ریاست زیربناهای زراعتی

مقدمه:

ریاست زیربناهای زراعتی همگام بافعالیت‌های ریاست‌های سکتوری مربوط زراعت موازی درحرکت بوده، انکشافات بخش سکتور زراعت و مالداری را درعرصه‌های ساختمانی به عهده دارد.

این اداره در گذشته درحد امکانات مالی،منابع بشری و تخنیکی توانسته است که به اشکال حقوقی متعدد تحت نام‌های ریاست ساختمانی اختصاصی زراعتی، ریاست ساختمانی و حفظ و مراقبت‌، ریاست تصدی ساختمانی زراعتی تعداد پروژه‌های زیربنایی ساختمانی را در مرکز، ولایات و ولسوالی‌ها در وقت و زمانش تطبیق و به‌ بهره‌برداری بسپارد و امور اعمار ساختمان را مطابق پلان‌های انکشافی اکمال نماید.

فعلاً این اداره در چوکات تشکیلات خویش بخش‌های انجنیری، دیزاین ، برآورد و امور مراقبتی را دارا می‌باشد. اقدامات و تحرک بخش‌های متذکره در احیای ساختمان‌های جدید سهولت‌های اساسی را برای ادارات تخصصی فراهم خواهد آورد.

برنامه‌های ساختمانی زیربنایی تاثیرگذاری فوق‌العاده را در تقویت اقتصادی زراعتی دارد؛ بناً، ضرورت مبرم به اعمار ساختمان‌های زراعتی و مالداری در سراسر کشور وجود دارد.

اهداف کاری در تطبیق پلان و برنامه‌های وزارت جهت بازسازی ساختمان‌ها شامل موضوعات آتی است. ‌

ــ طرح، سروی، دیزاین و برآوردها به اساس معیارهای ضرورت

ــ ایجاد ساختمان‌های زیربنایی

ــ نظارت از کارساختمان‌ها

درعرصه خدمات ساختمانی طی سالیان متمادی دست‌آورد‌های این اداره شامل عمران تاسیسات آتی است:

ــ تعمیرات اداری

ــ تعمیرات یونت‌های ترویجی

ــ گدام‌های استراتژیک غله‌جات و حفاظت نباتات

ــ دیپوها و تحویل‌خانه‌ها

ــ لابراتوارهای تحقیقات امراض حیوانی و نباتی، خاکشناسی، حفاظت نباتات، القاح مضنوعی، کنترول کیفیت مواد

ــ احداث فارم‌های زراعتی، مالداری از قبیل فارم‌های زنبورداری، گاوداری، مرغداری، ماهی پروری و پیله‌وری .

ــ گرین هوس‌ها وگلخانه‌ها

ــ مراکز پروسس سبزیبجات و میوه‌جات

ــ تاسیسات شامل شلترها و سایه بان‌ها

ــ سردخانه‌ها

ــ مراکز پروسس لبنیات

ــ مراکز قرانطین و کلینیک‌های حیوانی، قطن‌های صحرایی محلی و فارمی

ــ ترینگ سنتر

ــ انستیتوت

ــ کشمش خانه‌ها

ــ تعمیرات کوپراتیف‌ها

ــ تهانه‌جات

در بخش تقویت اقتصاد زراعتی دهقانان کشور شامل پلان‌های کوتاه‌مدت و طویل‌المدت خویش احداث سردخانه‌های فارمی کوپراتیفی و تجارتی  گنجانیده شده است که تداوم کاری روی آن در کنار سایرا جراات جریان دارد.