خلاصه اهداف انکشاف پایدار

۲.۱.۱ درصدی افراد غیرمصون از لحاظ مصونیت غذایی:

تولید و بلند رفتن تولیدات زراعتی و مالداری که همه به‌خاطر رفع نیازمندی‌های غدایی مردم صورت می‌گرد، از وظایف وزرات زراعت می‌باشد که غذای مصون و باکیفیت را تولید و به دسترس مصرف‌کنندگان قرار دهد. در عرصه مصونیت غدایی و تغدیه پروژه‌های خاص نیز در پهلوی دیگر پروژه‌ها به مقصد محوگرسنگی و فقر و حمایت از مردم آسیب‌پذیر، اطفال و خانم‌ها فعالیت می‌نمایند. ازدیاد محصولات زراعتی و مالداری از طریق تطبیق پروژه‌های مختلف زراعتی و مالداری و تطبیق پروژه مختلف‌النوع زراعتی و مالداری  برای تقویت اقتصاد خانواده‌ها و خانم‌ها جهت مصونیت غذایی وایجاد ذخایر استراتیژیک غله‌جات در مناطق تحت خطر بحران و آفات طبیعی، درصدی عدم مصونیت غذایی را در کشور کاهش می‌دهد. تلاش‌ها روی بالا بردن سطح آگاهی تغذیه غذا، تغذیه و شیوه‌های مراقبت در سطح خانوار تمرکز خواهد یافت البته با وزارت‌های معارف و صحت عامه؛ بهبود دسترسی به غذاهای متنوع، مقوی  ومطمین به گروه‌های آسیب‌پذیر با وزارت صحت عامه و وزارت انکشاف دهات‌؛ متیقن شدن از منابع پایدار کافی غذاهای غنی از تغذیه متنوع به خانواده‌ها با وزارت احیا وانکشاف دهات و وزارت کار و امور اجتماعی. وزارت زراعت به پیشرفت تدریجی در تطبیق زراعت شهری و نیمه شهری و هدف قرار دادن خانواده‌های فقیر و زنان سرپرست خانوار برای تنوع بهتر درآمد و مکمل‌های غذایی مغذی ادامه خواهد داد.

 ۲.۳.۱ اوسط حاصل گندم آبی به متریک تن در هر هکتار:

گندم از جمله نبات اساسی و استراتیژیک کشور بوده که دولت و وزرات توجه خاصی برای بلند بردن این محصول مبذول می‌دارد و از همین جهت وزارت زراعت انکشاف و بلند بردن حاصل در الویت‌های کاری خود قرار داده و جزی مهم ستراتیژی وزارت را تشکیل می‌دهد. به‌خاطر بلند بردن حاصلات گندم در سکتور خصوصی توجه خاصی صورت گرفته و اضافه از صد کمپنی تولید تخم‌های اصلاح شده تاسیس و حمایت شده‌اند. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری همه‌ ساله تخم‌های اصلاح شده را در سراسر کشور در اختیار دهقانان قرار داده است. به‌همین منظور، تحقیقات روی ورایتی‌های مقاوم و ‍پرحاصل در استیشن‌ها و زون‌های مختلف زراعتی و هم‌چنین ترویج و توزیع تخم‌های اصلاح شده در میان دهقانان در ۳۴ ولایت کشور صورت می‌گیرد. دهقانان در مورد طریقه‌های بهتر کشت آموزش داده می‌شوند و هم‌چنین ‌ماشینری لازم از طریق استیشن‌های میکانیزه زراعتی و کوپراتیف‌های زراعتی در اختیار دهقانان قرارد داده می‌شود و به میکانیزه شدن زراعت در کشور توجه خاص صورت می‌گیرد. پروژه توزیع تخم‌های اصلاح شده‌ی گندم و آموزش دهقانان از طریق وسایل مختلف ترویجی در وزارت ادامه دارد. پالیسی غله‌جات که گندم را در بر می‌گرد ترتیب و در کشور تطبیق می‌گردد.

 ۲.۳.۲ اوسط حاصل برنج به متریک تن در هر هکتار:

تولید برنج بعد از گندم در رده دوم قرار دارد و مانند گندم از جمله نبات استراتژیک کشور به شمار می‌رود. وزارت زراعت با توجه به اهمیت این نبات و حمایت از دهقانان و تولیدکنندگان برنج در ولایات، پروژه ویژه‌ای را با حمایت مالی «جایکا» از ۹ سال به این طرف به‌راه انداخته است و تا حال ادامه دارد. از پروژه ۸۰۰ قطعه نمایشی را در ولایاتی که برنج کاشته می‌شود برای دهقانان احداث شده و تحقیقات روی ورایتی‌های مقاوم و ‍پرحاصل در استیشن‌ها و زون‌های مختلف زراعتی ‌به‌طورموفقانه صورت گرفته که از جمله چهار ورایتی  تخم‌های اصلاح شده معرفی و از طریق ریاست ترویج در میان دهقانان ولایات برنج‌کار در میان دهقانان توزیع گردیده است. این اقدام باعث شده تا حاصلات برنج فی هکتار دوچند گردد. در این پروژه مامورین ترویج و دهقانان پیش‌قدم سه دور کشت برنج را در ایران به شکل فنی در مورد طریقه‌های بهتر کشت آموزش دیده‌اند. برنامه ارزش افزایی این محصول مهم کشور براساس هدایت رییس جمهور ترتیب و در جریان تطبیق می‌باشد. به رویت همین برنامه ارزش‌افزایی برنج پروسس‌کنندگان حمایت شده و قرار است که در کشور هند در فابریکه‌های پروسس برنج آموزش‌های لازم حاصل نمایند تا برنج کشور با برنج وارداتی رقابت نماید. ماشینری کشت این محصول در کشور توزیع گردیده است و در نظر است که ماشینری کشت نیز توزیع گردد و کشت این محصول میکانیزه گردد. تلاش‌ها جهت بلند بردن این محصول تا سال ۲۰۲۰ ادامه می‌یابد. پالیسی و استراتیژی برنج و غله‌جات ترتیب شده و در حال تطبیق می‌باشد.

۲.۳.۳ درآمد متوسط خانواده‌های بی‌بضات از فروش تولیدات مالداری و زراعتی در سال به دالر:

 

وزارت زراعت غرض بهبود وضعیت معیشت زنان در تمام پروژه‌ها اصل پالیسی جندر را مد نظر گرفته و به‌خاطر کاریابی برای زنان، فعالیت‌های مشخصی را از قبیل مرغداری، توزیع گاوها و بزهای شیری، پروسس مواد غذایی، احداث باغچه‌های آشپزخانه، ایجاد گروپ‌های خودی، توزیع قرضه‌ها، زنبوردداری و برنامه‌های آگاهی‌دهی از مصونیت غذایی برای زنان از طریق پروژه‌های موجود مانند NLHLP, RMLSP, CLAP,BHDP و ‍‍پروژه زراعت در مناطق شهر و حومه شهری و اقتصاد خانواده انجام داده و این فعالیت‌ها هم‌چنان ادامه دارد. مطابق به ستراتیژی وزارت زراعت زنان در ۳۴ ولایت کشور از طریق همین ‍پروژه‌ها حمایت شده و در صدر الویت‌های وزارت قرار دارد . عاید زنان از طریق فعالیت‌های این پروژه‌ها بلند رفته و در بخش زراعت و مالدری به‌طور حرفه‌یی در فعالیت‌های متذکره از طرف کارمندان تخنیکی آموزش می‌بینند. در نمایشگاه‌های زراعتی که در تمام ولایات به‌راه انداخته می‌شود، برای بازار یابی محصولات زراعتی و  مالداری و صنایع دستی زنان غرفه‌های مخصوص در نظر گرفته می‌شود.

 ۲.۳.۴ مقدار گوشت مرغ تولیده به متریک تن در سال:

سکتور مرغداری از قدیم به عنوان یک سکتور مهم در چوکات ریاست خدمات مالداری وزارت زراعت فعالیت داشته و فارم‌های مختلف تولیدی و تکثیری در سراسر کشور فعالیت دارند. افغانستان از لحاظ تولید محصولات مرغداری به کمبود مواجه بوده و سه پروژه مهم وزارت (NHLP,CARD-F, RMLSP) در سکتور مرغداری با حمایت از سکتور خصوصی به ویژه اتحادیه‌های مرغداری فعالیت‌های شان ادامه دارد تا کشور از بعد تولید محصولات مرغداری خود کفا گردد. این پروژه‌ها و سکتور خصوصی ‌در سطوح مختلف در بخش مرغداری به فعالیت‌های‌شان ادامه داده و برنامه‌های درازمدتی برای خودکفایی سکتور مرغداری طرح کرده‌اند که از جمله احداث فارم‌های «ستاک مادری» برای ترویج نسل‌های پرحاصل و حمایت فارم مرغداری سکتور خصوصی در سراسر کشور تا حال در کشور سابقه نداشت، ایجاد شده‌اند.

هم‌اکنون این فارم ایجاد شده و ما می‌تواینم برای  ترویج و احداث فارم‌های مرغداری در سطوح مختلف (مرغداری خانگی، فارم‌های تجارتی و نیمه تجارتی، مرغ‌های تخمی و گوشتی و دو مقصده) ایجاد نماییم. ایجاد فارم‌های متذکره و فابریکه‌های تولید دانه و کشتارگاه‌های مرغ در کشور از طرف پروژه‌های یاد شده و حمایت دولت از سکتور خصوص به شدت جریان دارد. یک پالیسی همه‌جانبه در انکشاف مرغداری نیز از طرف وزارت زراعت طرح و تدوین شده که به همکاری سکتورهای ذیدخل در مرغداری تهیه گردیده است و تطبیق ان عملی خواهد شد.

 ۲.۴.۱ مناطق و آبریزه‌هایی که به وسیله‌ی روش‌های پایدار از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند به هکتار:

افغانستان را به‌طور کل می‌توان کشور آبریزه‌ها نامید، زیرا؛ به‌صورت کلی افغانستان به پنج آبریزه بزرگ طبیعی تقسیم‌بندی شده که هر حوزه آبگیر یا آبریزه بذات خود نیز به آبریزه‌های کوچک تقسیم‌بندی شده است. اگر این آبریزه‌ها به‌صورت درست و علمی تنظیم و استفاده نگردند، موجب بروز بسا مشکلات محیطی از قبیل فرسایش خاک‌، رانش زمین‌، بروز سیلاب‌های مدهش‌، برف‌کوچ و جذب نشدن میزان بارنده‌گی گردیده که در نهایت منتج به زیان‌های مالی‌، جانی غیرقابل تصور می‌گردد. برای بیرون رفت از این چالش تنظیم آبریزه‌ها از طریق اعمار چکدم‌ها، احیای پوشش نباتی و ایجاد کمربندهای سبز یکی از عوامل مدیریت سالم آبریزه‌ها بوده که این وزارت متوقع است تا میزان مدیریت آن‌ را از ۷۲۳۵ هکتار به ۱۱۶هزار هکتار در سال ۲۰۳۰ میلادی برساند.

 ۲.۴.۲ زمین‌های للمی که تحت سیستم آبیاری ضمیمه‌یی قرار می‌گیرد به هزار هکتار:

بخش اعظم کشور را زمین‌های للمی تشکیل می‌دهد که یک بخش عمده تولیدات زراعتی خصوصاً گندم و دیگر غله‌جات از همین طریق یعنی زراعت متکی برآب باران بدست میآید که اکثراً در ولایات شمال کشور موقعیت داشته و به‌طور تقریبی مساحت عمومی زمین‌های للمی کشور بالغ بر ۳۷۳۴۴۹۴ هکتار بوده که مساوی با  ۵.۷ درصد مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد. برای افزایش محصولات زراعتی و با بلاخره تقویت اقتصاد زارعان و در کل اقتصاد کشور ضرورت است تا میزان مولدیت حاصل فی‌ هکتار بلند رفته و یکی از فکتورهای بلند رفتن حاصل در زمین‌های للمی همانا استفاده از شیوه‌ها و طریقه‌های مناسب آبیاری ضمیمه‌یی یا کمکی می‌باشد که با استفاده از علوم و تخنیک معاصر آبیاری می‌توان به این هدف نایل گردید.

شیوه‌های جدید آبیاری که برای زمین‌های للمی امکان کاربرد دارد، عبارت از استفاده از سولر پمپ‌ها، آبیاری به‌شکل قطره‌یی، پاشان و دیگر طریقه‌های مناسب ذخیره آب‌های جاری و باران را می‌توان نام گرفت.

 ۲.۴.۳ ساحات زراعتی که تحت آبیاری قرار گرفته به میلیون هکتار:

زراعت آبی یک طریقه تاریخی و عنعنوی کشور محسوب می‌شود و سالیان سال مردمان ساکن این سرزمین با استفاده از تجارب و سنت‌های تاریخی در مسیر رود خانه‌ها و منابع آبی مشغول به زراعت و مالداری می‌باشند. زمین‌های آبی کشور بالغ بر ۲۴۵۰۰۰۰ هکتار می‌گردد و کمتر از مقداریست که در سال‌های قبل از جنگ بود. یکی از اولویت‌های کاری این وزارت عبارت از رسیدن به هدف مقدار قبل از جنگ که آن عبارت از مقدار ۳۲۰۰۰۰۰ هکتار بود، می‌باشد. البته با احیای شبکه‌های موجود و احداث شبکه‌های جدید و بلند بردن موثریت آن تغییرات کلی در ازدیاد حاصلات زراعتی و تحت پوشش در آوردن زمین‌های بیشتر رونما شده است.

 ۲.۴.۴ حاصل گندم للمی به متریک تن در هرهکتار:

حاصلات گندم للمی یکی از اقلام عمده تولیدات زراعتی محسوب می‌گردد و نظربه تولید گندم آبی حاصلات آن کمتر بوده و وابسته به شرایط اقلیمی و باران‌های فصلی بهاری می‌باشد. بناً برای بلند بردن و ازدیاد حاصل فی‌هکتار للمی باید روی استفاده از میتود‌های دیگر کار صورت گیرد. این میتودها عبارت از تحقیق و ترویج روی ورایتی‌های مقاوم که دارای حاصل بیشتر و مقاوم در مقابل کم آبی است، می‌باشد. هم‌چنان در زمینه کاربرد سیستم‌های آبیاری ضمیمه‌یی که بتواند زراعت گندم للمی را در مواقعی که بارند گی کافی صورت نمی‌گیرد و از خطر خشک شدن و از بین رفتن نجات دهد، نیز کار شود. بنابراین، در نظر است تا حاصل گندم للمی که اکنون به‌مقدار ۱.۰۳ متریک تن در هر هکتار تخمین گردیده است تا سال ۲۰۳۰ الی ۱.۶ متریک تن در هرهکتار تن بلند برده شود.

 ۲.۵.۱ تعداد ورایتی‌های مختلف میوه‌جات Ex-Situ و End-Situ که راجستر و تحت حفاظت قرار گرفته است:

میوه‌جات با کیفیت افغانستان دارای خصوصیات عالی و از شهرت جهانی برخوردار بوده است. این شهرت و کیفیت هنوزهم در مارکیت جهانی تاجایی وجود دارد. پروژه‌های مختلفی به حمایت بانک جهانی (NHLP ) و جامعه ارو‍‍پا (PHDP, ANHDO,ANNGO) در انکشاف سکتور باغداری فعالیت می‌نمایند و کلسیون‌های ملی انواع میوه‌جات و مغزباب افغانستان که در برگیرنده ۸۴۹  نوع از ۱۴ جنس می‌باشد احیا گردیده و در شش مرکز تحقیقاتی وزارت زراعت نگهداری می‌گردد.کتلاگ میوه‌جات نیز به حمایت این پروژه‌ها ترتیب گردیده است.

سالانه به میلیون‌ها اصله نهال تولید و به دسترس دهقانان قرار داده می‌شود و احداث هزارها هکتار باغ‌های مثمر در 34 ولایت کشور ادامه دارد. انجمن‌های قوریه‌داران و باغداران تشکیل گردیده و به حمایت همین پروژه‌ها و ریاست تحقیقات وزارت زراعت، منابع جنتیکی میوه‌جات در داخل کشور جمع‌آوری می‌گردد و بعداً خصوصیات جنیتکی آنها دقیقاً شناسایی شده و به‌خاطر استفاده پایدار از این منابع در موقیعت‌ها و مناطقی که توافق دارند حفاظت می‌گردد. ریاست تحقیقات وزارت زراعت و موسسات تحقیقاتی برای برنامه‌های نسل‌گیری شان از این منابع جنتیکی استفاده می‌نمایند.

۲.۵.۲ تعداد ورایتی‌های مختلف نباتات مزروعی Ex-Situ و End-Situ که راجستر و تحت حفاظت قرارگرفته است:

غله‌جات، حبوبات، سبزیجات و نباتات صنعتی در کشور از نظر اقتصادی و مصونیت غذایی رول عمده دشته و وزارت زراعت به آن توجه خاص دارد. هدف این است که افزایش حاصل و تولید کل غله‌جات شامل گندم، برنج، جواری، حبوبات از قبیل عدس، نخود، لوبیا و دانه‌های روغنی از جمله کتان، بذر کتان، کنجد، آفتاب‌گردان، پنبه دانه و زیتون در سطح ملی صورت گرفته و دهقانان معیشتی یا گذاره حال و نیمه تجاری حمایت شوند. به همین منظور نباتات مزروعی و سبزیجات توسط ریاست تحقیقات به همکاری پروژه‌ها و موسسات همکار جمع‌آوری شده و خصوصیات جنیتکی آن شناسایی می‌گردد. برای حفاظت از این منابع جنیتکی «جن بانک» تاسیس می‌گردد و برای  برنامه‌های نسل‌گیری از این منابع جنتیکی استفاده می‌شود.

 ۲.الف. ۱. درصدی بودجه ملی اختصاص شده برای وزارت زراعت، آبیاری ومالداری جهت انکشاف زراعتی:

افغانستان یک کشور زراعتی بوده و حد اعظم اقتصاد این کشور متکی برتولیدات و امتعه زراعتی می‌باشد و هم‌چنین اضافه‌تر از هشتاد درصد نفوس کشور مستقیم و غیرمستقیم در سکتور زراعت مصروف می‌باشند. این کشور از نگاه امکانات زراعتی چه از نقطه نظر خاک، آب و هوا و داشتن فصل‌های متفاوت یکی از تولید کننده‌گان مهم محصولات زراعتی حال و در آینده محسوب می‌گردد و ظرفیت‌های بالای برای سرمایه‌گذاری در این عرصه دارد. بنابرآن، باید در زمینه تخصیص بودجه‌ی بیشتر در چوکات بودجه ملی، ضرورت و نیاز مبرم احساس می‌گردد تا از وضعیت کنونی که بالغ بر پنج درصد می‌شود تا سال ۲۰۳۰به ۱۱ درصد افزایش یابد.

 ۲.الف.۲ بودجه انکشافی برای توسعه تحقیقات زراعتی به میلیون دالر:

تحقیق و ترویج دو عنصر عمده برای ترقی و انکشاف زراعت محسوب می‌گردد. بدون این دو فکتور فعالیت و تشبث در این عرصه جز ضیاع وقت و دیگر منابع کدام نتیجه‌ی دیگر را در قبال نخواهد داشت.  بنابران، این وزارت با درک این واقعیت همواره در تلاش است تا نهادها و ادارات تحقیقی و تجربیاتی خویش‌ را ایجاد و انکشاف داده تا در افزایش کیفیت و کمیت تولیدات زراعتی نقش موثر خویش‌ را ایفا نموده باشد. بنابران ضرورت است تا در بخش‌های ذیل هریک:

  • در بخش تولید و تورید تخم‌‌های سبزیجات ، غله‌جات خصوصاً گندم و برنج جهت تحقیق و ترویج منابع مورد نیاز در نظر گرفته شود.
  • در بخش تجزیه و تحلیل خاک ضرورت است تا لابراتوارهای مجهز تدارک شده و برای تربیه و آموزش متخصصین مجرب کار صورت گیرد.
  • برای ایجاد «جن‌ بانک‌ها» تخم‌ها و سپرم توجه صورت گیرد.
  • جهت ایجاد باغ‌های بوتانیکی و مصارف سرد خانه‌های «جن بانک» منابع مورد نیاز دریافت گردد.
  • در تمام عرصه‌های فوق‌الذکر به کدرهای فنی و ارتقای ظرفیت‌ نیاز مبرم احساس می‌گردد و برای تربیه متخصصین به‌سویه‌های ماستر و داکتر به‌منابع مورد ضرورت نیاز است.
  • هم‌چنان برای موسسه‌ها و نهادهای تحقیقی و ترویجی زراعتی در زون‌های مختلفه کشور به منابع مشخصی ضرورت بوده که به همین منظور این وزارت متوقع است که ظرفیت مجموعی آن را از ۵۸ میلیون دالر به ۱۱۰ میلیون دالر تا سال ۲۰۳۰ ارتقا دهد.

 ۲.ب.۱.درصدی سبسایدی برای تولید کننده‌گان محصولات زراعتی:

جهت تشویق و ترغیب دهقانان به کاربرد از تکنالوژی‌های جدید و بلند رفتن تولیدات زراعتی و مالداری در بخش‌های مختلف، عوامل تولید به شکل سبسایدی و یا قرضه‌های دراز مدت و کوتاه مدت به دهقانان و مالداران توزیع می‌شود که این امر نتیجه مثبت را از نظر توسعه و ترویج در عرصه زراعت دارد. زیرا، اکثر دهقانان بی‌بضاعت بوده و دسترسی کامل به عوامل تولید و ماشینری نداشته‌اند. ریاست‌های ترویج و میکانیزه زراعتی در همکاری ریاست کوپراتیف‌ها برای تطبیق این امر کار می‌نمایند. در وزرات زراعت سبسایدی‌ها به شکل مختص به یک محصولاتی مانند کشت زرعفران، کشت گندم و کشت پنبه با یک درصدی خاص ‌صورت می‌گیرد. سبسایدی‌ها در بخش تهیه ماشین‌آلات زراعتی نیز در نظر گرفته شده است. این سبسایدی‌ها در روشنی به تعهدات وزرات به سازمان‌های جهانی مانند سازمان تجارت جهانی و رقابت آزاد کاهش می‌یابد.

۲.ج.۱. بخشی از محصولات زراعتی، مالداری و مواد اولیه که قیمت‌های آن به شکل هفته‌وار و ماهوار به نشر می‌رسد:

از این‌که افغانستان یک کشور محاط به خشکه است و از نگاه تامین ارتباطات و تبادل معلومات مارکیت و بازار ضعیف بوده و دهقانان و تولید کننده‌گان محصولات زراعتی به درستی و به موقع لازم از نرخ و قیمت محصولات زراعتی در مارکیت‌ها آگاهی کامل به‌دست نمی‌آورند. بناً ضرورت احساس می‌گردد تا از طریق بخش احصاییه این وزارت در زمینه تهیه و ترتیب قیمت‌ها و ارزش نسبی آن در بازارها و مارکیت‌های زراعتی در داخل کشور از ۳۱ محصول به ۵۹ محصول در سال ۲۰۳۰ رسانده شود تا دهقانان کشور و دیگر استفاده کننده‌گان محصولات زراعتی از ارزش و نرخ واقعی محصولات زراعتی آگاهی یافته و یک فضای رقابت و رشد و انکشاف مارکیت را آماده بسازند.

 ۱۲.۳.۱ درصدی ضایعات گندم درجریان تولید در سال:

گندم نبات اصلی بوده که بیش از ۷۰درصد مصرف غله را تشکیل داده و اولولیت بلند دارد. دیگر نباتات و حبوبات شامل برنج، حبوبات و نباتات روغنی  به یک روش هدفمند مبتنی‌بر نحوه کشت‌، میکانیزم‌های تناوب نباتی‌، اهداف تغذیه‌، فرصت‌های بازار و زنجیره ارزش فرض خواهند شد.  تحقیقات روی ورایتی‌های مقاوم و ‍پرحاصل در استیشن‌ها و زون‌های مختلف زراعتی  و ترویج و توزیع تخم‌های اصلاح شده در میان دهقانان در ۳۴ ولایت کشور و آموزش دهقانان در مورد طریقه‌های بهتر کشت و فراهم‌آوری ماشینری و میکانیزه شدن زراعت در کشور باعث کاهش در ضایعات گندم در کشور می‌گردد.

۱۲.۳.۲ درصدی ضایعات برنج درجریان تولید در سال:

طوری‌که در تولید برنج یادآور شدیم نسبت عوامل مختلف پایین بودن سطح آگاهی دهقانان و پروسس کنندگان، نبود تکنالوژی مناسب در کشور، درصدی ضایعات غله‌جات در کشور بالا بوده که این یک ضیاع اقتصادی برای افغانستان می‌باشد. با تحقیقات روی ورایتی‌های مقاوم و ‍پرحاصل در استیشن‌ها و زون‌های مختلف زراعتی و ترویج و توزیع تخم‌های اصلاح شده در میان دهقانان در ولایات برنج‌کار و آموزش دهقانان و مالکین فابریکه‌های پروسس برنج در مورد طریقه‌های بهتر کشت و پروسس به شکل فنی آن، فراهم‌آوری ماشینری و میکانیزه شدن زراعت به کمک و همکاری موسسات بین‌الملی، داخلی  و سکتور خصوصی در کشور ضایعات برنج کاهش می‌یابد. برای این منظور در استراتیژی برنج و ارزش‌افزایی برنج برنامه‌]ای خاصی طرح گردیده است که درسال‌های آینده تطببق می‌گردد.

۱۵.۱.۱ درصدی مساحت جنگل از تمام مساحت افغانستان:

جنگلات افغانستان که متشکل از درختان همیشه سبز و برگریز می‌باشند و اکثراً در مناطق جنوبی، شرقی و شمال کشور موقعیت دارند. مساحت مجموعی جنگلات بالغ بر ۱۷۸۱۰۴۵ هکتار می‌رسد و ۲.۸ درصد از مجموع مساحت افغانستان را تشکیل می دهند که نظربه سایر نقاط جهان بسیار اندک بوده و تلاش باید به‌خرچ داد تا ساحات تخریب شده دوباره احیا گردیده و اقدامی باشد در مقابل اثرات منفی و مخرب تغییر اقلیم. بناً باید ساحات جدید تحت جنگل‌کاری مصنوعی و طبیعی و هم‌چنان به‌شکل جنگل‌باغ‌ها‌، کمربندهای سبز و چنارستان‌ها احداث گردد تا میزان تخریب خاک و آلوده‌گی هوا و اثرات مخرب تغییر اقلیم کاهش یابد. هم‌چنان  برای این‌که در تولید چوب‌های صنعتی و استفاده بهینه از منابع طبیعی گامی به سوی ترقی و پیشرفت برداشته باشیم، وزارت زراعت در نظر دارد تا سال ۲۰۳۰ مساحت جنگلی کشور را ۵.۵ درصد افزایش دهد.

 ۱۵.۲.۱ درصدی پوشش جنگلات تحت مدیریت پایدار جنگلات:

مدیریت جنگلات یک شیوه مناسب برای کاهش خطرات تخریب جنگل و منابع طبیعی محسوب می‌گردد که منابع طبیعی کشورمان و سایر کشورها با این خطر رو به رو می‌باشند. باید با شکل درست، علمی و صحیح این منابع مدیریت شده تا برعلاوه نسل‌های امروزی بلکه نسل‌های آینده نیز از مزایا و برکات آن مستفید شوند.

متاسفانه طی سال‌ها نا بسامانی، جنگلات کشور به شکل بی‌رویه مورد دستبرد و استفاده قرار گرفته و باعث کاهش مساحت آن در سطح کشور شده است. با مدیریت پایدار و علمی که از طریق تاسیس انجمن‌های جنگل‌داری اجتماعی و سایر برنامه‌های آگاهی‌دهی عامه از اهمیت جنگلات و منابع طبیعی مردم عام را آگاه ساخت و جنگلات را به‌شکل فنی و پایدار استفاده نمود.

بنا بر محاسبات فعلی در حدود ۴.۴  درصد جنگلات کشور تحت مدیریت سازمان‌های اجتماعی از قبیل انجمن‌های جنگل‌داری در ولایات قرار داشته که تا سال ۲۰۳۰ این مقدار به هشتاد درصد بلند برده خواهد شد تا زمینه خوب برای پایداری و انکشاف جنگلات و تحفظ آن مهیا گردد.