معرفی پروژه ارتقای ارزش‌های حلقوی برای یک زندگی پایدار(EAVS)

معرفی پروژه

پروژه EAVS یکی ازپروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد. این پروژه توسط بانک انکشاف آسیایی (ADB ) از کمک‌های کشور دوست جاپان تمویل می‌گردد. فعالیت‌های این پروژه با بودجه مجموعی 29.47 میلیون دالر که از این جمله 18.5 میلیون دالر توسط کشور دوست جاپان 10.47 ملیون دالر سهم دهقانان و 0.5 ملیون دالر سهم وزارت زراعت آبیاری و مالداری بوده و از نوامبر سال 2012 در 5 ولایت آغاز گردیده و تا جو ن سال 2017 کارهای ساختمانی این پروژه ادامه داشت.

براساس پلان این پروژه در مدت متذکره مجموعاً به تعداد 2،607 باب ذخیره‌خانه انفرادی صفر انرژی و به تعداد 155 باب ذخیره‌خانه کوپراتیفی صفر انرژی کچالو و پیاز در ولایات‌های بامیان، کابل و پروان اعمار و هم‌چنین به تعداد 100 قطعه نمایشی کچالو و پیاز در ولایات متذکره ایجاد شده‌اند این پروژه در جهت تطبیق بهترین عملیات زراعتی، جلوگیری از آفات و امراض، تنظیم حاصل بعد از جمع‌آوری و در بخش بازاریابی کچالو و پیاز درنظرداشت که 11،500 دهقان را که 13 درصد آنها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، آموزش دهد.

پروژه ارتقای ارزش‌های حلقوی زراعتی برای یک زندگی پایدار یا (EAVS) که از طرف مردم جاپان تمویل می‌شد و هدف عمده آن کاهش فقر و بلند بردن سطح عواید از طریق تولید و ذخیره نمودن درست سبزیجات (پیاز و کچالو) در ولایات کابل، پروان و  بامیان بود. پروژه هذا موفقانه تطبیق گردید و به بهره‌برداری سپرده شد.

دیدگاه:  داشتن ذخیره خانه‌های پیاز و کچالو و ارتقای ظرفیت دهقانان.

ماموریت:

براساس پلان این پروژه ذخیره‌خانه صفر انرژی انفرادی و ذخیره‌خانه صفر انرژی کوپراتیفی کچالو و پیاز را در ولایات بامیان، کابل و پروان اعمار نمودند و هم‌چنین قطعات نمایشی کچالو و پیاز در ولایات متذکره احداث شده‌اند. این پروژه در جهت تطبیق بهترین عملیات زراعتی، جلوگیری از آفات و امراض، تنظیم حاصل بعد از جمع‌آوری و درب خش بازاریابی کچالو و پیاز درنظرداشت که 11،500 دهقان را که 13 درصد آنها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند، آموزش دهد. اعمار دو فابریکه تولید روغن نباتی در ولایات ننگرهار و مزارشریف نیز یکی از ماموریت این پروژه بوده که تکمیل گردیده است.

هدف کلیدی پروژه:

  1. پایین آوردن سطح ضایعات تا حداقل در محصولات ذخیره شده‌ای پیاز و کچالو توسط اعمار این ذخایر صفر انرژی.
  2. متوازن نگهداشتن نرخ‌های کچالو و پیاز در مارکیت‌های داخلی در فصل‌هایی که محصولات متذکره تولید نمی‌شوند.
  3. قادر ساختن دهقانان به عرضه نمودن کچالو و پیاز در فرصت‌های مناسب به مارکیت داخلی.
  4. تقویت نمودن اقتصاد دهقانان از طریق بلند بردن سطح حاصلات.
  5. ایجاد کار برای دهقانان و مردم محلات.
  6. بالا بردن سطح آگاهی دهقانان توسط دایر نمودن آموزش‌های مختلف و کارهای عملی در قطعات نمایشی.

 

دستآوردهای عمده پروژه:

تعداد قطعات نمایشی

تعداد دهقانان آموزش گرفته

تعداد ذخیره خانههای تکمیل شده

نوع ذخیره خانه صفر انرژی

ولایت

نمبر

31

3,620

533

انفرادی

کابل

1

42

کوپراتیفی

32

3,638

420

انفرادی

پروان

2

39

کوپراتیفی

46

5,200

1,697

انفرادی

بامیان

3

75

کوپراتیفی

109

12,458

2,806

جمله

 

اعمار و نصب ماشینری دو فابریکه روغن نباتی در ولایات‌های ننگرهار و مزارشریف نیز تکمیل گردیده است.

 

پلان سال 1397:

پروژه «ایوز» در اخیر سال 2018 تکمیل گردیده و برای سال 2018 کدام پلان ندارد.

و نیز باید یادآور شد که کارمندان پروژه «ایوز» توانستند از هدف تعین شده ٪24 کار اضافی به مشوره تمویل کننده انجام دهند