گزارش مکمل سال 1396

گزارش از فعالیت ها و دست آورد های سال مالی 1396

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری

پس‌منظر

دیدگاه اصلی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری که مصئونیت غذایی، محو گرسنگی و رشد اقتصاد متوازن در کشور دیدگاه اصلی آن است ماموریت رهبری کشور به مسیر کاهش فقر، زراعت قانونی و مشروع، امنیت ملی از طریق مدیریت منابع، افزایش و مفیدیت تولیدات زراعتی، بهبود زیر بناها، حمایه و رشد سکتور خصوصی، و توسعه بازار را به عهده دارد.

اهداف استراتیژیک این وزارت عبارت اند:

 • حصول اطمینان از استفاده مؤثر منابع طبیعی افغانستان
 • افزایش مداوم تولیدات زراعتی و مؤثریت آن برای دهاقین و مالداران از طریق ارائه عوامل تولید، توسعه خدمات و تحقیقات زراعتی، تسهیل زمینه رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در بخش زراعت کشور
 • افزایش و ایجاد تنوع در درآمد ها و فرصت های شغلی برای مردم، افزون عواید دولت؛ و ایجاد یک نهاد مؤثر، رقابت پذیر و فعال از طریق پروسه اصلاحات و تعدیلات ساختاری

( منبع و مآخذ: چارچوپ استراتیژیک انکشاف سکتور زراعت و اصلاح نهادی، ص6 )

خلاصه گزارش

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای سال مالی 1396 مجموعاً 42 فعالیت عمده را پلان نموده بود که از جمله آن (22) فعالیت را تکمیل نموده است. به تعداد (14) فعالیت درحال اجرا قرار دارد، و تطبیق (4) فعالیت آغاز ولی نسبت مشکلات معطل شده است. و کار تطبیقی (2) فعالیت آغاز نگردیده است.

اوسط فیصدی پیشرفت تمام فعالیت های وزارت/ اداره به (  83.25%) رسیده است.

مجموع فعالیت های پلان شده

فعالیت های تکمیل شده

فعالیت های

در حال اجرا

فعالیت های

معطل شده

فعالیت های

آغاز ناشده

42

22

14

4

2

 

گزارش تحقق فعالیت های پلان شده

جدول ذیل میزان پیشرفت فعالیت های عمده را نشان میدهد.

هدف اصلی

مقدار هدف (Target) در سال

عنوان فعالیت عمده

فیصدی پیشرفت مطابق پلان

احیاء وبازسازی پایدار سیستم های آبیاری در سطح کشور

آبیاری 0.05٪  میلیون هکتار زمین  در سطح کشور

ایجاد و احیا (117) یکصد و هفده شبکه  مختلف النوع آبیاری  در 24 ولایت کشور شامل (بامیان، تخار، هرات، کابل، بلخ، ننگرهار، لغمان، بغلان، پروان، پکتیا، پنجشیر، جوزجان، سمنگان، غور، کاپیسا، کنر، لوگر، میدان وردک، نورستان، فاریاب، کندهار، کندز و غزنی) میباشد.

94٪

احیـأ، باز سازی و اعمار 42 چهل و دو کانال مختلف النوع آبیاری شامل( کانال های آبیاری، سربند ها، آبگیرها، حوض های ذخیره آب و دیگر ساختمان‌های کوچک آب) در24  ولایت کشور شامل (ارزگان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سمنگان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کنر، لوگر، میدان وردک، نورستان، نیمروز و هلمند) میباشد.

100٪

احداث( 310) سه‌صد و ده باب ذخیره آب هریک به ظرفیت (500) پنج‌صد متر مکعب  معه حفر (125) یکصد و بیست و پنچ حلقه چاه عمیق بمنظور آبیاری باغات مثمر مجهز با سیستم واترپمپ آفتابی در 21  ولایات کشور شامل (کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غزنی و میدان وردک) میباشد.

100٪

اعمار، باسازی  و تکمیل 49 چهل و نه ساختمان آبیاری کانال ننگرهار

100٪

احداث 10 قطعه نمایشی در ولایات کابل، هرات بلخ بامیان و ننگرهار

100٪

افرایش پایدار تولید غله جات (گندم، برنج، جواری...) جهت نیل به خود کفایی، تقویه مصئونیت غذایی و آمادگی برای حالات اضطرار در سراسر کشور

در آوردن (80)  هزار هکتار زمین با تخم اصلاح شدۀ گندم که قبلاً با تخم غیر اصلاح شده کشت می شد.

خریداری و توزیع (10000) ده هزار متریک تن تخم بذری اصلاح شده گندم  در (34) ولایت کشور به منظور رفع مشکلات از لحاظ کمبود تخم اصلاح شده بذری دهاقین و بلند بردن سطح حاصلات شان.

95٪

حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری

افزایش تولید زعفران از 4.5 تن به 6 متریک تن

احداث 500 پنجصد  قطعه نمایشی زعفران به منظور معرفی روش های جدید تولید زغفران، توزیغ( 100)  متریک تن پیاز زغفران، تدویر و برگزاری کورس های آموزشی برای(12000 )  تن مدیران ترویج و دهاقین پیشقدم در(30)  ولایت کشور شامل (ارزگان، بادغیس، بدخشان، بغلان، بلخ، پروان، پکتیا، پکتیکا، تخار، جوزجان، خوست، کاپیسا، سرپل، دایکندی، زابل، سمنگان، غزنی، غور، فاریاب، فراه، کندهار، کابل، کندز، کنر، لغمان، لوگر، نیمروز ، هرات، ننگرهار، و میدان وردک) میباشد.

96.8٪

احداث با غهای مثمر از سطح (363150) هکتار به 368050 هکتار خواهد رسید

احداث (4900) چهار هزار و نه صد هکتار زمین باغات مثمر (ستروس، سیب، زردالو، آلو، انار، شفتالو بادام، چارمغز...) ،تهیه و توزیع بسته های زراعتی، توزیع نهال های مثمر بخاطر احداث باغات در (31)  ولایت کشور شامل ( کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، بادغیس، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، فراه ، ارزگان و نیمروز) میباشد.

100٪

فزایش تاکستانها از  (82600) هشتاد و دو هزار و شش صد هکتار زمین به 82750 هکتار خواهد رسید.

ایجاد( 150) یکصد و پنجاه هکتار و نصب سیستم چیله در باغات در (8) ولایت  که شامل ( کابل، پروان،  بلخ، جوزجان، سمنگان، کندز، هرات و کندهار) میباشد.

70٪

افزایش تعداد کشمش خانه از سطح 990 باب به 1425 باب

'ایجاد 435 چهار صد و سی و پنج باب کشمش خانه در 15 ولایت شامل( کابل، کاپیسا، لوگر، پنجشیر، بامیان، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، ننگرهار، کنر، خوست و زابل) میباشد.

97.47٪

توسعه 1600 هکتار باغهای پسته تجارتی

احداث( 1600) یک هزار و شش صد هکتار زمین باغهای پسته در مناطق خشک با(25 در صد) سهم دهقان در زون شمال، شمال شرق و غرب، شامل ولایات لوگر، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، پکتیکا، هرات، غور، خوست، بادغیس و غزنی.

100٪

توسعه سبزخانه های عصری از 2166 باب به 2236 باب خواهد رسید

احداث (70) هفتاد  باب سبز خانه  های عصری هریک در ساحه (4) بسوه زمین

100٪

احداث (18) باب واحد تولید سمارق در (8) ولایت

احداث (18 ) هژده  باب واحد تولید سمارق در 18 ولایت کشور که شامل(کابل، کندهار، ننگرهار، لغمان، بدخشان، بامیان، هرات، پکتیا، بلخ، سمنگان، کندز، پتجشیر، لوگر، کنر، غزنی, پکتیا، خوست، تخار) میباشد.

0٪

افزایش (5 در صد) سطح تولید سبزیجات در ساحات تحت پوشش پروژه

توزیع (10,000) ده هزار  کیلوگرام  تخم سبزیجات برای کشت میانی در (22) ولایت کشور شامل (کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، بادغیس، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، فراه، ارزگان و نیمروز) میباشد.

1.68٪

حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداری

توسعه فارمهای مرغداری از 224 فارم بزرگ به 264 فارم بافزایش 17 در صد محصولات مرغداری (گوشت و تخم) در کشور.

ایجاد، تهجیز و بهره برداری(40 ) چهل فارم بزرگ هر یک به ظرفیت( 5000) پنج هزار الی( 10000) ده هزار قطعه مرغ از نوع گوشتی، تخمی و نسلی در ولایات، کندهار، لوگر، کابل، تخار، و همچنان( 23) فارم بزرگ تجارتی با سهم تجار در ولایات مختلف هر یک به ظرفیت( 25000) بیست و پنج هزار الی( 30000) سی هزار قطعه مرغ به منظور رشد پایدار سکتور خصوصی و( 7) دستگاه چوچه کشی مرغ با ظرفیت( 158000) یک میلیون و پنج صد و هشتاد هزار بیضه تخم در ماه، همچنان تاسیس 2 باب کلنیک مرغداری در ولایت لوگر و تخار.

75٪

افزایش فارمهای ماهی پروری از 500 فارم به  540 فارم  با افزایش تولید ماهی 10 فیصد خواهد رسید.

احداث( 40) چهل فارم ماهی در ولایت های کنر و هرات و(2 )  فارم چوچه کشی در ولایت های هرات وکندهار

70٪

کاهش (5 در صد) میزان مصابیت بیماری بروسلوز در بین حیوانات و انسان ها، بلند بردن محصولات حیوانی و مالداری مصئون

تطبیق واکسین بروسلوز بالای 3.8  میلیون حیوانات  مختلف النوع تحت کتگور سنی مشخص  بره و بزغاله از (2) الی (6) ماهه و گوساله ها از (4) الی (10) ماهه در (34) ولایت کشور.

100٪

کاهش 5 فیصد از  امراض و بلند بردن 5 فیصد سطح تولید محصول مالداری

حمایت و تجهیز 35 باب کلنیک های حیوانی  و  ایجاد 2 بانک خوراکه حیوانی در ولایات کابل، پروان و لوگر

94.28٪

فراهم آوری مقدار( 4160) متریک تن مواد خوراکه.

خریداری  مقدار( 4167) متریک تن مواد خوراکه حیوانی  برای مالداران کوچی  در 8  ولایت شامل( ننگرهار، قندهار، هلمند، کنر، لغمان، زابل، فاریاب وخوست) میباشد.

0٪

کاهش مرگ میر حیوانات تا( 25 در صد) در ولایت تحت پوشش پروژه از طریق تولید و تطبیق واکسین

خریداری(150 ) قلم ریجنت های لابراتواری جهت تشخیص امراض حیوانی برای لابراتوار های مرکز

80٪

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات)

احیاء مجدد ساحه جنگلات  از 59870 هکتار به 60877 هکتار خواهد رسید.

احیأ و حفاظت حدود  (1007) یک هزار و هفت هکتار جنگل و آبریزه ها معه (1000)یک هزار  متر مکعب چکدم جهت حفاظت خاک در8  ولایت شامل( کنر، بادغیس، هرات،  بلخ،   بدخشان، لوگر، غزنی و بامیان) میباشد.

100٪

احیاء مجدد ساحه علفچرها از 1503 هکتار به 1823 هکتار خواهد رسید.

احیأ، بذر پاشی و حفاظت  ساحه( 320) سه صد و بیست هکتار علفچرها، نباتات طبی و تثبیت ریگ‌های روان در 10 ولایت کشور شامل( هرات، فراه، غور، غزنی، بدخشان، بغلان، بلخ، سمنگان، جوزجان و فاریاب) میباشد.

100٪

افزایش سطح تولید نهال های غیر مثمر  از 12 الی17.4 میلیون

تولید حدود(3.4) ملیون اصله نهال در( 31) ولایت کشور شامل( کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، کندز، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غور، خوست، بادغیس، غزنی، میدان وردک، پکتیکا، فراه، هلمند، کندهار) میباشد.ئو واحداث 80 جریب  غرس قلمه چنار در 4 ولایت( پروان، میدان وردک، دایکندی و لوگر) میباشد.

100٪

افزایش ساحات حفاظت شده ملی از 3 الی 5 ساحه

فراهم آوری تسهیلات، جلوگیری از تخلفات  و حفاظت منابع طبیعی ساحات، سروی و مطالعات  و آگاهی دهی در مورد اهمیت ساحات  حفاظت شده  در 5 ساحه( پارک ملی بند امیر بامیان، پارک ملی واخان بدخشان، دشت ناور غزنی، پل مالان هرات و کول حشمت خان کابل)

100٪

حفظ و مراقبت 883 هکتار زمین ساحات احیأ شده سرسبزی کابل

غرس نهال،  آبیاری و حفاظت در ساحه(883 ) هشت صد و هشتاد و سه هکتار  با ایجاد شبکه های پایدار آبیاری به منظور سرسبزی و گسترش فضای سبز در  ارتفاعات ساحات کوه آسمانی، شیر دروازه، بینی حصار، سمت شمال میدان هوای، قرغه و بادام باغ.

100٪

 

 

 

 

 

حمایت وانکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی

توسعه مراکز پروسس محصولات زراعتی ومالداری از 40 باب به 45 باب خواهد رسید

ایجاد، تجهیز و بهره برداری  دو باب مرکز پروسس لبنیات هریک به  ظرفیت پروسس 12 الی 40  هزار لیتر شیر در روز   در ولایت بلخ، کابل، تقویه(3) مرکز پروسس، بسته بندی و تضمین کیفیت زعفران در ولایت هرات، ایجاد(2) باب مارکیت محصولات زراعتی و مرغداری( گوشت و تخم)  به ظرفیت( 220) دکاکین به منظور بازار یابی و رشد سکتور خصوص در ولایت پروان و کابل نظر به سهم و تقاضای تجار.

65٪

پیشرفت کار ساختمانی 5 باب مسلخ عصری در (4) ولایت از( 48 فیصد) به 90 فیصد در ختم سال 1396 خواهد رسید.

ایجاد( 5) باب مسلخ  عصری هریک به ظرفیت کشتار(500) پنج‌ صد راس بز و گوسفند و(100) صد رأس گاو در یک شفت هشت ساعته کاری در ولایات کابل، بلخ، هرات و کندز

30٪

پیشرفت کار ساختمانی(8) هشت باب سردخانه عصری در (6) ولایت کشور از سطح (14%) به (64% )  در سال 1396 خواهد رسید.

ایجاد( 8)  هشت باب سردخانه های عصری هریک به ظرفیت (5000) پنجصد متریک تن که ظرفیت مجموعی آن به (40000) چهل هزار متریک تن میرسدئدر ولایات کابل، هرات، ننگرهار، کندز، کندهار و بلخ

12٪

افزایش سردخانه محلی ذخیره گاه کچالو از  (2566) به 2846  باب  افزایش (10 در صد) ارزش محصول (کچالو و پیاز) در ساحات تطبیق پروژه خواهد رسید.

اعمار (280) دو صد و هشتاد باب ذخیره گاه پیاز و کچالو به شکل کوپراتیفی وانفرادی، کوپراتیفی هر یک به ظرفیت (15) الی (45) متریک تن و انفرادی هر یک به ظرفیت (10) الی (15) مترک تن، (153) باب ذخیر کچالو در ولایت بامیان و (127)  ذخیره پیاز در ولایت کابل.

100٪

کنترول همه جانبه امراض و آفات نباتات  به سطح 34 ولایت خواهد رسید.

کنترول همه جانبه امراض وآفات نباتی( ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه های نباتی) در ساحه(259500) دو صد و پنجا و نه هزار و پنج‌صد هکتار و کنترول و در حدود بیشتر از(2) ملیون اصله درختان مثمر و غیر مثمر در  (34) ولایت کشور و همچنان تدویر(204) دو صد و چهار کورس مزرعه در( 102) ولسوالی، اعمار سه باب گدام آفتکش های نباتی در ولایات کندهار، پکتیا و فاریاب. و ایجاد پارتیشن لابراتوار های کنترول بیولوژیکی.

100٪

ایجاد و تجهیز استیشن های قرنطینی از سطح   3  به  9 استیشن در بنادر کشور

ایجاد و تجهیز 7 هفت  باب استیشن قرنطینی در بنادر  غلان خان خوست، شیرخان بندر کندز، اسلام قلعه و تورغندی هرات، بندر حیرتان و اسپین بولدک کندهار میباشد.

99.98٪

احیأ، اعمار و تجهیز  17 فارم تحقیقاتی در ولایات کشور

احیاء واعمار 7 هفت  فارم  تحقیقاتی زراعتی در 7 ولایت کشور  شامل( کابل، پروان، بامیان، بلخ، هرات، ننگرهار و هلمند) میباشد.

94٪

فعال ساختن و قابل استفاده ذخایر استراتیژیک غله از 253 هزار متریک تن به 259 هزار متریک تن خواهد رسید.

اعمار و تجهیز 2 دو  باب گدام ذخایر استراتیژیک گندم هر یک به ظرفیت 3000 متریک تن که مجموعا 6000 متریک میشود در ولایت پنجشیر و پکتیا

55٪

حمایت و رشد ارتقای ظرفیت های مسلکی و تخنیکی در سکتور زراعت از مدیریت تغیر

افزایش یونت های ترویجی از 36 باب الی 51 باب ( با اعمار 15 باب یونت جدید)

اعمار و تجهیز  15 پانزه  باب یونت های ترویجی در  15 ولایت کشور شامل( ارزگان، کابل، لوگر، بغلان، لغمان، تخار، پکتیا، نیمروز، بدخشان،  بلخ، لغمان، سرپل، پنجشیر، غور و جوزجان) میباشد.

100٪

حصول آمار و ارقام دقیق و مؤثق در بخش تولید غله( گندم، برنج....) هواشناسی زراعتی و صنف بندی مصئونیت غذائی

راه اندازی سروی های زراعتی، پیشبینی های هواشناسی زراعتی، صنف بندی عدم مصًونیت غذائی، انکشاف مارکیت های محصولات زراعتی در 34 ولایت

100٪

فراهم آوری خدمات تکنالوژی برای کارمندان وزارت در مرکز ولایات تا 35 فیصد

تهیه وسایل تکنالوژی معلوماتی جهت ارتباطات صوتی و تصویری بین مرکز وزارت و ریاست های زراعت ولایات به منظور حفاظت و ذخیره مصئون از معلومات، دیتابیس ها، اپلیکشن ها و معلومات وزارت و ارائه برق منظم برای سیستم های موجود در سرور روم وزارت.

100٪

استخدام و تعین بست کارمندان از سطح 8388 تن به 8638  تن از طریق پروسه خدمات ملکی و CBR .

استخدام و تعین بست 250 دو صد و پنجا تن به عنوان کارمند رسمی در مرکز و ولایات این وزارت از طریق پروسه CBR و خدمات ملکی.

100٪

معرفی 388 سه صد  و هشتاد و هشت تن  ازکارمندان این وزارت به منظور بلند بردن ظرفیت تخنیکی و مسلکی شان به سویه دوکتورا، ماستری، لیسانس و برنامه های کوتاه مدت آموزشی به کشور های  جاپان، هندوستان، کوریایی جنوبی، تایلند و بعضی از کشور های دیگر.

75٪

حمایت و تقویه خانم های روستایی در عرصه زراعت، بهبود در ایجاد مصونیت غذائی وبلند رفتن سطح  اقتصاد و خودکفایی آنها از طریق عرضه خدمات زراعتی ومالداری.

ارتقا سطح اقصاد خانم های روستایی  از طریق تطبیق فعالیت ها  تا 25  فیصد در ساحه تحت پوشش خواهد رسید.

توزیع وسایل پروسس مواد غذای و ماشین آلات خشک کننده سبزیجات زراعتی به 1820 یک هزار و هشت صد و بیست خانم روستایی در سطح ولسوالی های کابل

100٪

احداث 11000 یازده هزار  باب باغچه های خانگی برای 8500  خانم بی بضاعت  با نصب سیستم قطره ای وتوزیع وسایل زراعتی سبزیجات در 34 ولایت کشور هر یک در ساحه  یک بسوه زمین میباشد.

100٪

احداث 51 باب سبزخانه در 17 ولایت کشور برای 8500 خانم بی بضاعت با نصب سیستم قطره ای و توزیع وسایل زراعتی سبزیجات در 34 ولایت کشور هر یک در ساحه یک بسوه زمین می باشد.

100٪

ایجاد(12666) دوازده هزار  فارم های کو چک مرغداری از نوع تخمی هر یک به ظرفیت( 30-100) قطعه برای(6000) شش هزار خانم معه بسته های خوراکه آن در 9 ولایت کشور شامل( لوگر، خوست، بادغیس، تخار، میدان وردک، ننگرهار، کابل،  و هرات) میباشد.

91.7٪

مجموع

) فعالیت42 چهل و دو (

اوسط فیصدی پیشرفت مجموع فعالیت ها

83.25٪

 

 

طبقه بندی فعالیت های تکمیل شده و نتایج آن

شماره

طبقه بندی(عرصه) فعالیت ها

فعالیت های تکمیل شده

نتایج

1

احیاء وبازسازی پایدار سیستم های آبیاری در سطح کشور

کار احیأ و بازسازی 42 شبکه مختلف النوع آبیاری (زیرساخت های آبیاری) شامل سربند ها، آبگیر ها، حوض های ذخیره آب و غیره در 24 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

در نتیجه اعمار و بازسازی 42 شبکه مختلف النوع آبیاری در ولایات تحت پوشش زمینه آبیاری برای مساحت 15750 هکتار زمین فراهم گردیده و نیز به مساحت 1130 هکتار زمین اضافی تحت آب قرار گرفته است و همچنان زمینه کار برای 1260 از زمین داران و اهالی منطقه فراهم گردیده و به تعداد 27183 فامیل از آن مستفید می شود.

2

کار اعمار 310 باب ذخیره گاه آب معه حفر 125 حلقه چاه عمیق به منظور آبیاری باغات مثمر مجهز با سیستم واترپمپ آفتابی در 21 ولایت کشور شامل (کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، بامیان، دایکندی، پکتیا، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، بغلان، تخار، فاریاب، ننگرهار، کنر، لغمان، هرات، غزنی و میدان وردک) تکمیل گردیده است.

در نتیجه اعمار ذخیره گاه های آب و حفر چاه های عمیق زمینه آبیاری برای مساحت 1585 جریب باغهای مثمر فراهم گردیده و باغات مذکور از تهدید خشک شدن نجات یافته است و همچنان باعث تنظیم آب در مزرعه؛ بلند رفتن محصولات زراعتی؛ سهولت در توزیع آب و جلوگیری از ضایعات آب گردیده است.

3

اعمار و بازسازی 49 ساختمان آبیاری در کانال ننگرهار صد فیصد تکمیل گردیده است.

اعمار کانال های آبیاری در ننگرهار سبب تحت آب در آمدن 35٪ ساحه کانال؛ جلوگیری از ضایع شدن آب و بلند رفتن تولیدات محصولات زراعتی شده است.

 

4

احداث 10 قطعه نمایشی سیستم های موثر آبیاری در 5 ولایت شامل ( ننگرهار، بلخ، کابل، هرات و بامیان تکمیل گردیده است.

ایجاد قطعات نمایشی سیستم های موثر آبیاری باعث بلند رفتن ظرفیت 50٪ از دهاقین مستفید شونده در بخش های استفاده مؤثر از آب باران و استفاده از سیستم های آبیاری قطره ای گردیده است.

5

حمایت و انکشاف پایدار سکتور باغداری

سروی کمپاین بهاری و احداث 4900 هکتار باغ های مثمر میوه جات از قبیل( سیب، زردالو، شفتالو، ناک، انار، انگور، چارمغز، املوک، بادام، مالته، کینو و لیمو...) در 31 ولایت  کشور تکمیل گردیده است.

ایجاد باغهای مثمر و غیر مثمر میوه جات در ولایات کشور باعث تقویه سکتور باغداری و معرفی باغ های جدید میوه که قبلا مردم آن ولایات با آن آشنایی نداشته شده است و همچنان از این طریق برای دهاقین زمینه اشتغال زایی فراهم گردیده است.

6

کار احداث 1600هکتار باغات پسته در زون شمال، شمال شرق و غرب تکمیل گردیده است.

احداث باغ های پسته در زون شمال و شرق باعث تقویه صادرات؛ عرضه پسته با کیفیت در مارکیت های بین المللی؛ تشویق دهاقین و کاهش زرع کوکنار در کشور گردیده است.

7

کار اعمار و احداث 38 باب سبزخانه در ولایت تخار، 3 باب سبزخانه در ولایت بدخشان و 29 باب سبزخانه در ولایات کابل، لغمان، کنر، ننگرهار، پروان، خوست و کندهار تکمیل گردیده است.

ایجاد سبزخانه ها باعث بلند رفتن 50٪ عواید دهاقین و افزایش تولید سبزیجات گردیده و همچنان مصؤنیت غذائی خانواده ها بهبود یافته است.

8

حمایت و انکشاف پایدار سکتور مالداری

پروسه خریداری واکسین جهت کمپاین ملی واکسین بروسلوز تکمیل گردیده  و بالای تعداد 3.800.000 راس حیوان واکسین بروسلوز، تداوی و عاری ساختن از کرم های داخلی و خارجی تطبیق شده است.

تطبیق واکسین برو سلوز بالایی 3.800.000 ر‌أس حیوان سبب کاهش مرگ و میر حیوانات و جلوگیری از گسترش بیماری های مشترک انسانی و حیوانی گردیده است.

9

حمایت و انکشاف پایدار سکتور منابع طبعی (جنگلات، علفچر ها، محیط سبز، حفاظت خاک، آب، و تنوع حیات)

کار احیا و حفاظت 1007 هکتار جنگلات و آبریزه ها معه اعمار 1000 متر مکعب چکدم جهت حفاظت خاک و تنظیم آبریزه ها در ۸ ولایت شامل ولایات (بدخشان، غزنی، بامیان، کنر، بلخ، لوگر، هرات و بادغیس) تکمیل گردیده است.

احیأ مجدد جنگلات و آبریزه ها سبب حفاظت خاک و آب، تقویه فرش نباتی، سرسبزی و شادابی مناطق تحت پوشش فعالیت و بهبود محیط زیست گردیده است.

10

کار احیأ، بذر پاشی و حفاظت از مساحت در حدود 320 هکتار علفچرها، نباتات طبی و تثبیت ریگ‌های روان( 170هکتار علفچرها، 80 هکتار نباتات طبی و 70 هکتار جلوگیر از توسعه گسترش صحرا) در 10 ولایت کشور شامل ولایات ( هرات، فراه، غور، غزنی، بدخشان، بغلان، بلخ، سمنگان، جوزجان و فاریاب) تکمیل گردیده است.

احیا و حفاظت از علفچرها باعث تولید علوفه، تقویه فرش نباتی، حفاظت از خاک و جلوگیر از توسعه صحرا و همچنان از انقراض نسل نباتات طبی و رشد تولید کننده گان ادویه جات طبی گردیده است.

11

کار احیای 352 جریب زمین قوریه جهت تولید 3.4 میلیون نهال در 31 ولایت کشور و کار احداث 80 جریب جنگل باغ چنار در 4 ولایت کشور تکمیل گردیده است.

تولید درخت های غیر مثمر باعث سرسبزی منطقه و افزایش ساحات سبز گردیده است.

12

جهت فراهم آوری تسهیلات به تعداد 20 باب سایه بان در پارک ملی بند امیر و کول حشمت خان و به تعداد 6 هزار نهال بومی برای ایجاد حصار سبز در پل مالان هرات غرس شد و همچنان به تعداد 250 قوتن برای مالداران جهت حفاظت از گزند پلنگ برفی در پارک ملی واخان بدخشان ایجاد گردید و نیز برای جلوگیری از تخلفات و حفاظت منابع طبیعی ساحات محافظ استخدام گردید.

فراهم آوری تسهیلات و استخدام محافظین باعث حفاظت از ساحات منابع طبیعی گردیده است.

13

غرس 167000 اصله نهال، آبیاری بیش از 644235 اصله نهال غرس شده، آبیاری 10 قلمه در ساحات کمربند سبز کابل و حفاظت از ساحه 883 هکتار در ساحات کمربند سبز با ایجاد 6 شبکه پایدار آبیاری در ( کوه شیردروازه، بینی حصار، کوه آسمایی، دامنه های کوه قصبه و تپه های قرغه) صورت گرفته است.

غرس و آبیاری نهال ها در ساحات کمربند سبز کابل باعث سرسبزی، شادابی، حفاظت خاک، تصفیه هوا، جلوگیری از گردوخاک و بهبود محیط زیست گردیده است.

14

حمایت وانکشاف در بهبود تامین مصئونیت غذائی

کار ساختمانی ذخایر پیاز و کچالو به شکل انفرادی و کوپراتیفی در ولایت بامیان و کابل مطابق پلان سال وزارت تطبیق و تکمیل گردیده است.

ایجاد ذخیره گاه پیاز و کچالو باعث کاهش ضایعات این محصولات و تقویه زنجیره ارزش محصولات زراعتی در مناطق تحت پوشش گردیده است.

15

در ساحه 259.500 هکتار با امراض وآفات نباتی( ملخ، مگس خربوزه، مورپتدار، کفشک گندم، قانغوزک کچالو، کرم تاج انار و ججلداغ و کنه های نباتی) مجادله و  کنترول همه جانبه صورت گرفته و از آفات مورپتدار در 2.000.000 اصله اشجار، درختان مثمر و غیر مثمر در 34 ولایت صورت گرفت و همچنان به تعداد204 مکتب مزرعه در ساحات تحت پوشش ایجاد گردید و نیز به تعداد سه باب گدام آفتکش های نباتی و پارتیشن لابراتوار های کنترول بیلوژیکی در ولایات کندهار، پکتیا و فاریاب ایجاد گردید.

کنترول امراض و آفات نباتی در سطح کشور باعث بلند رفتن بیشتر از 30٪ حاصلات از لحاظ کمی و کیفی شده است.

16

حمایت و رشد ارتقای ظرفیت های مسلکی و تخنیکی در سکتور زراعت از مدیریت تغیر

از مجموع (15) باب یونت های ترویجی و اعمار و تجهیز 11 باب یونت های چهار اطاقه و هشت اطاقه آن در ولایات تخار، بغلان، لوگر، استالف کابل، جوزجان، قرباغ کابل، بدخشان، پکتیا، لغمان، نیمروز و ولایت غور تکمیل گردیده است. و از آنجمله به تعداد چهار یونت آن به دلیل تنقیض بودجه از طرف وزارت مالیه تطبیق نگردید.

اعمار یونت های ترویجی باعث محضور فعال کارمندان زراعت جهت حل و رسیده گی به مشکلات دهاقین گردیده است.

17

پروپوزل و کانسب های سروی سال 1396 تکمیل گردیده و ارقام ابتدائی سروی درج پیشبینی وضعیت زراعت در (10200) سوالنامه ثبت دیتابیس گردیده است.

در نتیجه ارقام مصؤنیت غذایی به شکل الکترونیک ثبت دیتابیس گردیده و ارقام بارنده گی و پیشبینی هواشناسی به سطح کشور جمع آوری شده است و همچنان قیمت های عمده و پرچون محصولات زراعتی برای توازن و رشد مارکیت های محصولات زراعتی در 34 ولایت کشور جمع آوری گردیده است.

18

تهیه انترنت به ظرفیت 100Mbps، ارائه خدمات انترنت به ظرفیت 2 Mbps و 3Mbps  برای کارمندان (17) ریاست های ولایات وزارت زارعت، ارائه خدمات انترنت به ظرفیت 512/256 Mbps  برای کارمندان (14) ریاست های ولایات وزارت زراعت، تهیه و ارائه خدمات توسط دستگاه Cyberoam 1500iNG CR برای مدیریت انترنت، ارایه خدمات بهتر برای (854) تن از استفاده کنندگان انترنت، ارائه خدمات تیلیفون های داخلی سیسکو با استفاده از (418) پایه تیلیفون های صوتی و تصویری، ارائه خدمات تکنالوژی vpn برای وصل واحد های دومی( بادام باغ و دارلمان) و ریاست زراعت هرات و ننگرهار و مراقبت تخنیکی از سیستم های تکنالوژی معلوماتی وزارت به صورت 24 ساعته صورت میگیرد. و همچنان به تعداد 601 انتی ویروس و 12 قلم جنس تهیه گردیده از جمله 250 انتی ویروس برای استفاده کننده گان نصب و راه اندازی گردیده است.

تهیه و سایل تکنالوژی باعث سرعت کار؛ رفع مشکلات؛ اقدام به موقع؛ اتصال دفاتر ساحوی و جلوگیری از ضایعات اطلاعات یا دتا گردیده است.

19

به تعداد (97) تن به عنوان کارمندان رسمی در مرکز و ریاست های ولایات این وزارت از طریق پروسه CBR و همچنان به تعداد (153) تن نیز به عنوان کارمندان رسمی در مرکز و ولایات این وزارت از طریق خدمات ملکی تعین بست و استخدام گردیده است.

استخدام افراد شایسته به تکمیل شدن بست های خالی و بلند رفتن ظرفیت کاری در سکتور زراعت کمک نموده است.

20

حمایت و تقویه خانم های روستایی در عرصه زراعت، بهبود در ایجاد مصونیت غذائی وبلند رفتن سطح  اقتصاد و خودکفایی آنها از طریق عرضه خدمات زراعتی ومالداری.

وسایل پروسس مواد غذایی و ماشین آلات خشک کننده سبزیجات در 10 ولسوالی کابل شامل( فرزه، کلکان، شکردره، گلدره، میربچه کوت، بگرامی، ده سبز، استالف، پغمان و قره باغ) برای 1820 خانم روستایی توزیع گردیده است.

در نتیجه خانم ها به ساختن انواع ترشی ها و رب بادنجان رومی بلدیت و دسترسی حاصل نموده است و مصؤنیت غذائی خانواده ها بهبود یافته و اقتصاد شان بلند رفته است و همچنان خانواده ها در طول سال به سبزیجات مختلف دسترسی پیدا نموده است.

21

به تعداد  11000 باغچه های خانگی برای 8500 خانم ها با نصب سیستم آبیاری قطره ی ایجاد گردیده و برای (8500) خانم تخمیانه سبزیجات نیز توزیع گردیده است.

با احداث باغچه های خانگی سبزیجات مصؤنیت غذائی خانواده 70٪ بهبود یافته و همچنان عواید و سطح اقتصاد شان تا 60٪ بلند رفته و است و نیز از لحاظ تولید سبزیجات خود کفا گردیده و تنوع غذائی در خانواده ها بوجود آمده است.

22

به تعداد 51 باب گرین هاوس (سبزخانه) با نصب سیستم آبیاری قطره ئی در 17 ولایت کشور برای 8500 خانم روستایی احداث گردیده است.

با ایجاد سبزخانه ها مصؤنیت غذائی خانم های روستایی بهبود یافته و اقتصاد شان بلند رفته است و همچنان خانم های مستفید در طول سال به سبزیجات مختلف دسترسی پیدا نموده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحلیل اجراآت

الف: فعالیت های درحال اجرا

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل عدم تکمیل فعالیت مطابق پلان

1

کار ایجاد 106 شبکه آبیاری در 24 ولایت کشور تکمیل گردیده است و کار بالای شبکه های دیگر آبیاری جریان دارد.

94٪

کار اعمار 1 شبکه آبیاری به خاطر مشکلات امنیتی در ولسوالی جبل السراج و کار اعمار 1 شبکه آبیاری به دلیل اینکه آب کانال از میان فرقه امنیتی می گذرد بنا بر حصول اذن از مراجع امنیتی با تاخیر آغاز شده است. و همچنان کار اعمار 9 شبکه آبیاری دیگر طبق دیزاین فعلا با 80٪ پیشرفت در حال اجرا بوده و در سال 1397 تکمیل می گردد.

2

به منظور رفع مشکلات دهاقین از لحاظ کمبود تخم های اصلاح شده بذری و بلند بردن سطح حاصلات سان به مقدار 9480 متریک تن توزیع گردیده است.

95٪

توزیع مقدار 470 متریک تن تخم های اصلاح شده بذری در ولایت های کندهار و کندز جریان دارد و همچنان مقدار 50 متریک تن تخم های اصلاح شده بذری در ولایت نورستان 20٪ توزیع گردیده و تطبیق فعالیت به دلیل پایین بودن کیفیت و نبود تک و لیبل در تعداد از بوری ها تکمیل نگردیده و فعالیت در حال اجرا می باشد.

3

احداث 484 قطعه نمایشی زعفران به منظور معرفی روش های جدید تولید زعفران و توزیع بیش از 95 متریک تن پیاز زعفران در ولایات کشور تکمیل گردیده است. و همچنان برنامه های آموزشی برای 12000 تن از مدیران ترویج و دهاقین پیشقدم تدویر گردیده است.

96.8٪

کار احداث 16 قطعه نماشی زعفران به خاطر مشکلات تدارکاتی( پول به مستوفیت ولایات تحت پوشش انتقال یافته اما پیاز زعفران در زمان معینه برای ایجاد قطعات مذکور فراهم نگردیده است) بنا متباقی قطعات در جریان سال 1397 تکمیل خواهد شد.

4

کار نصب سیستم چیله در جریان سال جاری بیشتر از 70% تکمیل گردیده و فعالیت در حال اجرا می باشد.

70٪

قراردادی های وزارت بخاطر طویل بودن پروسه تدارکات در وزارت مالیه نتوانسته پایه ها را در زمان معیینه برای اجرای این فعالیت مهیا نمایند بنا این فعالیت در حال اجرا  می باشد.

5

کار ایجاد 424  باب کشمش خانه در ولایات بلخ، فراه، فاریاب، غزنی، هلمند، هرات، جوزجان، کابل، کندهار، کاپیسا، کندز، لوگر، پکتیکا، پکتیا، پروان، سرپل و تخار تکمیل گردیده است.

97.47٪

این فعالیت بنا به نبود متقاضی، عدم ضرورت و کاربرد کشمش خانه ها در دو ولایت پنجشیر و بامیان تطبیق نگردید و همچنان کار ایجاد 11 باب کشمش خانه در جریان سال بخاطر مشکلات زمین تکمیل نگردیده و در حال اجرا می باشد.

6

کار ایجاد، تهجیز و بهره برداری(40) فارم بزرگ مرغ های گوشتی، تخمی و نسلی هر یک به ظرفیت( 5000) پنج هزار الی( 10000) ده هزار قطعه مرغ در ولایات کندهار، لوگر، تخار و کابل تکمیل گردیده است و کار 21 فارم های تجارتی با سهم تجار به منظور رشد پایدار سکتور مرغداری در ولایات کابل، لوگر، تخار و کندهار بصورت مجموعی 45٪ پیشرفت داشته و کار عملی جریان دارد. و همچنان 1 باب دستگاه چوچه‌کشی در ولایت هرات تکمیل گردیده و کار اعمار متباقی 6 دستگاه چوچه‌کشی دیگر در مجموع 70% پیشرفت نموده است. برعلاوه کار اعمار 2 باب کلنیک مرغداری دیگر نیز در ولایت لوگر و تخار تکمیل گردیده است.

75٪

کار ساختمانی فارم ها بنا بر عدم دریافت متقاضی مناسب از وقت معینه دیرتر آغاز گردید چون اکثر متقاضیان که درخواست داده بودند بعد از پروسه ارزیابی؛ فورم های درخواستی شان با شرایط پروژه موافقت نداشتن و این امر باعث شد که فارم ها چندین بار به اعلان گذاشته شود.

7

پروسه خریداری( 150)  قلم ریجنت های لابراتوار جهت تشخیص امراض حیوانی برای لابراتوار های مرکز بعد از عقد قرارداد با شرکت قراردادی، اجناس خریداری و تهیه شده عنقریب به کشور انتقال می یابد.

80٪

خریداری و تهیه ریجنت ها به دلیل طویل شدن پروسه تدارکات و انتقالات در حال اجرا می باشد. ( ریجنت ها خریداری و تهیه گردیده و فعلا در کشور هندوستان می باشد و پروسه انتقالات زمان گیر است)

8

اعمار یک باب مرکز پروسس لبنیات در ولایت کابل به ظرفیت 30 هزار لیتر شیر در روز با 15٪ پیشرفت جریان دارد و تاسیس یک باب مرکز پروسس لبنیات دیگر در ولایت بلخ 80٪ پیشرفت نموده است و همچنان تقویه 3 مرکز پروسس، بسته بندی و تضمین کیفیت زعفران در ولایت هرات بطور کامل صورت گرفته است و نیز کار ساخت 1 باب مارکیت محصولات زارعتی و مرغداری دیگر در ولایت پروان 90% تکمیل گردیده است.

65٪

کار اعمار یک باب مرکز پروسس به دلیل طولانی شدن پروسه اخذ زمین و کار اعمار یک باب مرکز پروسس دیگر در ولایت بلخ به خاطر تاخیر در انتخاب مستفیدین به تاخیر افتاده بود و فعلا کار آن جریان دارد.

9

کار اعمار و ایجاد 2 باب مسلخ در ولایت کابل، 1 باب در ولایت بلخ، 1 باب در ولایت هرات و 1 باب در ولایت کندز آغاز گردیده و به صورت مجموعی30  فیصد پیشرفت نموده است.

30٪

به دلیل ضعف مالی، ضعف مدیریتی و ضعف تخنیکی شرکت قراردادی نتوانسته مسلخ ها را به میعاد تعیین شده تکمیل نماید. بنأ شرکت قراردادی برای جبران تأخیر در کار خویش پلان عملیاتی خویش را تهیه و روی دست گرفته است.

10

کار ساختمانی و باز سازی استیشن قرنطین اسپین بولدک کندهار 97% پیشرفت نموده و کار ساختمانی استیشن قرنطین میدان هوایی کابل، گمرک کابل، بندر حیرتان ولایت بلخ، غلام خان خوست، تورغندی هرات و شیرخان بندر کندز تکمیل گردیده است.

99.98٪

کار ساختمانی 6 باب استیشن قرنطین نباتی تکمیل گردیده از آن جمله کار ساختمانی استیشن قرنطین نباتی اسپین بولدک ولایت کندهار به دلیل تاخیر در پروسه تدارکات( نرسیدن بودجه برای آغاز کار ساختمانی به زمان معینه از طرف ریاست تدارکات وزارت و وزارت مالیه) با بیش از 97٪ پیشرفت عنقریب تکمیل می گردد.

11

کار اعمار فارم های تحقیقات زراعتی ولایت پروان 100%، ولایت بلخ 100%، ولایت هلمند 73%، ولایت بامیان 100% و ولایت کندهار 76%، بهارک بدخشان 100% و کار اعمار یک باب فارم دیگر در ولایت تخار 97٪ پیشرفت نموده است.

94٪

به دلیل مشکلات تدارکاتی و تاخیر در عقد قرارداد با شرکت های قراردادی در آغاز سال، تا هنوز زمان تحویل دهی فارم ها از سوی شرکت ها تکمیل نگردیده و فعالیت در حال اجرا می باشد.

12

اعمار یک باب گدام ذخایر استراتیژیک غله جات با ظرفیت 3000 تن در ولایت پکتیا 80% پیشرفت نموده است. و کار اعمار یک باب گدام ذخایر استراتیژیک غله جات در ولایت پنجشیر 30٪ پیشرفت نموده است و فعالیت در حال اجرا می باشد.

55٪

به دلیل ضعف مدیریتی و تخنیکی شرکت قراردادی نتوانسته کار اعمار ذخایر استراتیژیک را در ولایت پکتیا در جریان سال جاری تکمیل نماید.

به دلیل طویل شدن پروسه اعلان  و عقد قرارداد با شرکت قراردادی و مشکلات زمین با مردم محل کار عملی پروژه به تاریخ 1396/8/8 آغاز شد و فعلا فعالیت مذکور در حال اجرا می باشد.

13

به تعداد 76 تن از کارمندان به بورس ماستری کشور هندوستان، 4 تن از کارمندان  به بورس ماستری کشور جاپان و  6 تن از کارمندان به بورسیه لسانس کشور هندوستان اعزام گردید و 128 تن از کارمندان به بورس های کوتاه مدت معرفی گردید.

75٪

پروسه معرفی 174 از کارمندان به جایکا و سفارتخانه های مربوطه از طرف وزارت تکمیل گردیده و پروسه جذب و اعزام کارمندان به بورسیه ها از طرف جایکا و سفارتخانه ها در حال اجرا می باشد و طی سال جاری 1397 تکمیل خواهد شد.

14

کار عملی ایجاد 3000 فارم های کوچک مرغداری 30 قطعه‌یی در ولایات کابل، بلخ و بغلان و 4444 فارم های کوچک مرغداری در ولایات تحت پوشش تکمیل گردیده است و کار ایجاد متباقی فارم های پلان شده عنقریب تکمیل می گردد.

91.7٪

کار اعمار متباقی فارم های کوچک مرغداری به دلیل طویل شدن پروسه تدارکات (قرارداد های ایجاد فارم های مذکور به دلیل مناسب نبودن و واجد شرایط نبودن شرکت ها چندین بار به اعلان گذاشته شده و همچنان بودجه بعضی از فارم های به وقت از طرف وزارت مالیه پرداخت نشده) و سردی هوا به کندی پیش رفته بیش از ۸۰٪ پیشرفت نموده عنقریب تکمیل می گردد.

 

ب: فعالیت های معطل شده

شماره

گزارش چگونگی تحقق فعالیت

فیصدی پیشرفت

دلایل معطل شدن فعالیت

1

به مقدار 168 کیلو گرام تخم های نباتات میانه (رشقه و تربوز) برای دهاقین ولایات مختلف  توزیع گردید است.

1.68٪

به دلیل عدم تقاضای مردم توزیع بقیه تخم های نباتات معطل قرار داده شده است.

2

احداث 20 فارم ماهی پروری و 2 فارم چوچه کشی ماهی در ولایت بلخ و ننگرهار تکمیل گردیده است. قابل ذکر است که به تعداد 20  فارم ماهی پروری در ولایات تحت پوشش بنا به نبود امنیت احداث نگردیده است.

70٪

 به تعداد 20 فارم ماهی بنا به نبود امنیت در مناطق تحت پوشش ولایت کندهار و کنر معطل گردیده است.

3

حمایت و تجهیز 33 باب کلنیک های حیوانی در ساحات تحت پوشش صورت گرفته و 3 باب بانک خوراکه حیوانی در ولایات کابل، پروان و لوگر ایجاد گردیده است.

94.28٪

حمایت و تجهیز به تعداد دو باب کلینک حیوان در ولایات لوگر و پروان به دلیل معرفی نشدن نماینده از سوی کوچی ها فعلا معطل قرار دارد.

4

کار ساخت سرد خانه ولایت  کابل 21.5%، سردخانه ولایت هرات 4.17%، سرد خانه ولایت بلخ 8.05%، سردخانه ولایت ننگرهار 18.5%، سردخانه ولایت کندهار 8.14% و سردخانه ولایت کندز در حدود 4.17% تکمیل گردیده است.

12٪

در ختم ربع دوم سال  مالی 1396 قرارداد سردخانه ها توسط اداره تدارکات ملی فسخ گردیده است و کار عملی متوقف شده است.

 

 

 

ج: فعالیت های آغاز نشده

شماره

عنوان فعالیت

دلایل عدم آغاز فعالیت

1

احداث واحد های تولید سمارق در 18 ولایت کشور

جریان سال 1395 صورت گرفته بود بعد از ارزیابی نتیجه مثبت برنامه مذکور ثابت نگردید بنأ فعالیت فوق تا فعلا آغاز نگردیده است.

2

خریداری  مقدار( 4167 ) متریک تن مواد خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی  به موقع (در ربع اول سال) صورت نگرفته

به خاطر طویل بودن پروسه تدارکات خریداری مواد خوراکه حیوانی برای مالداران کوچی به موقع ( در ربع اول سال) صورت نگرفت بنا فعالیت آغاز نگردید.

 

 

مشکلات عمده و طرح های پیشنهادی

مشکلات عمده

طرح های پیشنهادی

نرسیدن به موقع بودجه بخاطر پیشبرد فعالیت ها در وقت معین آن.

چون فعالیت های زراعتی موسومی و فصلی می باشد بنا باید بودجه کافی و به موقع برای تطبیق فعالیت های زراعتی تهیه گردد.

موجودیت آفات و امراض و بی کیفیت بودن ادویه جات در بازار.

کنترول از کیفیت مواد و اجناس وارد شده در بنادر کشور و تهیه ادویه جات با کیفیت جهت مبارزه با آفات و امراض نباتی و حیوانی.

عدم موجودیت پالیسی منظم گمرکی که واردات محصولات حیوانی و زراعتی را تنظیم کند تا نرخ های فروش محصولات داخلی متضرر نگردد.

ایجاد یک پالیسی منظم گمرکی که سکتور تولیدات داخلی را حمایت کند.

عدم تطبیق سرشماری های زراعتی از 30 سال بدینسو از طرف اداره مرکزی احصائیه در کشور.

راه اندازی سرشماری نفوس و سر شماری زراعتی از طرف اداره مرکزی احصائیه برای دریافت ارقام خانواده های دهاقین در کشور.

نبود امنیت در ساحات تحت پلان پروژه های آبیاری از جمله حصه شرق کانال ننگرهار و ولسوالی های بتی کوت، مهمند دره و غنی خیل

همکاری ادارات محلی، نهاد های امنیتی و اهالی منطقه برای تطبیق پروژه ها.

 

 

فعالیت های تکمیل شده خارج از پلان

شماره

عنوان فعالیت تکمیل شده خارج از پلان

نتایج

دلایل عدم شمولیت در پلان

1

کار اعمار و بازسازی 25 پروژه آبیاری از قبیل کانال ها، سربند ها، سیفون ها و ترناب ها در ولایات مختلف کشور تکمیل گردیده است و همچنان کار اعمار و بازسازی 92 پروژه دیگر جریان داشته که طبق پلان و دیزاین پروژه های مذکور در جریان سال 1397 تکمیل می گردد.

در نتیجه اعمار و بازسازی 25 پروژه آبیاری برای مساحت بیش از 14000 هکتار زمین آب کافی تهیه گردیده و به مساحت حدود 1150 هکتار زمین دیگر نیز تحت آب قرار گرفته است. و به تعداد 27000 فامیل در 18 ولایت کشور از آن مستفید شده و همچنان زمینه کار برای هزاران تن از اهالی منطقه فراهم گردیده است.

به دلیل عدم بودجه کافی در اول سال مالی 1396 شامل پلان نگردیده است.

2

به تعداد 28190 باب باغچه خانگی برای خانم ها در 34 ولایت کشور ایجاد گردیده است.

با احداث باغچه های خانگی سبزیجات مصؤنیت غذائی خانواده 70٪ بهبود یافته و همچنان عواید و سطح اقتصاد شان تا 60٪ بلند رفته و است و نیز از لحاظ تولید سبزیجات خود کفا گردیده و تنوع غذائی در خانواده ها بوجود آمده است.

به دلیل تقاضای بیشتر مردم در جریان سال در پلان عملیاتی گنجانیده شده است.

5

به تعداد 2543 باب سبزخانه کوچک سبزیجات و 45 باب سبزخانه تجارتی در مناطق تحت پوشش ایجاد گردیده است.

با ایجاد سبزخانه ها مصؤنیت غذائی خانواده ها بهبود یافته و اقتصاد شان بلند رفته است و همچنان خانواده ها در طول سال به سبزیجات مختلف دسترسی پیدا نموده است.

به دلیل تقاضای بیشتر مردم در جریان سال در پلان عملیاتی گنجانیده شده است.

6

به تعداد 197 عدد بند کوچک، به تعداد 7 عدد ذخیره گاه آب، به تعداد 145 عدد ذخیره گاه خاکی اعمار و به تعداد 42 عدد چاه عمیق حفر گردید و همچنان به تعداد 104 عدد مدیریت آبریزه احداث گردیده است.

در نتیجه اعمار و احداث ذخیره گاه ها و حفر چاه های عمیق زمینه آبیاری را برای مساحت بیش از 2598 جریب زمین فراهم می شود و همچنان برای تغذیه آب های زیر زمینی، تغذیه کاریزها و چاه ها کمک شده و نیز از فرسایش خاک جلوگیری می گردد.

به دلیل تقاضای بیشتر مردم در جریان سال در پلان عملیاتی گنجانیده شده است.

8

به مساحت 2330 هکتار باغات جدید میوه جات از قبیل (سیب، زردآلو، انار، آلو، انار، شفتالو، بادام و چارمغز) در 31 ولایت کشور و به مساحت 153 جریب باغ های متراکم و نیمه متراکم احداث گردیده است و همچنان به مساحت 35.5 جریب زمین توت کشت و زرع گردید.

ایجاد باغهای مثمر و غیر مثمر میوه جات در ولایات کشور باعث تقویه سکتور باغداری و معرفی باغ های جدید میوه که قبلا مردم آن ولایات با آن آشنایی نداشته شده است و همچنان از این طریق برای دهاقین زمینه اشتغال زایی فراهم گردیده است.

تولید توت زمین که بازار خوب دارد بنا باعث رشد اقتصاد دهاقین می گردد.

به دلیل تقاضای بیشتر مردم در جریان سال در پلان عملیاتی گنجانیده شده است.

9

به تعداد 42 کلینیک سیار نباتی در ولایات مختلف ایجاد گردید

با ایجاد کلینیک های سیار نباتی در مناطق تحت پوشش امراض نباتی کاهش یافته است.

به دلیل تقاضای بیشتر مردم در جریان سال در پلان عملیاتی گنجانیده شده است.

10

به تعداد 2 باب ذخیره خانه اقلیمی به ظرفیت 50 متریک تن و 100 متریک تن در ولایت لوگر اعمار گردید.

با اعمار ذخیره خانه ها دهاقین می تواند محصولات زراعتی شان را نگهداری نموده و این خود باعث رشد اقتصاد دهاقین می گردد.

به دلیل ضرورت دهاقین در جریان سال ذخیره خانه های مذکور پلان و اعمار گردید.

11

به تعداد 6 باب کشمش خانه تجارتی در ولایت کندهار اعمار گردید و همچنان به مساحت 27 جریب زمین تاگستان انگور در این ولایت چیله بندی گردیده است.

در نتیجه اعمار کشمش خانه ها درآمد دهقین بالا رفته و نیز تولید کشمش های تجارتی افزایش یافته است و همچنان با چیله بندی تاگستان ها از ضایعات انگور جلوگیری به عمل آمده است.

نظر به ضرورت دهاقین در جریان سال جاری شامل پلان گردیده است.

12

به تعداد 1  باب فابریکه تولید خوراکه مرغ در ولایت کابل تأسیس شد.

در نتیجه تأسیس فابریکه تولید خوراکه مرغ زمینه کار برای 15 تن از فراهم گردیده و همچنان باعث افزایش تولید و کاهش واردات خوراکه مرغ در سطح ولایت کابل گردیده است.

نظر به ضرورت مرغداران و فارم های مرغداری در جریان سال شامل پلان شده است.

13

به تعداد 34 عراده موترسایکل جهت انجام امورات ساحوی مدیریت های ولایتی خریداری گردید و همچنان 12 باب مدیریت های ولایتی و ولسوالی ها بازسازی و تجهیز گردید.

با خریداری عراده جات موترسایکل سهولت کاری برای انجام فعالیت های ساحوی ایجاد گردیده است و همچنان در نتیجه بازسازی و تجهیز دفاتر مدیریت های ولایتی محیط مناسب کاری و سهولت کاری برای کارمندان مرکزی و کوپراتیف ها ایجاد گردیده است.

نظر به ضرورت ایجاب نمود تا این فعالیت در جریان سال شامل پلان سال وزارت گردد.

14

به تعداد 4 باب مرکز پروسس میوه جات و سبزیجات برای خانم ها در ولایت کابل، پروان و کاپیسا ایجاد گردید.

ایجاد مراکز پروسس باعث اشتغال زایی، تقویت و بهبود مصؤنیت غذایی خانواده ها گردیده و محصولات پروسس شده به شکل مربا، آچار و ترشی به بازار عرضه می گردد و این خود برای بلند رفتن سطح اقتصاد خانواده ها کمک به سزایی نموده است.

نظر به ضرورت و اشتغال زایی و تقویت خانم ها در جریان سال شامل پلان وزارت گردیده است.

18

به تعداد 4000 قطعه مرغ برای 200 تن از خانم ها در ولایت کابل توزیع گردید.

مصونیت غذایی ۲۰۰ خانم بهبود یافته و سطح اقتصاد شان بند رفته است.

به دلیل ازدیاد بودجه این فعالیت روی دست گرفته شد.

19

به تعداد 2000 مجله تحت عنوان توانمند سازی زنان در زراعت چاپ شده است.

مجلات یاد شده جهت آگاهی دهی، آموزش و توانمند سازی خانم ها نشر گردیده است.

به دلیل ازدیاد بودجه این فعالیت روی دست گرفته شد.

20

کار احیا و حفاظت 285 هکتار جنگلات و آبریزه ها معه اعمار 1300 متر مکعب چکدم جهت حفاظت خاک و تنظیم آبریزه ها در ولایات مختلف کشور تکمیل گردیده است.

احیأ مجدد جنگلات و آبریزه ها سبب حفاظت خاک و آب، تقویه فرش نباتی، سرسبزی و شادابی مناطق تحت پوشش فعالیت و بهبود محیط زیست گردیده است. 

به دلیل ازدیاد بودجه این فعالیت روی دست گرفته شد.

22

برای تعداد 10520 تن از خانم ها برنامه های آموزشی تدویر گردید.

به تعداد 10520 تن از خانم ها در بخش های احداث باغچه های خانگی سبزیجات، طریق ساختن انواع ترشی، رب بادنجان رومی، تعلیمات تغذی و بسته بندی و خشک کردن سبزیجات توسط ماشین های خشک کننده سبزیجات آموزش دیده و سطح آگاهی شان بلند رفته است.

به دلیل ازدیاد بودجه این فعالیت روی دست گرفته شد.

23

به تعداد 5830 تن از دهاقین و مالداران در بخش های صحت حیوانی، مدیریت گاوداری، پروسس و حفظ الصحه شیر، کنترول همه جانبه نباتات، تولید بهتر محصولات و تغذیه زمستانی آموزش داده شد.

با برگزارش ورکشاپ ها و برنامه های آموزشی سطح آگاهی دهاقین و مالداران در بخش های مربوطه بلند رفته است.

به دلیل ازدیاد بودجه و ضرورت دهاقین و مالداران این فعالیت روی دست گرفته شد.

24

به تعداد 828 قطعه نمایشی علوفه جات، حبوبات و سبزیجات ایجاد گردید و نیز به مقدار 1862 کیلوگرام تخم سبزیجات و علوفه جات برای دهاقین توزیع گردید.

احداث  و ایجاد قطعات نمایشی علوفه جات و سبزیجات و توزیع تخمیانه سبزیجات باعث رشد اقتصاد مستفدین برنامه و مصؤنیت غذایی آنها تقویه گردیده است.

به دلیل ازدیاد بودجه و ضرورت دهاقین و مالداران این فعالیت روی دست گرفته شد.

26

پروسه خریداری واکسین جهت کمپاین ملی واکسین بروسلوز تکمیل گردیده  و بالای تعداد 2.888.569 راس حیوان واکسین بروسلوز، تداوی و عاری ساختن از کرم های داخلی و خارجی تطبیق شده است.

تطبیق واکسین برو سلوز بالایی 2.888.569 ر‌أس حیوان سبب کاهش مرگ و میر حیوانات و جلوگیری از گسترش بیماری های مشترک انسانی و حیوانی گردیده است.

 

به دلیل تقاضای و ضروت مالداران این فعالیت در جریان سال پلان و تطبیق گردید.

 

ضمیمۀ شماره (1): عواید  سال مالی1396( به افغانی)

شماره

منابع عایداتی

مبلغ عواید پیش بینی شده به افغانی

عواید خالص بدست آمده به افغانی

فیصدی ازدیاد/کاهش عواید

ازدیاد

کاهش

01

عواید غیر مالیاتی مرکز و ولایات شامل(کرایه اجاره زمین های زراعتی ، کرایه زمینهای دولتی، کرایه تجهیزات ووسایط تخنیکی، فروش اسناد بهادار (سرتفکیت صحی) ، عواید بابت فروش لبنیات، فروش محصولات زراعتی، جریمه ها مجازات افرادوشخصیت های حقوقی و عواید متفرقه.

93,781,761

124,822,883

33%

 

مجموع عواید به افغانی

93,781,761

124,822,883

33%

 

نوت: مبلغ شش صد ملیون(600,000,000) افغانی از درک فروش گندم از حساب وزارت زراعت در بانک ملی نظر به تقاضا وزارت محترم مالیه به حساب واردات دولت در د افغانستان بانک انتفال گردیده است که از جمله عواید فرعی و زارت بوده و در پلان پیشبینی  شده سالانه عواید این اداره شامل نبوده است. از این لحاظ سطح عواید وزارت را بصورت چشم گیری افزایش داده است.


ضمیمه شماره (2)؛ بودجه عادی و انکشافی سال مالی 1396

بودجه به ملیون افغانی

مجموع بودجه منظور شده سال مالی 1396

1+2

بودجه عادی

1

بودجه انکشافی

2

به رقم

11,670

 

1,376

 

10,294

به کلمات

یازده ملیاردو  شش صدو هفتاد ملیون افغانی

 

یک ملیاردو سه صدو هفتادو شش ملیون افغانی

 

ده ملیارد و  دو صدو نود و چهار ملیون افغانی

مصرف بودجه به اساس سال مالی به مبلغ و فیصد

مصرف بودجه

مصرف بودجه عادی

مصرف بودجه انکشافی

 

به مبلغ

به فیصد

به مبلغ

به فیصد

 

به رقم

1,334

97 %

9,393

91 %

 

به کلمات

یک ملیاردو سه صدو سی و چهار میلون افغانی

نودو هفت فیصد

نه ملیاردو سه صدو نود و سه میلون افغانی

نود و یک فیصد

 
 

جزئیات بودجه منظورشده سال مالی 1396 قرارذیل شرح داده میشود:

 1. جزئیات بودجه انکشافی :
 • مبلغ 8,166.976  ملیون افغانی در شروع سال مالی منظور و درج فرمان بودجه گردیده است.
 • مبلغ 193.809  ملیون افغانی بودجه انتقالی سال گذشته که درضمیمه بودجه انکشافی سال 1396 مواصلت ورزیده است.
 • مبلغ 2,375.461 ملیون افغانی بودجه اضافی برای یک تعداد پروژه های انکشافی درجریان سال در خواست و منظورگردیده است.
 • مبلغ 442.066 ملیون افغانی در بررسی وسط سال ازسر جمع بودجه تنقیص گردیده است.

مجموع عمومی = 10,294.181 ملیون افغانی

 1. جزئیات بودجه عادی:
 • مبلغ 1,297.797 ملیون افغانی در شروع سال مالی منظور و درج فرمان بودجه گردیده است.
 • مبلغ 78.279 ملیون افغانی درجریان سال از درک حق العضویت های وزارت در سازمان های بین المللی، حفظ و مراقبت دارایی ها، معاشات سوپرسکیل کارمندان ازکود های احتیاطی تعدیل و در بودجه وزارت افزود گردیده است.

مجموع عمومی = 1,376.076 ملیون افغانی

ضمیمه شماره (۳)؛ تشکیل  وزارت / اداره:

ملاحظات

تعداد شرکت های مختلط

تعداد تصدی ها

تعداد نمایندگی های خارجی

تعداد نمایندگی های ولایتی

تعداد مشاوریت ها

تعداد ریاست های مرکزی بست 1و 2

تعداد معینیت ها

 

 

 

2

.

35

4

74

3

تشکیل سال 1395

 

 

2

 

35

4

74

3

تشکیل سال 1396

 

 

 بخش کارکنان مرکزی

تشکیل منظور شده 1396

مامورین  و استادان

اجیران

نظامیان

مجموع

کارکنان مرکزی

مجموع

کارکنان ولایتی

مجموع

 

کارکنان نمایندگی های خارجی

مجموع

 

کارکنان شامل رتب و معاش

مجموع

 

 

اصل تشکیل

 5030

 3358

 

 8388

مامور/ استاد

اجیر

نظامی

 مامور

احیر

 نظامی

مامور

اجیر

نظامی

مرکز

ولایات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موجود

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مامور

اجیر

نظامی

 

مامور

اجیر

نظامی

 

مامور

اجیر

نظامی

 

مرکز

 

ولایات

 

 

812

 113

655

58

 

 

1467

171

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مجموع

 

812

 113

655

 58

 

 

 1638

 3192

 92

 1865

 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1461

 171

 5482

 111

 

 
 

 

 بخش کارکنان ولایتی:

موقعیت

تعداد کارکنان

مجموع

موقعیت

تعداد کارکنان

مجموع

موقعیت

تعداد کارکنان

مامور

اجیر

نظامیان

مامور

اجیر

نظامیان

مامور

اجیر

نظامیان

مجموع

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

 

 

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

کابل

181

4

36

0

 

 

221

بامیان

70

3

51

1

 

 

125

میدان وردک

78

0

33

0

 

 

111

بلخ

231

11

96

3

 

 

341

تخار

139

2

128

1

 

 

268

پکتیا

89

1

60

0

 

 

150

کندهار

110

1

45

1

 

 

157

جوزجان

96

5

60

1

 

 

162

پنجشیر

65

2

21

0

 

 

88

هرات

219

10

120

0

 

 

349

کاپیسا

91

2

55

1

 

 

148

سرپل

55

4

28

0

 

 

81

ننگرهار

259

0

147

0

 

 

406

پکتیکا

45

0

9

0

 

 

54

بادغیس

83

0

124

2

 

 

209

کندز

144

2

88

0

 

 

234

خوست

94

0

36

0

 

 

130

ارزگان

43

0

15

0

 

 

58

بغلان

143

3

99

0

 

 

225

کنر

107

2

52

0

 

 

161

زابل

55

0

18

0

 

 

73

بدخشان

145

4

71

0

 

 

220

نیمروز

60

2

28

2

 

 

92

دایکندي

47

3

14

2

 

 

66

لوگر

78

0

28

0

 

 

106

هلمند

112

6

91

6

 

 

215

فاریاب

106

3

58

0

 

 

167

غزني

91

2

39

0

 

 

132

فراه

70

2

37

0

 

 

109

نورستان

55

2

16

0

 

 

73

پروان

145

4

91

0

 

 

240

سمنگان

79

3

50

0

 

 

133

 

لغمان

89

2

52

0

 

 

143

غور

72

2

40

0

 

 

144

مجموع کل ولایات

 

مامور

اجیر

نظامی

مجموع کل

مرد

زن

مرد

زن

مرد

زن

زنان

111

3546

90

1936

21

 

 

مردان

5482