پروژه انتقال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه انتقال وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

از برج جنوری 2014 الی دسامبر 2018

پس منظر

از 10 سال بدینسو، اتحادیه اروپا سکتور زراعتی را در افغانستان کمک نموده است. این کمک ها در صنعت تخم های بذری، صحت حیوانی و سکتور های فرعی باغداری و همچنان در اقتصاد زراعتی، معلومات بازار، احصائیه و مصوونیت غذایی توسط پنج پروگرام (برنامه) AHDP, PHDP, AVSIDP, SAEMISS and IPC، متمرکز بوده است. در حالیکه ساختارهای جدید توسط این پروژه ها ایجاد گردیده است و خدمات عمومی ارایه شده نیز بسیار باکیفیت بوده است، اما تا زمانیکه این پروژه ها در چوکات دولتی فعالیت نکنند و مسوولیت های ارایه خدمات کاملاً به دولت انتقال نیابد، این فعالیت ها از ثبات خوبی برخوردارنخواهد بود.

به این خاطر، اتحادیه اروپا تصمیم گرفت تا پروژه "انتقال" را در زمینه انتقال این مسوولیت ها و فعالیت های که پروژه متذکره در راستای ارایه خدمات عمومی دارد، ایجاد کند تا تمامی کارمندان این پروژه ها و کمک های مالی به وزارت زراعت بطور پایدار انتقال یابد و در آینده توسط وزارت زراعت این فعالیت هامدیریت گردد. همچنان کمک های مالی که توسط اتحادیه اروپا ارایه میگردد، از بودجه غیر دولتی (off-budget)به بودجه دولتی (on-budget)انتقال یابد.

واحد های تحت حمایت این پروژه

 • ریاست تخم های بذری (SPCD) در مناطق مختلف، تخم های اصلاح شده را تصدیق مینماید و لابرتوار بایوتکنالوژی نباتات (PBTL)تخم های اصلاح شده رابرای صنعت باغداری که عاری از امراض گوناگون باشد، ارایه مینماید.
 • مراکز انکشاف باغداری افغانستان (PHDCs) در 6 زون کشور موقعیت دارد که این زون ها از نظر کشت و زیست محیطی در افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار اند. در تمامی این PHDCها کلیکسیون های ملی جمع آوری شده استو همچنان در تمامی مراکز توسعه باغداریروی درختان میوه تحقیقات تطبیقی انجام می شود.
 • ریاست احصائیه زراعتی و سیستم معلوماتی بازار (ASMIS) این وزارت در راستای محصولات زراعتی افغانستان از طریق سیستم معلوماتی جغرافیایی (GIS) و سیستم معلوماتی بازار (MIS) معلومات دقیق و قابل اعتماد جمع آوری میکند.
 • واحد صنف بندی همه جانبه مصوونیت غذایی (IPC) معلوماتی را در زمینه مصوونیت غذایی جمع آوری میکند و این معلومات را با دولت افغانستان، ارگان های تمویل کننده و سایر ارگان های غیر دولتی بخاطر پلانگذاری در راستای کمبودی غذا در کشور، شریک میسازد.
 • ریاست صحت حیوانی (AHD) بخاطر جلوگیری از امراض گوناگونو تشخیص امراض در حیواناتاز طریق واحدهای این ریاست مانند CVDRL و  AVPL واکسین بخاطر پیشگیری از امراض، تامین میکند.

دستاوردها

 • این پروژه در راستای طرزالعمل های مالی و اداری دولت در زمینه های بودجه سازی، تدارکات، مصارف، مدیریت اجناس، منابع بشری، توسعه و حکومت داری دستاوردهای خوبی داشته است.
 • اکثری بست های که توسط پروژه انتقال پیشنهاد شده بود، خوشبختانه در تشکیل 1396 وزارت زراعت گنجانیده شده است.
 • این پروژه بخاطر جمع آوری اسناد برای تکمیل نمودن بودجه مدور 1 Budget Circular 1 (BC1)) سال 1396 (2017) آموزش های لازم را برای کارمندان این پنج ریاست متذکره ارایه نموده است. ورقه های بودجه BC1 و سایر معلومات براساس معلومات بودجه سال گذشته تکمیل گردید و هزینه های عملیاتی و هزینه های دارایی که در حال حاضر توسط این پروژه هزینه میگردید، درین بودجهدر نظر گرفته شده است.
 • این پروژه با ریاست های متذکره همکاری نزدیک بخاطر تصویب مقررات و طرزالعمل های گوناگون داشته است. این مقررات و طرزالعمل ها برای ثبات این ریاست ها یک نیاز جدی پنداشته میشود.
 • تاکنون، پروژه انتقال آموزش های گوناگونی را برای کارمندان ریاست های صحت حیوانی، انستیتیوت تحقیقاتی زراعت افغانستان بشمول مراکز توسعه باغداری، و تخم های بذری بشمول لابرتوار بایوتکنالوژی نباتات (PBTL) بخاطر ارتقای ظرفیت کارمندان در زمینه تهیه بودجه، تدارکات عمومی و روش های مالی، ارایه نموده است.
 • پروژه انتقال 6 نوع "مطالعات امکان سنجی feasibility studies" مختلف را تاکنون بخاطر انتقال نهادهای عمومی در نهادهای حقوقی جدید (بصورت عمومی یا خصوصی) برای ریاست های صحت حیوانی، انستیتوت زراعتی افغانستان، احصائیه، و تخم های بذری انجام داده است. این مطالعات امکان سنجی ها زمینه را برای وزارت زراعت مساعد میسازد تا راجع به ساختار های این وزارت تصمیم بیگیرد.

تولید تخم های اصلاح شده در حوزه غرب افغانستان