معرفی ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

پیشینه:

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه در 1390 در چارچوب وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به حیث یک ارگان اطلاعاتی و نشراتی آغاز به فعالیت کرد و برابر با اهداف، پالیسی، استراتژی و پلانهای طرح شدهی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور، برنامههایش را برای سازماندهی بهتر امور اطلاعاتی، ایجاد همآهنگی کاری بهموقع و تامین ارتباطات با رسانههای جمعی عملی میسازد.

بازتاب رویدادهای توسعهای در بخش زراعت، به ویژه آگاهیدهی دهقانان، مالداران و باغداران برای آشنایی با فعالیتها و دستآورد‌‌های سکتور زراعت، جلب همکاری آنها در تطبیق اهداف ماسترپلان ملی زراعتی، تشویق دهقانان به کشت حلال، معرفی شیوهها و فناوریهای جدید زراعتی، معرفی گیاهان دارای ارزش بالا، به منظور تطبیق زراعت تجارتی برای بلند بردن درآمد دهقانان از اولویتهای اصلی این ریاست است.

هدفهای بنیادی:

اهداف اساسی این ریاست عبارتاند از:

- بازتاب رویدادهای توسعهای در بخش زراعت، آبیاری و مالداری؛

- اطلاعرسانی به موقع، سریع و شفاف؛

- آگاهی عامه در مورد فعالیتها، دستآوردها و پلانهای وزارت.

دورنما:

داشتن یک وزارت پاسخگو و پیشگام در پروسه اطلاع رسانی

ماموریت:

  • جمع آوری اطلاعات از تمام واحدهای اداری وزارت

  • نشر و پخش فعالیت‌ها و دستاوردهای وزارت با رسانه‌ها، مردم، نهادهای مدنی در اسرع وقت

  • هماهنگی تمام مسایل فرهنگ و ارتباطی مربوط به وزارت

فعالیت‌ها

جمعآوری معلومات در بخش زراعت، آبیاری و مالداری از سراسر کشور، برای تهیهی خبر، گزارش، خبرنامه، اعلامیه و نشر آن از طریق کانفرانسهای خبری، فیسبوک، ویبسایت وزارت و مجله و هفتهنامهی دهقان، برگزاری کنفرانسهای خبری، سمینارها، ورکشاپها، جلسات زراعتی و دیگر محافل و رویدادهای مربوط به وزارت، بازتاب موضوعات علمی و مسلکی متخصصان و کارشناسان عرصه زراعت از طریق مجلهی «کرنه»، تأمین ارتباط با رسانههای ملی و بینالمللی به هدف پوشش برنامههای وزارت، دعوت، انسجام و ارسال خبر، تصویر و ویدیو به رسانهها به خاطر نشر موضوعات مختلف، ایجاد همآهنگی میان مصاحبهکننده و مصاحبهشونده، تثبیت موضوع مورد نظر رسانهها برای اخذ معلومات و فراهمآوری سهولت برای در اختیار قرار دادن منابع معلومات برای رسانهها، فعالیتهای اصلی این ریاست را تشکیل میدهد.

دستآوردها:

-       تغییر در شیوهاطلاع رسانی:

این ریاست از اواییل سال 2018 تاکنون شیوههای جدید اطلاعرسانی را روی دست گرفته است. تیم فعال این ریاست در تلاش است تا همهی رویدادیهای توسعهای بخش زراعت، آبیاری و مالداری را به موقع و در زودترین زمان با رسانهها، جامعهی مدنی و مردم در میان بگذارد.

ما توانستهایم از اوایل ۲۰۱۸ تا کنون (۲۹ ثور ۱۳۹۷) بیش از ۸۵۰ خبر و گزارش از فعالیتها و دستآوردهای وزارت را با مردم در میان بگذریم. نزدیک به ۹۰  اعلامیهی خبری را تهیه و به رسانهها فرستادهایم. نزدیک به ۵۰۰ مورد مصاحبهی تلویوزیونی و رادیویی انجام دادهایم و در سه ماه بیش از ۱۵ کنفرانس خبری برگزار کردهایم.

ما در کنار پخش اعلامیههای خبری و مصاحبه با رسانهها، اکثریت خبرهای این وزارت را از راه فیسبوک، توییتر و ویبسایت وزارت نیز نشر میکنیم. در ضمن هر هفته فعالیتهای هفتهوار وزارت را از طریق هفتهنامهی الکترونیک دهقان، نیز به نشر میسپاریم.