پروژه زیربنای مارکیت زراعت (AMIP)

معرفی:

تمویل کننده: بانک انکشاف آسیایی (ADB)

مدت زمان:  ۲۰۰۹-۲۰۱۸    

بودجه:   ۴۱ ملیون دالر امریکایی

هدف نهایی پروژه: انکشاف زیربنای مارکیت در سکتور زراعت

محصول پروژه: احداث زیربناهای موثر برای پروسس تولیدات مالداری و باغداری

 

اهداف پروژه:

 1. ایجاد زیربناهای عصری در بخش مسلخ‌ها
 2. ایجاد زیربناهای کوچک پروسس و بسته‌بندی محصولات باغداری
 3. حمایت تخنیکی به منظور بهبود معیارها و لوایح تصدیق برای محصولات زراعتی

 

پروژه زیربنای مارکیت زراعت به منظور کاهش مشکلات ارزش‌ افزایی تولیدات زراعتی، بهبود کیفیت تولیدات، ساخت زیربناها و انکشاف مارکیت زراعتی سرمایه‌گذای نموده است. این پروژه در بخش‌های مارکیت محصولات مالداری و باغداری سرمایه‌گذاری نموده است. تسهیلات فراهم شده توسط این پروژه در جهت تجارتی ساختن محصولات باغداری و مالداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. کوپراتیف‌ها و شرکت‌های خصوصی منتخب، حمایت‌های لازم تخنیکی را در مورد عملیات، مدیریت و نهوه استفاده از تکنالوژی پروسس و بسته‌بندی محصولات باغداری، بعد از رفع حاصل و مهارت‌های بازاریابی را از طریق این پروژه بدست می‌آورند.

 

در بخش باغداری، این پروژه ۱۹ باب مرکز جمع‌آوری و بسته‌بندی محصولات زراعتی (FLCC) را در هفت زون زراعتی کشور و نزدیک به ساحات تولیدی اعمار نموده است. در بخش انکشاف و ساخت زیربنای مارکیت مالداری، به تعداد پنج باب مسلخ عصری را چهار ولایت (دوباب در کابل، یک باب در هرات، یک باب در بلخ و یک باب در کندز) اعمار می‌نماید. هم‌چنان فراهم نمودن کمک تخنیکی به ادارات ذیربط در مورد بهبود استندردها و لوایح تصدیق، انکشاف اصول و مقررات قابل قبول جهانی که غرض رشد تجارت محصولات باغداری لازمی می‌باشد، از دیگر فعالیت‌هایی است که در آن بخش سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

 

بخش‌های عمده:

 1. مسلخ‌ها

هم اکنون پنج باب مسلخ عصری در چهار ولایت کشور در حال اعمار می‌باشند که دو باب آن در کابل، یک باب در بلخ، یک باب در کندز و یک باب دیگر در هرات موقعیت دارند. ساختمان هر مسلخ ظرفیت نگهداری حیوانات را قبل از ذبح، تنظیم و مدیریت مواد اضافی از قبیل روده، پوست، کله و پاچه  و کثافات تولید شده را دارا می‌باشند.

ساحات اعمار مسلخ‌ها پس از بررسی دقیق و در روشنایی با نتایج سروی اجرا شده منتخب شده‌ است. در حین سروی، معیارهای از قبیل تولید مواشی و تقاضای مارکیت، فکتورهای تخنیکی شامل شاخص‌های محیط زیستی و موجودیت زمین، پایداری مالی و اقتصادی و ثبات عملیاتی و نهادی در نظر گرفته شده است.

مسلخ‌های یاد شده به شکل Modular بالای زمین دولتی و یا زمین‌هایی که ملکیت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می‌باشد، اعمار می‌گردند. مسولیت مدیرت عملیاتی آن را بخش خصوصی از طریق پروسه قانون مشارکت عامه و خصوصی (Public-Private-Partnership) به عهده خواهد گرفت. ظرفیت هر مسلخ در یک شفت کاری ذبح و پروسس ۵۰۰ راس بز و گوسفند و ۱۰۰ رأس گاو می‌باشد. اعمار و فعال‌سازی مسلخ‌ها باعث بهبود کیفیت محصولات گوشتی، توسعه کاروبار و ارزش افزایی محصولات اضافی مسلخ‌ها می‌گردد. هر مسلخ مساحت ۲۵ جریب (۵۰ هزار متر مربع) زمین را احتوا کرده و دارای تسهیلات عمده ذیل می‌باشد:

 

 • ساحه تفتیش حیوانات قبل از ذبح نمودن
 • ساحه نگهداری حیوانات قبل از ذبح نمودن
 • خط پروسس جداگانه برای بز، گوسفند و گاوها
 • ساحه مشخص برای نگهداری محصولات اضافی مانند روده و پوست
 • سرد خانه‌های بزرگ غرض نگهداری گوشت و محصولات فرعی آن
 • لابراتوار تست گوشت، ساحه قرنطین و داش (انسینیراتور)
 • تعمیر اداری با تسهیلات لازم غرض مدیریت امور مسلخ‌ها و تمام ضروریات لازم برای کارکنان
 • موتر یخچال‌دار و انتقال مواشی
 • سرک و پارک وسایط، تسهیلات تصفیه آب ناپاک، جنراتور و اطاق کمک‌های اولیه
 • ساحه سبز و سولر واتر هیتر

 

 1. مراکز جمعآوری و بسته‌بندی محصولات باغداری (FLCC)

در حدود ۱۹ مرکز کوچک جمع‌آوری و پروسس محصولات باغداری تحت پروژه زیربنای مارکیت زراعت در هفت زون زراعتی کشور شامل ولایات کابل، کندهار، هرات، ننگرهار، بلخ، کندز و پکتیا احداث گردیده است. مراکز فوق سه نوع اند، نوع «الف»، نوع «ب» و نوع «ج» که نوع «الف» و نوع «ب»، هر یک در مساحت ۱۵۰۰ متر مربع به‌طور اساسی و پخته در نزدیک محلات تولیدی محصولات باغداری و بالای زمین دولتی و یا زمین وزارت زراعت اعمار گردیده است. مراکز فوق دارای تسهیلات ذیل می‌باشد:

 

 • ساحه بسته‌بندی: محل عملیات‌های شستشو، خشک نمودن، درجه‌بندی و بسته‌بندی محصولات باغداری مطابق به معیارهای ملی و بین‌المللی، و حفظ الصحه محیطی با ظرفیت تخمینی پروسس هفت متریک تن میوه و سبزی در روز
 • خشک کننده‌های آفتابی: برای خشک نمودن محصولات باغداری (میوه تازه) توسط انرژی آفتاب به‌طور صحی با ظرفیت خشک نمودن ۰.۲۵ تن در هر سه روز
 • ذخیره گاه‌های کوچک: محل ذخیره‌سازی محصولات بعد از پروسس و بسته‌بندی و عرضه آن به مارکیت با ظرفیت تخمینی ۱۵ متریک تن
 • سایر تسهیلات: دفتر اداری، اطاق محافظین، ذخیره آب، چاه فاضلاب و سیستم تصفیه آب ناپاک، سیستم تولید و ذخیره برق آفتابی و جنراتور

 

با ایجاد مراکز فوق تغییر قابل ملاحظه‌ای جهت معیاری ساختن پروسس و بسته‌بندی محصولات باغداری در کشور رونما گردیده و منجر به کاهش ضایعات بعد از رفع حاصل و رشد اقتصادی تولید کننده‌گان محصولات باغداری می‌گردد. هم‌چنان ایجاد مراکز فوق باعث رشد صادارات محصولات باغداری می‌گردد.

مراکز نام‌برده توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بالای زمین‌های مربوط این وزارت ساخته شده‌اند. مدیریت ۷ باب از مراکز فوق را کوپراتیف‌های باغداری و ۱۲ باب دیگر را یک شرکت خصوصی بعهده دارند.

 

 1. ساخت استندردها و لوایح تصدیق برای محصولات زراعتی

 

در این بخش برای ۹ محصول زراعتی در مطابقت با (Codex Alimentarius) استندرد ساخته شده است. این اقدام زمینه صدور تصدیق کیفیت محصولات باغداری را به مارکیت‌های داخلی و خارجی فراهم خواهد نمود. بدین ملحوظ، حمایت‌های تخنیکی در موارد ذیل فراهم شده است:

 

 • انکشاف اصول و مقررات مطابق با قوانین حفظ‌الصحه حیوانی، نباتی و انسانی (WTO SPS Agreement)
 • حمایت تخنیکی به منظور انکشاف استندردها و لوایح محصولات باغداری در مطابقت با Codex Alimentarius
 • آموزش‌های لازم غرض تسهیل‌سازی اخذ عضویت سازمان جهانی تجارت.

 

تحت این بخش برای ۹ محصول ذیل استندرد کیفیت ساخته شده که مورد تایید و تصدیق اداره ملی استندر افغانستان (ANSA) قرارگرفته است:

 1. انار
 2. پسته
 3. بادام ناپوست
 4. بادام پوست شده
 5. زردآلو
 6. زردآلوی خشک
 7. گوشت بریده کلان
 8. گوشت بریده خرد
 9. استندرد محصول حلال

استندردهای ساخته شده برای محصولات فوق توسط کمیته تخنیکی (ANSA) بررسی و سپس به دادگاه عالی فرستاده شده است. بعد از بررسی آن اداره، تمامی استندردهای فوق به‌عنوان استندردهای ملی شناخته و ثبت گردید.