ریاست عمومی ترویج زراعتی

۱.۱  آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت

معرفی آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی :

ترویج زراعتی یکی از اشکال بسیار مهم تعلیم و تربیه برای باشندگان است. زیرا تعلیم و تربیه ترویجی که به‌صورت فردی، گروپی و یا دسته‌جمعی صورت می‌گیرد، قسماً بی‌سوادی را کم ساخته و برای باشندگان دهات می‌آموزاند که چطور راحت و آرام زندگی کرده و حاصلات خود را جهت رفع نیازمندی‌های‌شان بلند ببردند. تعلیمات ترویجی که یادگرفتن با عملی کردن می‌باشد عملیه آموختن باشنیدن، دیدن و عملی کردن به‌صورت مکمل انجام می‌شود. تعلیمات ترویجی قدرت تولیدی دهقانان را با معرفی تمرینات عملی تخنیکی بلند برده و در رشد اقتصاد و ازدیاد محصولات زراعتی اهمیت خاص دارد. از طرف دیگر سرعت پیشرفت تکنالوژی زراعتی ضرورت به تعلیم و تربیه باشندگان دهات‌ بدون درنظر گرفتن سویه تعلمیات رسمی آنها دارد. ترویج زراعتی وسیله‌ی موثری است که این تعلیمات علمی-تخنیکی را به‌شکل داوطلبانه در بین مردم مروج ساخته و آنها را با روش‌های اگروتخنیک معاصر مجهز می‌سازد.

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت جهت بلندبردن ظرفیت دهقانان، باغداران، مالداران کشور و مامورین ترویج ساحوی و مرکزی در ولایات، در ابتدا تثبیت و تشخیص ضرورت‌های دهقانان، مامورین ترویج ساحوی و مرکزی و دهقانان، باغداران و مالداران کشور در تمام بخش‌های زراعت و مالداری، سفر کارمندان به ولایات و ارتباط با آمرین خدمات زراعتی ترویجی و مدیران ترویج 34 ولایت کشور داشته است.

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی ریاست عمومی ترویج ارتقای ظرفیت دهقانان پیش‌قدم، باغداران و مالداران کشور را از طریق چاپ کتاب، نشریه، بروشور، پامپلیت، پیام‌های ترویجی و توزیع آن به 34 ولایت کشور.

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی وظیفه تهیه و تولید مواد زراعتی و مالداری را برای برنامه رادیویی (زراعت و مالداری) به‌عهده دارد.  برنامه متذکره که هفته دو بار از امواج رادیو افغانستان به‌ روزهای شنبه از ساعت 00-5 الی 30-5 و به‌ روزهای سه‌شنبه از ساعت 30-5 عصر الی 00-6 شام از طریق مدیریت عمومی روزنه رادیو افغانستان به‌منظور روشن ساختن اذهان دهقانان کشورو هم‌چنان معرفی تکنالوژی جدید زراعتی به آنها در سراسر کشور به نشر می‌رسد.

هم‌چنان وظیفه ثبت برنامه‌های تلویزیونی (زراعت و مالداری) به همکاری پرودیوسر برنامه زراعت و مالداری تلویزیون ملی را دارد. برنامه تلویزیونی زراعت و مالداری به روز‌های پنج‌شنبه از ساعت 00-4 عصر الی -30-4 عصر و تکرار آن به روزهای شنبه ساعت 9 قبل از ظهراز طریق مدیریت عمومی روزنه رادیو تلویزیون ملی در سراسر کشور به نشر می‌رسد. فلم‌برداری از جریان ورکشاپ‌ها، سمینارها که از طرف ریاست ترویج در مرکز و ولایات دایر می‌گردد.

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت هم‌چنان جهت بلند بردن ظرفیت دهقانان، مالداران، باغداران و مامورین ترویج ساحوی و مرکزی از طریق تدویر کورس‌ها، سیمینارها ،ورکشاپ‌ها و بازدید آموزشی تخنیکی و تدریس بالای مزرعه در داخل و خارج کشور.

دست‌آورد‌ها :

- پلان پنج ساله آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی از سال 2017 الی 2021 و ارسال آن به ریاست دفتر مقام وزارت جهت ارایه گزارش به جلسه بن.

- call center   جهت مشکلات دهقانان و مالداران کشور و برنامه معلوماتی شبکه روشن 2-3-4

- میکانیزم ایجاد انستیتوت ملی زراعت، سیستم آموزشی آنلاین، سیستم آموزشی فوق لیسانس

- مراکز آموزشی و معلوماتی دهقانان (FLRC  ) در سراسر افغانستان که در 5 ولسوالی ایجاد گردیده است به حیث نماینده‌گی وزارت زراعت و تطبیق برنامه‌های آن .

- مواد نشراتی (کتاب، نشریه، بروشور) روش پایدار زمین‌داری، چاپ رساله فصلی، چاپ رساله علمی خاکسترک تاک، غذاهای جدید یا کلید بلندبردن محصولات، دلیرو (بامیه)، کرنه تولید او غذایی اهمیت،  دگازرو تولید او غذایی اهمیت، معرفی سمارق، انکشاف جامعه دهات، کشت و پرورش کچالو، طرح علمی برای پیاده نمودن زراعت، تولید و تنظیم حاصلات بادنجان رومی، پلانگذاری نظارت و ارزیابی مشارکتی، اهمیت سبزیجات، پرورش زردآلو. از هر رساله به تعداد 500 جلد چاپ و 34 ولایت کشور مستفید گردید.

- منول ترویجی به تعداد 300 چلد چاپ و اداره زراعت 34 ولایت کشور مستفید گردید.

- ثبت برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی در بخش زراعت و مالداری و تهیه کلیپ.

- مصاحبه با 96 تن از متخصصین زراعت و180 تن دهقان کشور بالای مزرعه، ثبت 72 برنامه زراعتی و نشر آن از تلویزیون ملی

- پروپوزل‌های کورس آموزشی زراعتی برای دهقانان‌، باغداران   در بخشی میوه‌جات و سبزیجات (انگور، زردالو، بادام، سیب، کچالو، رومی و‌ پیاز) برای 540 نفر دهقان و باغدار 26 ولایت کشور در ولایت کابل.

- پروپوزل بازدید آموزشی تخنیکی زراعتی و تدریس بالای مزرعه میوه‌جات و سبزیجات برای 540 نفر دهقان و باغدار 26 ولایت کشور درولایت کابل.

- کانسبت پروپوزل بازدید تخینکی و تبادل تجارب از فارم‌های زراعتی باغداری در مناطق خشک از کشور دوست تاجکستان برای 50 نفر مامور فنی ترویج مرکزی و ساحوی کشور.

-  کانسبت پروپوزل سیرعلمی ورکشاپ و تبادل تجارب از فارم‌های مزارع پنبه و دستگاه‌های پروسس پنبه کشور دوست ازبکستان برای 30 نفر مامور فنی ترویج مرکزی و ساحوی  کشور.

- کانسبت پروپوزل بازدید تخینکی و تبادل تجارب ازفارم‌های زراعتی باغداری کشور دوست ترکمنستان برای 40 نفر مامور ترویج فنی مرکزی و ساحوی  کشور.

هدف آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی :

بلندبردن ظرفیت دهقانان، مالداران، باغداران و مامورین ترویج ساحوی و مرکزی کشور، معرفی تکنالوژی جدید زراعتی، ترویج سیستم‌های جدید زراعتی و مالداری، بلندبردن سطح حاصلات زراعتی اقتصادی، بلند بردن اقتصاد دهقانان و فامیل‌های دهقانان، مارکیتنگ و بازاریابی از طریق تدویرکورس‌ها، سیمینارها، ورکشاپ‌ها و بازدید آموزشی تخنیکی و تدریس بالای مزرعه در داخل و خارج کشور.

چاپ کتاب، نشریه، بروشورها، پامپلیت‌ها، پیام‌های ترویجی و توزیع آن به 34 ولایت کشور .

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی وظیفه تهیه و تولید مواد زراعتی و مالداری را برای برنامه رادیویی (زراعت و مالداری ) به عهده دارد  برنامه متذکره که هفته دوبار از امواج رادیو افغانستان به نشر می‌رسد.

ثبت برنامه‌های تلویزیونی (زراعت و مالداری ) به همکاری پرودیوسر برنامه زراعت و مالداری تلویزیون ملی را دارد.

دورنمایی آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی :

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت همیشه در تلاش است از طریق تدویرکورس‌ها، سمینارها، ورکشاپ‌ها، بازدید آموزشی تخنیکی و تدریس بالای مزرعه در داخل و خارج کشور، چاپ کتاب، نشریه، بروشورها، پامپلیت‌ها، پیام‌های ترویجی و نشر برنامه‌های زراعتی رادیو و تلویزیون ملی تا بتوانند دهقانان، مالداران و باغداران کشور را به سیستم‌های جدید زراعتی تشویق نمایند تاهم اقتصاد کشور و هم اقتصاد دهقانان مالداران و باغداران و فامیل‌های‌شان، سطح حاصلات اقتصادی زراعتی، بلند برده شود.

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت پلان‌های یک ساله و پنج ساله داشته که همه ساله آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی در داشتن بودجه حدود 500 دهقان و120 مامور ترویج ساحوی و مرکزی کشور را در بخش‌های مختلف زراعت و مالداری در داخل وخارج کشور ارتقای ظرفیت مسلکی‌شان را از طریق تدویر کورس‌های و سمینارها بلند ببرند.

آمریت تعلیمات و تبلیغات زراعتی جهت تشویق دهقانان و مالداران کشور به اگروتخنیک جدید زراعتی چاپ (کتاب، نشریه، بروشورها، پامپلیت‌ها، پیام‌های ترویجی) و نشر برنامه‌های زراعتی رادیو تلویزیون ملی درسراسرکشور، تابتواند از این طریق سطح حاصلات اقتصادی زراعتی کشور و هم اقتصاد کشور و دهقانان را بلند برده و دهقانان و مالداران را به سیستم‌های جدید اگروتخنیک زراعتی تشویق نموده و کشور را به خودکافایی سوق دهد.


۱.۲ آمریت معیشت بدیل ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت

دیدگاه:

 طوری ‌که همه اگاهی دارند افغانستان کشوریست که از لحاظ ساختار اقتصادی منحیث یک کشور زراعتی شناخته شده و بیشترین درصدی نفوس کشور در سکتور زراعت، بخش مالداری و سایر عرصه‌های مرتبط به آن اشتغال دارند. پدیده­‌ی کشت کوکنار در کشور ما بنابر دلایل مختلف در ولایات متعدد افزایش یافته است. محو کشت کوکنار و جا‌گزین‌سازی محصولات بدیل زراعتی از اهداف ملی و کشوری را تشکیل می­دهد که از طریق سکتور زراعت و سایر بخش‌های مرتبط به ان با ایجاد پروژه‌های بدیل معیشت برای دهقانان، باغداران و مالداران در همکاری با سایر سکتورهای زیر بنایی اقتصادی و اجتماعی و وزارت‌های شامل می‌توان در مبارزه با مواد مخدر پرداخت.

استراتیژی :

ارتقای سطح درآمد دهقانان، باغداران و مالداران كشور از طریق ترویج كشت بدیل كوكنار و فعالیت­های باغداری، مالداری‌ و موادغذایی، آگاه و مطمین ساختن زارعین از مضرات كشت كوكنار، جلب حمایت بزرگان دینی و قبیلوی كه منجر به عواید متناسب به نیاز خانواده دهقان باشد.

هدف :

 • تحقیق و تشخیص پروژه­های بدیل كشت كوكنار در همكاری تنگاتنگ ریاست‌های سکتوری وزارت زارعت، مالداری و موادغذایی براساس قابلیت تطبیق، مفیدیت، حاصل‌دهی و قابلیت قبولی آن از نگاه كلتوری و مهارت­های تطبیقی آن برای دهقانان مناطق تحت كشت كوكنار مطابق به مشخصات اقلیمی، جغرافیایی و پوتنسیل‌های اقتصادی و زراعتی هر منطقه.
 • تامین ارتباط و هماهنگی و انسجام فعالیت‌های پروژه‌های بدیل زراعتی، مالداری و مواد غذایی میان ریاست‌های سکتوری وزارت زراعت، مالداری و موادغدایی و وزارت‌های شامل در امر مبارزه با موادمخدر، موسسات بین‌المللی و سایر نهادهای همکار.
 • مطمین ساختن دهقانان، باغداران و مالداران در جهت زرع نباتات و محصولات مفیده با انصراف داوطلبانه آنان از کشت کوکنار.
 • حمایت دهقانان با ارایه بدیل‌های كشت كوكناراجرای خدمات زراعتی در عرصه‌های مختلفه زراعت و مالداری در جهت تقویت درآمد اقتصادی آنان.

ماموریت :

ریاست بدیل معیشت منحیث یک ریاست تحقیق كننده، تشخیص دهنده، هماهنگ‌کننده و انسجام دهنده فعالیت­ها، پروژه­های بدیل زراعتی، مالداری و مواد غذایی غرض محو کشت کوکنار در چوکات مقام وزارت زراعت، مالداری و مواد غذایی مطابق به نیازمندی­ها و ایجابات شرایط زراعتی کشور گنجانیده شده است كه محور اصلی فعالیت­های ریاست را نكات ذیل تشكیل می‌دهد:

 • تحقیق و تشخیص پروژه­های بدیل كشت كوكنار از نگاه قابلیت تطبیق و قبولی، اهمیت اقتصادی و مهارت­های آسان كشت آن توسط زارعین. این تحقیق و تشخیص شامل كارهای تحقیقاتی كه سایر بخش­های ریسرچ وزارت انجام می دهد نمی­گردد.
 • دریافت بدیل كشت كوكنار تنها مربوط به كشت بدیل نبوده، ریاست تلاش دارد در ابعاد وظیفوی وزارت زراعت، مالداری و مواد غذایی بدیل برای زارعین كه مصروف كشت كوكنار اند بدیل معیشیت ارایه نماید.
 • هماهنگ‌كننده و انسجام‌دهنده پروژه­های بدیل كشت كوكنار كه پس از تحقیق فوق برای مناطق مختلف تحت كشت كوكنار تثبیت و توسط بخش‌های مرتبط ترویج وزارت عملی می‌گردد. این هماهنگی شامل ایجاد زمینه‌های ‌تفاهم و جلب همكاری وزارت­ها، موسسات غیردولتی، تمویل كنندگان و موسسات بخش خصوصی كه در بخش علاقمندند نیز می‌گردد.

 

فعالیت‌های درحال اجرا:

 1. پروژه فودزون کندهار درشش ولسوالی ولایت کندهار.
 2. درحال سروی پروژه تقویت معیشت‌های قانونی برای فامیل‌های آسیب پذیردر پنج ولایت FAO
 3. درحال تدارک پروژه تامین معیشت‌های مشروع در سیزده ولایت UNODC
 4. پروژه تقویت باغداری ونباتات طبی صنعتی درولایات کندهار، هلمند، ارزگان UNODC

 

دربخش پروژه‌ها:

 • آغازکارپروژه تقویت معیشت و مصونیت غذایی HFLS در شش ولایت و ۵۰ ولسوالی از طریق انجام سروی و ایجاد دیتابیس برای انجام کارهای انکشافی از طریق مودل انکشافی جدید ترویج زراعتی.
 • تمدید جهار ماه پروژه SARD بدون مصارف پولی غرض تکمیل پلان مالی سال ۱۳۹۶ تا ماه آگست سال ۲۰۱۷ در ولایت هرات.
 • تداوم روند کاری تدارکات پروژه تقویت انکشاف بدیل در ۱۳ ولایت ازبودجه INL و تطبیق از طریق UNODC
 • تداوم کار پروژه فودزون کندهار KFZ و آغاز کار اعمار ساختمان کانال‌های آبیاری در ولسوالی‌های ژیری و پنجوایی ولایت کندهار.
 • پیش‌بردن ترتیب پروژه‌های فرعی ولایتی ازطریق وزارت مبارزه با مواد مخدر.
 • انجام مطالعه پروژه معیشت متبادل در ولایت‌های بادغیس و فراه از طریق ریاست انجوهای وزارت اقتصاد و ارایه نظریات و ارجاع دوباره به آن وزارت از طریق ریاست پالیسی و پلان.
 • اعزام متخصص معیشت بدیل به ولایت بغلان غرض مطالعه نبات هنگ غرض ترتیب پروپوزل در باره هنگ.
 • پیش‌برد بخش ورکشاپ‌ها و اتصال انجمن زعفران کاران پروژه SARD از طریق ریاست مالی.

 

 

 • کار مشترک متخصیصان کشور چین برای مطالعه مقدماتی نباتات بدیل از کشور چین و کار روی مقدمه پروپوزل نباتات مفیده و قانونی.
 • ترتیب پلان سالانه پروژه سرد SARD و تکثیر آن غرض تطبیق به ریاست محترم اداره زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات به ریاست مالی و حسابی و ریاست تهیه و تدارکات.
 • ترتیب پلان ربع اول سال ۱۳۹۶ پروژه SARD و تکثیر آن به مراجع تطبیق کننده اداره زراعت آبیاری و مالداری ولایت هرات.
 • ترتیب پلان «بی‌۳ و بی‌۴» پروژه سارد و ارجاع آن به ریاست مالی و حسابی.
 • ترتیب کانسیپت پروژه سرد در کرخ و زنده‌جان و ارجاع آن به ولایت هرات.
 • ترتیب مکاتیب در مورد شامل‌سازی اهداف مبارزه علیه مواد مخدر و ارجاع آن به موسسات خارجی.
 • ترتیب گزارشات شش ماهه و ارجاع آن به آمریت حمایت برنامه‌ها.
 • اعزام یک تن از کارمندان معیشت بدیل در مورد ساختن کانسیپت از ولسوالی‌های کرخ و زنده‌جان ولایت هرات.
 • ترتیب فورمه جات وزارت مالیه و ارجاع آن به ریاست مالی و حسابی.
 • شمال‌سازی اهداف مبارزه علیه مواد مخدر در چوکات موسسات خارجی و واحد‌های دومی شامل کریکولم خویش نمایند.
 • کار روی پروژه تقویت انکشاف بدیل در ۱۳ ولایت از طریق بودجه INL و تطبیق از طریق UNODC در ۱۳ ولایت کشور.
 • ساختارپلان تخنیکی مبارزه علیه مواد مخدر و شامل‌سازی اهداف مبارزه در پلان تطبیقی در واحدهای دومی ولایات کشور.
 • ترتیب نظریات وزارت پیرامون تشکیل کمیسیون‌های مبارزه علیه مواد مخدر و ارجاع آن به وزارت مبارزه عیله مواد مخدر.

 

دربخش هماهنگی:

 • اشتراک در جلسات سه دور یک ماهه هماهنگی کاری پروژه KFZ از وزارت مبارزه با مواد مخدر.
 • اشتراک در جلسات ترتیب پروژه ولایتی از طریق کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر.
 • اشتراک در جلسات آماده‌گی برای تجلیل از هفته ملی مبارزه بامواد مخدر در وزارت مبارزه با مواد مخدر.
 • اشتراک در جلسات کاری تخنیکی ریاست عمومی ترویج غرض انجام ترتیب طرزالعمل‌های تخنیکی نظارت ترویجی.
 • در مورد استقامت‌دهی مبارزه علیه مواد مخدر در پروژه‌های انکشافی به پروژه متکی برهدایت مقام محترم عالی وزارت زراعت آبیاری و مالداری.
 • اشتراک در جلسات فودزون ولایت کندهار در مقر وزارت مبارزه با مواد مخدر.
 • اشتراک در جلسات کمیته تخنیکی کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر.
 • اشتراک در جلسات ساختار پلان مبارزه علیه مواد مخدر در مقر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر.
 • اشتراک درجلسات هفته‌وار ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت.
 • اشتراک در ورکشاپ پیرامون و آگاهی قانون اساسی افغانستان.
 • اشتراک در جلسه ساختن پلان مبارزه علیه مواد مخدر و تطبیق آن در ولایات که تحت کشت کوکنار قرار دارند.
 • تامین ارتباط با ریاست‌های سکتوری در جهت در یافت نباتات مشروع و قانونی.
 • ارتباط با موسسه FAO در جهت نباتات مفیده و با ارزش به‌عوض کشت کوکنار.
 • ارتباط با موسسه EAVES درمورد شناسایی نباتات زراعتی به‌عوض خاشخاش.
 • هماهنگی با ریاست تحقیقات جهت شناسایی نباتات پرارزش مفیده کمی و کیفی به‌عوض تریاک.
 • هماهنگی با موسسه INL در جهت روند کاهش کشت کوکنار در ولایاتی که تحت کشت کوکنار قرار دارند.

دربخش ارتقای ظرفیت:

 • تدویر ورکشاپ چهارچوب معیشت پایدار و شامل‌سازی اهداف مبارزه با مواد مخدر در ولایت بلخ برای ۲۰ تن از کارمندان معیشت پروژه‌های مقیم ولایت بلخ از طریق پروژه AIMP برای سه یوم.
 • تدویر نشست‌های مشورتی آموزشی برای کارمندان پروژه‌های مقیم ولایت بدخشان غرض تطبیق موثرپروژه‌ها از طریق UNODC برای چهار یوم.
 • اعزام کارمندان آمریت معیشت بدیل در بخش تکنالوژی‌های جدید زراعتی به ایالت حیدرآباد کشور هندوستان برای آموزش یک‌ماهه از طریق انستیتوت خدمات ملکی.
 • اعزام آمر معیشت بدیل در کورس آموزشی به کشور چین در بخش مطابقت تکنالوژی‌های جدید کود و بایوگا از طریق دعوت کشور چین برای مدت یک‌ماه.
 • تداوم کورس آموزشی لسان کارمندان آمریت معیشت بدیل داخل خدمت.
 • افتتاح سمستر اول پروگرام فوق لسانس PGDEAM و آغاز دروس دانشجوان آن به شمول آمریت معیشت بدیل با سایرکارمندان ازطریق داخل خدمت دانشگاه MANNGE
 • ارسال مکاتیب به پروژه‌های انکشافی وزارت غرض شمولیت اهداف مبارزه با مواد مخدر درپ روژه‌های شان.

دربخش اداری:

 • انجام امور اداری یومیه.
 • ارسال و مرسول مکاتیب واصله و ارجاع به مراجع ذیربط.
 • ترتیب فایلنگ برای سال ۱۳۹۶
 • ارسال و ترتیب ف‌س ۹ قرطاسیه مورد نیاز و تجهیزات دفتر.
 • ارسال مکاتیب به ۳۴ اداراه زراعت ولایات غرض تدویر ورکشاپ‌ها، نشست‌ها از طریق واحدهای دومی د رسطح ولایات و واحدهای دومی در سطح ولسوالی‌ها از طریق خود ادارات و موسسات همکار.
 • ارسال مکاتیب شمولیت اهداف مبارزه با مواد مخدر در سطح پروگرام پروژه‌ها و فعالیت‌های موسسات همکار در مرکز و ولایات کشور.
 • اجراات اموریومیه.
 • ارسال مکاتیب به مراجع مربوطه.
 • ارسال و مرسول مکاتیب یومیه.
 • ارسال مکاتیب پروژه سارد به سفارت کشور ایتالیا.
 • ارسال مکاتیب به موسسات داخل وزارت پیرامون شمولیت اهداف مبارزه علیه مواد مخدر.
 • اعزام دو تن از کارمندان معیشت بدیل غرض آموزش به کشور هند و جاپان.
 • اعزام یک تن از کارمند معیشت بدیل جهت آموزش داخل خدمت.
 • انجام اموراداری یومیه.
 • ارسال و مرسول مکاتیب در عرصه و ارجاع به مرجع ذیربط.
 • ترتیب فایلنگ برای سال ۱۳۹۶
 • ارسال وترتیب ف س ۹ قرطاسیه و نیازهای تجهیزات دفتر.

۱.۳ ریاست میکانیزه زراعتی

معرفی مختصر :

ریاست میکانیزه زراعتی در سال ۱۳۵۹ در چوکات وزارت زراعت به هدف ماشینی ساختن زراعت و تعویض سیستم سنتی به عصری و ماشینی ایجاد شده است. در ابتدا فعالیت‌های خویش را به‌شکل واحد بودجوی یا تصدی در پنج ولایت آغاز کرد. به اساس پلان انکشافی خویش در هرسال استیشن‌های جدیدی در سایر ولایات تاسیس و به عرضه خدمات ماشینری پرداخته است. در سال ۱۳۶۶ الی ۱۳۷۳ در ۱۷ ولایت کشور حضور فعال داشته و به اساس ضرورت وقت از سال ۱۳۷۳ از تصدی به واحد بودجوی تغیر شخصیت حقوقی نمود.

اکنون این ریاست با در اختیار داشتن ۲۷۲ عراده تراکتور فعال، شش عراده کمپاین، ۶۵ پایه تریشر گندم در ۲۲ ولایت به دهقانان، کوپراتیف‌ها و فارم‌های زراعتی عرضه خدمات ماشینری می‌نماید.

اهداف ریاست میکانیزه زراعتی:

 1. تعویض سیستم  زراعت سنتی و عنعنوی به سیستم زارعتی ماشینری عصری.
 2. ترویج و آموزش استفاده از انواع ماشین‌آلات زراعتی.
 3. بلند بردن حاصلات در فی واحد زمین.
 4. کاهش هزینه تولید با استفاده از انواع ماشین‌آلات در عملیات زراعتی.
 5. رفع حاصلات محصولات زراعتی  به اسرع وقت.
 6. جلوگیری از ضایعات محصولات زراعتی.
 7. بلند بردن سطح کمی وکیفی حاصلات زراعتی.
 8. عرضه خدمات ماشینری برای دهقانان، کوپراتیف‌ها و فارم‌های زراعتی.
 9. تربیه و آموزش رانندگان تراکتور، ماشین کاران، میکانیک‌ها در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت.
 10. ترتیب لوایح سوخت و روغنیات برای ماشین‌آلات زراعتی.
 11. تامین ارتباط و روابط بین موسسات اکادمیک کشور و موسسات بین‌المللی .
 12. ترمیم انواع ماشین‌آلات زراعتی.
 13. تدویر کورس‌های فنی- تخنیکی و مدیریت حفظ و مراقبت از ماشین‌آلات زراعتی.

 

دست‌آوردهای ریاست میکانیزه زراعتی:

 1. بازسازی امکانات ماشینری و فنی و پرسونلی بعد از تاسیس دولت موقت.
 2. ارایه خدمات اگروتخنیکی استندرد در ۲۸ ولایت .
 3. جذب و مدیریت کمک‌های کشور ایران.
 4. جذب و مدیریت کمک‌های انکشافی دولت.
 5. بازسازی مراکز میکانیزه زراعتی، اعمار تعمیر اداری، ورکشاپ‌های تخنیکی در ولایت‌های فراه، نیمروز،  قندهار، هلمند، بامیان و کابل از کمک‌های کشور ایران.
 6. بازسازی دفتر مرکزی.
 7. جذب و مدیریت کمک‌های کشور خلق چین.
 8. ارتقای ظرفیت فنی، مدیریتی در داخل کشور و خارج کشور.
 9. تقویت امکانات ماشینری اشتیشن ۲۴ ولایت کشور.
 10. همکاری با موسسات IRD-AVIP-IDIANEW-PRT در توزیع ۳۸۰۵ عراده تراکتور برای دهقانان و کوپراتیف‌ها در ۲۱ ولایت.
 11. اعزام ۱۰ نفر از کارمندان بخش مرکز و ولایت به کورس حفظ و مراقبت ماشین‌آلات به کشور چین در سال ۲۰۱۷.
 12. اعزام یک کارمند به کشور هند جهت فراگیری نقش ماشین‌آلات زارعتی در اقتصاد کشور در سال ۲۰۱۷
 13. اعزام یک کارمند به کشور تایلند جهت فراگیری تخنیک ماشین‌آلات زراعتی و رشد توسعه در سال 2017.
 14. اعزام دو کارمند بخش مرکز جهت اشتراک در سیمینار مدیریت اقتصاد زراعت پیشرفته برای کشورهای در حال انکشاف در کشور چین سال ۱۳۹۵.
 15. اعزام ۳۰ تن از کارمندان بخش مرکزی و ولایتی در سه دوره جهت فراگیری میکانیزه و اقتصاد زراعتی به کشور ایران در سال ۱۳۸۰.

 

دورنمای ریاست میکانیزه زراعتی:

واردات محصولات زراعتی، نوسانات قیمت محصولات زراعتی و عدم مصونیت پایدار غذایی، استفاده از روش‌های سنتی که هزینه‌های تولید را افزایش داده و رقابت محصولات را در مقابل محصولات وارداتی کاهش می‌دهد از جمله مشکلات فراروی رشد زراعت در کشور است. استفاده از ماشین آلات زراعتی در مراحل مختلف عملیات زراعتی با غلبه بر محدویت‌های زمانی و مکانی و با یاری سایر فکتور‌های رشد، موجب تقویت زیربنای زراعتی شده در نهایت باعث افزایش محصولات زراعتی با کمیت وکیفیت می‌گردد. ریاست میکانیزه زراعتی به عنوان بازوی محرکه و زیربنای اساسی رشد زراعت، قادر است با بهره‌گیری از تجربه ۳۷ ساله خویش استفاده‌ی انواع ماشین‌آلات زراعتی در کشور را ترویج و آموزش داده خدمات اگروتخنیکی استندرد را در کشور ارایه نماید.

این ریاست با تدوین برنامه‌های آموزشی خویش دهقانان کشور را قادر به استفاده موثر از ماشین‌آلات زراعتی خواهد نمود تا با استفاده درست موجب رشد و تقویت زراعتی در کشور شوند.

میان مدت:

ریاست میکانیزه زراعتی به عنوان یک ریاست خدماتی وفنی قادر است لوایح وطرز العمل‌های استفاده از سوخت، روغنیات و ترمیمات را آماده و سهمی ارزنده‌ی در بخش تقنین خواهد داشت. ایجاد مراکز آموزشی و تدویر کورس‌های کوتاه مدت برای دهقانان در جهت استفاده موثر و استندرد از ماشین‌آلات، حفظ و مراقبت آن و مدیریت صحیح ماشین‌آلات نقش عمده‌ای را دارا می‌باشد.

دراز مدت:

مدرنیزه‌سازی زراعت کشور به سرمایه هنگفت نیاز دارد که برای رفع این معضله دولت بستر مناسب را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد می‌نماید تا بتواند با حمایت‌های قانونی و مشورتی نسبت به تشویق بخش خصوصی به ارایه خدمات ماشینری در کشور اقدام نماید. ریاست میکانیزه زراعتی با تدوین لوایح و مقررات فنی در بخش ماشین‌آلات قادر خواهد بود تا مشورت‌های فنی و تخنیکی را برای وارد کننده‌گان ماشین‌آلات زراعتی فراهم نماید.

امکانات بالقوه موجود:

استیشن‌های فعال در ۲۸ ولایت کشور، داشتن ۲۷۲ عراده تراکتور شامل پلان ۱۰۰ عراده رایس پلنتر و ۴۹۵ عراده تراکتور به صورت پتنسیل ذخیره قادر است تا خدمات اگروتخنیکی استندرد مطابق به معیارات زراعتی کشور ارایه نماید.