاظت (320)سه صد و بیست هکتار جنگلات پسته، جلغوزه، لمنز، نشتر و بادام کوهی معه اعمار از (1300)یکهزار و سه صد متر مکعب چکدم، تولید حدود (40000)چهل هزار نهال جلغوزه و  شناسای (199)یکصدو نود و نه انجمن جنگلداری در 12 ولایت کشور.

35%

42.8%

1140 هکتار علفچرها

تکمیل پروسه احیا و حفاظت (1140)یکهزار و یکصد و چهل هکتار علفچرها، احیا و حفاظت (110)یکصدو ده هکتار نباتات طبی، تثیبت (216)دوصد و شانزده هکتار ریگهای روان  (16) شانزده هکتار مراکز تولید قلمه و تخم علوفه، شناسای (10)ده انجمن علفچرها  و نباتات طبی  و تدویر ورکشاپ برای (400)چهارصد نفر از جوامع محلی در 15 ولایت کشور.

40%

25%

219 جریب قوریه

تولید (2) دو ملیون نهال از طریق احداث  (219)دوصد و نزده جریب زمین قوریه در 28 ولایت کشور و اعمار یک باب تعمیر قوریه با حاطه آن در ولایت میدان وردک.

40%

50%

1000 متر پیاده رو

فراهم آروی تسهیلات لازم  از طریق  اعمار (1000)یکهزار متر پیاده رو و تامین شبکه آب پارک ملی بند امیر ولایت بامیان و استخدام (29)بیست و نه نفر پرسونل مدیریتی و حفاظتی ساحه پارک ملی واخان، پارک ملی بند امیری بامیان و ساحه حفاظت شده کول حشمت خان.

15%

66.6%

465 هکتار ساحات قبلی کمر بند سبز

تکمیل پروسه حفاظت و مراقبت (1123)یکهزار و یکصد و بیست سه هکتار ساحات قبلی کمر بند سبز واحداث (465)چهارصدو شصت و پنج هکتار کمر بند سبز معه  اعمار (5)پنج شبکه  آبیاری.

35%

57.1%

1400 متر دیوار محافظوی

تکمیل اعمار (1400)یک هزار چهارصد متر طول دیوار محافظوی در2 ولایت  ( ارزگان و بلخ).

70%

100%

حمایت و انکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی

5 سیلو و یک ذخیره

پیشبرد 5 فیصد اعمار وباز سازی (5)پنج سیلو و یک ذخایرغله جات به ظرفیبت مجموعی(190000)یکصدو نود هزار متریک تن در در 6 ولایت( کابل، پلخمری، بلخ، هرات، کندهار و بدخشان).

42%

100%

(10 درصد) مدیریت ذخایر

پیشبرد 10 فیصد ایجاد زیر بنایی برای مدیریت ذخایر ستراتیژیک غله جات و ارتقای ظرفیت کارمندان شرکت  در ولایت کابل.

35%

100%

4 گدام

اعمار (4) چهار باب گدام غله جات هریک  به ظرفیت(3000) سه هزار الی (5000)پنج هزار تن و ظرفیت مجموعی (16000) شانزده هزار متریک تن در 4 ولایت که شامل( پکتیکا، پکتیا، فاریاب و پنجشیر ).

40%

30%

34 ولایت

تکمیل پروسه  کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی( ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه های نباتی) در ساحه  (259500) دو صد و پنجاه و نه هزار و پنجصد هکتار و کنترول و در حدود بیشتر از (3.8) ملیون اصلحه درختان مثمر و غیر مثمر در(34) ولایت کشور و همچنان تدویر(204) دو صد و چهار کورس مزرعه در(102) یکصدو دو ولسوالی،  اعمار (7)هفت باب گدام آفتکش های نباتی هر یک به ظرفیت (250)دوصدو پنجاه الی (500)پنجصد متریک تن در ولایات( کابلِ، قندهار، فاریاب، پکتیا، جورجان، بادغیس، نیمروز) و  اعمار (5)پنج باب تعمیر (2)دو اتاقه لابراتوارهای تشخیص آفات وامراض نباتی در ولایت جوز جان، تخار، کنر، خویست و قند هار).

70%

95.7%

75 مرکز جمع آوری و پروسس شیر

پیشبرد 90 فیصد ایجاد (54)پنجاه و چهار باب مرکز جمع آوری شیر هریک به ظرفیت (5000)پنج هزار لیتر شیر در هر دوره  در 8 ولایت کشور.

45%

37.7%

تکمیل و بهره برداری ایجاد (2)دو فابریکه پروسس و بسته بندی لبنیات به ظرفیت پروسس (16000)شانزده هزار الی (30000)سی هزار لیتر شیر در فی روز در ولایت کابل و بلخ.

0%

0%

تکمیل و بهره برداری ایجاد (1)یک باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت یک تن فی روز در ولایت خوست.

85%

100%

11 مرکز قرنطین

تکمیل پروسه ایجاد، تجهیز  و حمایت از (11)یازده باب استیشن  قرنطینی در بنادر کشور.

100%

100%

حمایت ورشد ارتقائی ظرفیت های مسلکی وتخنیکی در سکتور زراعت از طریق مدریت تغییر

56 مرکز آموزشی

ایجاد و بهره برداری (56)پنجاه وشش مرکز مشوره دهی و آموزش دهاقین در 31 ولایت کشور.

60%

58.3%

7 تعهد

تطبیق (7)هفت تعهد وزارت زراعت  به سازمان تجارت جهانی WTO (World Trade Organization)  در عرصه های ارتقاء ظرفیت، ایجاد میکانیزم معالات، کنواسیون بین الملی ورایتی های جدید و ایجاد دفتر ثبت ورایتی های جدید نباتات در مرکز.

30%

100%

6 زون

تکمیل پروسه توزیع   (501000000) پنجصد و یک ملیون افغانی قرضه های کوچک مالداری وزراعتی  در 6 زون کشور.

43.3%

100%

350 تن

معرفی (350)سه صد و پنجاه  تن  ازکارمندان این وزارت بمنظور بلند بردن ظرفیت تخنکی و مسلکی شان به سویه دکتورا، ماستری، لیسانس و برنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور جاپان، هندوستان و بعضی از کشور های دیگر.

65%

87.6%

50 تن

استخدام و تعین بست (50)پنجاه  تن به عنوان کارمند رسمی به سطح و ولایات این وزارت از طریق پروسه CBR (Community Based Rehabilitation).

50%

12%

7 عراده

تکمیل پروسه خریداری (7)هفت عراده موتر از نوع هایلکس (5)پنج عراده، کورولا (2)دو عراده و تجهیز دفاتر ولایتی در 5 ولایت که شامل ولایت( بدخشان، تخار، کندز، بغلان و بلخ ).

100%

80%

74576 تن دهقان

تکمیل پروسه ظرفیت سازی بیشتر از (74576)هفتاد چهار هزار و پنجصد هفتاد و شش  نفر دهقان ذکور و اناث در بخش زراعت، ماداری و سیستم های آبیاری در 34 ولایت کشور.

65%

100%

3100 تن کارمند

تکمیل پروسه تدویر برنامه های  آموزشی برای (3100)سه هزار صد تن کارمندان مرکزی و ولایتی وزارت  در بخش های اداره و مدیریت.

50%

20%

حمایت وتقویه خانم های روستانی وبی بضاعت در عرصه زراعت، مالداری، بهبود درتامین  مصونیت غذائی، بلند رفتن سطح  اقتصاد وخودکفائی آنها از طریق عرضه خدامات زراعتی ومالداری.

22400 باغچه

احداث و بهره برداری (22400)بیست دو هزار و چهار صد باب باغچه های خانگی سبزیجات هریک در ساحه یک بسوه زمین برای (22400)بیست دو هزار و چهار صد خانم در 28 ولایت کشور.

100%

100%

21122 فارم

ایجاد وربهره برداری (21122)بیست یکهزار یکصد بیست دو  باب فارم های کوچک مرغداری از نوع  تخمی به ظرفیت هریک(15-20-30-100-) قطعه معه بسته خوراکی آن برای (21122)بیست یکهزار یکصد بیست دو  فامیل بی بضاعت در 24 ولایت کشور.

45%

55.5%

800  راس بز شیری، 600  صندوق زنبور عسل و110 راس گاو های شیری

پروسه توزیع (800)هشتصد راس بز شیری برای (400)چهارصد خانم های بی بظاعت در 4 ولایت ( کابل ،ارزگان  پکتیا و کنر)، توزیع (600)ششصد صندوق زنبور عسل برای (300)سه صد خانم در 4 ولایات که شامل ( کابل، ننگرهار، لوگر و کاپیسا) و توزیع (110)یکصد و ده گاو شیری برای (110)یکصدو ده خانم های روستاپی  در 2 ولایت  که شامل (کابل و پنجشیر).

40%

82.5%

21 پایه وسایل پروسس

  پروسه توزیع (21)بیست و یک پایه وسایل پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی برای (800)هشتصد خانم های روستایی در 8 ولایت که شامل (بغلان، غور، دایکندی، پروان، هرات،  بامیان، بادغیس و بلخ ) و احداث (100)صد واحد سمارق برای (100)صد خانم های روستایی در ولایت فراه.

40%

100%

1030 سبز خانه

احداث و بهره برداری (1030)یکهزار و سی باب  سبزخانه کوچک هریک در ساحه یک بسوه برای(1030)یکهزار و سی فامیل بی بضاعت در 30 ولایت کشور.

20%

100%

14 مرکز پروسس میوه

ایجاد و بهر برداری  (12)دوازده باب مرکز پروسس و بسته بندی میوه جات  و سبزیجات  هر یک به ظرفیت ابتدایی (2)دو تن  در یک فصل، ایجاد (2)دو باب مرکز پروسس وبسته بندی عسل به ظرفیت تولید (0.4 )تن در ماه خریداری و نصب یک پکیج خشک کن غوزه کرم ابریشم  در ولایت هرات.

52%

100%

زیربنأ و ساختمان

اعمار و بهره برداری یک باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کابل.

0%

0%

مجموع

تعداد مجموع فعالیت ها: (80)

اوسط فیصدی پیشرفت در شش ماه اول

44.02

اوسط فیصدی پیشرفت عمومی

68.08%

 

 

نتایج فعالیت های تکمیل شده

در این بخش فعالیت هایی ذکر میشود که مطابق پلان وزارت تطبیق گردیده باشد.

شماره

عنوان فعالیت

نتایج

1

از مجموع اعمار (103) یکصدو سه شبکه آبیاری شامل پلان وزارت، کار احیأ و بازسازی (8) هشت شبکه مختلف النوع آبیاری (زیرساخت های آبیاری) در ولایات لوگر، پروان، کنر، ننگرهار، لغمان، بغلان، تخار، هرات تکمیل گردیده است و کار احیأ و بازسازی (83) هشتاد و سه شبکه مختلف النوع آبیاری دیگر با 45 % پیشرفت جریان دارد.

در نتیجه اعمار و بازسازی (8) هشت شبکه مختلف النوع آبیاری در ولایات تحت پوشش زمینه آبیاری برای زمین های زراعتی فراهم گردیده است و همچنان  در جریان ساخت و بازسازی هر یک از شبکه های مذکور برای 60 الی 70 تن از دهاقین و مردم محل زمینه کار فراهم گردیده است.

2

از مجموع احیا و بازسازی (262) دو صد و شصت و دو باب ساختمان آبیاری کار احیأ و بازسازی (4) چهار باب ساختمان آبیاری در ولایت هلمند تکمیل و به بهره برداری سپرده شده و کار احیأ، بازسازی (80) هشتاد باب ساختمان آبیاری دیگر به صورت مجموعی با 30% پیشرفت جریان دارد. و همچنان کار سروی و نقشه برداری (73) هفتاد و سه باب ساختمان آبیاری نیز آغاز گردیده است.

اعمار و احداث شبکه ها و کانال های آبیاری سبب افزایش تولیدات زراعتی و جلوگیری از ضایعات آب در مزرعه می گردد.

3

از مجموع احداث (33) سی  وسه کانال آبیاری، کار اعمار و احداث (2) دو کانال فرعی آبیاری در ولایت لوگر، (2)دو کانال فرعی آبیاری در ولایت هرات و یک کانال آبیاری فرعی در ولایت بلخ تکمیل گردیده است و کار اعمار (7)هفت کانال آبیاری دیگر به صورت مجموعی با 60% پیشرفت جریان دارد.

اعمار کانال های آبیاری سبب تحت آب در آمدن زمین های زراعتی، جلوگیری از ضایع شدن آب و بلند رفتن تولیدات محصولات زراعتی می گردد.

4

جهت احداث (10)ده قطعه نمایشی به تعداد (8)هشت مکتب محلی دهاقین ایجاد گردیده و سروی جهت احداث قطعات نمایشی در 7 ولایت کشور صورت گرفته است.

احداث قطعات نمایشی باعث افزایش در زمین های زراعتی از 5 الی 10 فیصد و  ارتقای ظرفیت دهاقین می گردد.

5

طرزالعمل توزیع و انتقالات (120)یکصد و بیست عراده تراکتور و ماشین آلات زراعتی مساعدت شده کشور چین بطور قرضه از طریق موسسات سکتور به دهاقین آماده گردیده است. و همچنان جدیدا به تعداد (6)شش عراده تراکتور معه ملحقات آن خریداری و به مراکز آموزشی دهاقین در ولایات انتقال داده شده است.

انتقال و توزیع ماشین آلات زراعتی باعث مکانیزه سازی زراعت و دسترسی دهاقین به ماشین آلات و تکنالوژی جدید می گردد.

6

پلان مالی و تدارکاتی خریداری (10045)ده هزار و چهل و پنج متریک تن تخم های اصلاح شده بذری و (20135)بیست هزار و یکصد و سی و پنج متریک تن کود کیمیاوی یوریا بعد از منظوری مقام وزارت به ریاست تدارکات فرستاده شده و به تاریخ 20 ماه سرطان سال جاری آفرگشایی می گردد. گفتنیست که این فعالیت تا ختم سال مالی 1397 مطابق پلان وزارت تطبیق خواهد شد.

توزیع تخم های اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی یوریا برای دهاقین سبب بلند رفتن سطح تولید گندم و تقویه صنعت تخم بذری می گردد.

7

از مجموع (20)بیست متریک تن تخم بذری غله جات، نباتات صنعتی و سبزیجات به مقدار (4851)چهار هزار هشتصد پنجاه و یک کیلوگرام تخم سبزیجات، (2550)دوهزار پنجصد و پنجاه کیلوگرام تخم برنج، (1038)یکهزار سی و هشت کیلوگرام تخم پخته، (315)سیصد و پانزده کیلوگرام تخم بامیه، (115000)یکصد و پانزده هزار نهالی بادنجان رومی، (25540)بیست و پنج هزار و پنحصد چهل نهالی بادنجان سیاه و به مقدار (36568)سی و شش هزار و پنجصد و شصت و هشت کیلوگرام کود سیاه و سفید برای دهاقین ولایات بلخ، هرات و ننگرهار توزیع گردیده است.

توزیع تخم های اصلاح شده باعث افزایش در تولید سبزیجات و غله جات و دسترسی دهاقین به سبزیجات در چهار فصل می گردد.

8

جهت جمع آوری، تحلیل و تجزیه ارقام بیلانس شیت نباتات ( گندم و برنج) و پیشبینی وضعیت زراعتی سروی قبل از رفع حاصل سال 1397 در 33 ولایت کشور و سروی قطع نبات گندم در 21 ولایت کشور صورت گرفته است.

با جمع آوری و تحلیل بیلانس شیت های نباتی و تطبیق سروی های زراعتی می توانیم گزارش از وضعیت زراعتی کشور تهیه نماییم.

9

به مساحت (5000)پنج هزار هکتار زمین باغ های جدید و به مساحت (3000)سه هزار هکتار زمین باغ های غیر فنی موجود در 32 ولایت کشور احداث گردیده است. و همچنان توزیع (3800)سه هزار و هشتصد بسته وسایل و لوازم جمع آوری میوه جات و کنترول امراض نباتی درختان با بیش از 30 فیصد پیشرفت در 32 ولایت کشور جریان دارد.

ایجاد باغهای مثمر و غیر مثمر میوه جات در ولایات کشور باعث افزایش در تولید میوه جات، تقویه سکتور باغداری و معرفی باغ های جدید میوه که قبلا مردم آن ولایات با آن آشنایی نداشته شده است و همچنان از این طریق برای دهاقین زمینه اشتغال زایی فراهم گردیده است.

10

جهت تکمیل سیستم چیله بندی در (169)یک صدو شصت و نه هزار هکتار باغات انگور به مساحت (154)یکصد و پنجاه و چهار هکتار باغات انگور در 16 ولایت کشور چیله بندی گردیده است.

نصب سیستم چایله بندی باعث افزایش بیش از 30 فیصد حاصلات انگور و بهتر شدن کیفیت انگور می گردد.

11

پروسه تدارکات جهت احداث (300)سه صد باب سبزخانه بزرگ هر یک در ساحه 4 بسوه زمین در 22 ولایت کشور تکمیل گردیده است. گفتنیست که کار احداث سبزخانه های مذکور مطابق پلان وزارت در جریان ربع سوم تکمیل می گردد.

احداث سبزخانه های بزرگ باعث بلند رفتن سطح اقتصاد دهاقین و دسترسی مردم به سبزیجات غیر فصلی می گردد.

12

پروسه توزیع (1800)یکهزار و هشتصد ذخایر آب ( تانکر ) هر یک به ظرفیت (3000)سه هزار لیتر آب و توزیع (600000)ششصد هزار متر جالی آهنی  در 16 ولایت کشور مطابق پلان وزارت با 30 فیصد پیشرفت جریان دارد. و همچنان به مقدار (3498)سه هزار چهارصد و نود و هشت کیلوگرام تخم پسته برای دهاقین 16 ولایت کشور توزیع گردیده است.

توزیع ذخایر آب، جالی های آهنی و تخم پسته برای دهاقین به منظور احداث باغات پسته باعث توسعه باغات و حمایت از دهاقین می گردد.

13

به مقدار (510)پنجصد و ده متریک تن کود DAP در 17 ولایت کشور توزیع گردید. گفتنیست که این فعالیت نظر به ضرورت دهاقین و فصل مناسبت بیشتر از معیاد تعیین شده در پلان وزارت پیشرفت داشته است.

توزیع کود کیمیاوی DAP برای دهاقین سبب رشد سریع نهال های مثمر گردیده است.

14

جهت پیشبرد 45 فیصد تطبیق زنجیره ارزشی انکشافی زعفران به به مقدار (67.5) شصت و هفت و نیم تن پیاز زعفران خریداری شده است و همچنان پروسه تدارکاتی تهیه پیاز زعفران برای احداث (980)نه صد و هشتاد قطعه نمایشی زعفران در 30 ولایت کشور جریان دارد.

با تطبیق زنجیره ارزشی زعفران، تولید زعفران سالانه بیش از 2.4 متریک تن افزایش می یابد که تا ختم سال (1400)یکهزار و چهارصد تولید زعفران افغانستان به 14 متریک تن خواهد رسید.

15

از مجموع (430)چهارصد و سی تجربه تحقیقاتی (210)دوصد و ده تجربه تحقیقاتی بهاری و تابستانی نباتات صنعتی و پلیدار، سبزیجات و غله جات در فارم های مرکز و ولایات تطبیق گردیده است.

در نتیجه تطبیق تجارب تحقیقاتی و مطالعه ورایتی های جدید تجارب تحقیقاتی که با اقلیم افغانستان توافق داشته باشد غرض افزایش حاصلات به دهاقین معرفی گردید.

16

جهت تکمیل کار احیا و بازسازی (3)سه باب تعمیر فارم تحقیقاتی شامل پلان وزارت، کار ساختمانی دیوار احاطه فارم تحقیقاتی ولایت تخار، کار ساختمانی دفاتر، گدام و حفر چاه عمیق فارم تحقیقاتی ولایت کنر و کار پخته کاری سرک، جوی ها و هموار کاری و ساختمان فارم تحقیقاتی ولایت پکتیا به صورت مجموعی با 50 فیصد پیشرفت مطابق پلان وزارت جریان دارد.

با اعمار و بازسازی فارم های تحقیقاتی زمینه کار تحقیقاتی برای رشد و توسعه زراعت کشور مساعد می گردد.

17

جهت حفظ، مراقبت و فعال نگهداشتن (18)هژده فارم تحقیقاتی انکشاف باغداری بودجه منظور شده به مستوفیت های ولایات انتقال گردیده و کار عملی پروسه حفاظت و مراقبت از فارم ها مطابق پلان وزارت جریان دارد.

با حفظ و مراقبت فارم های تحقیقاتی روند تجارب و تحقیقات از ورایتی های باغداری و زراعتی بهبود می یابد.

18

پروسه تدارکاتی جهت خریداری و تجهیز مواد لازم لابراتوار خاکشناسی به منظور سروی، تجزیه، تشخیص، و طبقه بندی خاک و تجزیه های کیمیاوی و غیره مطابق پلان وزارت با 30 فیصد پیشرفت جریان دارد.

با خریداری و تجهیز مواد الزامی برای لابراتوار خاکشناسی زمینه تشخیص و شناسایی خاک های زراعتی را به منظور توافق نباتات با انواع خاک ها فراهم می سازد.

19

جهت پیشبرد 85 فیصد کار احیا، بازسازی و حمایت مالی از (17)هفده فارمهای تحقیقاتی شامل پلان وزارت، کار احیا، بازسازی و حمایت مالی و تخنیکی (7)هفت فارم تحقیقات زراعتی در 6 ولایت کشور شامل ( بامیان، پروان، کندهار، بلخ، تخار و بدخشان) تکمیل گردیده است و کار احیا، بازسازی و حمایت مالی و تخنیکی از (9) نه فارم تحقیقات زراعتی در 5 ولایت کشور با بیش از 42 فیصد پیشرفت جریان دارد.

با احیا و بازسازی فارم های تحقیقاتی زمینه تولید تخم های بذری مادری و یا اصلاح شده جهت عرضه به دهاقین کشور فراهم می گردد.

20

کار اعمار یک باب مرکز پروسس انگور و جوس در ولایت پروان به ظرفیت (10)ده متریک تن فی ساعت تکمیل گردیده و ماشینری آن نیز به ساحه انتقال یافته است. و همچنان کار اعمار یک باب مرکز پروسس انگور و انار در ولایت کندهار به ظرفیت (5)پنج متریک تن در روز مطابق پلان وزارت با بیش از 25 فیصد پیشرفت جریان دارد.

اعمار مراکز فوق سبب بهبود و تقویه زنجیره ارزشی انگور و انار گردیده و نیز برای (306)سه صد و شش تن شغل دایمی ایجاد می گردد.

21

جهت خریداری نوع نسل بهتر محلی و خارجی (گاو و مرغ ) جهت اجرای تحقیقات به منظور دریافت نسل های خوب به تاریخ 4 حمل سال جاری پس از ارزیابی مکتوب برنده گی به شرکت افغان الخدمت داده شده است که مطابق پلان وزارت پروسه خریداری تا ختم سال جاری تکمیل خواهد شد.

خریداری نسل های اصلاح شده حیوانی به منظور تحقیقات اصلاح نسل سبب رشد و انکشاف مالداری در کشور می گردد.

22

جهت تطبیق انواع واکسین های بروسلوز بالای (1368500)یک ملیون و سه صدو شصت و هشت هزار و پنج صد حیوان، پروسه تطبیق انواع واکسین های حیوانی بالای (368314)سه صدو شصت و هشت هزار و سه صدو چهارده رأس حیوان تکمیل و القاع مصنوعی بالای (3453)سه هزار و پنجاه و سه راس گاو های شیری تطبیق گردیده است و همچنان پروسه خریداری و تدارکاتی (554000)پنحصدو پنجاه و چهارهزار دوز واکسین جهت تطبیق بالای حیوانات جریان دارد.

تطبیق واکسین سبب 35 فیصد کاهش در مرگ و میر حیوانات و تکثیر نسل حیوان اصلاح شده در کشور می گردد.

23

کار جهت تولید (3.2)ملیون واکسین های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، پاسرلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین شهر کابل به صورت روزانه دوامدار جریان دارد.

تولید واکسین سبب افزایش سطح تولیدات محصولات حیوانی و کاهش 25 فیصد امراض در کشور می گردد.

24

دور اول کمپاین کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو در اکثر از ولایات کشور مطابق پلان وزارت تکمیل گردیده است.

راه اندازی کمپاین کنترول کنه سبب کاهش در میزان مصابیت انسان ها به بیماری زونوز تب کانگو گردیده است.

25

پروسه چاپ (1000)یکهزار جلد سرتیفکت صحی وترنری و جواز ادویه واکسین های حیوانی برای مدیریت قرنطین و به دسترس قراردادن تجهیزات تکنالوژی معلوماتی برای مفتیشین کنترول محصولات حیوانی تکمیل گردیده است.

چاپ سرتیفکت های صحی وترنری مطابق استندرد های قبول شده شرایط را برای رشد و انکشاف صادرات و محصولات حیوانی به مارکیت های بین المللی فراهم می سازد.

26

پروسه خریداری و تهیه (150)یکصدو پنجاه قلم ریجنت برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری تکمیل و قراردادی پول خویش را اخذ نموده است. و همچنان برای مدیریت های تفتیش صحی اکثر ولایات موتر سایکل، روغنیات، کامپیوتر و پرنتر خریداری شده است.

تهیه و خریداری وسایل لابراتوار صحت حیوانی سبب تشخیص بهتر امراض حیوانی و جلوگیری از شیوع امراض حیوانی می گردد.

27

پروسه خریداری (8)هشت راس بقه گاو نسلی به منظور القاع مصنوعی اصلاح نسل برای فارم مالداری ولایت کابل تکمیل و بقه گاو ها به آمریت اصلاح نسل تسلیم داده شده است.

خریداری بقه گاو ها سبب ازدیاد در تولید و ذخیره اسپرم های با کیفیت و القاع به موقع حیوانات شده است.

28

کار اعمار و ایجاد (3)سه باب فارم گاوداری هر یک به ظرفیت (10)ده راس گاو در ولایت بلخ با بیش از 85 فیصد پیشرفت جریان دارد. گفتنیست که این فعالیت معیاد فیصدی پلان وزارت در شش ماه نخست را تکمیل نموده است.

ایجاد فارم های گاو داری سبب بهبود در تقویه زنجیره ارزشی لبنیات و ایجاد شغل دایمی برای (19)نزده تن می گردد.

29

از مجموع اعمار (39)سی و نه فارم های مرغداری شامل پلان وزارت، کار اعمار یک باب فارم مرغ تخمی به ظرفیت (10000)ده هزار قطعه مرغ و یک باب فارم مرغ گوشتی به ظرفیت (5000)پنج هزار قطعه مرغ در ولایت های کندهار و کابل تکمیل گردیده است. و همچنان کار اعمار (27)بیست و هفت باب فارم مرغ های نسلی، گوشتی و تخمی هر یک به ظرفیت 5000، 10000، 25000 و 30000 قطعه مرغ در ولایت های بلخ، خوست، کابل، هرات، پروان و کندهار به صورت مجموعی با 75 فیصد پیشرفت جریان دارد. و همچنان کار نصب (2)دو باب ماشین چوچه کشی با 50 فیصد پیشرفت در ولایت کندهار و کار نصب 1 یک باب ماشین چوچه کشی در ولایت کابل به 80 فیصد پیشرفت جریان دارد.

ایجاد فارم های مرغداری سبب بهبود در تقویه زنجیره ارزشی مرغداری و اشتغال زایی دایمی می گردد.

30

کار اعمار (1400)یکهزار و چهارصد متر دیوار محافظوی در دو ولایت کشور با بیش از 70 فیصد پیشرفت جریان دارد. گفتنیست که این فعالیت بیشتر از معیاد فیصدی پلان وزارت در شش ماه نخست تطبیق گردیده است.

اعمار دیوار محافظوی سبب افزایش سطح حاصلات زراعتی می گردد.

31

جهت پیشبرد 5 فیصد اعمار و بازسازی (5)پنج سیلو و یک ذخیره استراتیژیک، به مساحت (36)سی و شش هزار جریب زمین از طرف اداره اراضی و اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در پارک صنعتی ولسوالی قرباغ جهت اعمار سیلوی کابل تخصیص شده است و از میان (13)سیزده کمپنی داوطلب (2)دو کمپنی برای دیزاین و سروی توپوگرافیک سیلوی کابل شارلیست شده تحت ارزیابی قرار دارد. و همچنان موقعیت جهت اعمار سیلوی کندهار و هرات تعین و تثبیت گردیده است و از میان کمپنی های داوطلب برای دیزاین و سروی توپوگرافیک هر یک از سیلو ها (2)دو کمپنی شارلیست شده تحت ارزیابی قرار دارد.

با اعمار سیلو ها 15 فیصد نیازمندی ها در وقت اضطرار کاهش می یابد و همچنان از خساره غله جات در ذخیره خانه جلو گیری به عمل می آید.

32

جهت ایجاد زیربنا برای مدیریت ذخایر استراتیژیک غله جات کمیته رهبری پروژه ذخایر استراتیژیک غله جات ایجاد گردیده است و همچنان لایحه کاری کمیته رهبری پروژه و اساسنامه شرکت ذخایر استراتیژیک غله جات تهیه گردیده جهت تصویب به وزارت محترم عدلیه ارسال شده است.

ایجاد شرکت ذخایر غله جات سبب بهبود در مدیریت سیلو ها و دخایر غله جات می گردد.

33

کار ساختمانی (1)یک باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت یک تن در روز در ولایت خوست تکمیل گردیده و کار نصب ماشینری پروسس و بسته بندی نیز در ربع سوم تکمیل می گردد.

ایجاد مرکز پروسس و بسته بندی عسل سبب تقویه زنجیره ارزشی عسل و ایجاد (23)بیست و سه شغل دایمی می گردد.

34

پروسه ایجاد، تجهیز و حمایت از (11)یازده باب استیشن قرنطینی در بنادر کشور تکمیل گردیده است.

ایجاد  استیشن های  قرنطینی در بنادر کشور باعث اطمینان از اینکه محصولات زراعتی صادراتی و وارداتی در کشور عاری از امراض زراعتی باشد این کار متضمن صدور بهتر و باکیفیت بهتر تولیدات زراعتی کشور به کشور های خارجی می گردد.

35

تعهدات وزارت زراعت به سازمان تجارت جهانی WTO (World Trade Organization)  مطابق پلان وزارت در شش ماه نخست تطبیق گردیده است.

تطبیق تعهدات وزارت زراعت در قبال سازمان تجارت جهانی سبب بلند رفتن ظرفیت ها در عرصه های حفظ الصحه حیوانی و نباتی، حفاظت از ورایتی های جدید می گردد.

36

از مجموع توزیع (501) پنجصدو یک ملیون افغانی شامل پلان وزارت، به مبلغ (217.5) دوصد و هفده و نیم ملیون افغانی قرضه های کوچک مالداری و زراعتی برای تعداد  (9)نه تن از متقاضیان واجد شرایط قرضه در سه ولایت کشور شامل ( کابل، بلخ و هرات) توزیع گردیده است.

توزیع قرضه های کوچک مالداری و زراعتی به منظور حمایت از دهاقین کشور سبب رشد اقتصادی دهاقین و بهبود در زراعت کشور می گردد.

37

جهت تکمیل پروسه ظرفیت سازی (74576)هفتاد و چهار هزار و پنج صدو هفتاد و شش تن دهقان به تعداد (49787)چهل و نه هزار و هفتصدو هشتاد و هفت تن از دهاقین ذکور و اناث در بخش های زراعت، مالداری و سیستم های آبیاری در 34 ولایت کشور آموزش داده شده است.

تدویر برنامه های آموزشی سبب بلند رفتن سطح ظرفیت دهاقین در عرصه های زراعتی، مالداری و سیستم های بهتر آبیاری می گردد.

38

کار احداث (22400)بیست و شش هزار و هفتصد و هفتاد باب باغچه های خانگی هر یک در ساحه یک بسوه زمین برای خانم ها در 28 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

احداث باغچه های خانگی سبب تقویه اقتصاد خانم های روستایی و باعث تشویق آن در عرصه زراعت گردیده است.

39

روند توزیع (21)بیست و یک قلم وسایل پروسس مواد غذایی برای (800)هشتصد خانم در 8 ولایت کشور با بیش از 80 فیصد پیشرفت ادامه دارد و همچنان اسناد پروژه برای احداث (100)صد واحد تولید سمارق تکمیل گردیده است.

توزیع وسایل پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی سبب بلند رفتن سطح اقتصاد خانم و مصونیت غذایی در خانواده ها می گردد.

40

جهت احداث (1030)یکهزار و سی باب سبزخانه کوچک هر یک در ساحه یک بسوه زمین برای فامیل های بی بضاعت آماده گی کامل گرفته شده است. و گفتنیست که این فعالیت معیاد فیصدی شش ماه نخست پلان وزارت را تکمیل نموده است.

احداث سبز خانه ها در فصل زمستان  سبب تولید سبزیجات با کیفیت، بهبود در تامین مصونیت غذایی، تقویه اقتصاد خانم های روستایی و بی بضاعت و همچنان تشویق آنها در عرصه زراعت میگردد.

41

کار ایجاد و احداث (12)دوازده باب مراکز پروسس و بسته بندی سبزیجات و میوه جات به صورت مجموعی با 60 فیصد پیشرفت و کار ایجاد (2)باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت 0.4 تن در ماه با بیش از 52 فیصد پیشرفت در ولایت هرات جریان دارد.

ایجاد مراکز پروسس و بسته بندی محصولات زراعتی  و عسل سبب  بلند رفتن درآمد خانم ها، انکشاف مارکیت میوه و بهبود در تولید عسل می گردد.

 

 

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

1

جهت حفر (25)بیست و پنج حلقه چاه عمیق همراه با نصب سیستم واتر پمپ آفتابی، سروی و انتخاب ولایات نظر به ضرورت و پیشنهاد شورای محلی جریان دارد.

20%

به دلیل تاخیر در منظوری مرجع تمویل کننده بانک جهانی فعالیت مذکور به کندی مواجه شده است.

2

سروی جهت احداث (50)پنجاه باب چکدم کوچک، (30)سی باب آبریزه و (120)یکصدو بیست باب ذخیره خاکی آب در 32 ولایت کشور جریان دارد.

20%

به دلیل تاخیر در منظوری پلان تطبیقی احداث چکدم ها از سوی مرجع تمویل کننده بانک جهانی فعالیت مذکور به کندی مواجه شده است.

3

از مجموع (400)چهارصد باب کشمش خانه عصری قرارداد اعمار (220)دوصد و بیست باب آن به امضا رسیده و اکنون کار عملا جریان دارد.

25%

به دلیل تاخیر در عقد قرارداد و پروسه تدارکاتی تطبیق این فعالیت به کندی مواجه گردیده است.

4

پروسه تدارکات جهت احداث (37)سی و هفت هکتار باغات انگور معه احداث 34 سی چهار هکتار باغات پسته در ولایت هرات جریان دارد. گفتنیست که این فعالیت مطابق پلان وزارت در ربع سوم و چهارم تطبیق می گردد.

5%

این فعالیت مطابق پلان وزارت در جریان ربع سوم و چهارم سال مالی تطبیق خواهد شد.

5

پروسه تدارکات جهت اعمار یک باب جن بانک نباتی معه حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل جریان دارد.

15%

چون تعداد شرکت های داوطلب در حد اقل قرار داشت قراداد پروژه مذکور مجددا به تاریخ 12 جوزا سال جاری به اعلان داوطلبی سپرده شد.

6

کار ساختمانی یک باب فابریکه تصفیه روغن پنبه دانه در ولایت هلمند به ظرفیت (10)ده متریک تن در روز تکمیل گردیده و ماشینری نیز به ساحه انتقال یافته است. و همچنان جهت ایجاد یک باب مرکز پروسس، بسته بندی و تولید پنبه طبی به ظرفیت (3)سه متریک تن در روز با یک سرمایه گذار عقد قرارداد صورت گرفته و اکنون پروسه تدارکاتی ماشینری ها جریان دارد. قابل ذکر است که تاهنوز کار عملی اعمار ساختمان از سوی سرمایه گذار آغاز نگردیده است.

25%

به دلیل تاخیری از سوی سرمایه گزار در کار اعمار مرکز پروسس و تولید پنبه طبی در ولایت کندهار فعالیت مذکور به کندی جریان دارد.

7

جهت خریداری و تطبیق واکسین بالای (310000)سه صدو ده هزار دوز واکسین و لوازم برای تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ و (1900000)یک ملیون و نه صدهزار دوز واکسین بروسلوز برای گوسفندها و بزها با یک شرکت قرارداد صورت گرفته است و پروسه تدارکات این فعالیت با 20 فیصد پیشرفت جریان دارد. قابل ذکر است که این فعالیت در جریان ربع سوم مطابق پلان وزارت تطبیق می گردد.

20%

به دلیل طویل بودن پروسه تدارکات پیشرفت این فعالیت با تاخیر افتاده بود اما اکنون عقد قرارداد با یک شرکت صورت گرفته و عنقریب واکسین ها خریداری میگردد.

8

جهت تکمیل پروسه حمایت از (1254)یک هزار و دوصدو پنجاه و چهار باب واحد وترنری، حمایت از (294)دوصد و نود و چهار واحد وترنری و عرضه خدمات ترویجی در 34 ولایت کشور به صورت دوامدار جریان داشته و سروی جهت حمایت از (960)نه صدو شصت واحد وترنری دیگر جریان دارد.

35%

به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات و اجرای تخصیصات از سوی وزارت محترم مالیه پیشرفت این فعالیت به کندی مواجه گردیده بود.

9

کار اعمار و ایجاد (25)بیست و پنج فارم تجارتی مرغ های گوشتی هر یک به ظرفیت (5000)پنج هزار قطعه ای در 5 ولایت کشور جریان دارد.

10%

به دلیل تاخیر در منظوری فعالیت مذکور از سوی بانک جهانی این فعالیت در ربع دوم سال جاری آغاز گردیده است.

10

پیشنهاد خریداری جهت احداث (60) شصت باب فارم تولید ماهی گرم آبی و ایجاد (2)دو عدد هیچری ماهی تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد.

10%

به دلیل طویل بودن پروسه تدارکات فعالیت مذکور مطابق معیاد فیصدی تعیین شده پلان وزارت در شش ماه نخست تطبیق نگردیده است.

11

قرارداد  احیا و بازسازی بخش های (3)سه فارم تحقیقاتی ( مرغداری، گاوداری و گوسفند داری) فارم تحقیقات مالداری ریشخور ولایت کابل بعد از آفرگشایی فعلا تحت پروسه ارزیابی قراردارد.

20%

به دلیل طویل بودن پروسه تدارکات فعالیت مذکور مطابق معیاد فیصدی تعیین شده پلان وزارت در شش ماه نخست تطبیق نگردیده است.

12

پروسه تدارکاتی جهت اعمار دو باب تعمیر کمپلکس وترنری، اعمار (4) چهار باب تعمیر لابراتور صحت عامه وترنری و اعمار یک باب فارم پیله وری مرکز ریاست عمومی مالداری جریان دارد و عنقریب کارهای ساختمانی تعمیرات فوق ذکر آغاز می گردد. و قابل ذکر است که بودجه خریداری سیستم الکترونیکی راپور دهی و بودجه اعمار یک باب کلینیک یک اطاقه وترنری در کندز تعدیل گردیده است.

20%

به دلیل طویل بودن پروسه تدارکات فعالیت مذکور مطابق معیاد فیصدی تعیین شده پلان وزارت در شش ماه نخست تطبیق نگردیده است.

13

پروسه توزیع مقدار (98) نود و هشت متریک تن مواد خوراکه حیوانی برای مالداران ولایت زابل و ارزگان تحت ارزیابی قرار دارد در صورت نیاز توزیع آغاز خواهد شد.

30%

بنا به عدم ضرورت توزیع مواد خوراکه حیوانی برای مالداران ولایت زابل و ارزگان تا هنوز آغاز نگردیده است.

14

جهت ایجاد (5)پنج باب مسلخ عصری، ماشین آلات و لوازم برای ایجاد مسلخ ها خریداری گردیده است که از جمله(7) هفت کانتینر دو کانتینر آن به ساحات مربوطه انتقال نموده سایر کانتینر ها بزودی انتقال می یابد و نیز (2)دو کانتینر مواد ماشین آلات دیگر از یونان و ترکیه بزودی بارگیری و به کشور انتقال خواهد یافت. و همچنان (10)ده عراده لاری یخچال دار برای مسلخ ها خریداری گردیده که بزودی از دوبی به کشور انتقال می یابد. و همچنان دیزاین سرسبزی ساحات تکمیل گردیده و نهال شانی صورت گرفته است.

35%

به دلیل طویل بودن پروسه تدارکات و انتقالات اجناس و ماشین آلات از کشور های خارجی فعالیت مذکور مطابق معیاد فیصدی تعیین شده پلان وزارت در شش ماه نخست تطبیق نگردیده است.

15

از جمله ایجاد (4)باب مارکیت شامل پلان وزارت، کار ساختمانی (1) یک باب مارکیت مرغداری در ولایت کندهار با 51% پیشرفت و کار ساختمانی (1)یک باب مارکیت دیگر در ولایت هرات با 5% پیشرفت جریان دارد.

21%

در ولایت های بلخ و کابل به دلیل عدم علاقه مندی سرمایه گزاران برای ایجاد مارکیت های مرغداری پروژه مذکور جهت انتخاب سرمایه گزار واجد شرایط دوباره به اعلان گذاشته شده است.

16

پروسه تدارکات جهت خریداری (16)شانزده نوع سافت ویر GIS به منظور تجزیه و تحلیل معلومات زراعتی جریان دارد.

10%

به دلیل طویل بودن پروسه تدارکات فعالیت مذکور مطابق معیاد فیصدی تعیین شده پلان وزارت در شش ماه نخست تطبیق نگردیده است.

17

کار احیا و حفاظت (320)سه صدو بیست هکتار جنگلات پسته، جلغوزه، لمنز، نشتر و بادام کوهی معه کار اعمار (1300)یکهزار و سه صد متر چکدم، تولید حدود (40000)چهل هزار نهال جلغوزه و شناسایی و ثبت (199)یکصد و نود و نه انجمن جنگلداری در 12 ولایت کشور به صورت مجموعی با 15 فیصد پیشرفت جریان دارد.

15%

بنابر طولانی بودن پروسه تدارکات و نرسیدن بودجه به وقت و زمان معینه به ولایات این فعالیت طبق پلان پیش بینی شده تطبیق نگردیده است.

18

کار احیا و حفاظت از (1140)یکهزار و یکصدو چهل هکتار علفچر  و (110)یکصدو ده هکتار نباتات طبی و کار تثبیت (216)دوصد و بیست هکتار ریگهای روان، (16)شانزده هکتار مراکز تولید قلمه و تخم علوفه و همچنان شناسایی (3)سه انجمن علفچر ها در 15 ولایت کشور به صورت مجموعی با 10 فیصد پیشرفت جریان دارد.

10%

عدم مواصلت بودجه در زمان معینه به ولایات و خشک سالی در برخی از ولایات مانع احیا علفچر ها و تثبیت ریگهای روان گردیده و از سرعت کار کاسته است.

19

تولید (2)دو ملیون نهال از طریق احداث (219)دوصدو نزده جریب زمین قوریه در 29 ولایت کشور با بیش از 20 فیصد پیشرفت جریان دارد.

20%

بنابر عدم مواصلت بودجه در زمان معینه این فعالیت مطابق پلان پیش نداشته است اما تا ختم سال مالی فعالیت مذکور تطبیق می گردد.

20

پروسه تدارکاتی جهت اعمار (1000)یکهزار متر پیاده رو و تامین شبکه آب پارک ملی بند امیر ولایت بامیان جریان دارد.

10%

به نسبت سروی مجدد ساحه کار اعمار پیاده رو و تامین شبکه آب پارک ملی بند امیر به تعویق افتاده بود اما اکنون پروسه تدارکاتی آن جریان دارد و تا ختم سال مالی این فعالیت تطبیق می گردد.

21

جهت حفاظت و مراقبت از (1123)یکهزار و یکصدو بیست و سه هکتار ساحات، به تعداد (649800)ششصدو چهل و نه هزار هشتصد اصله نهال و (12000000)دوازده ملیون تخم درختان که به شکل مستقیم بذر گردیده بود آبیاری گردید و همچنان کار اعمار یک باب شبکه آبیاری در ساحه بادام باغ کابل تکمیل شده و کار اعمار یک شبکه آبیاری در کوه شیردروازه الی بینی حصار با 90 فیصد پیشرفت جریان دارد و کار اعمار شبکه های آبیاری دیگر نیز عنقریب آغاز می گردد.

20%

بنابر عدم مواصلت بودجه در زمان معینه این فعالیت مطابق پلان پیش نداشته است اما تا ختم سال مالی فعالیت مذکور تطبیق می گردد.

22

از مجموع اعمار (4)چهار باب گدام ذخایر استراتیژیک شامل پلان وزارت، کار اعمار (1)یک باب گدام ذخایر غله جات به ظرفیت (3)سه هزار متریک تن در ولایت پکتیا با 25 فیصد پیشرفت، کار اعمار (1)یک باب گدام ذخایر غله به ظرفیت (5000)پنج هزار متریک تن در ولایت پکتیکا با 3 فیصد پیشرفت و کار اعمار (1)یک باب گدام ذخایر غله جات دیگر به ظرفیت (3000)سه هزار متریک تن در ولایت پنجشیر با 20 فیصد پیشرفت جریان دارد و همچنان قرارداد اعمار (1)یک باب گدام ذخایر غله جات در ولایت فاریاب به تاریخ 2 جوزا سال جاری آفرگشایی گردیده است.

12%

به دلیل مشکلات زمین کار اعمار گدام ذخایر ولایت پنجشیر به تاریخ 8/8/1396 متوقف گردیده بود که در جریان ربع دوم سال مالی 1397 مجددا آغاز گردیده است. و همچنان به دلیل دوباره به اعلان گذاشتن قرارداد اعمار یک باب گدام ذخایر غله جات در ولایت فاریاب این فعالیت مطابق پلان وزارت تطبیق نگردیده است.

23

جهت کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتی در ساحه (68006)شصت و هشت هزار و شش هکتار زمین با امراض وآفات نباتی( ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه های نباتی) مجادله و  کنترول همه جانبه صورت گرفته و از آفات مورپتدار در (3278873)سه ملیون و دوصدو هفتادو هشت هزار و هشتصدو هفتادو سه اصله اشجار، درختان مثمر و غیر مثمر در 34 ولایت صورت گرفت و همچنان به تعداد (72) هفتادو دو مکتب مزرعه در ساحات تحت پوشش ایجاد گردیده است و نیز به تعداد (5)پنج باب گدام آفتکش های نباتی در ولایت های جوزجان، بادغیس، پکتیا، فاریاب و بادام باغ کابل اعمار گردیده است.

67%

قرارداد اعمار گدام های ولایت کندهار و تخار بنا به نبود داوطلب واجد شرایط به دور دوم به اعلان سپرده شده است.

24

جهت پیشبرد 90 فیصد کار ایجاد (54)پنجاه و چهار باب مرکز جمع آوری شیر، به تعداد (3)سه باب مرکز جمع آوری شیر ایجاد گردیده است و نیز پیشنهاد خریداری جهت اعمار (29)بیست و نه باب مرکز دیگر تحت پروسه تدارکاتی قراردارد. و همچنان موقعیت برای ایجاد (12)دوازده باب مرکز جمع آوری شیر در ولایت های کابل، پروان و لوگر انتخاب گردیده و کار عملا جریان دارد.

17%

به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات  و انتخاب موقعیت برای ساخت مراکز جمع آوری شیر اجرای این فعالیت به کندی مواجه گردیده است.

25

از مجموع ایجاد (56)پنجاه و شش مرکز مشوره دهی و آموزش دهاقین شامل پلان وزارت، به تعداد (19)نزده مرکز آموزشی و مشوره دهی در 17 ولایت کشور ایجاد گردیده است و کار ایجاد (35)سی و پنج مرکز آموزشی دیگر جریان دارد.

35%

به دلیل تاخیر در پروسه انتخاب موقعیت برای ایجاد مراکز آموزشی و مشوره دهی و طویل بودن پروسه تدارکات این فعالیت مطابق پلان شش ماه وزارت تطبیق نگردیده است.

26

جهت تکمیل معرفی (350)سه صدو پنجاه تن از کارمندان وزارت جهت بلند بردن ظرفیت تخنکی و مسلکی شان، روند معرفی تعداد (117)یکصدو هفده تن از کارمندان وزارت به بورسیه ماستری و (11)یازده تن از کارمندان به بورسیه لیسانس کشور هندوستان، معرفی تعداد (18)هژده تن از کارمندان وزارت به بورسیه ماستری و یک تن از کارمندان به بورسیه دوکتورای کشور جاپان با بیش از 67 فیصد پیشرفت جریان دارد. و همچنان پروسه معرفی (11)یازده تن از کارمندان وزارت به بورسیه ماستری، (7)هفت تن از کارمندان به بورسیه دوکتورا و یک تن از کارمندان به بورسیه لیسانس کشور پاکستان و (7)هفت تن از کارمندان وزارت به بورسیه ماستری کشور قزاقستان به صورت مجموعی با 47 فیصد پیشرفت جریان دارد.

57%

طویل بودن پروسه معرفی کارمندان به جایکا و سفارتخانه های مربوطه از طرف وزارت و جذب و اعزام کارمندان به بورسیه ها وقت گیر است.

27

از مجموع تعیین بست (50)پنجاه تن از طریق پروسه CBR، به تعداد (6)شش تن به عنوان کارمندان رسمی در مرکز و ریاست های ولایات این وزارت از طریق برنامه CBR استخدام گردیده است.

12%

به دلیل طویل بودن پروسه استخدام از سوی کمیسیون اصلاحات اداری تطبیق این فعالیت به کندی مواجه گردیده است.

28

پروسه تدارکات و خریداری (7)هفت عراده موتر برای دفاتر ولایتی با پیشرفت بیش از 80 فیصد جریان دارد.

80%

به دلیل طویل بودن پروسه انتقالات و تدارکات از خارج این فعالیت مطابق معیاد فیصدی پلان وزارت تطبیق نگردیده است.

29

جهت ایجاد (21122)بیست یک هزار یکصدو بیست ودو فارم های کوچک مرغداری خانگی (15) پانزده قطعه ای به تعداد (4222)چهار هزار و دوصدو بیست و دو بسته های مرغداری معه بسته های خوراکی در ولایت های لوگر، بلخ و هرات توزیع گردیده است. و همچنان روند انتخاب مستفدین و پروسه تدارکات برای ایجاد (16900)شانزده هزار و نه صد فارم های کوچک مرغداری خانگی در 24 ولایت کشور ادامه دارد.

25%

به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات  و تاخیر در روند انتخاب مستفدین برای ایجاد فارم های کوچک مرغداری خانگی اجرای این فعالیت به کندی مواجه گردیده است. گفتنیست که این فعالیت تا ختم سال مالی تطبیق خواهد شد.

30

پروسه توزیع (800)هشتصد راس بز شیری برای (400)چهارصد خانم بی بظاعت در 4 ولایت کشور با 80 فیصد پیشرفت ادامه دارد. و همچنان پروسه توزیع (600)ششصد صندوق زنبور عسل برای (300)سه صد خانم و توزیع (110)یکصدو ده راس گاو شیری برای (110)یکصدو ده خانم روستایی بعد از آفرگشایی تحت ارزیابی قراردارد.

33%

به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات تا اکنون پروژه توزیع صندوق های زنبور عسل و توزیع گاو های شیری نهایی نگردیده تحت ارزیابی می باشد.

 

 

 

 

 

ب: فعالیت های معطل شده

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل معطل شدن فعالیت

1

کار پروژه اعمار (8)هشت باب سرد خانه عصری هر یک به ظرفیت (5000)پنج هزار متریک تن در 6 ولایت کشور به تاریخ 12 ثور 1396 توسط اداره تدارکات ملی متوقف و فسخ قرارداد گردید. اکنون مجددا اسناد قرارداد با یک شرکت آلمانی جهت تهیه دیزاین مجدد پروژه تهیه و پروسه تدارکاتی آن جریان دارد.

12%

پس از فسخ قراداد توسط اداره تدارکات ملی به دلیل نبود دیزاین پروژه کار آن متوقف گردیده است.

2

از مجموع (3100)تن کارمندان مرکزی و ولایتی برای تعداد (17)هفده تن از کارمندان مرکز و ولایتی وزارت برنامه های آموزشی در بخش های اداره و مدیریت تدویر یافته است. و اکنون تطبیق فعالیت بنا به تاخیر در پروسه استخدام و نرسیدن بودجه به وقت معطل قرارداده شده است.

10%

تدویر برنامه های آموزشی برای کارمندان جدیدالتقرر بنا به تاخیر در پروسه استخدام تدویر نگردیده است و همچنان برای متباقی کارمندان تا هنوز از طرف مراجع تمویل کننده منظور نگردیده است.

 

 

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره

عنوان فعالیت

دلایل عدم آغاز فعالیت

1

تکمیل و بهره برداری (30)سی باب ذخایر آب هر یک به ظرفیت (500)پنجصد مترمکعب آب در فی واحد زمین در 16 ولایت کشور.

ساخت (30)سی باب ذخیره آب تا اکنون از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی منظور نگردیده است و در زمینه بحث و مباحثه با مرجع تمویل کننده جریان دارد.

2

احداث (30)سی واحد تولیدی کود کمپوست در 22 ولایت کشور.

به دلیل تاخیر در منظوری پلان تطبیقی احداث واحد های تولیدی کود کمپوست از سوی مرجع تمویل کننده بانک جهانی تطبیق فعالیت مذکور تا هنوز آغاز نگردیده است.

3

اعمار (12)دوازده باب کمپلیکس سرد خانه های عصری هر یک به ظرفیت (500)پنجصد متریک تن به منظور نگهداری محصولات باغداری در 10 ولایت کشور.

پروژه اعمار سردخانه های کمپلیکس تحت پروسه تدارکاتی می باشد و تا هنوز با کدام شرکت عقد قرارداد صورت نگرفته است.

4

کار احداث (5)پنج شهرک گل خانه هر یک به ظرفیت ساحه تطبیقی (25)بیست و پنج الی (30)سی هکتار زمین در 5 ولایت کشور متوقف گردیده  است.

به هدایت مقام وزارت و موافقه وزارت محترم مالیه بودجه احداث شهرک های گل خانه ای برای خریداری موادخوراکه حیوانی تخصیص داده شده است.

5

توزیع (500)پنجصد بسته های انکشافی زنبور داری غرض حمایت از زنبور داران 5 ولایت کشور تا هنوز آغاز نشده است.

تا هنوز از طرف مرجع تمویل کننده بانک جهانی فعالیت مذکور منظور نگردیده است.

6

کار ایجاد (2)دو باب مرکز پروسس و بسته بندی لبنیات به ظرفیت پروسس (16000)شانزده الی (30000)سی هزار لیتر شیر در روز در ولایت کابل و بلخ تا هنوز عملا آغاز نگردیده است.

جهت ایجاد فابریکه در بینی حصار و یا گذر گاه کابل موافقه بین تمویل کننده پروژه و دولت هنوز نهایی نگردیده و تلاش ها جریان دارد. و همچنان برای ایجاد یک باب مرکز پروسس دیگر در ولایت بلخ سرمایه گزار انتخاب گردیده بود که پس از مدتی از طرف سرمایه گزار قرارداد لغو گردید و اکنون پس دوباره به اعلان گذاشتن دو سرمایه گزار انتخاب شده است.

7

اعمار و بهره برداری (1) یک باب ساختمان چهار منزله دفتر مقام وزارت در محوطه وزارت زراعت.

کار اعمار ساختمان چهار منزله مقام وزارت زراعت از طرف وزارت محترم شهرسازی و مسکن طرح، دیزاین و تکمیل می گردد.گفتنیست که طبق گزارش ها طرح و دیزاین تعمیر مذکور تکمیل گردیده تحت ارزیابی یک کمیته با صلاحیت آن وزارت می باشد. که بعد از نهایی سازی از آن طریق به مرحله تدارکاتی سپرده خواهد شد.

 

 

            مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

نرسیدن به موقع بودجه بخاطر پیشبرد فعالیت ها در وقت معین آن.

چون فعالیت های زراعتی موسومی و فصلی می باشد بنا باید بودجه کافی و به موقع برای تطبیق فعالیت های زراعتی تهیه گردد.

موجودیت آفات و امراض و بی کیفیت بودن ادویه جات در بازار.

کنترول از کیفیت مواد و اجناس وارد شده در بنادر کشور و تهیه ادویه جات با کیفیت جهت مبارزه با آفات و امراض نباتی و حیوانی.

عدم تطبیق سرشماری های زراعتی از 30 سال بدینسو از طرف اداره مرکزی احصائیه در کشور.

راه اندازی سرشماری نفوس و سر شماری زراعتی از طرف اداره مرکزی احصائیه برای دریافت ارقام خانواده های دهاقین در کشور.

نبود امنیت در ساحات تحت پلان پروژه های آبیاری از جمله حصه شرق کانال ننگرهار و ولایت ارزگان.

همکاری ادارات محلی، نهاد های امنیتی و اهالی منطقه برای تطبیق پروژه ها.

 

مصرف بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397

بودجه منظور شده سال مالی 1397

بودجه مجموعی

بودجه عادی

بودجه انکشافی

به رقم

11,059,672,605

1,609,666,855

9,450,005,750

به کلمات

یازده ملیارد و پنجاه و نه ملیون و ششصد و هفتاد و دو هزار و ششصد و پنج افغانی

یک ملیارد و ششصد و و نه ملیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد و پنجاه و پنج افغانی

نه ملیارد و چهار صد و پنجاه ملیون و پنج هزار و هفتصد و پنجاه افغانی

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

به رقم

727,177,590

45%

3,121,916,293

33%

به کلمات

هفتصد و بیست و هفت ملیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و پنجصد و نود افغانی

 

سه ملیارد و یکصد و بیست و یک ملیون و نه صد و شانزده هزار و دو صدو نود و سه افغانی

 

مصرف بودجه مجموعی

مصرف بودجه مجموعی به مبلغ

مصرف بودجه مجموعی به فیصد

سه ملیارد و هشت صدو چهل و نه ملیون و نود و سه هزار و هشت صد و هشتاد و سه افغانی

3,849,093,883

35%