پروژه عوامل توليد زراعتي افغانستان چه است

پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) یکی از پروژهای بزرگ وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (MAIL) افغانستان میباشد.

افغانستان بیشتر به زراعت متکی است. برای انکشاف ملی، تقویت زراعت اهمیت حیاتی دارد. تکنالوژی درین سکتور خیلی انکشاف و توسعه يافته است. این امر بنوبه خود تولیدات زراعتی را بطور قابل ملاحظه بیشتر ساخته است. بخاطریکه قابلیت تولیدی بیشتر گردد، ما باید به انواع جدید تخم بذری دسترسی داشته باشیم، تجارب و تحقیقات جدید را انجام دهیم. به عبارت دیګر، برای هرنوع انکشاف، تجارب و مراکز تحقیقاتی لازم اجرا میباشند. با یک اقلیم و موقعیت جغرافیایی بینظیر، یک تحقیق وسیع نیاز است تا سکتور زراعتی را در افغانستان بهبود دهد. مراکز تحقیقاتی در تعلیم و آموزش نسل های بعدی که فردا بالان آنها متکی است، یک نقش ارزنده را بازی میکند. تقویت نمودن نهادهای تحقیقاتی بمعنی تقویت نمودنِ زندگی هر افغان است. ما چنین مراکز داریم ولی از لحاظ کيفيت با مشکل مواجه اند. برای تولید و نگهداشت تولیدات زراعتی معیاری تنها داشتن نهادهای تحقیقاتی و فارمها شرط اساسی نیست. درتمام نقاطیکه واردات و صادرات ازآنها عبور میکنند، استیشن های قرانطین نباتی باید ساخته شود. اصلاً هدف ازین کار اینست که برای صادکردن تولیدات زراعتی شرطیکه برای دسترسی به (سازمان تجارت جهانی) نیاز است برآورده ساخته شود. علاوه ازین، لابراتوارهای کنترول کیفیت ، فورمول و تست کردن بقایای آفت کش های نباتی و همچنان لابراتوارهای کیفیت و فورمول کود کیمیاوی به عین شکل مهم میباشند. ضمناٌ برای اینکه به ماهیت متحرک تجارت زراعتی خودرا عیار سازیم، یک بررسی سرتاسری چارچوب منطقی مربوطه ضروری پنداشته میشود.

افغانستان درسال 1959 انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان (AIRA) را تأسیس نمود ولی تقریباٌ تا سال 2013 هیچ نیروی کمکی را نداشت. بنابر بی ثباتی در کشور، انستیتیوت تحقیقاتی تاحال کارگران مسلکی و ماهر، تکنالوژی موردنیاز، زیربنا، ماشین آلات، کمک مالی، لابراتوارها، زمین مناسب قابل کشت، سیستم آبیاری و برنامه های تحقیقات ابتکاری را ندارد. ضمناٌ، افغانستان به ستیشن های مناسب حفاظه و قرانطین نباتی نیز ضرورت دارد.

بعد از تحلیل دقیق حقایق اساسی در عرصه زراعت، حکومت افغانستان وضعیت ضعيف را درک نمود و از بانک جهانی خواهان همکاری ګردید. بانک جهانی با معرفی نمودن پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان در نیمه سال 2013، یک جواب مناسب را به درخواست حکومت افغانستان ارایه نمود.

پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان بخش های مشخص زراعت را در نظر گرفته است. اینها شامل بازسازی فارم های تحقیقاتی، لابراتوارها و سیستم های حفاظه نباتی، شبکه قرانطین نباتی، بالابردن ظرفيت بشری، تجارت تحقیقات گندم، تهيه ماشین آلات زراعتی فارم و کمک تخنیکی میباشند.

پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان تاحال پلان خودرا بطور موفقانه با نتیجه قناعت بخش از هردو وزارت زراعت، آبیاری و مالداری و بانک جهانی تطبیق نموده است. بخاطر بازسازی فارم های تحقیقات زراعتی، سروی تخنیکی و دیزاین های مهندسی فارمهای تحقیقاتی ساحوی و مرکز تکمیل گردیده و کار ساختمانی آنها جریان دارد. پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان کارمندان زراعتی را استخدام نمود تا 10 فارم تحقیقاتی زراعتی ساحوی و تصدی تخم اصلاح شده بذری را از نگاه تخنیکی و عملیاتی کمک نماید.

به شکل یک اقدام پیش از پیش، پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان یک کمپلکس لابراتوارها را یجاد مینماید. هدف از کمپلکس 13 لابراتوار جلوگیری از آفت کُش های نباتی و کودهای کیمیاوی بی کیفیت و تشخیص امراض نباتی میباشد. همچنان پروژه به کار اغاز نموده تا در سراسر کشور باالخصوص در نقاط عبور و مرور سرحدی یکجا با میدان هوایی بین المللی حامد کرزی، گمرک و پوست پارسل کابل سیستم شبکه قرانطین نباتی را ایجاد نماید. طوريکه قبلاٌ تذکر يافت، هدف این شبکه اینست تا آفات و امراض نباتی را قرانطین، کنترول و بررسی نماید و سرتفیکیت های حفظ الصحه نباتی را صادر کند. این امر بطور مستقیم مواد زراعتی باکیفیت که صادرات را بهتر ساخته و بنوبه خود انکشاف پایدار اقتصاد ملی را تضمین مینماید.

در بخش ظرفيت سازی بشری، پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان 47 کارمند به پروګرام ماستری و 2 کارمند به پروګرام دوکتورا از انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان، تصدی تخم اصلاح شده بذری، و ریاست حفاظه و قرانطین نباتی را تمویل نموده که اکنون در هندوستان مصروف مطالعه هستند. پروژه همچنان برای 233 کارمند آموزش های داخل کشور و برای 16 کارمند انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان آموزش های بین المللی را فراهم نموده است. پروژه پلان دارد که برای 7000 نفر در داخل کشور و 165 نفر آموزش های بین المللی را بدهد. همچنان این پروژه برای انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان و تصدی تخم اصلاح شده بذری ماشین آلات زراعتی سنگین و سبک را توزیع مینماید. تقویت و تجهیز انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان و تصدی تخم اصلاح شده بذری نیز بخش این کمک را تشکیل میدهد.

پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان بررسی سرتاسری چارچوب تنظیمی زراعت را در الویت خود قرار داده است. قانون و مقرره آفت کُش ها تجدید شده و نسخه های اصلاح شده آنها پروسس و تصدیق شده اند. مسوده قانون کود دهای کيمياوی تهیه گردیده و فعلاً طرزالعمل طی مراحل ګرديده تا به قانون مبدل گردد.

بعد از بدست آوردن اهداف، افغانستان یک انستیتیوت تحقیقاتی کاملاٌ مجهز را دارا خواهد بود. این انستیتیوت توسط کارمندان متخصص و اموزش ديده به پیش خواهد برده شد. این را برحسب انواع و تخم ها بذری نتیجه بهتر را تقدیم خواهد نمود. در نتبحه تجارب متداوم، انواع گندم مقاوم و خوب حاصلخیز و تخم مادری باکیفیت را تولید نموده که با اقلیم و زمین افغانستان خوب مناسب میباشند.

برعلاوه مسايل تذکريافته داشتن یک سیستم قرانطینی مناسب و کارا، تمام صادرات و واردات زراعتی از لحاظ کیفیت کاملاٌ تضمین شده میباشند که صادرات کلی افغانستان را باالخصوص از دیدگاه زراعت بیشتر خواهد ساخت. باالاخره، تأسیس موفقانه کمپلکس لابراتوارها ما را قادر خواهد ساخت تا تمام امراض ساری را کنترول نمایم. این توانایی مارا بیشتر خواهد ساخت تا از تولید بی کیفیت جلوګیری شده و آفت کُش ها و کودهای کیمیاوی بیشتر موثر را معرفی نمایم.