رهنمود کاری طی مراحل تطبیق پروژه‌های زیربناهای زراعتی

 

رهنمود کاری طی مراحل تطبیق پروژه‌های زیربناهای زراعتی

مراحل عمده تطبیق پروژه‌های زیربناهای زراعتی عبارت اند از:

 

بخش اول

پروژه‌سازی

 

مراحل پروژه‌سازی:

 

1ــ اخذ فرمایش

2ــ معلومات ابتدایی

3ــ سروی اجتماعی، اقتصادی

4ــ سروی تخنیکی

5ــ طرح و دیزاین انجنیری

6ــ برآورد پروژه

7ــ ترتیب پلان کاری

8ــ تاییدی بورد تخنیکی

9ــ منظوری و طی مراحل اسناد پروژه‌سازی

 

بخش دوم

تطبیق پروژه

 

اغاز تطبیق پروژه :

 

10ــ تعین هیات و مدیر پروژه

11ــ صدور مکتوب آغاز کار

12ــ تسلیم‌دهی ساحه

13ــ مراقبت و نظارت

14ــ تعدیلات

15ــ تمدید معیاد قرارداد

16ــ تثبیت حجم پیشرفت کار طبق قرارداد

17ــ پرداخت اقساط از ریاست تدارکات و مالی

18ــ سجل و تسلیمی موقت

19ــ پرداخت قسط نهایی از ریاست تدارکات و مالی

20ــ تسلیمی نهایی

21ــ استرداد تضمین اجرای قرارداد

 

 

جرییات مراحل تطبیق پروژه‌های زیربناهای زراعتی

 

 

بخش اول

پروژه‌‌سازی

 

مراحل پروژه‌‌سازی:

 

1ــ اخذ فرمایش: فرمایش در امور پروژه‌ها غرض اعمار و ترمیم از طریق بخش‌های سکتوری وزارت توام با مکاتــب و هدایات توصل می‌نماید اخذ فرمایشات را مدیریت ‌ای اجراییه عهده دار بوده و غرض اجراات به آمریت‌های مربوط آن ارجاع می‌گردد.

فرمایش شامل معلومات ذیل می‌باشد ( ضمیمه شماره 1)

الف ــ  منظوری مقام وزارت

ب ــ نوعیت پروژه

ج ــ موقعیت پروژه ( ولایت، ولسوالی، قریه )

د ــ مرجع فرمایش دهنده

ح ــ شماره و تاریخ صدور فرمایش

و ــ معرفی نماینده مسلکی فرمایش دهنده

ط ــ موجودیت وجوه مالی

 

2ــ معلومات ابتدایی: معلومات ابتدایی از طریق نماینده باصلاحیت فرمایش دهنده کتباً ارایه می‌گردد که شامل اجزای ذیل می‌باشد.

الف ــ  موجودیت و ملکیت زمین

ب ــ حدود اربعه و مساحت تخمینی زمین

ج ــ ارایه معلومات در مورد ضروریات تخنیکی

د ــ معلومات ساحوی

ح ــ امنیت ساحوی

وــ خواسته‌ها برمبنای ضرورت

 

3ــ سروی اجتماعی، اقتصادی ( ریاست زیربناها و مالک پروژه )

 

4ــ سروی تخنیکی:

سروی تخنیکی به‌منظور در یافت معلومات ذیل انجام می‌یابد:

الف ــ  توپوگرافی و اخذ کروکی دقیق ساحه

ب ــ ترتیب ماستر پلان ساحوی

ج ــ مطالعه خاک و نوعیت زمین

د ــ مطالعه منابع آبی

ح ــ موجودیت برق

ط ــ دسترسی به انترنت و تیلفون

ی ــ امکانات ایجاد کانالیزاسیون

ه ــ پیدایش مواد ساختمانی در محل

 وــ مطالعه امکانات انتقال مواد ساختمانی

ز ــ موجودیت کسبه‌کاران و کارگران

ک ــ خصوصیات هایدروتخنیکی ساحه

ل ــ مشخصات تخنیکی ساختمان‌های همجوار

 

سروی تخنیکی شامل مراحل ذیل می‌باشد

الف ــ ترتیب پلان سروی

   اــ تعین رییس و اعضای تیم سروی تخنیکی

  ب ــ تثبیت تاریخ اعزام و برگشت تیم سروی

  ج ــ تثبیت نوع سفر ( زمینی یا هوایی )

  د ــ تهیه لوازم تخنیکی و انجنیری مانند

   1ــ توتل ستیشن

   2ــ جی پی اس

  3ــ ماشین لیول

  4ــ متر

  5ــ کتابچه یادداشت

  6ــ تخته کار

  7ــ قلم پنسی انجنیری

  8ــ توش ( مارکر)

  9ــ کمره عکاسی و چارچر آن

10ــ کمپیوتر لب‌تاپ و ملحقات آن

11ــ مخابره معه چارچر و بطری آن

 

ب : صدور مکتوب جهت آمادگی قبلی غرض اعزام تیم سروی تخنیکی به

1ــ ریاست امور ولایات و ارگان‌های ذیل ولایت مربوط :

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت مربوط : جهت شناسایی ساحه تطبیق پروژه، توظیف نماینده تخنیکی با صلاحیت ارایه معلومات درمورد سوابق پروژه، ترتیبات محل بود و باش تیم سروی، تهیه وسایط نقلیه وغیره

2ــ مقام ولایت جهت آگاهی و حمایت از تیم سروی

3ــ قوماندانی امنیه جهت تامین امنیت تیم سروی

4ــ ریاست‌های شاروالی

5ــ ریاست شهرسازی جهت ارایه معلومات ساحه تطبیق پروژه در مطابقت با ماسترپلان شهری

6ــ اداره محیط زیست جهت همکاری در مصوونیت محیط زیست

7ــ شورای ولایتی جهت همکاری و هماهنگی مردم محل

 

5 : طرح و دیزاین انجنیری:

طرح و دیزاین انجنیری شامل اسناد تخنیکی آتی می‌باشد:

  الف : پلان‌های مهندسی:  عبارت از ترتیب نقشه‌های مهندسی شامل (۱) پلان (۲) نما( ۳) قطع(۴ ) دیتایل‌ها(گره‌ها)

     با تشریح در مقیاس‌های لازم آن درفارمت‌های مشخص با تحت‌ البکس‌ها شامل درج ۱ اسم پروژه ۲ موقعیت  ۳

    طرح کننده ۴ اسم‌های مهندسین ۵ کنترول کننده ۶ منظور کننده ۷ تعداد نقشه‌ها ۸ تاریخ  و ۹ اسم نماینده فرمایش دهنده

   باتایید و امضا می‌باشد که در سه جلد تهیه و ترتیب می‌گردد اصل آن (سافت کاپی) در آرشیف انجنیری و کاپی‌های آن به

   دسترس مالک پروژه قرار می‌گیرد .

ب : پلان‌های انجنیری شامل کلیه نقشه‌های انجنیری با دیتایل‌های آن بوده که از طریق متخصصین بخـــــش

     مربوط  آن به ملاحظه نقشه‌های مهندسی طرح و دیزاین می‌گردد و شامل عناصر آتی می‌باشد:

      1ــ پلان‌های سیخ‌بندی

      2ــ برق ضعیف و قوی

     3ــ آبرسانی و کانالیزاسیون

    4ــ تحویه و تسخین

  که بعد از محاسبات دقیق دیزاین‌های مذکور سنجش و در فارمت‌های جداگانه ترسیم و در تحت البکس‌های آن اسم و امضـــــا

  انجنیران دیزاین کننده کنترول و منظور کننده‌ها با تاریخ مقیاس و تعداد نقشه‌ها درج است.

6ــ برآورد پروژه:  برآورد عبارت از ترتیب لست حجم کار و تعین قیمت تخمین پروژه می‌باشد.

 الف : ترتیب برآورد احجام کار به ملاحظه نقشه‌های مهندسی و انجنیری در فارمت‌های برآورد که همه دارای جز و جدول توحید می‌باشد صورت می‌گیرد، در اوراق برآورد اسم پروژه، محل، تاریخ، نمبر نقشه، اسم و امضا انجنیــــــــر برآوردی با تایید آمر مربوط آن درج و در سه اصل ترتیب می‌گردد که یک اصل آن ( سافت کاپی) بانقشه در آرشیـــــف

   نگهداری و دوم کاپی آن به‌دسترس مالک پروژه قرارداده می‌شود .

   تعمین قیمت تخمینی به ملاحظه جدول برآورد با در نظرداشت جز کار که در برگیرنده مواد ساختمانی مصرفی‌، نیروی کار بشری و ماشینری با استهلاکات و لوازم کار محاسبه و سنجش می‌گردد. البته در محاسبات پولی قیم به ملاحظه تفکیک جداگانه معلوماتی از هر ولایت به‌عمل میاید و در هر ربع جدول مذکور نظر به نوسانات نرخ تجدید می‌گردد منظوری آمر اعطا در مورد اخذ می‌گردد.

ب : برآورد‌های ترمیماتی در پروژه‌های ترمیماتی از طریق تیم مــختلط برآورد با اشتراک نماینده مالک پروژه غرض احیای تعمیر به ملاحظه اجزای ضرورت تعمیر بعد از دید حقیقی از پروژه به‌عــمل میاید و احجام کاری آن درج جدول جداگانه برآورد شامل جز برآورد و جدول توحید می‌گردد.

   قیمت تخمینی به‌منظور تثبیت قیمت  پروژه در دسترس مرجع فرمایش دهنده قرارداده می‌شود .

 

7ــ ترتیب پلان کاری :

   پلان کار پروژه در جدول جداگانه که بنام گراف تکنالوژی وازگانیزیشن ساختمان می‌باشد و در برگیرنده مــــــــعیاد کار و

  و مشحصات کار با ذکر احجام در آن درج گردیده است ترتیب می‌گردد معمولاً درپلان‌های کاری ازگراف‌های تقویمی به اساس روزهای کاری در سال استفاده به‌عمل میاید و پروسه‌های ساختمانی در آن به شکل مسلسل، موازی و پتوکی جـــا داده می‌شود .

8ــ تاییدی بورد تخنیکی :

  تمام اسناد تخنیکی شامل سروی، طرح و پلان‌های مهندسی ورانجنیری‌، برآوردها به بورد تخنیکی که از رییس بورد و

 اعضا تشکل گردیده و توسط هیات رهبری وزارت تعین و توظیف گردیده‌اند، چک و بررسی می‌گردد بعد از تاییــــــد بورد تخنیکی اسناد پروژه به منظوری مقام وزارت فرستاده می‌شود.