گزارشات هفته وار خطرات ناشی از آب و هوا برای (افعانستان و آسیای میانه

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID( ١١ اﻟﯽ ١٧ ﺟوﻻی ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID( ۴ اﻟﯽ ١٠ ﺟوﻻی ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID( ٢٧ ﺟون اﻟﯽ ٣ ﺟوﻻی ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID( ٢٠ اﻟﯽ ٢۶ ﺟون ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID( ۶ اﻟﯽ ١٢ ﺟون ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID(

٣٠ ﻣﯽ اﻟﯽ ۵ ﺟون ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID(

٢٣ اﻟﯽ ٢٩ ﻣﯽ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID( ١۶ اﻟﯽ ٢٢ ﻣﯽ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ ﺑرای ﺷﺑﮑﮥ ﺳﯾﺳﺗم ھﺎی ھﺷدار ﻗﺣطﯽ زودھﻧﮕﺎم )FEWS NET( ادارۀ ﺗوﺳﻌﮥ ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺗﺣدۀ اﻣرﯾﮑﺎ )USAID(

٩ اﻟﯽ ١۵ ﻣﯽ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٢ اﻟﯽ ٨ ﻣﯽ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٢۵ اﭘرﯾل اﻟﯽ اول ﻣﯽ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

١٨ اﻟﯽ ٢۴ اﭘرﯾل ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

١١ اﻟﯽ ١٧ اﭘرﯾل ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

۴ اﻟﯽ ١٠ اﭘرﯾل ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٢٨ ﻣﺎرچ اﻟﯽ ٣ اﭘرﯾل ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٢١ اﻟﯽ ٢٧ ﻣﺎرچ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

١۴ اﻟﯽ ٢٠ ﻣﺎرچ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٧ اﻟﯽ ١٣ ﻣﺎرچ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٢٨ ﻓﺑروری اﻟﯽ ۶ ﻣﺎرچ ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٢١ اﻟﯽ ٢٧ ﻓﺑروری ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

١۴ اﻟﯽ ٢٠ ﻓﺑروری ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٧ اﻟﯽ ١٣ ﻓﺑروری ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٣١ ﺟﻧوری اﻟﯽ ۶ ﻓﺑروری ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٢۴ اﻟﯽ ٣٠ ﺟﻧوری ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

١٧ اﻟﯽ ٢٣ ﺟﻧوری ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

  ١٠ اﻟﯽ ١۶ ﺟﻧوری ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٣ اﻟﯽ ٩ ﺟﻧوری ٢٠١٩

ﭘﯾﺷﺑﯾﻧﯽ ﺧطرات اﻗﻠﯾﻣﯽ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ﺗوﺳط ﻣرﮐز ﭘﯾﺷﮕوﯾﯽ ھﺎی اﻗﻠﯾﻣﯽ

٢٧ دﺳﺎﻣﺑر ٢٠١٨ اﻟﯽ ٢ ﺟﻧوری ٢٠١٩

Casia and Afghanistan Dec. 20-Dari

Casia and Afghanistan Dec. 13-Dari

Casia and Afghanistan Dec. 6-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 28-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 22-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 15-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 8-Dari

Casia and Afghanistan Nov. 1-Dari

Casia and Afghanistan Oct 25-Dari

Casia and Afghanistan Oct 18-Dari

Casia and Afghanistan Oct 11-Dari

Casia and Afghanistan Oct 4-Dari

Casia and Afghanistan Sept 27-Dari

Casia and Afghanistan Sept 20-Dari

Casia and Afghanistan Sep 13-Dari

Casia and Afghanistan Sep 6-Dari

Casia and Afghanistan August 30-Dari

Casia and Afghanistan August 23-Dari

Casia and Afghanistan August 16-Dari

Casia August 9-Dari

Casia and Afghanistan August 2-Dari

Casia and Afghanistan July 26-Dari

Casia and Afghanistan July 19-Dari

Casia and Afghanistan July 12-Dari

Casia and Afghanistan July 5-Dari

Casia and Afghanistan June 28-Dari

Casia and Afghanistan June 14-Dari

Casia and Afghanistan June 7-Dari

Casia and Afghanistan May 31-Dari

Casia and Afghanistan May 10-Dari

Casia and Afghanistan May 24-Dari

Casia and Afghanistan May 17-Dari

Casia and Afghanistan May 3-Dari

Casia_and Afghanistan April 26_2018_Dari

Casia_and Afghanistan April 19_2018_Dari

Casia_and Afghanistan April 12_2018_Dari

Casia_and Afghanistan April 5_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 29_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 22_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 15_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 8_2018_Dari

Casia_and Afghanistan March 1_2018_Dari

Casia_and Afghanistan February 22_2018_Dari

Casia_and Afghanistan February 15_2018_Dari

Casia_and Afghanistan February 8_2018_Dari

Casia_and Afghanistan February 1_2018_Dari

Casia_and Afghanistan January 25_2018_Dari

Casia_and Afghanistan January 11_2018_Dari

Casia_and Afghanistan Jan 4_2017_Dari

Casia_Dec14_2017_Dari

Casia_Dec7_2017_Dari

Casia_Nov30_2017 (Dari)

Casia_Nov23_2017 (Dari)

Casia_Nov16_2017 (Dari)

Casia_Nov9_2017 (Dari)

Casia_Nov2_2017 (Dari)

Casia_Oct26_2017 (Dari)

Casia_Oct19_2017 (Dari)

Casia_Oct12_2017 (Dari)

Casia_Oct5_2017 (Dari)

Casia_Sep28_2017 (Dari)

Casia_Sep21_2017 (Dari)

Casia_Sep14_2017 (Dari)

Casia_Sep07_2017 (Dari)

Casia_Aug31_2017 (Dari)

Casia_Aug24_2017 (Dari)

Casia_Aug17_2017 (Dari)

Casia_Aug10_2017 (Dari)

Casia_Jul20_2017 (Dari)

casia_May25_2017 Dari

casia_May18_2017 Dari

Casia_May11_2017 (Dari)_V1

casia_May04_2017 Dari

casia_Apr20_2017 Dari

casia_April13_2017 Dari

casia_Mar30_2017 Dari

casia_Mar23_2017 Dari

casia_Mar16_2017 Dari

casia_March09_2017 Dari

casia_March02_2017 Dari

casia_Feb23_2017 Dari

casia_Feb15_2017 Dari

casia_Jan19_2017 Dari

casia_Jan12_2017 Dari

casia_Jan05_2017 Dari

casia_Dec29_2016 Dari

casia_Dec15_2016 Dari

casia_Dec15_2016 Dari

casia_Dec08_2016 Dari

casia_Dec01_2016 Dari

casia_Nov24_2016 Dari

casia_Nov10_2016 Dari

casia_Nov02_2016 Dari

casia_Oct27_2016 Dari

casia_Oct20_2016 Dari

casia_Oct13_2016 Dari

casia_Oct06_2016 Dari

casia_Sept29_2016 Dari

casia_Sept22_2016 Dari

casia_Sept15_2016 Dari

casia_Sept08_2016 Dari

casia_Sept01_2016 Dari

casia_Aug25_2016 Dari

casia_Aug11_2016 Dari

casia_Aug04_2016 Dari

casia_July28_2016 Dari

casia_July21_2016 Dari

casia_July14_2016 Dari

casia_July07_2016 Dari

casia_June30_2016 Dari

casia_June23_2016 Dari

casia_June16_2016 Dari

casia_June9_2016 Dari

casia_June02_2016 Dari

casia_May19_2016 Dari

casia_May12_2016 Dari

casia_May5_2016 Dari

casia_April28_2016 Dari

casia_April21_2016 Dari

casia_April14_2016 Dari

casia_April07_2016 Dari

casia_Mar31_2016 Dari

casia_Mar24_2016 Dari

casia_Mar10_2016 Dari

casia_Mar03_2016 Dari

casia_Feb25_2016 Dari

casia_Feb18_2016 Dari

casia_Feb11_2016 Dari

casia_Feb04_2016 Dari

casia_Jan21_2016 Dari

casia_Jan14_2016 Dari

casia_Dec10_2015 Dari

casia_Dec03_2015 Dari

casia_Nov26_2015 Dari