برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه زراعت و بازارهای روستایی (EU - FARM)

جی آی زید (GIZ)

جی آی زید یکی از نهادهای انکشافی حکومت فدرال آلمان بوده و در بیشتر از 130 کشور جهان فعالیت دارد.

هدف این نهاد کمک به حکومت آلمان در قسمت رسیدن به اهداف همکاریهای انکشافی پایدار در سطح بین‌المللی می‌باشد. برعلاوه برنامه‌های انکشافی حکومت فدرال آلمان، جی آی زید هم‌چنان پروژه‌های حکومت‌ها، سازمان‌ها، نهاد‌ها و شرکت‌های بین‌المللی را در سراسر جهان تطبیق می‌نماید. تمرکز کاری جی آی زید بالای ظرفیت‌سازی، انرژی، مصونیت غذایی، جلوگیری از تغییر اقلیم، صحت، ساختار زیربناها، دموکراسی، امنیت، ایجاد صلح، تعلیم و تربیه، حفظ محیط زیست، حفظ منابع و حکومت‌داری خوب می‌باشد. جی آی زید فعالیت‌هایش را در افغانستان در سال ۲۰۰۲ آغاز نمود.

 

برنامه اتحادیه اروپا برای توسعه زراعت و بازارهای روستایی (EU - FARM)

پروژه فارم که توسط اتحادیه اروپا تمویل می‌گردد دارای سه بخش ذیل می‌باشد:

I.بهبود و توسعه سیستم خدمات ترویجی در سطح ملی

II.حمایـت از دهقانان به ویژه دهقانان اناث جهت تشخیص و رفع نیازمندی‌های زراعتی و تغذی آنها

III.تسریع استفاده از خدمات و عرضه عوامل تولید

 

اداره همکاری‌های انکشافی آلمان «جی آی زید» مسوول تطبیق بخش اول و سوم پروژه می‌باشد. بخش دوم پروژه توسط پروژه ملی باغداری و مالداری تطبیق می‌گردد.

فعالیت‌های عمده بخش اول پروژه:

  • بهبود و توسعه سیستم خدمات ترویجی در سطح ملی
  • ایجاد زیربنای سیستم جدید به شمول ظرزالعمل عملیاتی معیــاری.
  • حمایت از ایجاد موافقتنامه همکاری مشترک بین وزارت زراعت و وزارت انکشاف دهات.
  • تقویت سیستم مدیریت معلومات ترویج

 

ایجاد استراتیژی ارتباطات دو جانبه بین وزارت زراعت و وزارت انکشاف دهات با استفاده از مجراهای موجوده حکومت، وسایل ارتباطی دیجیتالی و شوراهای انکشافی اجتماعی

فعالیت‌های عمده بخش سوم پروژه:

  • ارتباط دهقانان با سایر فعالین زنجیره ارزش (پیدا کردن خلاها و تسریع استفاده از خدمات و مواد خام زراعتی)
  •  تحلیل دقیق بازار و درک بهتر نقش دهقانان، تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و تحقیق‌کنندگان در این سکتور.
  • همکاری با نهادها و ارگان‌هایی که در بخش تولید، توزیع و تمویل عوامل تولید فعالیت می‌کنند و یا علاقمندی فعالیت در این بخش را دارند.
  • تقویت زراعت تجارتی

ربط فعالیت به چهارچوب پروژه

 

توضیح فعالیت کمپوننت سوم

3b.C3 میسر ساختن دهقانان و گروپ دهقان (شامل کوپراتیف) همرا با ظرفیت‌ها که مصروف این فرصت‌های تجارت ( ترین کردن نمایندگان گروپ دهقان/کوپراتیف/ اجتماع.

تریننگ/ نمایشات که شامل مسله فنی در ارزش زنجیری انتخاب شده (زعفران و بادام) در منطقه شمال

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

اجرا کردن ورکشاپ ارتقای پلان زراعتی ولسوالی به سطح ولایت در مطقه شمال.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

تریننک دادن به کارمندان DAIL برای ارتقا پلان زراعتی ولسوالی- به سطح ولایت در مطقه شمال.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

ملاقات داخلی برای یادگیری (نمایشی) برای دهقانان در ارزش زنجیری انتخاب شده- در منطقه شمال.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقای ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

ملاقات بین‌المللی برای یادگیری به ارزش زنجیری انتخاب شده ( B2B برای بادام هنر پیشه در ترکیه) برای گروگذار درمنطقه شمال.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقای ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

پشتیبانی کردن نمایشگاهای زراعتی برای MAIL/PAIL در منطقه شمال.

 3f.C3  پشتیبانی کردن چهارچوب ارتقا برای دسترسی به مارکیت بین‌المللی و سکتورهای خصوصی توسط طراحی تنظیم و پروسیجر واردات حشره کشنده(شامل تصدیق و میکانیزم اشتباه نظری برای واردات حشرات کشنده و تجارت

تریننگ/ورکشاپ در ارزش زنجیری انتخاب شده به شرکای مرتبط به VC  در منطقه شمال.

 4c.C3 منتشر کردن معلومات برای دهقانان و سرمایه‌گذاران (تولیدات مربوط و غیرمربوط به مزرعه) به‌خاطر تکرار حکایت موفق

ورکشاپ در ارزش زنجیری انتخاب شده به شرکا مرتبط به VC بخاطر آگاهی دادن این‌ها در تمرینات بهتر و حکایات موفق در منطقه شمال.

 4c.C3 منتشر کردن معلومات برای دهقانان و سرمایه‌گذاران (تولیدات مربوط و غیر مربوط به مزرعه) بخاطر تکرار حکایت موفق

چاپ کردن معلومات ترویجی (توسعوی) در منطقه شمال.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

تریننگ فنی به شرکا سکتور خصوصی در منطقه شمال.

3b.C3 میسر ساختن دهقانان و گروپ دهقان (شامل کوپراتیف) همرا با ظرفیت‌ها که مصروف این فرصت‌های تجارت ( ترین کردن نمایندگان گروپ دهقان/کوپراتیف/ اجتماع.

تریننگ/ نمایشات که شامل مسله فنی در ارزش زنجیری انتخاب شده (زعفران و انگور) در منطقه غرب

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

ملاقات داخلی برای یادگیری (نمایشی) برای دهقانان غرب در ارزش زنجیری انتخاب شده- در منطقه غرب.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

ملاقات بین‌المللی برای یادگیری برا دهقانان غرب در ارزش زنجیری انتخاب شده در منطقه غرب.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

پشتیبانی کردن نمایشگاه‌های زراعتی برای MAIL/PAIL در منطقه غرب.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

اجرا کردن تریننگ به ارتقا پلان تجارتی همراه با سکتور خصوصی در منطفه غرب.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

اجرا کردن سفر آموختن به عرضه کنندگان عوامل تولیدی به منطقه غرب در کشور.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

اجرا کردن ورکشاپ ارتقا پلان زراعتی ولسوالی- به سطح ولایت در مناطق غرب.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

تریننک دادن به کارمندان DAIL برای ارتقا پلان زراعتی ولسوالی- به سطح ولایت در مناطق غرب.

 3f.C3  پشتیبانی کردن چهارچوب ارتقا برای دسترسی به مارکیت بین‌المللی و سکتور های خصوصی توسط طراحی تنظیم و پروسیجر واردات حشره کشنده(شامل تصدیق و میکانیزم اشتباه نظری برای واردات حشرات کشنده و تجارت

تریننگ در ارزش زنجیری انتخاب شده به شرکا انتخاب شده در مناطق غرب.

 3f.C3  پشتیبانی کردن چهارچوب ارتقا برای دسترسی به مارکیت بین‌المللی و سکتورهای خصوصی توسط طراحی تنظیم و پروسیجر واردات حشره کشنده(شامل تصدیق و میکانیزم اشتباه نظری برای واردات حشرات کشنده و تجارت

ورکشاپ در ارزش زنجیری انتخاب شده به شرکا مرتبط به VC بخاطر آگاهی دادن این‌ها درتمرینات بهتر و حکایات موفق در مناطق غرب.

 3f.C3  پشتیبانی کردن چهارچوب ارتقا برای دسترسی به مارکیت بین‌المللی و سکتور های خصوصی توسط طراحی تنظیم و پروسیجر واردات حشره کشنده(شامل تصدیق و میکانیزم اشتباه نظری برای واردات حشرات کشنده و تجارت

تریننګ/ورکشاپ در ارزش زنجیری انتخاب شده به شرکا مرتبط به VC  در مناطق غرب.

 4c.C3 منتشر کردن معلومات برای دهقانان و سرمایه گذاران (تولیدات مربوط و غیر مربوط به مزرعه) بخاطر تکرار حکایت موفق

چاپ کردن معلومات ترویجی (توسعوی) در منطقه غرب.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

تریننگ فنی به شرکا سکتور خصوصی در مناطق غرب.

3b.C3 میسر ساختن دهقانان و گروپ دهقان (شامل کوپراتیف) همرا با ظرفیت‌ها که مصروف این فرصت‌های تجارت ( ترین کردن نمایندگان گروپ دهقان/کوپراتیف/ اجتماع.

تریننگ‌های فنی غملی در (پیش و پس از حاصل، مدیریت کوپراتیف، سرمایه‌گذاری، وپلان تجارت) در ارزش زنجیری پیاز در منطقه شرق.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

تریننک دادن به کارمندان  PAIL برای ارتقا پلان زراعتی ولسوالی- به سطح ولسوالی (1 ورکشاپ) درولسوالی کامه ولایت ننگرهار.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

اجراکرن ملاقات برای یادگیری (نمایشی) در داخل کشور برای ارزش زنجیری انتخاب شده در منطقه شرق.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

پشتیبانی کردن نمایشگاهای زراعتی برای PAIL در منطقه شرق ولایت ننگرهار.

 3f.C3  پشتیبانی کردن چهارچوب ارتقا برای دسترسی به مارکیت بین‌المللی و سکتور های خصوصی توسط طراحی تنظیم و پروسیجر واردات حشره کشنده(شامل تصدیق و میکانیزم اشتباه نظری برای واردات حشرات کشنده و تجارت

تریننگ در ارزش زنجیری انتخاب شده به شرکا انتخاب شده در منطقه شرق.

 4c.C3 منتشر کردن معلومات برای دهقانان و سرمایه‌گذاران (تولیدات مربوط و غیر مربوط به مزرعه) بخاطر تکرار حکایت موفق

ورکشاپ در ارزش زنجیری انتخاب شده به شرکا مرتبط به VC بخاطر آگاهی دادن این‌ها درتمرینات بهتر و حکایات موفق در منطقه شرق.

 4c.C3 منتشر کردن معلومات برای دهقانان و سرمایه گذاران (تولیدات مربوط و غیر مربوط به مزرعه) بخاطر تکرار حکایت موفق

چاپ کردن معلومات ترویجی (توسعوی).

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

تریننگ فنی به شرکا سکتور خصوصی در منطقه شرق.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

اجرا کردن ورکشاپ ارتقا پلان زراعتی ولسوالی- به سطح ولایت در منطقه مرکز.

3b.C3 میسر ساختن دهقانان و گروپ دهقان (شامل کوپراتیف) همرا با ظرفیت‌ها که مصروف این فرصت‌های تجارت ( ترین کردن نمایندگان گروپ دهقان/کوپراتیف/ اجتماع.

تریننگ‌های فنی غملی در (پیش و پس از حاصل، مدیریت کوپراتیف، سرمایه‌گذاری، وپلان تجارت) درهر ارزش زنجیری در منطقه مرکز.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

ملاقات  یادگیری (نمایشی) داخل کشور برای دهقانان منطقه مرکزدر ارزش زنجیری انتخاب شده- در منطقه مرکز.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

ملاقات بین‌المللی برای دهقانان و تجاران منطقه مرکز در ارزش زنجیری انگور به شرکاهندوستان و ترکیه از منطقه مرکز.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب کردن B2B و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها.

پشتیبانی کردن از دهقانان، پروسس کنندگان و تجار در شمولیت نمایشگاها و تسهیل کردن وسیله ارتباط در منطقه مرکز.

 3f.C3  پشتیبانی کردن چهارچوب ارتقا برای دسترسی به مارکیت بین‌المللی و سکتور های خصوصی توسط طراحی تنظیم و پروسیجر واردات حشره کشنده(شامل تصدیق و میکانیزم اشتباه نظری برای واردات حشرات کشنده و تجارت

تریننگ در ارزش زنجیری انتخاب شده به شرکا انتخاب شده در منطقه غرب.

 4c.C3 منتشر کردن معلومات برای دهقانان و سرمایه‌گذاران (تولیدات مربوط و غیر مربوط به مزرعه) بخاطر تکرار حکایت موفق

چاپ کردن معلومات ترویجی (توسعوی) در منطقه مرکز.

3c.3C ترویج دادن به کاشتن زراعت تجارتی توسط تقویت دادن ارزش زنجیری، پشتیبانی کردن از سرمایه گزاری و بهم پیوستن برای تولیدات غیر مربوط به زراعت.

به عهده گرفتن احصایه و باز دید فنی از زیربنا سرد خانه موجود در افغانستان و شناخن سایت‌های پنهانی مربوط انواع تولید مانند بخش استراتیژی ملی سردخانه.

1b.C1 پشتیبانی کردن ازبرقرارکردن کمیته به سطح ولایتی برای تمام هماهنگی ملی از FARM شامل ارتباطات و جریان معلومات همرا با PSC

هدف این فعالیت این است که بطور چهارگانه دوم PC Meeting به تمام سطح ملی برای هماهنگی در منطقه جنوب.

2a.C1 مشوره دادن به MAIL و MRRD به سطح ملی و منطقوی در کامل ساختن مودل مشترک عرضه خدامات طبق تقاضا و از سطح پایین به بالا در هماهنگی با میساق شهروندی، و رول عاملین ذینفع به سطح ملی و منطقوی تعین کند (این فعالیت با هماهنگی کامل با جی آی زید اجرا خواهد شد بعد از این که پالیسی تحقیق و ترویج توسط وزارت زراعت منظورشود.) از طریق یک ورکشاپ به کامندان ریاست های زراعت در ولایات این پالیسی ترویج تشریح شود. 

زیر این فعالیت یک ورکشاپ اجرا شود به سطح منطقه جای که در حدود 40 PAIL کارمندان اشتراک کند در ممنطقه جنوب.

1b.C1 پشتیبانی کردن ازبرقرارکردن کمیته به سطح ولایتی برای تمام هماهنگی ملی از FARM شامل ارتباطات و جریان معلومات همرا با PSC

اجرا کردن ورکشاپ ارتقا پلان زراعتی ولسوالی- به سطح ولایت در منطقه جنوب.

2a.C3 بنیاد شده به پیداکردن خالیگاه (مشکل) وساحات شناخته شده برای مداخله  (C 3.1 b and c) شناختن و برقرار کردن شراکت‌ها همرای هنرپیشه‌های دارای قوت برای سرمایه‌گذاری در داخل و نزدیک

معرفی کردن 5-10 کلیدی عوامل تولید عرضه کنندگان در ارزش زنجیری انتخاب شده. 3 MuU امضا شود این دلچسپ و عوامل تولید عرضه کنندگان کلیدی همرا با تولید کنندگان انگور و انار در ولایت کندهار.

 2b.C3  پشتیبانی کردن ازبخش سکتورخصوصی MAIL در مشوره‌دهی، بهبود و توسعه پشتیبانی کردن از بسته بندی های (تریننگ، توسعه پلان تجارت، تمویل مالی/ بسته های سرمایه گزاری، وغیره.) برای سرمایه گزاران بالقوه. اجراکردن 2 روزه تریننگ ارتقا ظرفیت برای عرضه کنندگان همرا هماهنگی نزدیک ازMAIL ، پوهنتون زراعت و اتحادیه عرضه کنندگان مطابق برنامه تحصیلی.

این تریننگ برای 2 روز است مطابق پیشنهاد و اتحادیه عوامل عرضه کنندگان از تمام ولسوالی‌های هدف شده ولایت کندهار به 35-40 عوامل عرضه کنندگان.

1b.C3 تسهیل کردن شرکا در میزهای گرد ( به سطح ولایت و ولسوالی) برای نقش تصریح و شناختن کلید اندازه‌گیری ممکنه که پرکند وقفه‌های مشخص شده بالا و بهبود عوامل عرضه و خدمات

1ملاقات میز گرد اجرا شود در ولسوالی پنجوایی که نو انتخاب شده همرا با 35  شریک در منطقه جنوب  

3b.C3 میسر ساختن دهقانان و گروپ دهقان (شامل کوپراتیف) همرا با ظرفیت‌ها که مصروف این فرصت‌های تجارت ( ترین کردن نمایندگان گروپ دهقان/کوپراتیف/ اجتماع. عملی و تیوریکی تریننگ اداره کردن محصول زراعت بعد در ارزش زنجیری انگور برای 50 دهقان و تجارا در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار

اجرا کردن یک روزه PHHT به 50 دهقان و تجارا ارزش زنجیری انگور در منطقه جنوب.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب B2B کردن و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها. هنرپیشه های ارزش زنجیری انگور و انار در قندهار متصل میشود توسط نمایشگاهای زراعتی و نمایشگاه کالا زراعتی.

اجراکردن یک روز  نمایشگاه عوامل زارعت و تولیدی در هماهنگی نزدیک همرا ولایت دولت در منطقه جنوب.

3c.3C تقویت کردن ارتباطات دهقانان برای پروسس کنندگان و صادرکنندگان زراعتی: ترتیب B2B کردن و معلوم کردن محدودیت‌های موجود که مانع چنین مشارکت، تهیه کردن ارتقا ظرفیت (تریننگ‌ها) برای دهقانان و پروسس کنندگان/صادرکنندگان آدرس دادن این محدودیت‌ها. ملاقات یادگیری در ارزش زنجیری انتخاب شده 1 بر منطقه برای شرکای کلیدی.

ملاقات یادگیری همرا با شرکا باالقوه در ارزش زنجیری انتخاب شده انار، انگور 10 یک باالقوه از منطقه جنوب.

 

ربط فعالیت به چارچوب پروژه

 جزیات فعالیت‌ها کمپوننت اول

 شماره

C1.1a راه‌اندازی کمیته اجرایی برنامه (PSC) را تأسیس کرد و از نقش آن در هماهنگی FARM در سطح ملی حمایت می‌کند، اطمینان از ارتباط و همکاری با سایر برنامه‌ها

 برگزاری نشست PSC در منطقه مرکزی

1

C1.1b حمایت از کمیته‌های سطح ولایتی برای هماهنگی فرعی ملی FARM از جمله لینک‌ها و جریان اطلاعات با PSC.

 سازماندهی نشست‌های PC در منطقه مرکزی

2

C1.1b حمایت از کمیته‌های سطح ولایتی برای هماهنگی فرعی ملی FARM از جمله لینک‌ها و جریان اطلاعات با PSC.

 سازماندهی نشست‌های PC در منطقه شرقی

3

C1.1b حمایت از کمیته‌های سطح ولایتی برای هماهنگی فرعی ملی FARM از جمله لینک‌ها و جریان اطلاعات با PSC.

 سازماندهی نشست‌های PC در منطقه شرقی

4

C1.1b حمایت از کمیته‌های سطح ولایتی برای هماهنگی فرعی ملی FARM از جمله لینک‌ها و جریان اطلاعات با PSC.

 سازماندهی نشست‌های PC در منطقه شرقی

5

C1.1b حمایت از کمیته‌های سطح ولایتی برای هماهنگی فرعی ملی FARM از جمله لینک‌ها و جریان اطلاعات با PSC.

 سازماندهی نشست‌های PC در منطقه شرقی

6

C1.1b حمایت از کمیته‌های سطح ولایتی برای هماهنگی فرعی ملی FARM از جمله لینک‌ها و جریان اطلاعات با PSC.

 ارتقاء کارگاه آموزشی متقابل و همکاری سازمانی در منطقه مرکزی

7

C1.1b حمایت از کمیته‌های سطح ولایتی برای هماهنگی فرعی ملی FARM از جمله لینک‌ها و جریان اطلاعات با PSC.

 بهبود کارگاه آموزشی و همکاری سازمانی میان ولایت و سازمان در منطقه جنوبی

8

C1.1cProvide مشاوره فنی و سیاست برای توسعه روش‌های عملیاتی استاندارد برای رویکرد بخش گسترده، تسهیل فرآیندهای مربوط به ذینفعان مربوطه (دولت و شرکای توسعه)

 کارگاه مقدماتی در SOP در منطقه جنوبی

9

C1.1d حمایت از PSC در ایجاد یک چارچوب برای یک رویکرد گسترده‌ای در بخش آینده برای یک سیستم جامع توسعه حمایت از کشاورزان

 برگزاری کارگاه‌های آموزشی نهایی در منطقه جنوبی

10

C1.1d حمایت از PSC در ایجاد یک چارچوب برای یک رویکرد گسترده‌ای در بخش آینده برای یک سیستم جامع توسعه حمایت از کشاورزان

 سازماندهی کارگاه آموزشی در منطقه مرکزی برای معرفی، مرکز گسترش خدمات الکترونیکی و مزرعه (FCC).

11

C1.2a مشوره‌دهی به MAIL و MRRD در پیاده‌سازی یک مدل توسعه نفوذ پذیری 'leveraged'، که مبتنی بر تجربه بخش بخش MAIL است و توسط MRRD در بسیج اجتماع پشتیبانی می شود (این فعالیت، زیر فعالیت‌های مرتبط و نتایج مورد انتظار در مرحله ابتدایی بیشتر خواهد بود و در گزارش آغازین منعکس شده است)

 سازماندهی کارگاه آموزشی در منطقه شرقی برای معرفی، مرکز توسعه تلفن همراه و مزرعه دار (FCC).

12

C1.2aAdvise MAIL و MRRD در پیاده‌سازی یک مدل توسعه نفوذ پذیری 'leveraged'، که مبتنی بر تجربه بخش بخش MAIL است و توسط MRRD در بسیج اجتماع پشتیبانی می‌شود (این فعالیت، زیر فعالیت‌های مرتبط و نتایج مورد انتظار در مرحله ابتدایی بیشتر خواهد بود و در گزارش آغازین منعکس شده است)

 سازماندهی کارگاه آموزشی در منطقه غربی برای معرفی، مرکز گسترش خدمات الکترونیکی و مزرعه (FCC).

13

C1.2aAdvise MAIL و MRRD در پیاده‌سازی یک مدل توسعه نفوذ پذیری 'leveraged'، که مبتنی بر تجربه بخش بخش MAIL است و توسط MRRD در بسیج اجتماع پشتیبانی می شود (این فعالیت، زیر فعالیت‌های مرتبط و نتایج مورد انتظار در مرحله ابتدایی بیشتر خواهد بود و در گزارش آغازین منعکس شده است)

 سازماندهی کارگاه آموزشی در منطقه شمالی برای معرفی، مرکز گسترش خدمات الکترونیکی و مزرعه (FCC).

14

C1.2aAdvise MAIL و MRRD در پیاده‌سازی یک مدل توسعه نفوذ پذیری 'leveraged'، که مبتنی بر تجربه بخش بخش MAIL است و توسط MRRD در بسیج اجتماع پشتیبانی می شود (این فعالیت، زیر فعالیت‌های مرتبط و نتایج مورد انتظار در مرحله ابتدایی بیشتر خواهد بود و در گزارش آغازین منعکس شده است)

 سازماندهی کارگاه آموزشی در منطقه جنوبی برای معرفی، مرکز گسترش تماس و توسعه دهندگان مزرعه (FCC).

15

C1.2bPlan و ایجاد ظرفیت برای کارمندان دولت (در سطح ملی و فرعی) با توجه به نقش آنها در مدل اصلاح شده (همانطور که در زیر فعالیت C 1.2 a تعریف شده است)

 کارگاه آموزشی فرآیند توسعه و خط مشی گسترش در منطقه مرکزی (کارگاه در مرحله بعد از FLRC)

16

C1.2bPlan و ایجاد ظرفیت برای کارمندان دولت (در سطح ملی و فرعی) با توجه به نقش آنها در مدل اصلاح شده (همانطور که در زیر فعالیت C 1.2 a تعریف شده است)

 کارگاه آموزشی Extension Policy و Extension Policy در منطقه شرقی (کارگاه آموزشی در مرحله بعد از FLRC)

17

C1.2bPlan و ایجاد ظرفیت برای کارمندان دولت (در سطح ملی و فرعی) با توجه به نقش آنها در مدل اصلاح شده (همانطور که در زیر فعالیت C 1.2 a تعریف شده است)

 کارگاه آموزشی گسترش آگاهی و خط مشی فرمت در منطقه شمال (کارگاه در مرحله بعد از FLRC)

18

C1.2bPlan و ایجاد ظرفیت برای کارمندان دولت (در سطح ملی و فرعی) با توجه به نقش آنها در مدل اصلاح شده (همانطور که در زیر فعالیت C 1.2 a تعریف شده است)

 کارگاه آموزشی Extension Policy و Extension Policy در منطقه جنوب (کارگاه آموزشی در مرحله بعد از FLRC)

19

C1.2bPlan و ایجاد ظرفیت برای کارمندان دولت (در سطح ملی و فرعی) با توجه به نقش آنها در مدل اصلاح شده (همانطور که در زیر فعالیت C 1.2 a تعریف شده است)

 کارگاه آموزشی Extension Policy و Policy Extension Policy در منطقه غرب (کارگاه آموزشی در مرحله بعد از FLRC)

20

C1.2bPlan و ایجاد ظرفیت برای کارمندان دولت (در سطح ملی و فرعی) با توجه به نقش آنها در مدل اصلاح شده (همانطور که در زیر فعالیت C 1.2 a تعریف شده است)

 آموزش در آموزش مهارت های تسهیل (4 روز) منطقه مرکزی

21

C1.2bPlan و ایجاد ظرفیت برای کارمندان دولت (در سطح ملی و فرعی) با توجه به نقش آنها در مدل اصلاح شده (همانطور که در زیر فعالیت C 1.2 a تعریف شده است)

 آموزش در آموزش ارتباطات بین‌المللی (4 روزه) منطقه مرکزی

22

C1.2bPlan و ایجاد ظرفیت برای کارمندان دولت (در سطح ملی و فرعی) با توجه به نقش آنها در مدل اصلاح شده (همانطور که در زیر فعالیت C 1.2 a تعریف شده است)

 آموزش "معرفی به FLRC" - هند (5 روز) از همه مناطق

23

C1.2eDevelop گواهی‌نامه و سیستم اعتبارسنجی برای مدرسه فیلادلفیا، مربیان مزرعه و مواد آموزشی.

 پشتیبانی از دستورالعمل و دستورالعمل برنامه درسی برای برنامه‌های کوتاه مدت و متوسط (5 روز) در منطقه مرکزی

24

C1.4a یک برنامه آموزشی مبتنی بر کالاها برای هفت منطقه زیست-زیست محیطی توسعه داده است

 Sub-Contractor به ارائه دهنده خدمات، ارزیابی مواد تکمیلی - برنامه ریزی و برنامه ریزی آموزشی

25

C1.4bImpliment مطالعات اتخاذ شده برای گسترش پایگاه دانش سیستم گسترده، شناسایی روش‌های ابتکاری از شیوه‌های کشاورزی و سازگاری آنها با زمینه افغان (با تمرکز بر محصولات باغبانی و دامداری و در نظر گرفتن نیازهای دسته‌های مختلف کشاورزان: کشاورزان تجاری، کشاورزان بدون زمین و غیره)

 تور تحصیلی / معاینه معاونت امور اقتصادی خانه و امور زنان برای مدیریت رویکرد نوآورانه Ag-practices (محصولات باغبانی، دامداری). (12 روز) از مناطق مختلف

26

C1.4 توسعه یک برنامه آموزشی مبتنی بر کالای برای هفت منطقه زیست محیطی زیست محیطی

 بازدید از تسهیلات به ولایت‌های شرقی برای تقویت شبکه توسعه برنامه‌های درسی (7 روز)

27

C1.4 توسعه یک برنامه آموزشی مبتنی بر کالای برای هفت منطقه زیست محیطی زیست محیطی

 بازدید از تسهیلات به ولایت‌های غربی جهت تقویت شبکه آموزشی برنامه درسی (7 روز)

28

C1.4 توسعه یک برنامه آموزشی مبتنی بر کالای برای هفت منطقه زیست محیطی زیست محیطی

 بازدید از تسهیلات به ولایت‌های شمالی برای تقویت شبکه آموزشی برنامه درسی (7 روز)

29

C1.4 توسعه یک برنامه آموزشی مبتنی بر کالای برای هفت منطقه زیست محیطی زیست محیطی

 تسهیل سفر به ولایت‌های جنوبی برای تقویت شبکه آموزشی برنامه درسی (7 روز)

30

C1.4 توسعه یک برنامه آموزشی مبتنی بر کالای برای هفت منطقه زیست محیطی زیست محیطی

 قرارداد خدمات برای توسعه مناقصه تعلیمات برنامه درسی

31

C1.4d انکشاف دادن به مفاهیم آموزش به آموزگار که به ویژگی‌های هفت مناطق زراعی زیست محیطی مربوط می شوند و نیازهای خاصی را برای گروه‌های کشاورز آسیب‌پذیر (به عنوان مثال کشاورزان زن، کشاورزان معیاری، کشاورزان بی زمین) را در نظر بگیرند (توجه خاص به مکانیزه شدن)

 ایجاد و توزیع برنامه‌های درسی برای ToT برای پیوند برنج مکانیکی با ذینفعان به عنوان بخشی از استراتژی مکانیزاسیون بخش (حمل و نقل ماشین‌آلات سطح لیزر ننگرهار)

32

C1.4d انکشاف دادن به مفاهیم آموزش به آموزگار که به ویژگی‌های هفت مناطق زراعی زیست محیطی مربوط می شوند و نیازهای خاصی را برای گروه های کشاورز آسیب پذیر (به عنوان مثال کشاورزان زن، کشاورزان معیاری، کشاورزان بی زمین) را در نظر بگیرند (توجه خاص به مکانیزه شدن)

 توسعه و به اشتراک گذاری برنامه‌های درسی برای ToT برای پیوند برنج مکانیکی با ذینفعان به عنوان بخشی از استراتژی مکانیزاسیون بخش (حمل و نقل ماشین آلات سطح لیزر سطح برای قلب)

33

C1.4e حمایت از وزارتخانه در ایجاد یک سیستم برای اطلاعات تحقیقاتی آبشار به سطح فرعی ملی

 ایجاد کمیته بررسی / نهایی برای هر بهترین دستورالعمل مدیریت (زعفران، پیاز، انگور، ماهی و زنبور عسل) 3 روز جنوبی

34

C1.4e حمایت از وزارتخانه در ایجاد یک سیستم برای اطلاعات تحقیقاتی آبشار به سطح فرعی ملی

 ایجاد کمیته بازبینی / نهایی برای هر بهترین دستورالعمل مدیریت (زعفران، پیاز، انگور، ماهی و زنبور عسل) 3 روز شمالی

35

C1.4e حمایت از وزارتخانه در ایجاد یک سیستم برای اطلاعات تحقیقاتی آبشار به سطح فرعی ملی

 ایجاد کمیته بازبینی / نهایی برای هر بهترین دستورالعمل مدیریت (زعفران، پیاز، انگور، ماهی و زنبور عسل) 3 روز غربی

36

C1.4e حمایت از وزارتخانه در ایجاد یک سیستم برای اطلاعات تحقیقاتی آبشار به سطح فرعی ملی

 ایجاد کمیته بررسی / نهایی برای هر بهترین دستورالعمل مدیریت (زعفران، پیاز، انگور، ماهی و زنبور عسل) 3 روز شرقی

37

C1.5a آنالیز کانال‌های ارتباطی موجود در رابطه با محتوا، جهت گیری تقاضا و پوشش (شامل جنبه‌های جنسیتی) در سطوح مختلف در سطح ملی.

 انجام دیدار به منطقه جنوبی و تجزیه و تحلیل کانال‌های اطلاعاتی 3 روز

38

C1.5b بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل، از MAIL / MRRD در بازنگری استراتژی و سیستم ارتباطی موجود پشتیبانی می کند (به عنوان مثال با استفاده از مکانیزم‌هایی مانند مراکز تماس کشاورزان، سرویس‌های گسترش خدمات الکترونیکی از طریق پورتال‌ها و وب سایت‌ها) و شامل مکاتبات بازخورد است.

 برگزاری کارگاه آموزشی در منطقه جنوبی در استراتژی و سیستم ارتباطی موجود بین MAIL و MRRD 3 روز

39

C1.4c یک برنامه آموزشی مبتنی بر کالاها برای هفت منطقه زراعی زیست محیطی ایجاد کنید

 بازدید از ولایات جنوبی برای جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیت‌های موفق کشاورزی (3 تا 4 نفر در هر استان برای دو هفته) 3 روز

40

C1.1.2 برگزاری سرشماری و بررسی فنی کالج های کشاورزی تحت وزارت آموزش و پرورش و امکان پذیر بودن آنها را به عنوان بخشی از سیستم توسعه ملی کشاورزی.

 به منظور انجام سرشماری و بررسی فنی، یک ارائه دهنده خدمات را با توجه به اتحادیه PRAG انتخاب کنید.

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع‌آوری، تحلیل و توزیع معلومات راجع به بسته‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاری‌های ابتکاری بخش سکتور خصوصی زراعتی جهت تکثیر فعالیت‌های موثر و موفق.

قابل تذکر است که ساحه کاری این پروژه در حال حاظر ولایات ذیل می‌باشند:

کابل، ننگرهار، بلخ، هرات، کاپیسا، پنجشیر

شخص ارتباطاتی:

فوزیه ممتاز

معاون بخش اول و مشاور پالیسی و اصلاحات

+ 93 (0) 744 121 679

    fawzia.mumtaz@giz.de