ریاست آبیاری وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

از تطبیق ۲۳۵ پروژه‌ی آبیاری، بیش از ۱.۲ میلیون تن مستفید شدند ۲ جدی ۱۳۹۷

ریاست آبیاری  در سال ۱۳۸۸در چوکات معینیت آبیاری و منابع طبعی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری تشکیل گردیده و دارای چهار آمریت و یک مدیریت اجراییه می‌باشد که شامل پرسونل مرکزی و ولایتی می‌شود. جهت تنظیم سیستم‌های آبیاری (بندهای ذخیره آب، بندهای آب‌گردان و بازسازی شبکه‌های آبیاری با طرح و ترتیب پلان‌های مشخص به منظور بهبود سیستم‌های آبیاری جهت رسانیدن آب کافی برای مزارع زراعتی وظایف خویش را آغاز نموده است.

فعالیت‌های ریاست آبیاری در تمام کشور بوده و تمویل کننده مالی آن برعلاوه وزارت مالیه دونرهای بین‌اللملی نیز می‌باشد. مستفید شونده‌گان پروژه‌های آبیاری به صورت مستقیم دهقانان و زمین‌داران و به‌صورت غیرمستقیم مردم عام افغانستان می‌باشند.

دیدگاه:

یک افغانستان با زیر بناهای آبیاری پیشرفته و مدیریت منظم استفاده موثر آب برای زراعت .

ماموریت:

  • ایجاد یک محیط فنی و مدیریتی کار، پاسخگو با نیازهای بهبود زیرساخت‌های سیستم‌های آبیاری و بهبود مدیریت استفاده از آب آبیاری موثربرای افزایش محصولات و حاصل‌دهی زراعتی از طریق بهبود مدیریت موثراستفاده آب برای آبیاری
  • بهبود مدیریت موثر و عادلانه آب و تامین نیاز آبی برای سیستم های زراعتی

اهداف ریاست آبیاری:

  1. احداث، بازسازی، توسعه و حفاظت از شبکه‌های آبیاری
  2. حفظ شبکه آبياری و توزيع منصفانه حق آبه در شبکه آبياری
  3. ساخت بندهای آب‌گردان و جمع‌آوری آب باران و برف به منظور تامین آب برای آبیاری
  4. بهبود آب‌ریزه‌ها از طریق فعالیت‌های زراعتی برای کاهش خطر سیل و حفاظت از محیط زیست
  5. ایجاد انجمن‌های آبیاری که در تصمیم‌گیری در بازسازی، توزیع حق آبه و نگهداری از سیستم‌های آبیاری فعالیت می‌نمایند.
  6. ترویج سیستم‌های جدید آبیاری جهت افزایش موثریت آب در زمین‌های زراعتی
  7. انجام تحقیقات برای تعیین نورم‌های آبیاری و موثریت اقتصادی آبیاری

پروژه‌های همکار ریاست آبیاری:

پروژه تنظیم آب در مزرعهOFWMP

پروژه CLAP

پروژهSNaPP-2

پروژهSWIM

پروژه OSRO

پروژه NVDA

پروژه تغیراقلیم CCAP

جدول تشکیلاتی ریاست آبیاری:

 

مراحل تشکیل انجمن های آبیاری

طرزالعمل‌ تشکیل، ثبت، تقویت و طرز فعالیت انجمن‌های آبیاری