خلاصه‌ی پروژه کاهش‌دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم یا (CDRRP)

معرفی:

پروژه کاهش‌دهی خطرات ناشی از تغییر اقلیم یا CDRRP از طریق بودجه جهانی محیط زیست GEF و برنامه انکشافی ملل متحد UNDP تمویل و در چوکات وزارت زراعت،آبیاری و مالداری فعالیت می‌کند.

این پروژه در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۷ آغاز و الی ماه سپتامبر ۲۰۲۲  برای پنچ سال به صورت مشترک از سوی وزارت زراعت و برنامه انکشافی ملل متحد تطبیق می‌گردد.

هدف پروژه: هدف این پروژه بهبود آمادگی و توافق پذیری جوامع روستایی در برابر خطرات حوادث ناشی از تغیر اقلیم در ولایت جوزجان و ننگرهار می‌باشد.

بودجه عمومی پروژه: بودجه عمومی این پروژه به مقدار ۶.۶ میلیون دالر امریکایی می‌باشد.

 

دست‌آوردهای متوقعه:

- بلند بردن ظرفیت شوراهای قریه در برابر خطرات حوادث ناشی از تغییر اقلیم.

- تطبیق پروژه‌های زیر بنایی.

- بلند بردن ظرفیت زنان روستایی در قریه‌جات

- کاهش خطرات حوادث ناشی از تغیر اقلیم