پروژه حمایت از سازگاری با تغیر اقلیم (CCAP)

معرفی:

پروژه حمایت از سازگاری با تغیر اقلیم CCAP توسط بودجه جهانی محیط‌ زیست GEF و  برنامه انکشافی ملل متحد UNDP تمویل و در چوکات وزارت زراعت، آبیاری و مالداری فعالیت می‌کند.

این پروژه به تاریخ  ۲۰۱۴ آپریل آغاز گردیده و الی ۲۰۱۹ مارچ برای پنچ سال به صورت مشترک توسط وزارت زراعت و برنامه انکشافی ملل متحد تطبیق می‌گردد.

هدف پروژه: هدف این پروژه سازگاری باشندگان روستایی با اثرات ناگوار ناشی از تغیرات اقلیمی و ایجاد معیشت‌های بدیل برای آنها در چهار ولایت پنجشیر،بلخ، ارزگان و هرات  می‌باشد.

فعالیت‌های عمده:

فعالیت‌های این پروژه در سه بخش پلان‌گذاری ، ایجاد معیشت بدیل و پایدار، توسعه ساختمان‌های آبیاری و انجینیری در امر سازگاری با تغیرات اقلیمی و اثرات ناشی از آن می‌باشد.

فعالیت اول در بخش پلان‌گذاری: در بخش پلان‌گذاری تاثیرات ناشی از تغیر اقلیم و سازگاری با آن در پلان‌های انکشافی شوراهای ولسوالی‌ها و ولایات تحت پوشش ادغام می‌گردد برعلاوه تحت این فعالیت سناریوی تغیر اقلیم برای ۳۴ ولایت افغانستان تهیه می‌گردد.

فعالیت دوم در بخش بدیل معیشت: در بخش معیشت مردم با طرق جدید و موثرتر معیشت آشنا گردیده که نشان دهنده تغییر آقلیم می‌باشد، برعلاوه آموزش‌های منظم در بخش‌های مربوطه برای آنها تهیه می‌گردد.

فعالیت سوم در بخش ساختمانی: بخش سوم فعالیت این پروژه شامل ساختمان‌هایی می‌باشد که تاثیرات تغیرات اقلیمی را بالای بخش زراعت کمتر ساخته و آب بیشتر برای زراعت و برای آشامیدن مهیا می‌گردد. علاوه بر آن ساختمان‌های محافظوی از سیلاب و پدیده‌های ناگوار اقلیم مانند برف کوچ‌ها و غیره نیز در مناطق تحت پوشش این پروژه اعمار می‌گردد.

بودجه عمومی پروژه: ده میلیون و چهار صد هزار دالر امریکای می‌باشد.