ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

وزارت زراعت , آبیاری ومالداری

ریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی

معرفی مختصر فارم تحقیقاتی ملا غلام- بامیان

معرفی , اهداف , دست آورد ها و دورنما !

معرفی :

تحقیقات زراعتی عبارت از یک سلسله کاوش ها و جستجو ها و بکارگیری میتود های علمی متکی به ساینس و تکنالوژی در جهت رشد و انکشاف زراعت میباشد بدین اساس تحقیقات زراعتی بنابر ضرورت زمان و نیازمندی های زراعت در سال 1339 در چوکات وزارت زراعت منحیث یک واحد فنی و تحقیقاتی ایجاد گردیده با گذشت زمان و گسترش ضرورت ها در سال 1349 به ریاست تحقیقات و خاکشناسی و اگرانومی و در سال 1367 بریاست انستیتوت تحقیقات زراعتی با داشتن (11) دیپارتمنت تحقیقاتی شامل دیپارتمنت های تحقیق اصلاح نباتات , اگرانومی , خاکشناسی , امراض و آفات , مالداری نباتات صنعتی و پلیدار, پلان و تحلیل ارقام , جنگلات و علفچرها , ماشین آلات زراعتی , آبیاری و هارتیکلچر عرض وجود نموده و به همین سلسله درسال 1393 بریاست عمومی انستیتوت تحقیقات زراعتی با داشتن سه ریاست تحقیقاتی هریک ریاست تحقیقات تطبیقی وتوافقی نباتات , ریاست تحقیقات خاکشناسی و ریاست تحقیقات مالداری که هر کدام تشکیل مشخص دارند ارتقاء نموده است.

دیدگاه :

رشد و انکشاف تولیدات زراعتی و مالداری, حاصل خیزی و ثمر بخشی به منظور تامین معیشت پایدار و مصئونیت غذائی در افغانستان.

اهداف :

 • افزایش کمی و کیفی محصولات زراعتی و مالداری از طریق تولید و معرفی تکنالوژی های جدید و مناسب برای دهاقین , باغداران و مالداران.
 • دسترسی دهاقین ومالداران به شیوه های جدید غرض بلند بردن موثریت تولید.
 • رسیدن به خود کفائی و تامین معیشت پایدار خانواده های روستائی.
 • تامین مصئونیت غذائی و رشد اقتصادی درکشور.

وظایف :

 1. انکشاف و معرفی ورایتی های اصلاح شده نباتات با استفاده از تخنیک های مدرن نسلگیری.
 2. اصلاح و انکشاف نسل های حیوانات با استفاده از شیوه های جدید علمی.
 3. انکشاف و معرفی پرکتس های مناسب تولیدی و حافظت نباتات و حیوانات برای زون های مختلف اقلیمی کشور.
 4. انتقال تکنالوژی های مناسب تولید شده به دهاقین با همآهنگی وهمکاری نماینده گان ترویج.
 5. افزایش همه جانبه در تولیدات , حاصل خیزی و سود بخشی زراعتی و مالداری درکشور.
 6. استفاده موثر از منابع در جهت تولید تکنالوژی با استفاده از تخنیک مدیریتی.
 7. اصلاح و تقویه خاک و استفاده موثر از آب برای آبیاری.
 8. طرح پالیسی و ستراتیژی برای تطبیق برنامه های ملی تحقیقاتی با تفاهم پوهنتون ها و سایر شرکائی ذیدخل.
 9. تحکیم روابط با موسسات ملی و بین المللی تحقیقاتی در جهت شریک سازی امور تحقیق , جلوگیری از تکرار تجارب مشابه و تبادل نظریات.

دست آورد ها :

 • سالانه در حدود 300  الی 400 تجربه تحقیقاتی بالای نباتات مختلف در 17 فارم تحقیقاتی مرکز و ولایات موفقانه تطبیق گردیده است.
 • از جمله 17 فارم تحقیقاتی تعداد 15 فارم قسما ً بازسازی گردیده است.
 • تعین دو ساحه در ولایات بلخ و تخار هر کدام به مساحت 500 جریب زمین جهت احداث فارم تحقیقاتی زراعت در مناطق خشک که عنقریب زمین مذکور به تحقیقات زراعتی انتقال میابد.
 • به دسترس قرار گرفتن فارم مالداری ریشخور غرض ایجاد فارم تحقیقاتی مالداری.
 • یکباب شاپ تخنیکی و ترمیماتی ماشین آلات زراعتی در فارم تحقیقاتی بادام باغ اعمار گردیده است.
 • به تعداد 32 ورایتی جدید گندم های زمستانی , بهاری و للمی معرفی شده است.
 • به تعداد 22 ورایتی جدید نباتات صنعتی و پلیدار معرفی شده است.
 • به تعداد 4 ورایتی جدید جو , 4 ورایتی جواری , 4 ورایتی شالی درمعرض معرفی قرار گرفته است.
 • به تعداد 9 ورایتی جدید سبزیجات مختلف معرفی شده است.
 • به تعداد 3445 اکسیژن های مختلف نباتات مزروعی جمع آوری و حفاظت میگردد.
 • 6مرکز تحقیقاتی و کلکسیون ملی میوه جات شامل 938 اکسیژن از 15 نوع میوه جات عمده در 6 شش زون اقلیمی ایجاد گردیده و اکسیژن های مذکور در منابع جنتیکی دنیا راجستر گردیده است.
 • سالانه به مقدار ده ها متریک تن تخم های مادری نباتات در فارم های تحقیقاتی تولید شده است.
 • به تعداد 11 بسته اگرانومیکی گندم , جو و جواری به ارتباط تاریخ بذر , مقدار تخم ریز ومقدار مناسب استعمال کود به ریاست ترویج غرض سفارش آن به دهاقین ارسال گردیده است.
 • از اثر سروی و نمونه گیری خاک ولسوالی های ولایت کابل , ننگرهار, خوست , هرات , کندهار و تخار به تعداد 549 نمونه خاک گرفته شده و تعداد 5500 تجزیه های مختلف از طریق لابراتوار خاکشناسی انجام شده است وترتیب نقشه های خاک به سیستم دیجیتل.
 • به تعداد 28 نفر از کارمندان به سویه ماستری در کشور های مختلف خارجی تربیه شده است.
 • ژورنال ملی آریا اساس گذاری و نسخه اول آن به چاپ رسید.
 • کتلوگ نبات گندم , انار , بادام , گیلاس , زردآلو و انار ترتیب و بدست نشر سپرده شده است.
 • منول گندم , باغداری ونبات سایبین ترتیب و بدست نشر سپرده شده است.
 • به تعداد بیش از 500 قطعه پامفلیت و بروشر درموارد مختلف زراعت چاپ ونشر شده است.
 • مسئولیت های تطبیقی و مدیریتی امور تحقیق از پروژه های همکار گرفته شده صرف در امور مشوره دهی و تخنیکی با تحقیقات زراعتی همکاری می نمایند.
 • افتتاح سنگ تهداب فارم تحقیقاتی کاریز میر ولسوالی شکردره ولایت کابل بدیل فارم تحقیقاتی دارالامان.
 • آموزش های عملی و نظری سالانه برای 500 نفر محصلین پوهنحی های زراعت و انستیتوت های زراعتی در سطح ولایات و مرکز در فارم های تحقیقاتی .
 • توزیع تعداد بیشتر از 183 قلم ماشین آلات و سامان آلات زراعتی به فارم های تحقیقاتی مرکز و ولایات .
 • در آغاز سال جاری به تعداد دو ورایتی سایبین و پنج ورایتی جدید جواری از طریق کمیته بورد ملی معرفی که بعدآ از طریق ترویج به دسترس دهاقین قرارداده می شود.
 • امضا تفاهم نامه ها بین ریاست تحقیقات زراعتی و موسسه محترم IRRI در مورد مواد جرم پلازم شالی و با پوهنتون فلورانس ایتالیا در رابطه به تحقیقات مشترک و بازدید دو جانبه محققین.
 • ترتیب و بازنگری ستراتیژی تحقیقات زراعتی برای سال های 2020 الی 2030 در جریان است.
 • ایجاد ویب ساید ریاست عمومی تحقیقات زراعتی اساس گذاری گردید.
 • انتقال 360 ورایتی های گندم های لندرس افغانی از کشور جاپان.
 • عاری ساختن تخم های مادری از امراض و ویرس از طریق تشیوکلچر در لابراتوار بادام باغ.

دورنمای تحقیقات زراعتی :

 • انکشاف , تقویت و همآهنگی تحقیقات زراعتی جهت نو آوری های مناسب به منظور رشد پایدار سکتور زراعت ومالداری.
 • ادامه تحقیقات توافقی و تطبیقی و آغاز تحقیقات اساسی و تحقیقات ستراتیژیک در جهت رفع نیازمندی های زراعتی.
 • اصلاح تولیدات نباتی و حیوانی بخاطر تامین مصئونیت غذائی و تقویه اقتصاد کشور.
 • معیاری ساختن امور تحقیق با سهم گیری افراد متخصص و مجرب و شرکای داخلی و خارجی تحقیقات.
 • کارهای مشترک تحقیقاتی با انستیتوت های تحقیقات زراعتی ممالک دگیر و شریک سازی نظریات.
 • استقلالیت بودجوی انستیتوت تحقیقات زراعتی غرض تسریع بخشیدن امورات تحقیقاتی در وقت لازم.
 • ریفورم تشکیلاتی انستیتوت تحقیقات زراعتی طبق نیازمندی های امور تحقیق در مرکز وولایات.
 • گسترش روابط با موسسات بین المللی تحقیقاتی بخاطر سهم گیری شان در امور تحقیقات وارتقا سطح دانش مسلکی کارمندان.
 • ایجاد کمپاین تحقیقاتی در موازی 30 جریب زمین در فارم تحقیقاتی بادام باغ مجهز با لابراتوار های ضروری دفاتر کارمندان ریاست تحقیقات و موسسات بین المللی همکار.
 • احداث 2 فارم تحقیقات در مناطق خشک هر کدام به مساحت 500 جریب زمین در ولایات بلخ و تخار.