مسوول اطلاع رسانی

مرجع اطلاع‌رسانی وزارت زراعت

مسوول:                      سید نورالعین

شماره‌ی تماس:             ۷۹۳۴۰۵۵۹۹(۰)۹۳+

ایمیل:                Snoorulainn@gmail.com

فیس‌بوک:           https://www.facebook.com/snoorulainn

توییتر:               https://twitter.com/snoorulainn

انستاگرام:           https://www.instagram.com/snoorulainn/

 

جمعه‌گل اشرفی، مسوول بخش پشتو

شماره‌ی تماس: ۰۷۸۱۲۰۲۸۹۶

ایمیل: ashrafi.jumagul@gmail.com

 

ظفرشاه رویی، گزارش‌گر ارشد

شماره‌ی تماس: ۰۷۰۲۸۴۴۴۴۴

ایمیل: z.rouie@yahoo.com

 

آدرس: ناحیه‌ی سوم، چهارراهی کارته‌ی سخی، جمال‌مینه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری، کابل، افغانستان