مدیریت تغییر، توسعه سکتور دولتی و حمایت از برنامه‌ها

هدف از این برنامه با استفاده از پروسه‌ی اصلاحات اداری و تنظیم تشکیلات، ایجاد یک اداره‌ی پویا، فعال و موثر هم در سطح وزرات و نیز در سطح دفاتر ولایتی می‌باشد. این امر باعث خواهد شد تا این وزارت آماده‌ی چالش‌های احتمالی قرن 21 گردد و هم‌چنان پاسخگوی ضرورت‌های سکتور زراعت به وجه احسن باشد.

تسریع پروسه تغییرات و اصلاحات در وزارت زراعت یک نیاز مبرم به‌شمار می‌رود. گام نخست در پروسه تغییر اداره شناسایی مسوولیت‌های سکتور دولتی و وظایفی است که باید تقویت یابند. این‌ها شامل طرح پالیسی و استراتیژی، ایجاد چارچوب قانونی و حقوقی، تنظیم کیفیت و تامین مواد غذایی، صحت عامه وترنری و حفاظت از نباتات، معیارها و تضمین نامه‌ها، نظارت و ارزیابی و توانایی تطبیق قانون و معیارات می‌باشد. ظرفیت‌های تطبیق برنامه و همکاری‌ها وزارت زراعت نیازمند رشد بیشتر بوده تا گسترش متوقع برنامه‌ها و فعالیت‌های پروژه‌یی در سکتور زراعت را برآورده سازد. بر اساس شناسایی وظایف و مسوولیت‌های آینده وزارت نیازمند ایجاد یک چارچوب مناسب نهادی و ساختاری می‌باشد.