زیر ساخت‌های کانال عمومی ننگرهار (NVDA)

معرفی پروژه

در شروع سال 2008 میلادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از مقامات بانک انکشاف آسیایی درخواست نمود تا جهت بازسازی و توسعه سیستم آبیاری و استفاده بهتر از منابع آب، پروژه جدید را رویدست گیرند که در نتیجه پروژهیی بنام سرمایهگذاری بر پروگرام توسعه منابع آب Water Resource Development Investment Program  (WRDIP)  ایجاد گردید.

در این پروگرام توقع میرفت که از طریق توسعه و انکشاف مدیریت منابع آب توسط انکشاف زیربناها آب و ارتقای ظرفیت کاری میتواند تولیدات زراعتی را بالا ببرد. این پروگرام دارای چهار بخش ذیل می‌باشد.

1– توسعه حوضه آبی شمال

2 – اصلاح سیستم آبیاری کانال ننگرهار

3 – اداره سیلاب‌ها (مهار کردن سیلاب‌ها)

4 – پروگرام‌های سرمایه‌گذاری و انکشافی

پروژه زیرساخت‌های کانال عمومی ننگرهار یکی از پروژه‌های آبیاری به‌شمار می‌رود. این پروژه یکی از بخش‌های سرمایه‌گذاری بر پروگرام توسعه منابع آبWater Resource Development Investment Program (WRDIP)   می‌باشد که توسط بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد.  این پروژه آبیاری توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری (MAIL) با بودجه اختصاصی 25 میلیون دالر و ( بودجه اضافی 6.49 ملیون دالر) تطبیق می‌گردد. تطبیق این پروژه حدود 25،000 هکتار زمین آبیاری می‌گردد که توسط اتحاد جماهیر شوری سابق در ولایت ننگرهار اعمار گردیده بود. پروژه هذا فقط برای احیا و بازسازی سیستم آبیاری این زمین‌های زراعتی خصوصی و دولتی بوده و این پروژه برای تقویت مالی، ارتقای سیستم آبیاری موجوده و توسعه زیر ساخت‌های آبیاری و منابع آب طرحه گردیده است.
دیدگاه: بازسازی سیستم آبیاری، ارتقای ظرفیت همه جناح‌های ذیدخل و تنظیم آب در مزرعه باعث بالا بردن محصولات زراعتی بوده که هدف اصلی این سرمایه‌گذاری را تصدیق می‌نماید. 
ماموریت: نتیجه متوقعه پروژه زیر ساخت‌های کانال ننگرهار بهبود منابع آب توسط احیا و بازسازی سیستم آبیاری 

اهداف کلیدی پروژه:

 • تمویل هزینه‌های مالی برای بازسازی و اصلاح سیستم فعلی آبیاری و نیز توسعه و بهبود بخشیدن به منابع آب وزیر ساخت‌های آن
 • بازسازی و اصلاح کانال عمومی ومجموع کانال‌های درجه دوم و سوم در ولایت ننگرهار
 • حمایت زنان در زمینه ایجاد ساختمان‌های دسترسی آب در محوطه کانال ننگرهار
 • احیا وایجاد انجمن‌های آبیاری جهت تنظیم و تقسیمات آب در زمین‌های شخصی و دولتی کانال توسط ارتقای ظرفیت برای این انجمن‌ها و دهقانان
 • خریداری بعضی ماشین‌آلات برای ریاست کانال ننگرهار
 • ارتقای ظرفیت کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل
 •  

دست‌آوردهای عمده سال 1391 - 1396

ترتیب یک پلان اقتصادی جهت واگذاری امورات ریاست کانال عمومی ننگرهار به سکتور خصوصی

 

شماره

دست‌آوردها

تعداد/ واحد

1

پاک کاری کانال عمومی

71 کیلو متر

۲

تعویض دروازه‌های تنظیم کننده آب

514

۳

ترمیم سیفون‌ها و تحکیمات آن

16  باب

4

ترمیم دیوارهای محافظتی

 

5

کانکریت کاری و سنگ کاری کانال در بعضی موارد

100,000 متر مکعب

6

ترمیم پل‌های پیاده‌رو و موتررو

13  باب

7

ترمیم وسایل اندازه‌گیری آب

5

8

باز سازی سرک‌های کنار کانال

110 کیلومتر

9

ترمیم دهانه‌های کانال‌های درجه دوم وسوم‌

824 باب

10

ترمیم تقسیم کننده آب‌های کانال درجه دوم و سوم

14 باب

11

اعمار مناطق مناسب دسترسی زنان به آب

267

12

اعمار مناطق دسترسی مواشی به آب

16

13

ترمیم تعمیرات پمپ استیشن‌ها

2 باب

14

ترمیم واترپمپ‌ها

2 باب

15

احیای سیستم پایپ‌ها

621 متر

16

طرح اساسنامه انجمن‌های آبیاری جهت تنظیم بهتر آب

1 باب

17

تاسیس، ثبت و راجستر انجمن‌های آبیاری در ولایت ننگرهار

28 انجمن

18

ترتیب کردن بزنس پلان و شرکت‌سازی ریاست کانال ننگرهار جهت واگذاری امورات ریاست کانال عمومی ننگرهار به سکتور خصوصی

1  باب

19

کورس‌های آموزشی در داخل کشور برای کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل

9 تریننگ

20

کورس‌های آموزشی در خارج از کشور برای کارمندان عمومی کانال ننگرهار و ادارات ذیدخل

9 تریننگ

21

خریداری ماشین‌آلات برای حفظ و مراقبت کانال ننگرهار

6  عراده

 

پلان سال 1397

 1. سروی و ‌‌دیزاین 5 ساختمان پروژه  NCB- 046
 2. پروسه تدارکات پروژه  NCB- 046
 3. تطبیق نمودن 5 ساختمان پروژه  NCB- 046 که عبارت‌اند از ترمیم سیفون، کارهای باقی مانده در مسیر عمومی کانال ننگرهار، ترمیم کانال‌های درجه دوم نمبر 29 و 31 و ترمیم سرک خدماتی و دیوار استنادی کانال نمبر 30 و ترمیم تپه خاکی در ساحه چاروازی
 4. استخدام یک نهاد (NGO) برای ایجاد وبلند بردن ظرفیت انجمن‌های آبیاری و فعالیت‌ها تنظیم آب در مزرعه در ولایات ننگرهار و بلخ
 5. ارتقای ظرفیت 28  انجمن آبیاری در مسیر کانال ننگرهار توسط NGO  به شمول قرار دادهای اجتماعی کارهای ساختمانی در کانال‌های درجه دو
 6. تاسیس، ثبت، راجستر و ارتقای ظرفیت 45 انجمن آبیاری توسط NGO  به شمول قراردادهای اجتماعی کارهای ساختمانی در کانال‌های درجه دو ولایت بلخ      
 7. سروی، ‌‌دیزاین، پروسه تدارکات، انتقال، کارهای ساختمانی و نصب کردن سیستم سولرپنل در دو واتر پمپ کانال ننگرهار
 8. خریداری ماشین‌آلات برای حفظ و مراقبت کانال
 9. ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست کانال و ادارات ذیدخل