ریاست اقتصاد خانواذه

تاریخچه ریاست اقتصاد خانواده:

ریاست اقتصاد خانواده درسال ۱۳۵۰ تاسیس و الی سال ۱۳۸۴ بنام مدیریت عمومی تدبیرمنزل در چوکات ریاست ترویج فعالیت می‌نمود. درسال ۱۳۸۵ بنابر لزوم دید مقام محترم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از مدیریت عمومی تدبیرمنزل به ریاستی تحت نام اقتصاد خانواده ارتقا نمود و در تشکیل ریاست عمومی تحقیق و ترویج فعالیت می‌نمود. ریاست اقتصاد خانواده از سال ۱۳۸۵ الی ۱۳۹۲ هجری خورشیدی در چوکات تشکیل ریاست عمومی ترویج فعالیت‌هایش را انجام می‌داد که آن وقت دارای دو آمریت بنام‌های آمریت مصونیت غذایی برای خانواده‌ها و آمریت تعلیمات تغذی و یک مدیریت عمومی بنام مدیریت عمومی جوانان روستایی و جندر انجام فعالیت می‌نمود.

ریاست اقتصاد خانواده سال ۱۳۹۲ خورشیدی بنابر تصمیم مقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری مستقل شده تاکنون به صورت مستقیم تحت اثر معینیت زراعت و مالداری ایفای وطیفه می‌نماید. ریاست اقتصاد خانواده برای فعلاً دارای دو آمریت بنام‌های آمریت مصونیت غذایی و تغذی، آمریت زراعت شهری و صنایع کوچک، دو مدیریت عمومی بنام‌های مدیریت عمومی جوانان روستایی و کوپراتیف‌های زراعتی زنان روستایی و مدیریت عمومی طرح و توحید پروژه‌های عایداتی فعالیت‌هایش را انجام می‌دهد.

هدف کلی و اساسی ریاست اقتصاد خانواده ایجاد مصونیت غذایی، بهتر ساختن حالت تغذی و بلند بردن سطح اقتصاد خانواده‌ها بخصوص زنان در مناطق شهری، نیمه شهری و روستایی می‌باشد که این هدف را می‌توان از طریق ازدیاد محصولات زراعتی، با تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های مفید و موثر زراعتی، با طرح و تطبیق پروژه‌های عایداتی زراعتی (ایجاد باغچه‌های خانگی، مکتبی و گرین هاوس‌ها با سیستم آبیاری قطره‌یی و شیوه‌های جدید زراعتی، مرغداری، پرورش بزهای شیری، پروسس موادغذایی و آموزشی فنی، مسلکی و سایر فعالیت‌های عایداتی) در محور فعالیت‌های ذکر شده در مناطق  شهری، نیمه شهری و روستایی.

ریاست اقتصاد خانواده دارای استراتیژی و پلان کاری مشخص ۵ ساله و پلان‌های سالانه، استراتیژی ملی زنان در زراعت، استراتژی مصونیت غذایی فعالیت‌هایش را طرح و تطبیق می‌نماید. در جریان آموزش‌هایش از رهنمود ملی رژیم غذایی افغان‌ها، رهنمود کشت و زرع سمارق،  رهنما پروسس خانگی میوه‌جات و سبزیجات در افغانستان، رهنمای تغذی خانواده در افغانستان، رهنما پوستر و بروشورهای آموزشی مختلف‌النوع تحت نام‌های (طرز تهیه و ساختن رب بادنجان رومی، طرز تهیه و ساختن انواع ترشی‌ها مربا، تغذی خانواده‌های بی‌سواد و تغذیه بهتر اطفال بی‌سواد)، پیام‌های اساسی تغذی، پیام‌های غذایی صحی طفل خوشحال خانواده سعادتمند و سایر معلومات ضروری که تهیه نموده استفاده نموده و در اختیار دهقانان به‌خصوص زنان زراعت پیشه قرار می‌دهد.

اکنون ریاست اقتصاد خانواده دارای ۵۶ نفر کارمند (۱۷ تن در مرکز و ۳۹ تن در ۲۵ ولایت کشور) می‌باشد. ۱۰۵نفر کارمند ساحوی ترویجی یعنی قراردادی دارد که از جمله ۲۲ نفرشان در مرکز و ۸۳ نفرشان در ۱۶ ولایت ایفای وظیفه می‌نمایند.

بخش‌های کاری ریاست اقتصاد خانواده:

 1. آمریت مصونیت غذایی و تعلیمات تعذی:
 • تطبیق پروژه‌های پروسس مواد غذایی.
 • نمایشات آشپزی.
 • آموزش زنان در بخش‌های پروسس مواد غذایی و تعلیمات تغذی

 

 1. آمریت زراعت شهری، نیمه شهری و صنایع کوچک
 • ایجاد باغچه‌های خانگی و مکتبی.
 • تطبیق پروژه‌های کوچک عایداتی شامل مرغداری، پرورش بزهای شیری و استفاده درست ماشین‌های خشک کننده‌ی آفتابی.

 

 1. مدیریت عمومی طرح و دیزاین پروژه‌های عایداتی کوچک
 • طرح و دیزاین پروژه‌های عایداتی کوچک در بخش‌های مصونیت غذایی، پروسس مواد غذایی، آموزش‌های فنی و مسلکی در بخش‌های پروسس مواد غذایی و تعلیمات تغذی، باغچه‌های خانگی، مکتبی و کلینکی.
 • طرح و دیزاین پروژه‌های عایداتی کوچک در بخش‌های مرغداری، پروسس بزهای شیری، استفاده ساخت ماشین‌های خشک کننده‌ی آفتابی.

 

 1. مدیریت جوانان روستایی، کوپراتیف‌ها و انجمن‌های زنان
 • ایجاد کوپراتیف‌ها، انجمن‌ها و گروپ‌های تولیدی زنان در بخش زراعت و مالداری.
 • آگاهی زنان در بخش‌های کوپراتیف‌ها، انجمن‌ها و گروپ‌های تولیدی در بخش زراعت و مالداری.
 • ایجاد گروپ‌های جوانان در بخش زراعت و مالداری.
 • آموزش‌های تخنیکی زنان در بخش‌های زراعت و مالداری جهت مدیریت درست کوپراتیف‌ها، انجمن‌ها و گروپ‌های تولیدی زنان.

 

 1. مدیریت اجراییه
 • انجام کارهای روزمره اداری که شامل تنظیم مکتوب‌های وارده و صادره
 • تهیه گزارش‌های مورد نیاز ریاست اقتصاد خانواده

ریاست اقتصاد خانواده با تلاش همیشگی در رستای تامین مصونیت غذایی، بهترساختن تغذی و رشد اقتصادی خانواده‌ها بخصوص خانم‌ها از طریق طرح برنامه و پروژه‌های عایداتی پایدار برای نیازمندترین خانواده‌ها در مناطق شهری، نیمه شهری و روستایی طرح و تطبیق نماید. تا باعث ایجاد مصونیت غذایی، بهترساختن حالت تغذی ورشد اقتصادی خانواده‌های فقیر و بی‌بضاعت گردد. در نتیجه فعالیت‌های ریاست فقتصاد خانواده مطابق به اهداف وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کاهش فقر کمک می‌کند.

این ریاست درحال تطبیق پرژوه‌های مصونیت غذایی با بودجه اختیاری در ۳۴ ولایت کشور می‌باشد. به منظور بهبود بخشیدن مصونیت غذایی، بهتر ساختن حالت تغذی و رشد اقتصادی خانواده‌ها به‌خصوص زنان از طریق سکتور زراعت طرح و تطبیق می‌نماید. از اثر تطبیق این پروژه‌ها برای خانم‌ها ایجاد شغل صورت می‌گرد.

اکنون ریاست اقتصاد خانواده دارای ۲۳۳ نفر کارمند خدمات ملکی و قراردادی است. 

 • در مرکز جمعاً به تعداد ۳۵ نفر کارمند که از جمله ۱۸ کارمند خدمات ملکی و ۱۷ نفر کارمند قراردادی  دارد.
 • در ولایات جمعاً ۱۹۸ نفر کارمند که از جمله ۵۶ نفر کارمند خدمات ملکی در ۲۸ ولایت و ۱۴۲ نفرکارمند  قراردادی در ۳۴ ولایت کشور دارد.

دورنما:

دسترسی خانواده‌های فقیر وآسیب‌پذیر جامعه به غذایی کافی و باکیفیت با استفاده از منابع دست داشته خانواده‌ها، جهت رفع نیازمندی غذایی و رشد عواید خانواده‌ها به‌خاطر داشتن یک زنده‌گی سالم و فعال درروستاها، مناظق شهری و نیمه‌شهری.

ماموریت:

ایجاد مصونیت غذایی، بهتر ساختن حالت تغذی و بلند بردن سطح اقتصاد خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر از طریق محصولات زراعتی و مالداری در روستاها، مناطق شهری و نیمه شهری کشور.

هدف:

بهبود بخشیدن مصونیت غذایی، بهتر ساختن حالت تغذی و بلند بردن سطح اقتصاد خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر به‌خصوص زنان از طریق سکتور زراعت و ازدیاد باکیفیت محصولات زراعتی و مالداری در روستاها، مناطق شهری و نیمه شهری کشور.

فعالیت‌های ریاست اقتصاد خانواده در مرکز و ولایات:

 1. تدویر آموزش‌های تخنیکی
 2. ایجاد کوپراتیف‌ها، انجمن‌ها و گروپ‌های تولیدی زراعتی
 3. مراکز انتقال نکنالوژی معلوماتی،
 4. احداث باغچه‌های خانگی،
 5. احداث سبزخانه‌ها،
 6. پروسس مواد غذایی،
 7. احداث فارم‌های کوچک مالداری، 
 8. کشت و تولید زعفران،
 9. احداث قوریجات،
 10. توزیع وسایل زراعتی،
 11. ،کشت، تولید و ترویج سمارق
 12.  پروسس لبنیات

 

دست‌آورد‌ها:

ریاست اقتصاد خانواده در قسمت کاهش فقر خانواده‌های فقیر و آسیب‌پذیر جامعه در افغانستان از هیج نوع سعی و تلاش دریغ نورزیده و مطابق به هدف اساسی خویش بدست‌آوردهای ذیل نایل گردیده است:

 • طرح و تدوین استراتژی ریاست اقتصاد خانواده در مطابقت به استراتژی و اهداف وزارت زراعت، آبیاری و ماداری.
 • طرح و تدوین استراتژی ملی زنان در زراعت برای سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰که توسط وزیر زراعت به امضا رسیده است.
 • پلان عملی به سطح ملی و چوکات عملی رشد ظرفیت زنان انکشاف داده شد.
 • ایجاد گروپ کاری توانمندسازی زنان در مرکز و شش ولایت کشور شامل بلخ، بامیان، هرات، ننگرهار، بدخشان و کندهار. این گروپ کاری در مرکز تحت نظر معینیت مسلکی و در ولایات تحت نظر رییس اداره زراعت ولایات متذکره ایجاده شده و جلسات ماهوارشان را برای توانمندسازی زنان در مرکز و ولایات دایر می‌نمایند.
 • ایجاد مراکز انتقال تکنالوژی و آموزشی برای زنان در زون مرکزی یعنی کابل، در زون شمال یعنی بدخشان، زون غرب یعنی هرات برای معرفی تکنالوژی جدید زراعتی ایجاد شده است.
 • تطبلیق پروژه‌های کوچک عایداتی از قبیل کشت و ترویج زعفران، زنبورداری، مرغداری، قوریه درختان مثمر و غیرمثمر، سمارق و غیره.
 • تطبیق پروژه مصونیت غذایی در ده ولایت کشور با بودجه انکشافی دولت و کویت‌فند.
 • تطبیق پروژه باغچه‌های خانگی در ۳۴ ولایت در دو مرحله ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ مطابق ۱۳۹۵ – ۱۳۹۶
 • تهیه و امضای رهنمود غذایی برای افغان‌ها
 • ایجاد گروپ‌های تولیدی، انجمن‌ها و کوپراتیف‌ها زراعتی زنان در مرکز و ولایات.
 • جلب و جذب کمک و همکاری‌های مالی و تخنیکی UNFAO, USAID/ CBCMP, UNDP, WFP برای زنان زراعت پیشه در مرکز و لایات.
 • سهم فعال در طرح و تدوین استراتژی مصونیت غذایی و تطبیق آن از طریق فعالیت‌های ریاست اقتصاد خانواده و سایر ریاست‌های وزارت زراعت در مرکز و ولایات کشور.
 • طرح و تطبیق پلان کاری مشخص سالانه برای تطبیق برنامه‌ها و پروژه‌های ریاست اقتصاد خانواده در مرکز و ولایات کشور.
 • مطابق به ضرورت تلاش برای طرح و تدوین رهنمود ملی رژیم غذایی افغان‌ها، رهنمود کشت و زرع سمارق، رهنمای پروسس خانگی میوه‌جات و سبزیجات در افغانستان، رهنمای تغذی خانواده در افغانستان،
 • طرح و تدوین رهنما در قالب پوسترها و بروشورهای آموزشی مختلف‌النوع تحت نام‌های طرز تهیه و ساختن رب بادنجان رومی، طرز تهیه و ساختن انواع ترشی‌ و مربا، تغذی خانواده‌های بی‌سواد و تغذیه بهتر اطفال بی‌سواد
 • طرح و تدوین پیام‌های اساسی تغذی، پیام‌های غذایی صحی، طفل خوشحال خانواده سعادتمند و سایر معلومات ضروری را تهیه نموده در اختیار دهقانان به‌خصوص زنان زراعت پیشه قرارداده شده است.
 • برای نخستین بارتجلیل باشکوه از روز جهانی زنان روستایی همزمان با نمایشگاه زراعتی در۱۵ اکتوبر ۲۰۱۵ با حضورداشت جلالتمآب رییس جمهور و بانوی اول کشور،
 • رهنمود کشت و زرع سمارق،
 • رهنمای پروسس خانگی میوه‌جات و سبزیجات در افغانستان،
 • رهنمای تغذی خانواده در افغانستان،
 • رهنمای پوستر و بروشورهای آموزشی مختلف‌النوع تحت نام‌های طرز تهیه و ساختن رب بادنجان رومی، طرز تهیه و ساختن انواع ترشی و مربا، تغذی خانواده‌های بی‌سواد وتغذیه بهتر اطفال بی‌سواد، 
 • پیام‌های اساسی تغذی، پیام‌های غذایی صحی طفل خوشحال خانواده سعادتمند و سایر معلومات ضروری.
 • ریاست اقتصاد خانواده مطابق به ضرورت و نیازمندی بخش‌های کاری خویش۴۷ دوره آموزشی را برای کارمندانش فراهم نموده است. از جمله ۳۴ دوره آموزشی در داخل و ۱۳ دوره آموزش در خارج از کشور برای ارتقای ظرفیت کارمندانش فراهم نموده است که در نتیجه ۵۵ کارمندان آموزش‌های کوتاه مدت در داخل و ۲۶کارمند در ۱۳ دوره آموزشی در خارج از کشور شرکت نموده‌اند.
 • انجام ماموریت نظارتی در طول سال به ولایت‌هایی که برنامه‌های تطبیقی در بخش زراعت شهری وصنایع کوچک داشته‌اند.
 • تشریک مساعی وهمکاری با ریاست‌های وزارت زراعت و وزارت معارف، وزارت انکشاف دهات، صحت، امور زنان، کار و امور اجتماعی در رابط به تطبیق برنامه‌های ذکرشده در مرکز و آمریت مصونیت غذایی خانواده‌ها در بخش‌های پروسس مواد غذایی، تعلیمات تغذی و نمایش‌های آشپزی نقش فعالیت داشته که از طریق تدویر کورس‌های آموزش درمورد تعلیمات تغذی و پروسس مواد غذایی به منظور تامین مصونیت عذایی و رشد اقتصادی خانواده‌های فقیر، بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر جامعه که توسط خانم‌ها سرپرستی می‌گردند فعالیت می‌نماید. جهت انتقال پیام‌های تعلیمات تغذی و پروسس مواد غذایی برای خانواده‌ها اقدام به ترتیب، تهیه و توزیع رهنمود‌های آموزشی به شکل کتاب، پوستر و بروشور نموده است. درضمن همکاری با سایر ارگان‌های دولتی که ارتباط کاری در بخش مصونیت غذایی و تغذی دارند. نشرپیام‌های تعلیمی و آموزشی در رابط به سوی تغذی، غذا صحی و تغذیه کامل اطفال از طریق برنامه‌های ملی رادیو و تلویزیون به‌زبان‌های دری و پشتو.
 • جهت ارتقای ظرفیت کاری و رشد اقتصادی گروپ‌ها، انجمن‌ها و کوپراتیف‌های زنان در زراعت آموزش‌های فنی و حرفه‌یی برای‌شان در داخل و خارج از کشور فراهم گردیده است. براساس سعی و تلاش‌های پیگیر ریاست اقتصاد خانواده میزان تولیدات زراعتی گروپ‌های تولیدی، انجمن‌ها و کوپراتیف‌های زراعتی زنان بلند رفته و اقتصاد آنها رشد نموده‌اند. آنها را در تطبیق برنامه‌های ایجاد مصونیت غذایی و بهبود بخشیدن تغذی خانواده‌ها به‌خصوص زنان از طریق پروژه‌ها و برنامه‌های درآمدزا زراعتی در مناطق شهری، نیمه شهری و روستاها کمک و رهنمای نموده است.
 • ریاست اقتصاد خانواده با تشریک مساعی پروژه و برنامه‌های همکار وزارت زراعت (NHLP, FAO, CARD- F, RMLSP/ CLAP, CBCMP, UNDP  و WFP (، و هماهنگی و همکاری نزدیک با ریاست جوانان وزارت امور زنان، معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سایر وزارت‌خانه‌ها از گروپ‌های تولیدات زراعتی، انجمن‌های زراعتی و کوپراتیف‌های زراعتی زنان حمایت نموده که باعث تامین مصونیت غذایی، بهتر ساختن تغذی و رشد اقتصاد خانواده‌های‌شان گردیده است. با وجود آنهم وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از طریق ریاست اقتصاد خانواده تلاش برای جلب کمک و همکاری پروژه‌های همکار وزارت، نهادهای ذیربط تماس داشته تا حمایت شان‌ را برای برای تقویت گروپ‌های تولیدات زراعتی، انجمن‌های زراعتی و کوپراتیف زراعتی زنان کسب نموده زنان را توانمند نمایند.
 • فراهم نمودن زمینه آموزش برای ۳ گروپ تولیدات زراعتی، ۵ انجمن زراعتی و ۲۰ کوپراتیف زراعتی زنان به‌خاطر ارتقای ظرفیت‌شان در بخش ایجاد و مدیریت گروپ‌های تولیدات زراعتی، انجمن‌های زراعتی و کوپراتیف‌های زراعتی زنان در مرکزو ولایات با همکاری پروژه‌های همکار وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از جمله RMLSP / CLAP ، FAO, NHLP, CARD- Fو سایر نهاد ذیربط.
 • تدویر کورس آموزشی یک‌ماهه برای اعضای گروپ تولیدات زراعتی زنان فارم پیله‌وری جهت آموزش‌های تخنیکی در مورد کشت، تولید سبزیجات، آبیاری، خیشاوه، روش‌های مناسب جمع‌آوری محصولات زراعتی، درجه‌بندی، بسته‌بندی، بازاریابی، تغذیه بهتر وپروسس مواد غذایی از قبیل ساختن انواع ترشی‌ها، چتنی، رب و مربا و هم‌چنان در مورد مدیریت گروپ تولیدی، انجمن و کوپراتیف‌های زراعتی زنان برای ۱۰۰ زن در فارم پیله‌وری.
 • ارتقای ظرفیت ۷ کوپراتیف زراعتی زنان از طریق آموزش و سیر علمی آنها  در داخل کشور و بیرون از کشور در هند.