فشرده دست آورد های وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در شش ماه نخست سال مالی 1397

 مقدمه

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در پهلوی وظایف اساسی، برنامه های انکشافی خویش را در جریان سال 1397 در تمامی ولایات افغانستان راه اندازی نموده است. این کارها و برنامه ها، شامل ولایات و ولسوالی های نیز شده اند که قبلاً از توجه وزارت دور بوده و همچنان توسعه داده نشده بودند.

رهبری وزارت زراعت، برای جلب و جذب کمک های جدید و تطبیق برنامه ها به شکل موثر آن تلاش نموده است که خلاصه گزارش از دست آورد های این وزارت در جریان شش ماه نخست سال مالی 1397 شامل این سند می باشد.

 

 1.  طبقه بندی فعالیت ها

  اولویت اول: آبیاری    

 • کار احیأ و بازسازی 8 شبکه مختلف النوع آبیاری (زیرساخت های آبیاری) در ولایات لوگر، پروان، کنر، ننگرهار، لغمان، بغلان، تخار، هرات تکمیل گردیده است و کار جهت احیا و بازسازی 83 شبکه مختلف النوع آبیاری دیگر با 45% پیشرفت در 11 ولایت کشور جریان دارد.
 • از مجموع 262 باب ساختمان آبیاری شامل پلان وزارت، کار احیأ و بازسازی 4 باب ساختمان آبیاری در ولایت هلمند تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است و کار جهت احیأ و بازسازی 80 باب ساختمان آبیاری دیگر به صورت مجموعی با 30% پیشرفت در 28 ولایت کشور جریان دارد. و همچنان کار سروی و نقشه برداری 73 باب ساختمان آبیاری نیز آغاز گردیده است.
 • کار اعمار و احداث 2 کانال فرعی آبیاری در ولایت لوگر، 2 کانال فرعی آبیاری در ولایت هرات و یک کانال آبیاری فرعی در ولایت بلخ تکمیل گردیده است و همچنان کار جهت اعمار 7 کانال آبیاری دیگر با 60% پیشرفت جریان دارد.
 • سروی و انتخاب ولایات جهت حفر 25 حلقه چاه عمیق نظر به ضرورت و پیشنهاد شورای محلی CBC جراین دارد.
 • سروی جهت احداث 50 باب چکدم کوچک، 30 باب آبریزه و 120 باب ذخیره خاکی آب در 32 ولایت کشور جریان دارد.
 • جهت حمایت از دهاقین و بلند بردن ظرفیت آنها 8 مکتب محلی دهاقین ایجاد گردیده و سروی جهت احداث قطعات نمایشی در 7 ولایت کشور صورت گرفته است.

 

 

 

  اولویت دوم: تولیدات گندم و غله جات          

 

 • جهت مکانیزه سازی زراعت در کشور جدیدا به تعداد 6 عراده تراکتور معه ملحقات آن خریداری و به مراکز آموزشی دهاقین در ولایات انتقال داده شده است و همچنان طرزالعمل توزیع و انتقالات 120 عراده تراکتور و ماشین آلات زراعتی مساعدت شده کشور چین بطور قرضه از طریق موسسات سکتور به دهاقین آماده گردیده است.
 • به منظور خریداری و توزیع 10000 متریک تن تخم های اصلاح شده بذری و بیست هزار متریک تن کود کیمیاوی یوریا پلان عملیاتی و خریداری بعد از منظوری مقام وزارت به ریاست تدارکات فرستاده شده که به تاریخ 20 ماه سرطان سال جاری آفرگشایی می گردد. گفتنیست که این فعالیت تا ختم سال مالی 1397 مطابق پلان وزارت تطبیق خواهد شد.
 • سروی قبل از رفع حاصل سال 1397 در 33 ولایت کشور و سروی قطع نبات گندم در 21 ولایت کشور جهت جمع آوری، تحلیل و تجزیه ارقام بیلانس شیت نباتات ( گندم و برنج) و پیشبینی وضعیت زراعتی صورت گرفته است.
 • به مقدار 4.851 کیلوگرام تخم سبزیجات، 2.550 کیلوگرام تخم برنج، 1.038 کیلوگرام تخم پخته، 315 کیلوگرام تخم بامیه، 115.000 نهالی بادنجان رومی، 25.540 نهالی بادنجان سیاه و به مقدار 36.568 کیلوگرام کود سیاه و سفید برای دهاقین ولایات بلخ، هرات و ننگرهار توزیع گردیده است.

 

  اولویت سوم: توسعه باغداری و نباتات صنعتی به شمول سبزیجات    

 • به مساحت 5000 پنج هزار هکتار زمین باغ های جدید و به مساحت 3000 سه هزار هکتار زمین باغ های غیر فنی موجود در 32 ولایت کشور احداث گردیده است. و همچنان توزیع 3800 بسته وسایل و لوازم جمع آوری میوه جات و کنترول امراض نباتی درختان با بیش از 30 فیصد پیشرفت در 32 ولایت کشور جریان دارد.
 • به منظور افزایش در حاصلات و کیفیت انگور نصب سیستم چیله بندی در 154 هکتار باغات انگور در 16 ولایت کشور تکمیل گردیده است.
 • کار احداث 300 باب سبزخانه بزرگ هر یک در ساحه 4 بسوه زمین در جریان ربع سوم و چهارم سال جاری در 22 ولایت کشور تکمیل می گردد.
 •  پروسه توزیع 1800 یک هزار و هشصد ذخایر آب ( تانکر ) هر یک به ظرفیت 3000 لیتر آب و توزیع 600000 ششصد هزار متر جالی آهنی در 16 ولایت کشور مطابق پلان وزارت با 30 فیصد پیشرفت جریان دارد. و همچنان به مقدار 3498 کیلوگرام تخم پسته برای دهاقین 16 ولایت کشور توزیع گردیده است.
 • از مجموع اعمار 400 باب کشمش خانه عصری، قرارداد اعمار 220 باب کشمش خانه در 17 ولایت کشور به امضا رسیده و اکنون کار عملا جریان دارد.
 • به منظور رشد بهتر و حفاظت از درختان به مقدار 510 پنجصد و ده متریک تن کود DAP در 17 ولایت کشور توزیع گردیده است.
 • پروسه تدارکات جهت احداث 37 هکتار باغات انگور معه احداث 34 هکتار باغات پسته در ولایت هرات جریان دارد. گفتنیست که این فعالیت مطابق پلان وزارت در ربع سوم و چهارم تطبیق می گردد.
 • جهت تطبیق زنجیره ارزشی انکشافی زعفران به به مقدار 67.5 تن پیاز زعفران خریداری شده است و همچنان پروسه تدارکاتی جهت خریداری پیاز زعفران برای احداث 980 قطعه نمایشی زعفران در 30 ولایت کشور جریان دارد.
 • از مجموع 430 تجربه تحقیقاتی 210 تجربه تحقیقاتی بهاری و تابستانی نباتات صنعتی و پلیدار، سبزیجات و غله جات در فارم های مرکز و ولایات تطبیق گردیده است.
 • کار ساختمانی دیوار احاطه فارم تحقیقاتی ولایت تخار، کار ساختمانی دفاتر، گدام و حفر چاه عمیق فارم تحقیقاتی ولایت کنر و کار پخته کاری سرک، جوی ها و هموار کاری وبلاک فارم تحقیقاتی ولایت پکتیا به صورت مجموعی با 50 فیصد پیشرفت مطابق پلان وزارت جریان دارد.
 • پروسه تدارکات جهت اعمار یک باب جن بانک نباتی معه حفر یک حلقه چاه عمیق در فارم تحقیقاتی بادام باغ ولایت کابل جریان دارد.
 • جهت حفظ، مراقبت و فعال نگهداشتن 18 فارم تحقیقاتی انکشاف باغداری بودجه منظور شده به مستوفیت های ولایات انتقال گردیده و کار عملی پروسه حفاظت و مراقبت از فارم ها مطابق پلان وزارت جریان دارد.
 • پروسه تدارکاتی جهت خریداری و تجهیز مواد لازم لابراتوار خاکشناسی به منظور سروی، تجزیه، تشخیص، و طبقه بندی خاک و تجزیه های کیمیاوی و غیره مطابق پلان وزارت با 30 فیصد پیشرفت جریان دارد.
 •  کار احیا، بازسازی و حمایت مالی و تخنیکی 7 فارم تحقیقات زراعتی در 6 ولایت کشور شامل ( بامیان، پروان، کندهار، بلخ، تخار و بدخشان) تکمیل گردیده است و کار احیا، بازسازی و حمایت مالی و تخنیکی از 9 فارم تحقیقات زراعتی در 5 ولایت کشور با بیش از 42 فیصد پیشرفت جریان دارد.
 • کار اعمار یک باب مرکز پروسس انگور و جوس در ولایت پروان به ظرفیت 10 متریک تن فی ساعت تکمیل گردیده و ماشینری آن نیز به ساحه انتقال یافته است. و همچنان کار اعمار یک باب مرکز پروسس انگور و انار در ولایت کندهار به ظرفیت 5 متریک تن در روز مطابق پلان وزارت با بیش از 25 فیصد پیشرفت جریان دارد.
 • کار ساختمانی یک باب فابریکه تصفیه روغن پنبه دانه در ولایت هلمند به ظرفیت 10 متریک تن در روز تکمیل گردیده و ماشینری نیز به ساحه انتقال یافته است. و همچنان جهت ایجاد یک باب مرکز پروسس، بسته بندی و تولید پنبه طبی به ظرفیت 3 متریک تن در روز با یک سرمایه گذار عقد قرارداد صورت گرفته و اکنون پروسه تدارکاتی ماشینری ها جریان دارد. قابل ذکر است که تاهنوز کار عملی اعمار ساختمان از سوی سرمایه گذار آغاز نگردیده است.

 

 

  اولویت چهارم: توسعه مالداری          

 • جهت خریداری و تطبیق واکسین بالای 310000 دوز واکسین و لوازم برای تطبیق واکسین بروسلوز برای حیوانات بزرگ و 1900000 دوز واکسین بروسلوز برای گوسفندها و بزها با یک شرکت قرارداد صورت گرفته است و پروسه تدارکات این فعالیت با 20 فیصد پیشرفت جریان دارد. قابل ذکر است که این فعالیت در جریان ربع سوم مطابق پلان وزارت تطبیق می گردد.
 • حمایت از 294 واحد وترنری و عرضه خدمات ترویجی در 34 ولایت کشور به صورت دوامدار جریان داشته و سروی جهت حمایت از 960 واحد وترنری دیگر جریان دارد.
 • کار اعمار و ایجاد 25 فارم تجارتی مرغ های گوشتی هر یک به ظرفیت 5000 قطعه ای در 5 ولایت کشور جریان دارد.
 • پیشنهاد خریداری جهت احداث 60 باب فارم تولید ماهی گرم آبی و ایجاد 2 عدد هیچری ماهی تحت پروسه تدارکاتی قرار دارد.
 • قرارداد  احیا و بازسازی بخش های 3 فارم تحقیقاتی ( مرغداری، گاوداری و گوسفند داری) فارم تحقیقات مالداری ریشخور ولایت کابل بعد از آفرگشایی فعلا تحت پروسه ارزیابی قراردارد.
 • جهت خریداری نوع نسل بهتر محلی و خارجی ( گاو و مرغ ) جهت اجرای تحقیقات به منظور دریافت نسل های خوب به تاریخ 4 حمل سال جاری پس از ارزیابی مکتوب برنده گی به شرکت افغان الخدمت داده شده است که مطابق پلان وزارت پروسه خریداری تا ختم سال جاری تکمیل خواهد شد.
 • پروسه تطبیق انواع واکسین های حیوانی بالای 368314 رأس حیوان تکمیل و القاع مصنوعی بالای 3453 راس گاو های شیری تطبیق گردیده است و همچنان پروسه خریداری و تدارکاتی 554000 دوز واکسین جهت تطبیق بالای حیوانات جریان دارد.
 • تولید واکسین های انتروتوکسیمیا، انترکس، بلک لیگ، مرغ مرگی، پاسرلوز در لابراتوار مرکزی تولید واکسین شهر کابل به صورت روزانه دوامدار جریان دارد و کار حفر یک حلقه چاه سپتیک به منظور از بین بردن لاشه و اعضای داخلی حیوانات بعد از مرگ و گوشت های تاریخ گذشته جریان دارد.
 • دور اول کمپاین کنترول کنه برای جلوگیری از انتشار بیماری تب کانگو در اکثر از ولایات کشور مطابق پلان وزارت تکمیل گردیده است.
 • پروسه تدارکاتی جهت اعمار دو باب تعمیر کمپلکس وترنری، اعمار 4 باب تعمیر لابراتور صحت عامه وترنری و اعمار یک باب فارم پیله وری مرکز ریاست عمومی مالداری جریان دارد و عنقریب کارهای ساختمانی تعمیرات فوق ذکر آغاز می گردد. و قابل ذکر است که بودجه خریداری سیستم الکترونیکی راپور دهی و بودجه اعمار یک باب کلینیک یک اطاقه وترنری در کندز تعدیل گردیده است.
 • پروسه خریداری و تهیه 150 قلم ریجنت برای لابراتوار تشخیص امراض حیوانی ریاست عمومی مالداری تکمیل و قراردادی پول خویش را اخذ نموده است. و همچنان برای مدیریت های تفتیش صحی اکثر ولایات موتر سایکل، روغنیات، کامپیوتر و پرنتر خریداری شده است.
 • به منظور حمایت از لابراتوار های القاع مصنوعی و اصلاح نسل به تعداد 8 راس بقه گاو نسلی رای فارم مالداری ولایت کابل خریداری و به آمریت اصلاح نسل تسلیم داده شده است.
 • تمام ماشین آلات و لوازم برای ایجاد مسلخ ها خریداری گردیده از جمله هفت کانتینر دو کانتینر آن به ساحات مربوطه انتقال نموده سایر کانتینر ها بزودی انتقال می یابد و نیز دو کانتینر مواد ماشین آلات دیگر از یونان و ترکیه بزودی بارگیری و به کشور انتقال خواهد یافت. و همچنان 10 عراده لاری یخچال دار برای مسلخ ها خریداری گردیده که بزودی از دوبی به کشور انتقال می یابد. و همچنان دیزاین سرسبزی ساحات تکمیل گردیده و نهال شانی صورت گرفته است.
 • کار ساختمانی یک باب مارکیت مرغداری در ولایت کندهار با 51% پیشرفت و کار ساختمانی یک باب مارکیت دیگر در ولایت هرات با 5% پیشرفت جریان دارد.
 • کار اعمار و ایجاد 3 باب فارم گاوداری هر یک به ظرفیت 10 راس گاو در ولایت بلخ با بیش از 85 فیصد پیشرفت جریان دارد.
 • کار اعمار یک باب فارم مرغ تخمی به ظرفیت 10000 قطعه مرغ و یک باب فارم مرغ گوشتی به ظرفیت 5000 قطعه مرغ در ولایت های کندهار و کابل تکمیل گردیده است. و همچنان کار اعمار 27 باب فارم مرغ های نسلی، گوشتی و تخمی هر یک به ظرفیت 5000، 10000، 25000 و 30000 قطعه مرغ در ولایت های بلخ، خوست، کابل، هرات، پروان و کندهار به صورت مجموعی با 75 فیصد پیشرفت جریان دارد. و همچنان کار نصب 2 باب ماشین چوچه کشی با 50 فیصد پیشرفت در ولایت کندهار و کار نصب یک باب ماشین چوچه کشی در ولایت کابل به 80 فیصد پیشرفت جریان دارد.

 

 اولویت پنجم: تنظیم منابع طبیعی مبتنی بر تغیر اقلیم

 • کار احیا و حفاظت 320 هکتار جنگلات پسته، جلغوزه، لمنز، نشتر و بادام کوهی معه کار اعمار 1300 متر چکدم، تولید حدود 40 هزار نهال جلغوزه و شناسایی و ثبت 199 انجمن جنگلداری در 12 ولایت کشور به صورت مجموعی با 15 فیصد پیشرفت جریان دارد.
 • کار احیا و حفاظت از 1140 هکتار علفچر  و 110 هکتار نباتات طبی و کار تثبیت 216 هکتار ریگهای روان، 16 هکتار مراکز تولید قلمه و تخم علوفه و همچنان شناسایی 3 انجمن علفچر ها در 15 ولایت کشور به صورت مجموعی با 10 فیصد پیشرفت جریان دارد.
 • تولید 2 ملیون نهال از طریق احداث 219 جریب زمین قوریه در 29 ولایت کشور با بیش از 20 فیصد پیشرفت جریان دارد.
 • پروسه تدارکاتی جهت اعمار 1000 متر پیاده رو و تامین شبکه آب پارک ملی بند امیر ولایت بامیان جریان دارد.
 • به تعداد 649800 اصله نهال و 12 ملیون تخم درختان که به شکل مستقیم بذر گردیده بود آبیاری گردید و همچنان کار اعمار یک باب شبکه آبیاری در ساحه بادام باغ کابل تکمیل شده و کار اعمار یک شبکه آبیاری در کوه شیردروازه الی بینی حصار با 90 فیصد پیشرفت جریان دارد و کار اعمار شبکه های آبیاری دیگر نیز عنقریب آغاز می گردد.
 • کار اعمار 1010 متر دیوار محافظوی 3U012 و اعمار 390 متر دیوار محافظوی 3B015 در دو ولایت کشور با بیش از 70 فیصد پیشرفت جریان دارد.

 

  اولویت ششم: مصئونیت غذایی        

 • به مساحت 36 جریب زمین از طرف اداره اراضی و اداره مستقل انکشاف زون پایتخت در پارک صنعتی ولسوالی قرباغ جهت اعمار سیلوی کابل تخصیص شده است و از میان 13 کمپنی داوطلب 2 کمپنی برای دیزاین و سروی توپوگرافیک سیلوی کابل شارلیست شده تحت ارزیابی قرار دارد. و همچنان موقعیت جهت اعمار سیلوی کندهار و هرات تعین و تثبیت گردیده است و از میان کمپنی های داوطلب برای دیزاین و سروی توپوگرافیک هر یک از سیلو ها 2 کمپنی شارلیست شده تحت ارزیابی قرار دارد.
 • با ایجاد کمیته رهبری پروژه ذخایر استراتیژیک غله جات لایحه کاری کمیته رهبری پروژه و اساسنامه شرکت ذخایر استراتیژیک غله جات تهیه و جهت تصویب به وزارت محترم عدلیه ارسال شده است.
 • کار اعمار یک باب گدام ذخایر غله جات به ظرفیت 3 هزار متریک تن در ولایت پکتیا با 25 فیصد پیشرفت، کار اعمار یک باب گدام ذخایر غله به ظرفیت 5 هزار متریک تن در ولایت پکتیکا با 3 فیصد پیشرفت و کار اعمار  یک باب گدام ذخایر غله جات دیگر به ظرفیت 3 هزار متریک تن در ولایت پنجشیر با 20 فیصد پیشرفت جریان دارد و همچنان قرارداد اعمار یک باب گدام ذخایر غله جات در ولایت فاریاب به تاریخ 2 جوزا سال جاری آفرگشایی گردیده است.
 • در ساحه 68006 هکتار زمین با امراض وآفات نباتی( ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه های نباتی) مجادله و  کنترول همه جانبه صورت گرفته و از آفات مورپتدار در 3.278.873 اصله اشجار، درختان مثمر و غیر مثمر در 34 ولایت صورت گرفت و همچنان به تعداد 72 مکتب مزرعه در ساحات تحت پوشش ایجاد گردیده است و نیز به تعداد 5 باب گدام آفتکش های نباتی در ولایت های جوزجان، بادغیس، پکتیا، فاریاب و بادام باغ کابل اعمار گردیده است.
 • به تعداد 3 باب مرکز جمع آوری شیر ایجاد گردیده است و نیز پیشنهاد خریداری جهت اعمار 29 باب مرکز دیگر تحت پروسه تدارکاتی قراردارد. و همچنان موقعیت برای ایجاد 12 باب مرکز جمع آوری شیر در ولایت های کابل، پروان و لوگر انتخاب گردیده کار عملا جریان دارد.
 • کار ساختمانی یک باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت یک تن در روز در ولایت خوست تکمیل گردیده و کار نصب ماشینری پروسس و بسته بندی نیز در ربع سوم تکمیل می گردد.
 • پروسه ایجاد، تجهیز و حمایت از 11 باب استیشن قرنطینی در بنادر کشور ( غلام خان خوست، شیرخان بندر کندز، اسلام قلعه و تورغوندی هرات، حیرتان بلخ، اسپین بولدک کندهار، میلاک نیمروز، تورخم ننگرهار، گمرکات زمینی، بادام باغ و میدان هوایی کابل) تکمیل گردیده است.

 

  اولویت هفتم: اصلاحات نهادی

 • به منظور بلند بردن ظرفیت دهاقین به تعداد 19 مرکز آموزشی و مشوره دهی در 17 ولایت کشور ایجاد گردیده است و کار ایجاد 35 مرکز آموزشی دیگر جریان دارد.
 • به منظور حمایت از دهاقین کشور به مبلغ 217.5 ملیون افغانی قرضه های کوچک مالداری و زراعتی برای تعداد  9 تن از متقاضیان واجد شرایط قرضه در سه ولایت کشور شامل ( کابل، بلخ و هرات) توزیع گردیده است.
 • به منظور بلند بردن ظرفیت دهاقین برای تعداد 49787 تن از دهاقین ذکور و اناث در بخش های زراعت، مالداری و سیستم های آبیاری در 34 ولایت کشور برنامه های آموزشی تدویر گردیده است.

 

  توانمند سازی و حمایت از خانم ها

 • به منظور حمایت از خانم ها به تعداد 26770 باب باغچه های خانگی هر یک در ساحه یک بسوه زمین برای خانم ها در 28 ولایت کشور احداث گردیده است.
 • جهت ایجاد فارم های کوچک مرغداری خانگی 15 قطعه ای به تعداد 4222 بسته های مرغداری معه بسته های خوراکی در ولایت های لوگر، بلخ و هرات توزیع گردیده است. و همچنان روند انتخاب مستفدین و پروسه تدارکات برای ایجاد 16900 فارم های کوچک مرغداری خانگی در 24 ولایت کشور ادامه دارد.
 • جهت حمایت از خانم ها پروسه توزیع 800 راس بز شیری برای 400 خانم بی بظاعت در 4 ولایت کشور با 80 فیصد پیشرفت ادامه دارد. و همچنان پروسه توزیع 600 صندوق زنبور عسل برای 300 خانم و توزیع 110 راس گاو شیری برای 110 خانم روستایی بعد از آفرگشایی تحت ارزیابی قراردارد.
 • روند توزیع 19 قلم وسایل پروسس مواد غذایی برای حمایت از 800 خانم در 8 ولایت کشور با بیش از 80 فیصد پیشرفت ادامه دارد و همچنان اسناد پروژه برای احداث 100 واحد تولید سمارق تکمیل گردیده است.
 • به منظور حمایت از فامیل ها و خانواده های بی بضاعت در ربع سوم و چهارم سال جاری به تعداد 1030 باب سبزخانه کوچک هر یک در ساحه یک بسوه زمین احداث می گردد.
 • کار ایجاد و احداث 12 باب مراکز پروسس و بسته بندی سبزیجات و میوه جات به صورت مجموعی با 60 فیصد پیشرفت و کار ایجاد 2 باب مرکز پروسس و بسته بندی عسل به ظرفیت 0.4 تن در ماه با بیش از 52 فیصد پیشرفت در ولایت هرات جریان دارد.

 

عواید جمع آوری شده

 • مجموع عواید حاصله وزارت زراعت، آبیاری و مالداری طی شش ماه نخست سال مالی 1397 مبلغ (70.537.711)  هفتاد ملیون و پنج صد و سی و هفت هزار و هفت صد و یازده افغانی می‌باشد.

 

 مصرف بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1397

بودجه منظور شده سال مالی 1397

بودجه مجموعی

بودجه عادی

بودجه انکشافی

به رقم

11,059,672,605

1,609,666,855

9,450,005,750

به کلمات

یازده ملیارد و پنجاه و نه ملیون و ششصد و هفتاد و دو هزار و ششصد و پنج افغانی

یک ملیارد و ششصد و و نه ملیون و ششصد و شصت و شش هزار و هشتصد و پنجاه و پنج افغانی

نه ملیارد و چهار صد و پنجاه ملیون و پنج هزار و هفتصد و پنجاه افغانی

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

به رقم

727,177,590

45%

3,121,916,293

33%

به کلمات

هفتصد و بیست و هفت ملیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و پنجصد و نود افغانی

 

سه ملیارد و یکصد و بیست و یک ملیون و نه صد و شانزده هزار و دو صدو نود و سه افغانی

 

مصرف بودجه مجموعی

مصرف بودجه مجموعی به مبلغ

مصرف بودجه مجموعی به فیصد

سه ملیارد و هشت صدو چهل و نه ملیون و نود و سه هزار و هشت صد و هشتاد و سه افغانی

3,849,093,883

35%