خلص معرفی، دست‌آوردها، اهداف اداره و دورنمای ریاست منابع بشری

فورم شکایات کارمىدان:

ریاست منابع بشری: ریاست منابع بشری برمبنای رهنمودها و طرزالعمل‌های خدمات ملکی و همکاری کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تاسیس، حمایت و تقویت گردیده و یک عده اقدامات دیگر هم در راستای تقویت این ریاست انجام شده است. عده­ای از وظایف ریاست منابع بشری متمرکز است، و عده­ای دیگر آن به صورت غیر متمرکز توسط شعبات منابع بشری ولایات مدیریت می‌شود. ریاست منابع بشری در تمام 34 ولایت کشور، شعبه مدیریت منابع بشری تاسیس کرده است. این شعبات ولایتی به رییس‌های زراعت، آبیاری و مالداری ولایات گزارش‌ده می­‌باشند و با ریاست منابع بشری مرکز هماهنگی همه روزه دارد تا در امور روزانه منابع بشری خویش از مرکز مشوره بگیرند. برعلاوه، قوانین و مقررات خدمات ملکی به تمامی کارمندان ولایتی، مخصوصاً کسانی که در رابطه به مدیریت منابع بشری کار می‌کنند، آموزش داده شده است.

ریاست منابع بشری متشکل از پنج بخش می­باشد:

 1. آمریت انکشاف اداره؛
 2. آمریت استخدام؛
 3. آمریت سوانح  ارزیابی اجراات کارکنان؛
 4. آمریت ارتقای ظرفیت؛
 5. آمریت روابط مامورین؛

ساختار اداری ریاست منابع بشری، ساحات کاری و لایحه وظایف آن در مرحله اصلاحات وزارت توسط کمیسیون خدمات ملکی ایجاد گردیده است. برنامه کاری بخش­های مختلف منابع انسانی به اساس رهنمودهای خدمات ملکی تهیه و ترتیب می­گردد.

ریاست منابع بشری فعالیت خوبی داشته است و تمام سیستم رتب و معاشات و برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی‌بر نتایج را در سطوح مرکزی و ولایتی به خوبی تطبیق نموده است. ریاست منابع بشری ساختار اداری وزارت را مورد بازنگری قرار داده و در هماهنگی با رهبری و ریاست­های مربوط ولایتی و مرکزی، قدمهایی را به جهت همسوسازی این ساختار با اهداف استراتیژیک بر داشته است.

این ریاست، تمامی پست­ها را به اساس پروسیجرهای استخدام به اعلان گذاشته تا از طریق رقابت آزاد افراد شایسته و مجرب در بست‌های خالی استخدام نماید. ارزیابی اجراات تمامی کارمندان وزارت هم به صورت سالانه و به اساس رهنمودهایی که توسط کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی ارایه می­گردد، انجام می­شود. این ریاست قادر بوده است تا پروسیجرها درخواستی برای استخدام، ثبت کارمندان، بازنشستگی، پالیسی­های آموزشی و انکشافی، پروسیجرها و رهنمودها، قوانین و مقررات دیگر مربوط به خدمات ملکی را به اجرا بگذارد.

 

اهداف ریاست منابع بشری

انکشاف و رشد فعالیت‌های ریاست منابع بشری در جهت یک اداره سالم، قانونمند و جوابگو با منابع انسانی کارا و شایسته بخاطر بهتر شدن اجراات با تشریک مساعی و هماهنگی لازم میان ادارات ذیربط با فراهم‌آوری تسهیلات لازم در راستای تطبیق قوانین، مقررات، پالیسی‌ها و طرزالعمل‌های مربوط به استخدام، آموزش و انکشاف ظرفیت کارکنان، ارزیابی اجراات، حفظ کارکنان شایسته و مجرب و روابط خوب با کارکنان.

دست­آوردهای کلید ریاست منابع بشری

برنامه‌های آموزشی و بورسیه‌های کوتاه‌مدت و درازمدت در بخش ارتقا ظرفیت

شماره

برنامه آموزرشی / بورسیه

تعداد

زمان

 1.  

نیازسنجی آموزشی 26 ولایت

3331 کارمند

1395/1396

 1.  

پلانگذاری، گزارش نویسی، آگاهی از قوانین و ارزیابی اجراات کارکنان

533 کارمند

1396

 1.  

کورس‌های سوادآموزی

26 کارمند

1396/1397

 1.  

دوره کارآموزی پروژه Promote

234 کارمند

1396/1397

 1.  

لسانس( ICCAR ) کشور هندوستان

6 کارمند

2017

 1.  

ماستری (ICCAR ) کشور هندوستان

89 کارمند

2017

 1.  

ماستری ( PEACE) کشور جاپان

4 کارمند

2017

 1.  

دوکتورا ( PEAACE ) کشور جاپان

1 کارمند

2017

 1.  

لسانس(ICCAR ) کشور هندوستان

9 کارمند

2018

 1.  

ماستری (ICCAR ) کشور هندوستان

108 کارمند

2018

 1.  

ماستری (ICCAR ) کشور هندوستان

12 کارمند

2018

 1.  

ماستری کشور قزاقستان

4 کارمند

2018

 1.  

ماستری ( PEACE) کشور جاپان

5 کارمند

2018

 1.  

ماستری ( KOICA ) کشور کوریا

۸ کارمند

۲۰۱۸

 1.  

لسانس کشور پاکستان

1 کارمند

2018

 1.  

ماستری کشور پاکستان

11 کارمند

2018

 1.  

دوکتورای کشور پاکستان

7 کارمند

2018

 1.  

دوکتورای / سارک

4 کارمند

2018

 1.  

دوکتورای کشور جاپان

یک کارمند

2018

         
 

 

بخش سوانح و ارزیابی اجراات کارکنان :

شماره

بخش

تفصیلات کاری

زمان

 1.  

بخش دیتابیس سوانح

به تعداد 2204 کارت هویت برای کارمندان مرکزی، ولایتی و کارمندان پروژه‌های همکار وزارت ترتیب و توزیع گردیده است

سال 1396/1397

 1.  

بخش ارزیابی اجراات کارکنان

به تعداد 802 تن از کارمندان مرکز و 2690 تن از کارمندان ولایتی ارزیابی سالانه شان صورت گرفته است .

سال 1396

 1.  

بخش حاضری الکترونیکی

در تمام ریاست‌های مرکزی وزارت زراعت‌، آبیاری و مالداری سیستم حاضری الکترونیکی فعال بوده و تمام کارمندان ثبت و راجستر سیستم حاضری الکترونیکی می‌باشند و هم‌چنان به تعداد 15 پایه ماشین حاضری الکترونیکی در فارم‌های مرکزی نواحی شهر کابل مربوط این وزارت در این اواخر نصب و فعال گردیده است

سال 1396/1397

 1.  

بخش سوانح مرکزی و ولایتی

به تعداد 1629 جلد دفتر سوانح مرکزی چک، بررسی و فهرست گردیده است

1396/1397

 

  بخش روابط مامورین:

شماره

موضوع

تعداد

زمان

 1.  

بررسی شکایات واصله از طریق آمریت

698 شکایت کارمندان مرکزی و ولایتی

1396/1397

 1.  

کارمندان که جهت تدوای به شفاخانه‌های دولتی معرفی گردیده‌اند.

60 تن کارمندان

1396/1397

 1.  

استعلام و پرسشنامه‌ها جهت اخذ معلومات در مورد شکایت کارمندان

120 قطعه

1396/1397

 1.  

اختلافات واصله و نتیجه بررسی

16 قضیه

1396/1397

 1.  

نظارت از تطبیق

متداوم

 

 1.  

سفرهای ولایتی پیرامون رسیده‌گی به شکایات کارمندان

6 سفر ولایتی

1396

 

بخش استخدام:

شماره

موضوع

تعداد

زمان

 1.  

استخدام کارمندان خدماتی ملکی مرکزی و ولایتی

585 تن کارمندان

1396

 1.  

استخدام کارمندان از طریق برنامه CBR

۶۸ کارمند

1396

 1.  

استخدام کارمندان خدمات ملکی مرکزی و ولایتی

۲۸ کارمند

1396/1397

 1.  

استخدام رییس‌های زراعت ولایات از طریق CBR

32 کارمند

1395

 

انکشاف اداره

بازنگری ساختارهای تشکیلات وزارت در مطابقت به قوانین، مقررات، طرزالعمل‌های موجود، برنامه‌های استراتیژیک وزارت و فعالیت‌های مخصوص هر ولایت در هماهنگی ریاست‌های مربوطه مرکزی و ولایتی.

تحلیل لوایح وظایف ریاست‌های مرکزی و ولایتی و تجدید آن عده لوایح وظایف که ایجاب بازنگری را می‌نمود در هماهنگی ریاست‌های مربوطه و کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی.

دور نمای ریاست منابع بشری:

ریفورم ساختار تشکیلاتی ریاست‌های مرکزی و ولایتی مطابق به قوانین، مقررات، پالیسی‌ها، برنامه‌های استراتژیک وزارت و فعالیت‌های موجوده در هر ولایت به منظور اصلاحات بهتر در اداره و رسیدن به اهداف تعیین شده به خاطر جلوگیری از تداخل کاری و بیکاری‌های مخفی در ادارات مرکزی و ولایتی و وظایف سپرده شده در سند چارچوب ملی صلح و انکشاف افغانستان و مبارزه علیه فساد اداری و داشتن تشکیلات فنی و مسلکی کافی در سطح ولایات و ولسوالی‌ها. تمرکز روی استخدام کارمندان شایسته و مجرب در بست‌های خدمات ملکی و ارتقای ظرفیت کارمندان در داخل و خارج از کشور در سطح لیسانس، ماستری و دکترا و برنامه‌های کوتاه‌مدت آموزشی در کشورهای مختلیف. فراهم‌آوری تسهیلات در راستای رفاه، صحت و مصونیت، هماهنگی و ارتباطات خوب بین کارمندان و ریاست‌های مرکزی و ولایتی با ریاست منابع بشری.