پروژه حمایت از زراعت و انکشاف دهات (SARD)

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پروژه حمایت از زراعت و انکشاف دهات (SARD)

معرفی
 پروژه کمک تخنیکی و «حمایت از زراعت و انکشاف دهات (SARD)» با هدف بهبود مصونیت غذایی در زمینه تولید محصولات زراعتی و بهبود مارکیت در دو ولسوالی  کرخ و زنده‌جان ولایت هرات.
این پروژه برنامه اولویت ملی دولت افغانستان (NPP-2) 2016-2025 را درانکشاف زراعت  جامع کمک نموده که در تقویت تولیدات زراعتی و انکشاف دهات با تاکید ویژه بر تشدید و تنوع محصول پایدار برای بهبود حاصل دهی وهم‌چنان تنوع زراعتی با تاکید بر حاصل‌دهی مالداری، گیاهان و جانوران آبزی و مدیریت پایدار جنگل.

این پروژه انتظار دارد تا بتواند مدل ترویجی را در مورد چگونگی  این‌که چطور دولت می‌تواند تسهیلات و هماهنگی را جهت پشتیبانی مورد نیاز خانواده‌های آسیب‌پذیر و غیرمصون غذایی از طریق نهادهای غیرمتمرکز، همراه با روش‌های مدل‌های دیگر در حمایت از توسعه و اجرای چارچوب ملی NPP-2 تطبیق نماید.


پروژه SARD یک برنامه چهار ساله است که توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (MAIL)  تطبیق می‌شود. وجوه مالی آن توسط وزارت امور خارجه ایتالیا و کمک تخنیکی سازمان غذا و زراعت ملل متحد (UNFAO) تامین می‌شود. مجموع بودجه به یورو 2،500،000  است که در دو قسط پرداخت می‌شود.

مرحله اول آن در دو ولسوالی (کرخ و زنده‌جان ) ولایت هرات از آپریل 2015 تا دسامبر سال 2017  قابل تطبیق است و مرحله دوم آن به دو ولسوالی دیگر غوریان و گذره ولایت هرات نیز گسترش می‌یابد.

 

هدف کلی پروژه

 هدف کلی پروژه بهبود شرایط زندگی جوامع روستایی از طریق تطبیق یک استراتژی جدید جهت توسعه و انکشاف زراعت معیشتی و تولیدات زراعتی به مقیاس و اندازه‌های  کوچک.
اهداف مشخص پروژه بهبود و انکشاف تولید و حاصل‌خیزی دهقانان کوچک و دهقانان کوچک تولیده کننده در دو ولسوالی ولایت هرات از طریق خدمات زراعتی و عوامل تولید با استفاده از میکانیزم ترویجی.

نتایج متوقع پروژه

 

نتیجه 1: تولید و حاصل‌خیزی زراعتی گروپ‌های مورد هدف (دهقانان کوچک و مولدین کوچک زراعتی افزایش یافته) و سیتم مارکیت بهبود یافته در دو ولسوالی تقویت بخشیده شد.

نتیجه 2:  ظرفتیت نهادهای محلی درق سمت تنیظم و ایجاد گروپ‌های تحت پوشش پروژه و شیوه بهره‌برداری از پروژه بهبود یافته است.

نتیجه 3:  یونت مدیریت به سطح مرکز وزارت و دفاتر ولاییتی جهت تطبیق مدل پروژه ایجاد گردید.

 

دست‌آوردها وپیشرفت پروژه

به سطح دولت مرکزی یک تیم هماهنگی پروژه در ریاست عمومی ترویج ایجاد گردیده که فعالیت‌های تطبیق شده پروژه را با وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، وزارت احیا و انکشاف دهات، سازمان‌های غیر دولتی برعلاوه نماینده‌گان سازمان‌های محلی هماهنگ می‌نماید.

پروژه حمایت از زراعت وانکشاف دهات(SARD) می‌تواند یک مدل خوب ترویجی پروژه باشد که جهت خدمات ترویجی بودجه آن از طریق دولت به مصرف می‌رسد و یک مقدار بودجه آن برای ارایه خدمات تخنیکی به اف-ای-او تخصيص داده شده است.

در نتیجه تطبیق این پروژه یک میکانیزم را برای ریاست عمومی ترویج و انکشاف زراعت معرفی نموده تا وزارت زراعت را حمایت و در قسمت بسیج کردن همچو شیوه‌های خدمات زراعتی که مصرف بودجه آن از طریق دولت بوده کمک نماید. این خود یک طرح مورد قبول و پذیرفتته برای جوانب ذیدخل پروژه بوده و برای وزارت زراعت هم منحیث یک فرهنگ خوب  زراعتی باشد.

 این پروژه یک سرشماری خانه به خانه و سروی ابتدایی را در ولسوالی‌های  کرخ و زنده‌جان ولایت هرات انجام داده است که در آن 25696 خانواده که از 151640 نفر تشکیل شده‌اند، سروی کرد که در نتیجه پروژه و وزارت زراعت را برای برنامه‌ریزی‌، هماهنگی، تطبیق و رساندن خدمات به اساس ضرورت برای دهقانان، هم‌چنان برعلاوه در مرحله اول پروژه به طور مجموعی 402 گروپ دهقانی ذیعلاقه را تشکیل نمودند که در حدود 202 گروپ بیشتر از پلان گروپ‌های دهقانی را ایجاد نمودند.

 

رشد ظرفیت نهادها:

پروژه برنامه‌های مختلف آموزش مربیون را به شکل تخصصی نظربه ضرورت گروپ‌های دهقانی تهیه نموده و در نتیجه بلند رفتن ظرفیت دهقانان، ایشان را در قسمت تولیدات زراعتی، پروسس، بازاریابی و ارزش افزایی کمک نمود. در مجموع 20 برنامه آموزش مربیون تدویرگردید که در آن 940 نفر مستفید شدند. برنامه‌های آموزشی نه ‌تنها تولیدات دهقانان را ازدیاد بخشید، بلکه شرایط را برای اتصال تولیدات شان به مارکیت همکاری نمود و هم‌چنان با شبکه‌های گروپ‌های دهقانی جهت آگاهی و تبادل افکار و هم‌چنان با تولید کننده‌گان تخم و تهیه کننده‌گان عوامل تولید نیز روابط ایجاد نمودند.

 

در مرحله اول پروژه، ۲۸ مکتب مزرعه دهقان ایجاد شد، در نتیجه این فعالیت تولیدات‌شان ازدیاد بخشیده شد؛ به‌خصوص در قسمت تولید زعفران وتولید گندم. در پهلوی آن پروژه توجه خاص در قسمت تقویت بخشیدن خانم‌ها نمود و به طور موفقانه زنان زراعت‌پیشه و کارمندان ترویجی خانم‌ها را در تطبیق پروژه داخل نمودند که به طور موثر با پروژه همکاری داشتند.

 

در بخش ارایه منابع، این پروژه 180 مترک تن پیازعفران را به 898 دهقان، 120 مترک تن کود و تخم گندم را برای 4800 دهقان، 368 جریب باغ پسته، 100 جریب باغ انجیر در ولسوالی زنده‌جان تاسیس گردید، دو انجمن زعفران تشکیل و علاوه‌بر آن در حدود 200 بسته سامان‌آلات پروسس شیر، 100 بسته کندو عسل،، 4 مرکز پروسس سبزیجات برای 120 خانم، 100 گلخانه کوچک و دستگاه چاپ موم خریداری شده است.

 

علاوه براین، پروژه پروفایل ولسوالی‌های کرخ و زنده‌جان را تهیه نمود، معلومات به دست آمده از ولسوالی‌های تحت پوشش پروژه در سیستم معلومات وزارت زراعت جا داده شد. پروفایل ولسوالی ست مکمل معلومات است که شامل نفوس ولسوالی، اندازه زمین، دسترسی به زمین، برعلاوه تعداد گروپ‌های دهقانان ذیعلاقه، نباتات عمده و حیوانات، زنجیره ارزش بالقوه و معیشت‌های عمده در هر ولسوالی که در نتیجه این پروفایل پروژه وزارت زراعت، آبیاری و مالداری را در قسمت ساختن پالسی‌ها، پلان‌های آینده و دیزاین پروگرام‌های جدید کمک می‌نماید.  

 

به طور کل، این پروژه موفق شد تا نتایج را مطابق سند پروژه به‌دست آورد. پروژه هم‌چنان در قسمت تولید غذا و بهبود مارکیت همکاری نمود و برحسب تمرین‌های خوب زراعتی و انکشاف تولید زراعت باعث بلند رفتن ظرفیت کارمندان ترویج و دهقانان گردید و تولیدات زراعتی  تجارتی را برای معیشت‌های آسیب‌پذیر و دهقانان توسعه بخشید.

 

مجموعه بودجه

مرحله اول: 1250000 یورو( آپریل 2015 الی دسامبر2017

مرحله دوم :1155305 یورو

مجموعه بودجه: 2500000 یورو