احیای اقتصاد زراعتی

هدف از برنامه احیای اقتصادی یا «ER» تقویت رشد پایدار و فراگیر اقتصادی در سکتور زراعت می‌باشد که این امر منتج به افزایش و تنوع در عایدات و فرصت‌های کاریابی برای مردم افغانستان و افزایش در عایدات دولت نیز می‌شود.

هم‌چنان برنامه‌های احیای اقتصادی برای کاهش کشت و تولید خشخاش از طریق توسعه منابع بدیل عایداتی، افزایش فرصت‌های معیشیت برای مردم بی‌بضاعت در دهات نیز ممد ثابت خواهد شد.

این برنامه دارای برنامه‌های فرعی ذیل می‌باشد:

  • حمایت از تولیدکنندگان، فروشندگان و شرکت‌های تجارتی
  • خدمات مالی برای انکشاف زراعت
  • ارزش افزایی
  • کنترول کیفیت و تامین تخم‌های اطلاح شده و حاصلات زراعتی
  • بازاریابی