بازاریابی زعفران

دورنمای تولید زعفران در افغانستان

سطح تولید فعلی زعفران در افغانستان از سال ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ به حدود ۱۰۰۰ هکتار با تولید حدود ۳۵۰۰ تن  رسیده بود و طی دو سال گذشته (۲۰۱۶-۲۰۱۷) به حدود بیشتر از ۵۲۰۰ هکتار با تولید حدود ۱۰۶۰۰ کیلو افزایش یافته و امکان انکشاف آن در آینده تا سطح ۱۵۰۰۰- ۲۰۰۰۰ هکتار با تولید حدود ۷۰ - ۱۰۰ تن امکان‌پذیر بوده که در این صورت حدود مبلغ ۳۰۰ میلیون دالر امریکایی به اقتصاد دهقانان کمک می‌نماید.

بازار عمده برای زعفران افغانستان

 1. هند

 2. فرانسه

 3. هسپانیا

 4. ایالات متحده عربی

 5. چین

 6. عربستان صعودی

 7.  ایالات متحده امریکا

 8. سویدن

 9. جرمنی

 10. ایتالیا

 11. هالند

 12. تاجکستان

 13. کانادا

 14. آسترالیا

تولید زعفران افغانستان ۲۲ درصد افزایش یافته است