برنامۀ تنظیم آب در مزرعه (OFWM)

معرفی مختصر پروژه تنظیم آب در مزرعه (OFWMP (:

یکی از پروژه‌های انکشافی  وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است که توسط صندوق بازسازی افغانستان از کمک‌های بلاعوض بانک جهانی تمویل می‌گردد.

این پروژه به تاریخ اول جون سال ۲۰۱۰ با بودجه کلی ۷۰ میلیون دالر امریکایی آغاز و الی ختم ماه دسامبر سال  ۲۰۱۹در پنج زون فعالیت می‌کند.

 ساحه فعالیت پروژه به اساس زون‌ها:

زون مرکز شامل کابل، پروان، کاپیسا، پنجشیر، لوگر، وردک، غزنی، پکتیکا و پکتیا

 زون شمال شامل سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان و بلخ

 زون غرب شامل هرات و  غور

 زون شرق شامل نورستان، لغمان، کنر و ننگرهار

 زون شمال‌غرب شامل بغلان، بامیان، تخار و کندز

 هدف عمومی پروژه مساعدت با دهقانان است تا با استفاده از تکنالوژی‌های موثر و شیوه‌های جدید از ضایعات آب جلوگیری نموده تا در محصولات زراعتی افزایش بیاید. از جمله اهداف عمده این پروژه ایجاد انجمن‌های آبیاری، بازسازی شبکه‌های آبیاری، اجرا و تطبیق قطعات نمایشی زراعتی، راه‌اندازی کورس‌های آموزشی کوتاه مدت، ورکشاپ‌ها، سیمینار‌ها جهت ارتقای ظرفیت در بخش آبیاری، تطبیق مدیریت و هماهنگی و نظارت از چگونگی تطبیق پروژه می‌باشد.

مرحله مقدماتی پروژه از اول جون ۲۰۱۰ الی  اپریل ۲۰۱۱ بودکه بعداً مرحله اجرایی پروژه از آپریل ۲۰۱۱ الی جون ۲۰۱۵  ادامه پیدا نمود. بودجه ابتدایی مالی پروژه ۴۱  میلیون دالر امریکایی بود اما پس از بازسازی و اصلاح پروژه وجه مالی آن ۲۵ میلیون دالر  تعیین گردید. از آنجایی که تطبیق پروژه نتایج قناعت بخش در پی داشت، بعدا به دلیل پروژه با وجه مالی ۴۵ میلیون دالر امریکایی تا ختم سال ۲۰۱۹ تمدید گردید.

اهداف پروژه:

هدف پروژه بلند بردن پیداوار زراعتی از طریق بلند بردن موثریت آبیاری و استفاده از آب  می‌باشد.

 

پروژه دارای چهار  بخش عمده می‌باشد:

۱_  باز سازی کانالهای آبیاری و مدیریت آن در پنج زون:

این بخش حمایت از ادامه بازسازی شبکه‌های آبیاری، تقویت نهاد‌های ذیربط و ایجادانجمن‌های آبیاری به شرح ذیل است:

الف:

 ایجادانجمن‌های  آبیاری و تقویت آن:  

این بخش توسط تیمی که در واحد مدیریت پروژه مستقر است مسوولیت اجرای سه فعالیت ذیل را دارد، اداره می‌شود.

  • ایجاد و تقویت انجمن‌های آبیاری
  • ساخت یک رهنمود  معیاری برای تاسیس انجمن آبیاری  
  • نظارت از اجراات انجمن‌های آبیار ی.

 ب:

اصلاح ساختارهای بنیادی موجود:

این بخش کارهای باقی‌مانده احیای مجدد پروژه‌های آبیاری موجود را حمایت مینماید.

۲بخش حمایت از افزایش تولید: این بخش متشکل از چهار فعالیت عمده جهت بلند بردن سطح تولیدات در فی واحد زمین توسط فعالیت‌های ذیلاً ذکر شده

الف . ترویج، انکشاف تسطیح زمین توسط ماشین لیزر.

ب . تدویر ورکشاپ‌های آموزشی جهت بلند بردن ظرفیت اعضای انجمن‌های آبیاری و دهقانان در بخش تخنیک‌های جدید اگرانومیکی، تنظیم همه‌جانبه آفات و مدیریت مزرعه که منتج به ازدیاد حاصلات زراعتی می‌شود.

ج .  ترویج و انتشار تکنالوجی‌های جدید از طریق احداث قطعات نمایشی آبیاری و مکاتب ساحوی مزرعه.

د .  ایجاد و تجهیز «مبایل، انترنیت» مرکز خدمات‌رسانی دهقانان غرض دسترسی دهقانان به خدمات مورد ضرورت به موقع.

 

 فعالیت‌های عمده این بخش که در ۲۳ ولسوالی کشور قرار ذیل ذکر گردیده است انجام می‌دهد.

الف :

 معرفی تکنالوژی جدید زراعتی  از طریق احداث قطعات نمایشی آبیاری، مکاتب مزرعه دهقانان، هموار کاری زمین زراعتی  و بهبود در موثریت سیستم آبیاری.

 ب :   تنظیم آب در مزرعه و حفاظت خاک زراعتی. سیستم تشديد برنج یا «System Of Rice Intensification »  آبياری جویچه‌یی، ملچ، کشت قطاری و آماده ساختن بستر نبات.

ج  :  سرمایه‌گذاری، حمایت از دهقانان و ارایه دهندگان خدمات خصوصی. این فعالیت ارایه خدمات تخنیکی را به دهقانان و ارایه دهندگان خدمات خصوصی، جهت ترویج خدمات ماشین هموارکاری زمین ( لیزلیول) و بهبود در موثریت سیستم آبیاری را در بر می‌گیرد.

 د : باسازی و تجهیز مراکز آموزشی و معلوماتی دهقانان به سطح ولسوالی‌ها و ظرفیت‌سازی کارمندان ترویج جهت ارایه خدمات به موقع زراعتی به دهقانان.

 ایجاد و تجهیز مرکز تلیفونی دهقانان به خاطر ارایه معلومات به موقع برای دهقانان توسط تلیفون دستی.

۳ -  تقویت نهادی و ظرفیتسازی کارمندان وزارت زراعت، آبیاری و مالداری:

 این بخش سه استقامت مهم کاری را دارا می‌باشد.

الفتقویت ریاست آبیاری

ب   : آماده‌سازی پیشنویس برای قانون آبیاری.

ج   :  آماده‌سازی مرحله۲ NIDP.

 

 ۴  : مدیریت پروژه ،هماهنگی، نظارت وارزیابی :

این بخش حمایت از مصارف افزایشی عملیاتی و مصارف کارمندان  پروژه و تدارکات (وسایط نقلیه) و تجهیزات اداری مربوط به امور پروژه دوام داده تا از مدیریت همه‌جانبه پروژه اطمینان حاصل شود.

خلص فعالیتهای پروژه:

ملاحظات

دستآوردها

پلان

تشریح فعالیت

شماره

 

530

475

ایجاد، ثبت و راجستر نمودن انجمن‌های آبیاری

1

 

174

210

تعداد شبکه‌های آبیاری تکمیل شده

2

شبکه‌های آبیاری متذکره به اساس پلان تکمیل و تسلیم خواهد شد

78

-

تعداد شبکه‌های آبیاری درحال اجرا

3

 

65,000

59,000

ساحه تحت پوشش (شبکه‌های آبیاری تکمیل شده و در حال اجرا (هکتار)

4

در جریان کار فزیکی شبکه‌های آبیاری به تعداد 16.315 نفر بحیث کارگر وظیفه اجرا نموده‌اند

16,315

-

  اشتغال‌زایی در جریان کار فزیکی شبکه‌های آبیاری

5

 

50,000

-

تعداد مستفید شونده‌گان از فعالیت‌های پروژه (فامیل)

6

قطعات نمایشی باقی مانده به اساس پلان ایجاد خواهد شد

45

50

تعداد قطعات نمایشی ایجاد شده

7

مکاتب باقی مانده به اساس پلان ایجاد خواهد شد

67

120

تعداد مکاتب دهقانان ایجاد شده

8

 

2,250

-

رقم زمین هموار شده توسط تکنالوجی لیزر لیول (جریب)

9

دهقانان و کارمندان ریاست‌های زراعت در آموزش‌ها و ورکشاپ‌های برگزارش شده پروژه تنظیم آب در مزرعه اشتراک نموده‌اند

34,932

-

تعداد آموزش داده شده‌ی  دهقانان و کارمندان ریاست‌های زراعت. (نفر)

10

ماشین‌های باقی‌مانده شامل پلان توزیع است

36

120

تعداد ماشین‌های لیزر توزیع شده

11

10-15٪

 

گسترش در ساحه زمین زراعتی بعد از تکمیل شبکه‌های ‌آبیاری

12

15-20 ٪

افزایش در حاصلات بعد از تکمیل شدن شبکه‌های  آبیاری

13

 

 

پلان ۱۳۹۷/۲۰۱۸:

ملاحضات

 هدف

تشریح فعالیت

شماره

پروژه تنظیم آب در مزرعه فعلاً در حال تطبیق 78 شبکه آبیاری است  که اکثر آنها تا ختم سال 2018 تکمیل و تسلیم خواهد شد

83

تکمیل نمودن شبکه‌های آبیاری در حال اجرا سال 1396 در 1397

1

اغاز کار فزیکی 20 شبکه آبیاری-

 کارسروی و دیزاین اکثر این پروژه‌ها در حال جریان است

20

اغاز کار فزیکی 20 شبکه آبیاری

2

 

10

ایجاد قطعات نمایشی

3

 

30

ایجاد مکاتب محلی دهقان

4

 

84

خریداری و توزیع 84 ماشین لیز برای هموار نمودن زمین

5

پروژه تنظیم آب در مزرعه به تعداد 6000 نفر دهقان را در سال 1397 در موارد مختلف آموزش خواهد داد

6,000  نفر

آموزش دادن 6000 تن از دهقانان

6