پروژه زراعت و مالداری به اشتراک مردم (CLAP)

فارمت پروژه های زراعتی، آبیاری و مالداری تکمیل و آماده بهره برداری و سنگ تهداب گذاری پروژه بابت سال 1397 و 1398

معرفی

این پروژه یکی از پروژه‌های انکشافی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد که توسط صندوق بین المللی کمک به انکشاف زراعتی (IFAD) تمویل می‌گردد. موافقتنامه پروژه مذکور در هشتم ماه اپریل سال 2013 بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و صندوق بین المللی کمک به انکشاف زراعتی (IFAD) امضاء گردید.

 تمویل کننده : صندوق بین‌المللی انکشاف زراعتی

آدرس: جمال مینه، سرک پوهنتون، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

ایمیل آدرس:clap@mail.gov.af

ویب سایت:www.mail.gov.af

 

اهداف عمومی پروژه

هدف کلی این پروژه همکاری به کاهش فقر در مناطق روستایی افغانستان می‌باشد. بطور مشخص هدف این پروژه بهبود  مصونیت غذایی ۲۲۳۰۰۰ خانواده روستایی از طریق بلندبردن مؤلدیت زراعت و ماالداری در ولایات کابل، پروان، لوگر، ننگرهار، هرات، بلخ و بغلان می‌باشد. هدف فوق الذکر از طریق بالابردن دارایهای مؤلد، مهارت‌ها، خدمات، تکنالوژی‌ها و فرصت‌های عاید زاء مستفیدین مورد نظر (توسط معرفی تکنالوژی‌های مناسب مالداری و زراعتی، تقویت ظرفیت محلی و بهبود ساحات ضعیف زنجیره ارزش به شمول ارتباط با مارکیت‌ها) بهدست خواهد آمد. کاهش نا برابری‌های جنسیتی ازطریق بلندبردن موقف اجتماعی و اقتصادی خانم‌های که در فعالیتهای متذکره فوق دخیل هستند، از جمله اهداف این پروژه می‌باشد.

اجزای پروژه:

این پروژه از سه جزء جدا ناپذیر تشکیل‌گردیده است:

جزء اول) انکشاف جامعه به شمول زیربناهای مؤلد و تقویت  سازمانها: هدف این جزء پروژه تقویت ظرفیت مجتمع‌ها و سازمان‌های محلی از طریق حمایه اعمار زیربناهای کوچک، که در بلندبردن مؤلدیت زراعتی کمک می‌کند، و پشتیبانی سازمانهای محلی جهت حل نمودن معضله‌های ملکیت و پایداری می‌باشد. این جزء دارای سه جزء فرعی ذیل می‌باشد:‌

۱- زیربیناهایی مؤلد

۲- تقویت سازمانی

۳- سمتدهی جندر و ارتقایی ظرفیت

 جزء دوم) انکشاف مالداری و زراعت: هدف این جزء پروژه کاهش فقر بهوسیله بلندبردن مصونیت غذایی، با توجه به خانوادههای که  سرپرستی آن را خانمها بدوش دارند و خانوادهای آسیب پذیر و منزوی جوامع روستایی، از طریق معرفی عملیات و بستههای مناسب مالداری و زراعتی ویک اندازه محدود بهوسیله حمایه انکشاف زنجیره ارزش افزایی و ارتباط دهاقین به مارکیت میباشد. این فعالیتها  تا حد اعظمی به انکشاف زیربیناهای مؤلد و جامعه یا تقویت سازمانها توحید خواهد شد، تا یک روش جامع و یکپارچه را تضمین نماید.  این جزء به نوبه خود شامل چهار جزء فرعی ذیل میباشد:

۱- انکشاف لبنیات

۲-  توسعه مرغداری

۳- تروبج و بهبود وضعیت نباتات غذایی، علوفه یی و سبزیجات

۴- انکشاف مالداری میان کوچیها

 

جزء سوم) گروههای مورد نظر و مسستفیدین پروژه: مستفیدین این پروژه بهطور مشخص شامل سه گروپ ذیل میشود:

۱- دهاقین و مالداران کوچک به شمول آنهایکه زمین ندارد، آنهایکه  مواشی خویش را  از دست دادند یا علاقمند نگهداری مواشی می‌باشد یا هم  میخواهد مواشی تلف شده خویش را  تلافی کند.

۲- زنان وزنان سرپرست خانواده.

۳- کوچیهای مقیم  و غیرمقیم

توقع میرود که از این پروژه به تعداد تقریباً 223000 خانواده  فقیر روستایی 7 ولایت مورد نظر مستفید خواهند شد. 

 سمتدهی جنسیت و ارتقایی ظرفیت:

 این جزء فرعی پروژه از فعالیت‌های که نقش خانم‌ها را در فعالیت‌های مؤلد  ازدیاد می‌بخشد و مؤلدیت  بالقوه آنها را در یک تعداد سکتورهای فرعی بلند می‌برد، پشتیبانی می‌کند. این هدف از طریق یک  روش سه بعدی تعقیب خواهد شد:

1) فعالیت‌های که خاصتاً مستفیدین خانم را مورد هدف قرار میدهد.

2) فعالیتهای که تقویت ظرفیت حکومت را در مورد سمت دهی جنسیت هدف قرار میدهد.

3) فعالیتهای مربوط جنسیت که باید با  اجزا و بخش های فرعی دیگر پروژه ها توحید گردد.

ساحه تحت پوشش:

۱- کابل          ۲- پروان          ۳- لوگر           ۴- ننگرهار           ۵- بلخ          ۶- هرات           ۷- بغلان

 

دستآوردهای عمده برنامه:CLAP

۱- احیا و باسازی ۲۵ باب شبکه آبیاری در سه ولایات تحت پوشش (کابل،لوگر و پروان)

۲- حمایت از ۴۵ باب مراکز یونت ساحوی

۳- به تعداد۳۵۲۰۲۰۶ راس حیوان تداوی و واکسین‌ گردیده و ۲۰۴۶۴ راس گاو شیری سه ولایات تحت پوشش القاح مصنوعی شده است.

۴- آموزش ۱۳۴ کارمند کلینک حیوانی و عرضه خدمات ترویجی در سه ولایات تحت پوشش برنامه

۵- ایجاد ۱۰ باب بانک خوراکه حیوانی در سه ولایات تحت پوشش

۶- ایجاد ۵ مرکز سرد کننده شیر و ۲۰ مرکز جمع‌آوری شیر در سه ولایت تحت پوشش

۶- ایجاد ۲۵ گروپ‌های خودی برای خانم‌های کوچی در سه ولایات تحت پوشش

۷- ایجاد ۳۳ باب کوپراتیف‌های لبنی در سه ولایات تحت پوشش

۸- آموزش۲۲۱۳۰  مالدار کوچی (مرد و زن) در بخش‌های خدمات ترویجی، پروسس و حفظ‌الصحه شیر در سه ولایات تحت پوشش

۹- ایجاد ۲۰۸۱ باب قطعه نمایشی علوفه‌جات و ۱۱۱۲ باب قطعه نمایشی سبزیجات، حبوبات و غله‌جات و هم‌چنان توزیع۷۱۲۶  کیلوگرام تخم علوفه‌جات در سه ولایات تحت پوشش

۱۰- توزیع۱۸۳۲  بسته‌های شیر دوشی برای خانم‌های مالدار در سه ولایات تحت پوشش

۱۱-  تاسیس و تجهیز ۹ باب انجمن تولید تخم‌های اصلاح شده و توضیح ۹ بسته ماشین آلات زراعتی که شامل تراکتور، تهریشر،تخم پاش، تخم پاک، گدام و جنراتور می‌گردد، در سه ولایت تحت پوشش

۱۲- توزیع بسته‌های مرغداری شامل۱۵ قطعه چوچه مرغ، خوراکه، دانه خوره، آب‌خوره برای  ۱۳۳۳۲فامیل بی‌بضاعت انتخاب شده و آموزش آنها در سه ولایات تحت پوشش

۱۳- جمع‌آوری بیشتر از ۱۹ میلون بیضه تخم مرغ از سه ولایات تحت پوشش

 

دستآوردهای عمده پروژه:

             دست‌آوردهای عمده پروژه در طی شش ماه گذشته سال جاری قرار ذیل خلاصه می‌گردد.

۱/۸/۲۰۱۸

 1. فعالیت‌های عمده پروژه‌های انجنیری:
 • کار بازسازی شش پروژه آبیاری در سه ولایت کابل، لوگر و پروان به پایه اکمال رسیده است.
 • اسناد تدارکارتی ۱۵ شبکه آبیاری آماده شده
 • مشخص نمودن زمین برای احداث ۳۵ قطعه نمایشی زراعتی و تفاهم با دهقانان در هفت ولایت صورت گرفته

 

 1. فعالیت‌های عمده پروژه انکشاف صنعت لبینات:
 • در شش ماه گذشته به تعداد ۹۱۰ قطعه نمایشی در ساحات تحت پوشش جهت ترویج علوفه اصلاح شده ایجاد شده
 • مجموعاً به تعداد ۱۳۸۲۹ فرد گاو در مقابل بیماری طبق وقایه شده، این در حالیست که در سال ۲۰۱۸ وقایه نمودن ۷۵۰۰ فرد گاو پلان شده است.
 • مجموعاً برای ۷۶۰۳ فرد گاو مستفیدین تحت پوشش ادویه ضد کرم‌های داخلی تطبیق گردید.
 • در شش ماه گذشته به تعداد ۵۹۶۳  فرد گاو تداوی شده
 • در مجموع به تعداد ۴۵۶۷ فرد گاو تلقیح شده
 • در شش ماه گذشته به تعداد ۸۳۷ گوساله اصلاح شده در ساحات تحت پوشش تولد و ثبت گردید
 • به تعداد ۵۷۰ خانم و ۱۱۴۳ مرد در کورس‌های آموزشی مختلف اشتراک نموده‌اند.
 • در شش ماه گذشته مجموعاً به مقدار ۸۹۵۶۵۶ لیتر شیر مازاد از مالداران تحت پوشش جمع‌آوری که در نتیجه مبلغ ۲۶۴۲۱۸۳۷ افغانی قیمت شیر مازاد در قریه‌جات تحت پوشش برای مالداران پرداخت شد

 

 1. انکشاف مرغداری در سطح دهات:
 • در جریان شش ماه سال جاری به تعداد ۶۶۶۶ خانم در قریه‌جات ولسوالی و ولایات تحت پوشش برای پروژه مرغداری در ابتدا با تفاهم نهادهای ذیربط شناسایی شدند
 • کورس‌های آموزشی در مورد انکشاف مرغداری برای ۶۶۶۶ خانم تدویر گردید
 • به تعداد ۶۶۶۶ کیت یا بسته‌ی مرغداری (۱۵ قطعه چوچه مرغ سه ماهه، ۷۵ کیلو خوراکه، دو متر جالی، یک دانه‌خوره و یک آب‌خوره) برای ۶۶۶۶ خانم مستفید در ولایت لوگر و پروان توزیع شد.
 • از طریق سهم مستفیدین به تعداد ۶۶۶۶ مرغانچه به شکل فنی اعمار شده
 • برای ۱۳۵ سرگروپ بسته‌های کمکی (۲۵۰ کیلو خوراکه، ترموز برای نگهداری واکسن، ماسک، ماشین حساب و غیره) جهت حمایت و انکشاف مرغداری مستفیدین توزیع گردید.
 • مجموعاً به تعداد بیشتر از ۵ میلیون بیضه تخم جمع‌آوری شده که ۳۰ درصد آن توسط مستفیدین به مصرف رسیده و متباقی ۷۰ درصد  در مارکیت‌ها به فروش رسید

 

 1. پروژه اصلاح تخم‌ غله‌جات، سبزیجات و علوفه‌جات:
 • ماشین پاکاری تخم برای ۹ انجمن تولید تخم‌ غله‌جات، سبزیجات و علوفه‌جات نصب و آماده فعالیت می‌باشد
 • به تعداد ۱۰ مرتبه ارزیابی اشتراکی از قطعات نمایشی صورت گرفت
 • به تعداد ۲۹۰ قطعه نمایشی جهت ترویع تخم‌های اصلاح شده احداث شده
 • به تعداد سه پروگرام آموزشی برای دهقانانی که در انجمن‌های تولید تخم اصلاح شده، گروپ‌های تحقیقاتی و توسعه‌یی تنظیم هستند دایر شد که مجموعاً به تعداد ۲۱۰ دهقان اشتراک کرده بودند.
 • به تعداد ۵۰ کارمندان طبقه ذکور به تعداد ۴۰ کارمندان طبقه اناث در کورس‌های آموزشی تحقیقاتی اشتراک کرده‌اند
 • به همرای ۱۷ مرکز تحقیقاتی حمایت تخنیکی صورت گرفته
 • مجموعاً ۵ روز مزرعه تنظیم گردید و به تعداد ۳۸۰ تن از طبقه ذکور و ۲۰ اناث در روز مزرعه اشتراک کرده بودند
 • ۳۳۰ باغچه خانگی احداث شده برای خانم‌ها
 • به مقدار ۱۱۴۲ متریک تن تخم تصدیق شده تولید تخمینی ۹ انجمن است که از طریق پروژه حمایت می‌گردد

 

 1. فعالیت‌های انجام شده عمده پروژه انکشاف مالداری در بین کوچی‌ها
 • توزیع ۱۰۰۰ متریک تن خوراکه حیوانی در ولایت بغلان برای مالداران صورت گرفت
 • در مجموع به تعداد ۱۷۵۳ خانواده کوچی از فعالیت‌های عمده پروژ مستفید شدند
 • به تعداد ۵۷ پاراوترنر که در کلینیک‌های حیوانی ساحوی موظف‌اند از طریق پروژه حمایت تخنیکی و مالی شدند که درنتیجه به حدود  ۲۹۸۰۰۰حیوان از ۷۵۷۸ فامیل کوچی در مقابل بیماری‌های حیوانی وقایه شدند و به تعداد ۱۴۲۰۹۹ حیوان مریض تداوی و برای در حدود ۳۱۵۸۸۹حیوان ادویه ضد کرم داده شد.
 • به تعداد ۹۴ گروپ خودی ( SHG) که مجموعاً ۱۰۱۲۰ مالدار کوچی ( مرد) عضویت آن را دارند ایجاد شدند، هم‌چنان به تعداد ۳۴ گروپ خودی (SHG) که مجموعاً ۶۲۶ مالدار کوچی (خانم) عضویت دارند در جریان شش ماه گذشته ایجاد و حمایت تخنیکی و مالی شدند.
 • به تعداد ۸ کلینیک حیوانی مجدداً ترمیم و تجهیز می‌گردد
 • حمایت مالی و تخنیکی به همرای ۴۹ کارمند مبتدی وترنری صورت گرفته است.
 • به تعداد ۵۱ نفر پاراوترنر در مورد بسته ترویجی آموزش‌های لازم را دریافت خواهند نمود.
 • برای ۲۰۷ مالدار کوچی (خانم‌ها)  در مورد حفظ الصحه شیردوشی آموزش و وسایل مورد ضرورت توزیع می‌گردد.
 • ۵۰۲ کوچی مالداران غریب (۴۲۰مرد و ۸۲ خانم) کمک‌های لازم مانند ادویه و واکسن مورد ضرورت و مشوره‌های تخنیکی را به شکل رایگان در مورد مالداری و صحت حیوانی از طریق کلینیک حیوانی موظف دریافت نمودند.
 • مجموعاً به مقدار ۳۵.۵ متریک تن خوراکه متراکم توسط بانک‌های خوراکه حیوانی تولید گردید که آز آن جمله به مقدار ۲۷.۸ متریک تن آن به مالداران توزیع شده متباقی در بانک‌های خوارکه حیوانی ذخیر می‌باشد.
 • به تعداد دو نفر کوچی از طریق بورد کوچی‌ها جهت معرفی به کورس شش ماه پاراوترنری شناسایی و به کورس جهت فراگیری مسلک وترنری معرفی شدند.

 

پلان فعالیت‌های عمده پروژه‌ها در شش ماه آینده

 

 1. فعالیت‌های عمده پروژه‌های انجنیری

 

 • پروژه آبیاری در پلان کاری شش ماه آینده شامل می‌باشد که مجموعاً ۱۵۰۳۸.۹۷ هکتار زمین را آبیاری می‌نماید و در حدود ۲۷۳۰۴ نفر از آن مستفید می‌گردند، طول مجموعی کانال ۲۰۷۳۴۸ متر می‌باشد که از آن ۹۴۲۴۱ متر به‌شکل اساسی پخته کاری می‌گردد. مصرف بودجه شبکه‌ها در حدود ۵۰۵۹۰۹۱۰۵.۹۷ افغانی می‌گردد.
 • قرارداد ۱۵ پروژه آبیاری تحت پروسه تدارکاتی است.
 • اسناد ۲۷ پروژه به زودی به تدارکات روان خواهد شد.
 • ازطریق برنامه میثاق شهروندی به تعداد ۱۰۶ شبکه آبیاری درسال جاری جریان دارد که از جمله آن ۶ شبکه تکمیل و قرار است که ۷۵ شبکه دیگر آن الی ختم سال ۱۰۰ فیصد به پایه اکمال برسد وکار ۳۰ فیصد یعنی ۲۱ شبکه دیگر درسال آینده باقی می‌ماند.

 

 1. فعالیت‌های عمده پروژه انکشاف صنعت لبینات:
 • در شش ماه آینده به تعداد ۲۵۰ قطعه نمایش ایجاد می‌گردد
 • مجموعاً به تعداد ۷۰۰۰ فرد گاو در شش ماه آینده در مقابل بیماری طبق وقایه می‌گردد.
 • مجموعاً برای ۳۰۰۰ فرد گاو دیگر در شش ماه آینده ادویه ضد کرم تطبیق می‌گردد.
 • در شش ماه آینده به تعداد ۳۰۰۰ فرد گاو دیگر نیز در پلان است که تداوی گردد.
 • و در شش ماه آینده به تعداد ۲۵۰۰ فرد گاو دیگر در پلان است که تلقیح گردد.
 • در پلان است که به تعداد ۴۳۰ خانم دیگر در باقی‌مانده ماه‌های سال جاری در موارد مختلف مالداری تحت آموزش قرار گیرند.
 • در پلان است که به مقدار ۸۵۰۰۰۰ لیتر شیر مازاد از مستفیدین تحت پوشش در شش ماه آینده جمع‌آوری گردد.
 1. انکشاف مرغداری در سطح دهات:
 • در جریان شش ماه آینده مرغداری ۶۶۶۶ خانم در قریه‌جات ولسوالی و ولایات تحت پوشش نظارت می‌گردد و مشوره تخنیکی مطابق به ضرورت برای مستفیدین ارایه می‌گردد.
 • کورس‌های آموزشی در مورد انکشاف مرغداری برای ۶۶۶۶ خانم تدویر گردید.
 • به تعداد ۵۰۰۰ مستفید شونده خانم در ولایات بغلان و کابل تحت پوشش قرار خواهند گرفت و کیت یا بسته‌ی مرغداری (۱۵ قطعه چوچه مرغ سه ماهه، ۷۵ کیلو خوراکه، دو متر جالی، یک دانه خوره و یک آب‌خوره) برای شان توزیع خواهد شد.

 

 1. پروژه اصلاح تخم‌های غله‌جات، سبزیجات و علوفه:
 • پاکاری تخم اصلاح شده از طریق ۹ انجمن تولید تخم‌های اصلاح شده‌ شروع می‌گردد.
 • به تعداد ۱۰ مرتبه ارزیابی اشتراکی از قطعات نمایشی صورت خواهد گرفت.
 • به تعداد ۵۵ قطعه نمایشی جهت ترویع تخم‌های اصلاح شده در پلان شش ماه است که احداث گردد.
 • به تعداد ۴ پروگرام آموزشی برای دهقانانی که در انجمن‌های تولید تخم اصلاح شده، گروپ‌های تحقیقاتی و توسعه‌یی تنظیم هستند دایر می‌گردد که مجموعاً به تعداد ۲۱۰ دهقان اشتراک خواهند کرد.
 • در پلان است که برای کارمندان طبقه ذکور و اناث کورس‌های آموزشی تحقیقاتی دایر گردد.
 • حمایت تخنیکی به همرای ۱۷ مرکز تحقیقاتی ادامه دارد.
 • مجموعاً ۲ روز مزرعه در پلان شش ماه آینده است که تنظیم گردد.
 • در شش ماه آینده برای ۹ انجمن به مقدار ۲۰ تن تخم بنیادی توزیع می‌گردد.
 1. انکشاف مالداری در بین کوچی‌ها:
 • به تعداد ۷ کلینیک حیوانی مجدداً ترمیم و تجهیز می‌گردد.
 • بسته‌های حمایتی مادی به شکل ماهوار (راپوردهی، کرایه دوکان و غیره) برای ۵۱ کلینیک حیوانی ارایه می‌گردد. در مجموع به تعداد بیشتر از ۲۵۰۰۰۰راس مواشی مختلف‌النوع توسط واحد‌های ساحوی وترنری تداوی واکسین و عاری از پرازیت‌های داخلی خواهند شد.
 • حمایت مادی به همرای ۴۹ کارمند مبتدی وترنری صورت می‌گیرد.
 • مواد ترویجی در مورد مالداری برای مستفیدین پروژه ترتیب، چاپ و نشر می‌گردد.
 • برای ۲۰۰ خانم از خانواده‌های کوچی در مورد حفظ‌الصحه شیردوشی آموزش و وسایل مورد ضرورت توزیع می‌گردد.
 • یک کمپاین واکسینشن جهت وقایه حیوانات در مقابل امراض حیوانی در ساحات تحت پوشش راه‌اندازه می‌گردد.
 • جهت فراهم نمودن دسترسی بیشتر مالداران کوچی درساحات تحت پوشش به تعداد ۴ بانک خوراکه حیوانی در ساحات تحت پوشش تاسیس می‌گردد.
 • بازدید از ولایات جهت شریک ساختن معلومات عملی و نظری بین کارمندان دولتی ( کوچی و زراعت) صورت خواهد گرفت.

فایل ها:

طرزالعمل و میکانیزم تطبیق  پروژه‌های انکشاف مرغداری خانگی به سطح قریه‌جات مربوط برنامه CLAP وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

معیارها جهت ایجاد ذخیره سایلج

معيارها جهت انتخاب قریه برنامه‌های لبنيات

معيار براى انتخاب جمع کننده شير

معیارها جهت اصلاح طویله های محلی

معيار براى احداث مرکز جمع آوری شير