برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد-اف)

معرفی برنامه:

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات (کارد-اف) یکی از برنامه‌های اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در راستای رشد و توسعه سکتور زراعت و انکشاف دهات در کشور می‌باشد. هدف برنامه‌ کارد-اف ایجاد فرصت‌های کاری، عایداتی و تجارتی برای باشنده‌گان دهات از طریق طرح، تسهیل و تطبیق زنجیره‌های ارزشی زراعتی و اعمار زیربناها در ولایت‌های مورد نظر می‌باشد.

این برنامه کمک و همکاری‌های خویش را براساس نیازمندی‌های مردم دهات فراهم نموده و راه‌های موثری را برای بدیل معیشت و تجارت‌های مشروع و پایدار در سطح قریه‌ها می‌گشاید.

برنامه کارد-اف توسط اداره انکشاف بین‌المللی بریتانیا (DFID) واداره انکشاف بین‌المللی کشور دنمارک (DANIDA) تمویل و منحیث یک الگوی مشارکت بین‌الوزراتی، توسط یک کمیته متشکل از وزارت‌های زراعت، آبیاری و مالداری، احیا و انکشاف دهات، مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت مالیه رهبری می‌گردد.

ماموریت برنامه:

برنامه کارد-اف موظف است تا پروژه‌های زراعتی و انکشاف دهات که از پوتنسیل بالا برخوردار بوده و در رشد و توسعه اقتصادی افغانستان کمک می‌کنند را با روش‌های بسیار شفاف، مناسب و عادلانه و با توجه بر دستیابی به بهترین ارزش برای وجوه تمویل کننده‌ها شناسایی، طرح و تطبیق نماید.

اهداف برنامه:

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات اهداف ذیل را دنبال می‌نماید:

 • افزایش درآمد مشروع و ایجاد فرصت‌های کاری برای باشنده‌گان دهات
 • تشویق و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سکتور زراعت
 • تغییر زراعت سنتی به زراعت نوین تجارتی
 • تقویت زنجیره‌های ارزشی مشخص درافغانستان
 • ارتقای ظرفیت جوامع روستایی برای اتخاذ تکنالوژی و شیوه‌های جدید زراعتی و تعویض واردات
 • فراهم‌آوری تسهیلات برای انسجام، هماهنگی و موثریت بهتر وزارت خانه‌های مربوطه جهت حمایت از توسعه زراعت و انکشاف دهات

 

راهکار برنامه:

برنامه کارد-اف چالش‌ها و هم‌چنان پوتنسیل‌های موجود در زنجیره‌های ارزشی زراعتی را شناسایی نموده سپس بسته‌های انکشاف اقتصادی جامع و فراگیر را طرح و تطبیق می‌نماید. بسته‌های انکشاف اقتصادی یاد شده به منظور برجسته ساختن پوتنسیل‌های یاد شده و رفع چالش‌های مربوط به زنجیره‌های ارزشی زراعتی مشخصدر ولایت‌های مورد نظر طرح می‌گردند. کارد-اف بسته‌های انکشاف اقتصادی مذکور را با استفاده از شیوه‌های مشورتی و اشتراکی با دولت، نهادهای غیر دولتی، سکتور خصوصی و جوامع کشاورزی طرح و تطبیق می‌نماید.

زنجیره‌های ارزشی زراعتی:

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات کمک‌های خویش را از طریق تطبیق زنجیره‌های ارزشی زراعتی آتی ارایه می‌نماید.

زنجیره ارزشی مرغداری:

برنامه کارد-اف چندین پروژه را طرح و تطبیق نموده است که به طور خاص در امرانکشاف زنجیره ارزشی مرغداری کمک می‌نماید. پروژه‌های یاد شده شامل ایجاد تشبثات از قبیل: فارم‌های مرغداری (فابریکه تولید خوراکه مرغ، فارم‌های مرغ نسلی، چوچه کشی، فارم‌های تجارتی مرغ گوشتی، فارم‌های تجارتی مرغ‌ تخمی، فارم‌های کوچک مرغداری خانگی)، آموزش و ارتقای ظرفیت فارم‌داران و متشبثین و ارایه خدمات وترنری از طریق ایجاد کلینیک‌های تشخیصیه امراض مرغی می‌باشد. علاوه برآن، برنامه کارد-اف فارم‌داران و متشبثین را با ایجاد زمینه‌ها برای بازاریابی حمایت نموده و دولت افغانستان را در بخش پالیسی و استراتیژی‌های مربوط به مرغداری کمک می‌نماید.

زنجیره ارزشی سبزیجات:

برنامه کارد-اف انکشاف زنجیره ارزشی سبزیجات را از طریق معرفی و ترویج تکنالوژی سبزخانه‌ای که به نام زراعت محافظت شده نیز یاد می‌گردد حمایت می‌نماید. پروژه‌های ما در این بخش شامل اعمار سبزخانه‌های تجارتی از طریق فراهم نمودن کمک‌های بلاعوض به گونه سرمایه‌گذاری مشترک، آموزش شیوه‌های جدید زراعتی و ارتقای ظرفیت دهقانان و سرمایه‌گذاران، فراهم نمودن زمینه دسترسی دهقانان به تخم‌های اصلاح شده و سایر مواد اولیه با کیفیت، تشکیل انجمن‌های زارعین و تولید کننده‌گان سبزیجات سبزخانه‌ای و فراهم‌سازی زمینه‌های بازاریابی می‌گردد.

زنجیره ارزشی انگور:

حمایت‌های برنامه کارد-اف برای انکشاف زنجیره ارزشی انگور شامل چیله بندی تاکزارها که تاثیر قابل ملاحظه‌ای در بهبود کیفیت و کمیت انگور را دارد، آموزش باغداران در بخش مدیریت باغ‌ها و جمع‌آوری حاصلات،اعمار کشمش‌خانه‌ها، سازماندهی باغداران تحت انجمن‌ها و احداث فابریکه‌های پروسس انگور و کشمش می‌باشد.

زنجیره ارزشی لبنیات:

برنامه کارد-اف در انکشاف زنجیره ارزشی لبنیات از طریق حمایت بخش‌های مختلف این زنجیره کمک می‌کند. در سطح تولید برنامه کارد-اف تولید کننده‌های شیر را با فراهم نمودن برنامه‌های آموزشی، تولید علوفه جات و توزیع وسایل صحی شیر دوشی حمایت می‌کند.  این برنامه هم‌چنان مراکز جمع‌آوری شیر را اعمار می‌کند تا جمع‌آوری شیر و زنجیره عرضه را تقویت نماید. برنامه کارد-اف به همین ترتیب انجمن‌های تولیدی لبنیات را شکل داده و به منظور ایجاد بازار برای شیر تولید شده در محلات فابریکه‌های پروسس لبنیات را احداث می‌نماید. علاوه براین، از طریق ایجاد کلینیک‌های حیوانی خدمات وترنری را برای مولدین شیر ارایه می‌کند.

زنجیره ارزشی زنبورداری:

حمایت‌های برنامه کارد-اف برای انکشاف زنجیره ارزشی زنبورداری شامل ایجاد فارم‌های زنبورداری، ارتقای ظرفیت زنبورداران در بخش مدیریت فارم‌های زنبور، سازماندهی زنبورداران زیر چتر انجمن‌ها، ایجاد تشبثات پروسس عسل و فراهم‌آوری تسهیلات ارتباطی بازار برای افزایش فروش عسل می‌گردد.

زنجیره ارزشی پنبه:

برنامه کارد-اف پروژه‌های را برای انکشاف زنحیره ارزشی پنبه طرح و تطبیق می‌نماید که شامل حمایت زارعین پنبه از طریق توزیع تخم‌های اصلاح شده، کود کیمیاوی، وسایل زراعتی و ظرفیت‌سازی می‌گردد. به منظور بهبود جایگاه دهقانان، برنامه کارد-اف دهقانان را زیر چتر انجمن‌ها سازماندهی کرده وروابط‌شان را با پروسس کننده‌های محلی بر قرار می‌نماید. حمایت‌های برنامه کارد-اف هم‌چنان شامل احداث فابریکه‌های محلی پروسس به منظور ایجاد بازار برای زارعین پنبه می‌باشد. در سطح بازاریابی، کمک‌های برنامه کارد-اف به پروسس کننده‌ها شامل معیاری سازی تشبثات را در بر داشته و در قدم بعدی بر قراری ارتباط تشبثات یاد شده با بازارهای ملی و منطقوی را شامل می‌گردد.

زنجیره ارزشی انار:

پروژه‌های برنامه کارد-اف برای انکشاف زنجیره ارزشی انار شامل تهیه بسته‌های کمکی، ارتقای ظرفیت دهقانان، ارایه کمک‌های تخنیکی،خدمات توسعوی و ترویج زراعتی، ساخت فابریکه پروسس انار، آموزشی دهقانان و متشبثین، تاسیس اتحادیه‌های دهقانان و تقویت رابطه دهقانان با بازار و فراهم نمودن خدمات بازاریابی.

زنجیره ارزشی زعفران:

پروژه برنامه کارد-اف برای انکشاف زنجیره ارزشی زعفران که ولایت هرات طرح و تطبیق می‌گردد بالای دو بخش عمده تمرکز می‌نماید. در سطح مزرعه کمک‌های برنامه کارد-اف شامل توزیع بسته های کمکی برای دهقانان، توزیع وسایل جمع‌آوری حاصلات زعفران برای خانم‌های روستایی، برنامه‌های‌ آموزشی برای ارتقای ظرفیت‌ دهقانان ذکور می‌باشد. در سطح پروسس کننده‌ها بسته های کمکی برنامه کارد-اف برای پروسس کننده‌ها شامل ایجاد بخش‌های آزمایش، تبخیر و بسته‌بندی، فراهم نمودن زمینه دستیابی به تصدیق‌نامه‌های بین‌المللی، ایجاد لابراتوار کنترول و آزمایش کیفیت زعفران در ریاست زراعت ولایت هرات می‌باشد. علاوه برآن برنامه کارد-اف زمینه را برای سفرهای آموزشی برای دهقانان و متشبثین پیشتاز فراهم نموده و در بخش های تدویر جشنواره ترویج و بازاریابی زعفران و تشکیل اتحادیه زعفران نیز کمک می‌کند.

قابل یادآوری است که انکشاف زیربناهای روستایی یکی از اجزای اساسی برای تقویت برنامه کارد-اف در سطح کل بوده و برنامه کارد-اف هم‌چنان کانال‌ها و ذخایر آب و سرک‌ها را نیز اعمار و یا هم بازسازی می‌نماید.

ولایت‌های تحت پوشش برنامه:

برنامه رشد زراعت و انکشاف دهات، اکنون در ولایت‌های آتی فعالیت دارد:

 1. ننگرهار
 2. کنر
 3. لغمان
 4. خوست
 5. لوگر
 6. کابل
 7. پروان
 8. کاپیسا
 9. بلخ
 10. بدخشان
 11. تخار
 12. هرات
 13. هلمند
 14. کندهار

 

دست‌آوردها تاکنون:

برنامه کارد-اف از زمان تاسیس‌اش در سال ۲۰۰۹ الی مارچ سال   ۲۰۱۸ دارای دست‌آورد‌های ذیل می‌باشد:

 • ایجاد ۱۸۰۲۲ فرصت کاری برای باشنده‌گان دهات و افزایش درآمد خالص روستایی به ارزش ۱.۸۴ میلیارد افغانی.
 • جذب بیش از ۳.۲۱۱ میلیارد افغانی سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش زراعت.
 • آموزش ۲۱۳۳۴ دهقان در عرصه استفاده از روش‌های بهتر تولید سبزیجات، انگور، محصولات مرغداری، لبنی، عسل، پنبه و عرضه محصولات‌شان به بازارهای ملی و بین‌المللی.
 • اعمار۳ فابریکه تولید خوراکه مرغ در ولایت ننگرهار، بلخ و کابل با ظرفیت مجموعی تولید سالانه ۱۲۹۶۰۰ متریک تُن خوراکه مرغ.
 • اعمار ۱۴ باب فارم مرغ‌های نسلی در ولایت‌های ننگرهار، بلخ و هرات. این فارم‌ها تا کنون ۳.۷۵میلیون دانه تخم القاح شده را تولید و به بازار عرضه نموده‌اند.
 • اعمار ۱۱ باب فارم تجارتی مرغ‌های تخمی در ولایت‌های بلخ و هرات با ظرفیت مجموعی تولید سالانه بیش از ۲۱ میلیون دانه تخم مرغ.
 • اعمار و معیاری سازی ۳۱۲ باب فارم تجارتی مرغ‌های گوشتی در ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، هلمند، لغمان، کنر، کندهار، ننگرهار و تخار. این فارم‌ها تاکنون ۱۴۲۰۶ متریک تُن گوشت مرغ را تولید و به بازار عرضه کرده‌اند.
 • ساخت ۸ باب فارم چوچه کشی در ولایت‌های ننگرهار و هرات. این فارم‌ها تا کنون بیش از ۲.۴۷میلیون چوچه مرغ یکروزه را تولید و به بازار عرضه نموده‌اند.
 • تاسیس ۴۱۱۳ فارم کوچک مرغداری خانگی برای خانم‌ها در ولایت‌های بلخ، بدخشان، تخار، پروان، کاپیسا، ننگرهار، کندهار، خوست، لوگر، لغمان، کنرو هرات. این فارم‌ها تاکنون نزدیک به ۲۲.۱ میلیون دانه تخم مرغ را تولید و به بازار عرضه کرده‌اند.
 • ساخت ۱۰۳۰ باب سبزخانه تجارتی در ولایت‌های ننگرهار، بدخشان، پروان، کابل، کندهار، خوست، لغمان، کنر، تخار و هلمند. این سبزخانه‌ها تا‌کنون حدود ۴۵۶۶ متریک تُن سبزیجات سبزخانه‌یی را تولید و به بازار عرضه کرده‌اند.
 • چیله‌بندی ۱۰۸۱ جریب تاکستان و ساخت ۹۰ باب کشمش خانه در ولایت‌های پروان، کابل و کندهار. این کشمش خانه‌ها تاکنون ۱۲۳ متریک تُن کشمش را تولید کرده‌اند.
 • احداث یک باب فابریکه پروسس شیر و۷ مرکز دایمی جمع‌آوری شیر در ولایت‌های بلخ و هرات (با ظرفیت جمع‌آوری ۲۲ هزار لیتر شیر در روز). مراکز جمع‌آوری شیر متذکره تا کنون ۳.۸ میلیون لیتر شیر را جمع‌آوری نموده‌اند.
 • احداث ۱۲ باب فارم گاوداری در ولایت بلخ هر یک با مساحت ۱۷۰ مترمربع. فارم‌های متذکره در مجموع دارای ظرفیت پروش و نگهداری ۱۲۰ راس گاو شیری و تولید روزانه ۲۴۰۰ لیتر شیر می‌باشند.
 • تاسیس ۸۲۵ فارم زنبورداری در ولایت‌های هلمند، خوست و بدخشان. این فارم‌ها تاکنون ۱۸۱متریک تُن عسل را تولید و به بازارعرضه کرده‌اند.
 • ایجاد ۱ باب فابریکه پروسس و تولید روغن پنبه و۱ باب فابریکه پروسس و تولید روغن تصفیه شده پنبه در ولایت بلخ با ظرفیت‌های تولید روزانه به‌ترتیب ۲۰ تُن روغن پنبه و ۳۰ تُن روغن تصفیه شده پنبه. ایجاد ۱ باب فابریکه حلاجی و استحصال روغن پنبه با ظرفیت حلاجی ۱۲ متریک تُن پنبه و استحصال ۱.۲ متریک تُن روغن پنبه دانه در یک ساعت.
 • قیرریزی ۶.۱۴ کیلومتر سرک در ولسوالی بلخ ولایت بلخ. سرک متذکره چهار قریه ولسوالی بلخ را با هم وصل نموده و تسهیلات زیادی را برای مالداران در عرصه انتقال شیر به مراکز جمع‌آوری آن، به‌وجود آورده است.
 • اعمار۸ کانال و ۳ ذخیره آب در ولایت‌های ننگرهار و بدخشان. کانال‌ها و ذخایر متذکره می‌توانند۱۰۶۳۰ هکتار زمین زراعتی را در نواحی شرق و شمال افغانستان آبیاری نمایند.