کار ما

هدفِ پروژه عوامل تولید زراعتی افغانستان (AAIP) اینست تا در وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (MAIL) ظرفیت اساسی را بوجود آورد، که برای انجام دادنِ مکلفیت همگانی آن در سکتور عوامل تولیدی نیاز است. نخست، پروژه مؤثریتِ تخنیکی و اقتصادی زنجیر ارزش از تخم گندم تصدیق شده را بیشتر خواهد ساخت. دوم، با استفاده از چارچوب حقوقی و تنظیمی که پروژه حین مرحله آمادگی در تشکیل آن کمک نموده، پروژه برای شبکات قرانطین نباتی و کنترول کیفیت مواد کیمیاوی- زراعتی سهولت های مطمین را ایجاد خواهد نمود. سوم، با راهنمایی نتایج سروی های ساحوی که پروژه حین مرحله آمادگی انجام داده است، پروژه یک پلان اقداماتی مبنی بر تقاضا را دیزاین و ازمایش خواهد کرد تا برای تخم های بذری و مواد کیمیاوی زراعتی سیستم های تهیه و توزیع عوامل تولید زراعتی که بر مارکیت استوار باشند بوجود آورد – این نیز شامل تطبیقات تکنالوژی ارتباطی بین المللی در عرصه ترویج زراعت و کنترول کیفیت مواد کیمیاوی زراعتی خواهد بود. پایداری این اقدامات توسط برنامه های ارتقأی ظرفیت که مستخدمین ملکی، دهاقین و تجاران را دربر میگیرند، کمک خواهد شد.

بخش الف. تولید تخم گندم اصلاح شده: یک سیستم تولید و تصدیق دهی تخم بذری را ایجاد نموده که از نظر تجارتی بادوام و از لحاذ تخنیکی مؤثر باشد تا سیستم کنونی از تولید تخم گندم اصلاح شده را که ناپایدار است بهتر سازد.

بخش فرعی الف 1 – انتخاب متنوع و تولید تخم مادری. مؤثریت انتخاب متنوع و تولید تخم مادری را در انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان(ARIA)  بیشتر سازد. پروژه  زمین فارمهای انستیتیوت تحقیقاتی زراعتی افغانستان را بهتر ساخته و برای انستیتیوت مذکور تعمیرات، وسایل فارم و دفتر، آموزش و کمک تخنیکی را فراهم خواهد ساخت. بخش فرعی الف 2. تولید تخم بنیادی و راجستر شده. مؤثریت تکثیر تخم مادری به تخم بنیادی و راجستر شده را در تصدی تخم اصلاح شده بذری (ISE) بیشتر سازد. پروژه در انکشاف زمین در فارمهای تصدی تخم اصلاح شده بذری کمک خواهد نمود، برای عملیات تصدی مذکور وسایل فارم و دفتر و همچنان آموزش و کمک تخنیکی  را فراهم میسازد. بخش فرعی الف 3. همآهنگ ساختن سکتور تخم بذری. با بورد ملی تخم بذری (NSB) کمک نموده تا صنعت تخم بذری را همآهنگ ساخته؛ و با مؤسسه ملی تخم بذری افغانستان در مصارف عملیاتی آن کمک نموده و نقش تسهیل کننده و همآهنگ کننده یی تصدی های خصوصی تخم بذری(PSEs)  آنرا بیشتر سازد.

بخش ب. شبکات قرانطین نباتی و کنترول کیفیت مواد کیمیاوی زراعتی. با ایجاد و تقویت نمودن ظرفیت اساسی و زیربنای فزیکی برای کنترول مواد کیمیاوی زراعتی و قرانطین نباتی مصؤنیت و اعتماد عوامل تولید زراعتی را بیشتر ساخته تا از بازاریابی آفت کش ها و کودهای کیمیاوی ممنوع الاستعمال، خطرناک، غیرمعیاری و غیرمطمین جلوگیری نموده و خطر دخول و انتشار آفات نباتی قرانطینی را در کشور کاهش دهد.  بخش فرعی ب 1. کنترول کیفیت مواد کیمیاوی زراعتی. ایجاد زیربنای فزیکی و ظرفیت تا قوانین مربوطه بشمول قانون آفت کُش ها را تطبیق نماید که شامل ذیل میباشد 1) راجستریشن، اداره آفت کُش ها، و دفتر کنترول کیفیت؛ 2) لابراتوارها و وسایل؛ 3) مرکز مدیریت تسمم آفت کش ها؛ 4) سیستم تفتیش کنترول کیفیت کود کیمیاوی. بخش فرعی ب 2. شبکه قرانطین نباتی. با ایجاد نمودن زیربنای فزیکی و ظرفیت از تطبیق قانون و مقررات قرانطین نباتی پشتیبانی نموده تا از دخول آفات و امراض نباتی قرانطینی حشرات خارجی جلوگیری نموده و با صادر نمودنِ سرتیفکیت های مناسب قرانطین/حفظ الصحه نباتی صادرات مواد نباتی را آسان سازد. فعالیت ها شامل ذیل میباشند: 1) سروی ملی آفات و امراض نباتی ناشی از حشرات و تحلیل خطر آفات نباتی؛ 2) ایجاد نمودن 13 ستیشن قرانطین نباتی و سهولت تشخیصوی آفات و امراض نباتی ناشی از حشرات؛ 3) تطبیق پلان مدیریت آفات نباتی.

بخش ج. سیستم های تهیه و توزیع عوامل تولیدی. این بخش سیستم های کنونی توزیع عوامل تولید زراعتی و انکشافات آزمایشی را تحلیل خواهد نمود تا دسترسی دهاقین را بیشتر سازد. براساس تحلیل ارقام دو سروی (سروی تولید نباتی به سطح مزرعه و سروی زنجیر ارزش عوامل تولید زراعتی) که درجریان مرحله آمادگی انجام داده شده اند، برای فعالیت های سرمایه گذاری در سیستم های توزیع یک پلان اقداماتی را تهیه و مورد آزمایش قرار خواهد داد.

بخش د. مدیریت و نظارت پروژه. تداوم و توسعه تیم کمکی مدیریت پروژه (IMST) که از قبل در وزارت زراعت آبیاری و مالداری وجود دارد و با وظایفِ نظارت و ارزیابی، سیستم مدیریت معلومات، تدارکات، مدیریت مالی، تطبیق چارچوب مدیریت محیط زیستی و اجتماعی و پلان مدیریت آفت کش ها مأمور شده است. تیم مذکور با انستیتیوت تحقیقات زراعتی افغانستان، تصدی تخم اصلاح شده بذری، بورد ملی تخم بذری، ریاست حفاظه و قرانطین نباتی، ریاست کنترول کیفیت غذا و عوامل تولید زراعتی (FQCAID)همکاری نموده و فعالیت های پروژه را در نهادهای مذکور تسهیل مینماید.