خلاصه پروژه رشد زراعت و انکشاف روستایی (CBARD West and East)

معرفی

پروژه «رشد زراعت و انکشاف روستایی» با هدف عمده معرفی و تقویت زنجیره ارزشی محصولات ارزشمند زراعتی، دریافت مارکیت مناسب و نیز اعمار و بازسازی زیر ساختارهای زراعتی از جمله تسهیلات آبیاری و نگهداری محصولات زراعتی در ۱۷۰ قریه ولایات بادغیس، فراه و ننگرهار که دارای آمار بلند کشت و بهره‌برداری از مواد مخدر می‌باشد، با بودجه مجموعی ۴۶.۷ میلیون دالر الی اکتوبر ۲۰۲۰ فعالیت می‌نماید. این پروژه از جانب اداره امور بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده امریکا (INL) تمویل و از طریق پروگرام انکشافی ملل متحد (UNDP) توسط وزارت زراعت، آبیاری و مالداری دولت جمهوری اسلامی افغانستان تطبیق می‌گردد.

با توجه به هدف فوق، پروژه «رشد زراعت و انکشاف روستایی– زون غرب» در حدود چهل‌وشش هزار خانواده (به‌صورت تخمینی ۳۲۲۰۰۰ نفر) را تحت پوشش فعالیت‌های رشد محصولات زراعی ارزشمند و نهادینه ساختن جای‌گزین پایدار برای کشت غیرمشروع، قرار می‌دهد.    

پروژه «رشد زراعت و انکشاف روستایی – زون غرب» برعلاوه حمایت از دهقانان از طریق «مکاتب مزرعه دهقان»، زیر ساختارهای زراعتی چون پروژه‌های آبیاری و تسهیلات زراعتی موجود را نیز احیا، انکشاف و تقویت می‌بخشد.

این پروژه اقدام‌های عملی در راستای معرفی و تقویت روند ارزش افزایی از طریق کوپراتیف‌های زراعتی یا نهادهای سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط را با اعمار و یا احیای زیر بناهای کلیدی زراعتی چون سبز خانه‌ها یا «گرین هاوس‌ها»، ذخایر سرد خانه‌ای و دستگاه‌های بسته‌بندی و پروسس را روی دست می‌گیرد.

 

بازدهی‌های پروژه

  • بهبود در روند تولید، و بازاریابی محصولات ارزشمند زراعی؛ 
  • اعمار، انکشاف و تقویت زیر ساختارهای زراعتی چون پروژه‌های آبیاری و تسهیلات زراعتی؛

فعالیت‌های عمده پروژه

  • تشخیص قریه‌های مستفید شونده و محصولات ارزشمند زراعی (مرحله آغازین پروژه)؛
  • تهیه مناسب‌ترین گزینه مادل‌های تجارتی با در نظرداشت اصل اشتراک خانم‌ها و ارتباط قوی میان مزرعه و بازار برای محصولات ارزشمند زراعی؛
  • تهیه عوامل زراعتی ارزان با دستیابی سهل و تکنالوژی ساده با در نظر داشت اصل سازگاری با تغییر اقلیم؛
  • ایجاد سیستم نظارتی نمونه‌های زراعی محیط، تولید و محصول؛
  • ارزیابی و اولویت بندی زیر ساختارهای تجارتی زراعتی به همکاری باشندگان محل با در نظر داشت پلان‌های انکشافی ولسوالی؛
  • انسجام سهم‌گیری مردم در روند تطبیق پروژه‌ها جهت پایداری زیر بناهای تجارتی زراعتی؛
  • تطبیق پروژه‌های زیربنایی تجارتی زراعتی؛
  • تطبیق کمپاین‌های تبلیغاتی معیشت بدیل