ریاست مالی و حسابی

معینت مالی و اداری

 ریاست مالی و حســـــــابی

وظایف و مسوولیت‌های ریاست مالی و حسابی وزارت زراعت

 • طرح و تطبیق اهداف و پروگرام‌های مربوط ریاست مالی و حسابی در مطابقت به قوانین و پالیسی‌های دولت.
 • ارایه خدمات مالی و حساب دقیق، شفاف و به موقع در جهت حصول اهداف و اولویت‌های عمومی وزارت.
 • اداره، رهبری، پلان‌گذاری، کنترول، مراقبت، ارزیابی و اجراات کارکنان ریاست مالی و حسابی .
 • طرح، ترتیب و تنظیم بودجه عادی و انکشافی سالانه وزارت در چارچوب متحدالمال‌های بودجوی و اطمینان از منظوری وجوه پیشنهاد شده وطی مراحل آن نظربه نیازمندی وزارت و امکانات مالی دولت.
 • ترتیب وطی مراحل فورم‌های مختلفه بودجوی جهت ثبت وجوه منظور شده در سیستم و شروع پروسه اجرای بودجه.
 • ترتیب و پیگیری پلان‌های مالی عادی و انکشافی سالانه در مطابقت به بودجه منظور شده وزارت.
 • ترتیب‌، کنترول و اجرای تخصیصا ت و حواله‌های بودجه عادی و انکشافی و تعقیب و طی مراحل آن در داخل وزارت‌، وزارت محترم مالیه، ریاست‌های ولایتی و سایرادارات زیربط.
 • کنترول وطی مراحل فورمه‌های تعدیلات (ب23) به شمول حق‌العضویت‌های وزارت در سازمان‌های مختلفه بین‌المللی که از کود مخصوص حق‌العضویت‌ها در وزارت مالیه درخواست و به حساب سازمان‌های مربوطه انتقال می‌گردد.
 • نظارت از اجرای به موقع معاشات، اضافه‌کاری و سایرحقوق و امتیازات کارمندان.
 • ثبت و بررسی نمودن حواله‌های مصارفاتــی عادی و انکشافی، تضمینات، قراردادها، معاشات، اضافه‌کاری و سایرحواله‌های متفرقه در سیستم (AFMIS) دروزارت.
 • کنترول، بررسی، تنظیم و نظارت همه‌جانبه برتمامی امورات مالی فعالیت‌های عادی و انکشافی وزارت.
 • بازنگری رهنمودها و طرزالعمل‌های موجود آمریت عواید جهت تقویت و بهبود بخشیدن اجراآت.
 • اخذ گزارش‌های عواید ریاست‌های سکتوری و ریاست‌های زراعت تمام ولایات.
 • نظارت از ثبت عواید به دیتابس وژورنال‌های مرکزی و ولایتی و بررسی از چگونگی جمع‌آوری عواید ولایات.
 • تعقیب عواید ریاست‌ها، فارم‌ها، کمپنی‌های مخابراتی و سایر منابع عایداتی و تلاش جهت بلندبردن سطح عواید وزارت.
 • ترتیب راپور ربع‌وار و ارسال آن به معینیت گمرکات ریاست عواید و ریاست خزاین و زارت مالیه و سایر مراجع ذیربط.
 • بازنگری رهنمودها و طرزالعمل‌های موجود جهت تقویت و بهبود بخشیدن اجراآت وسعی در بلند بردن ظرفیت کاری کارمندان ریاست مالی و کارمندان مرتبط ریاست‌های سکتوری و ولایتی.
 • تهیه گزارش‌های مالی دقیق و به موقع به مقامات، ادارات ذیربط و سایر مراجع درخواست کننده در خارج ویا داخل وزارت.
 • ترتیب وطی مراحل قطعیه سالانه مصارف بودجه عادی، انکشافی و عواید وزارت زراعت.
 • کنترول و نظارت بر وجوهات نقدی وزارت که در حساب معتمدین نقدی اخذ، نگهداری و متعاقباً به مصرف می‌رسد.
 • سعی در تحکیم روابط با ریاست‌های مرکزی‌، ولایتی، پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت و وزارت مالیه و تامین ارتباطات و هماهنگی با ریاست‌های وزارت در جهت ترتیب پروپوزل، پلان مالی و تطبیقی پروژه.
 • سایرفعالیت‌های مرتبط که از طرف معین صاحبان، وزیر صاحب ویا مسوولان حکومت به این ریاست سپرده می‌شود.

دیدگاه :  ارایه خدمات مالی و حساب دقیق، شفاف، به‌موقع و با کیفیت برای تمام واحدهای وزارت به منظور سهم‌گیری درانکشاف همه‌جانبه زراعت از طریق تنظیم منابع طبیعی‌، تولید و حاصل‌خیزی و احیای اقتصاد زراعتی در کشور.

ماموریت : ترتیب بودجه و تنظیم امورات مالی و حسابی فعالیت‌های عادی و انکشافی وزارت در مطابقت به قوانین و پروسیجرهای استندرد مالی قبول شده حکومت و گزارش‌دهی از مصارف و عواید جمع‌آوری شده در جهت اعاده اقتصاد مشروع زراعتی افغانستان.